Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

NN 18/2020 (19.2.2020.), Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

471

Na temelju članka 85. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine« br. 118/18) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 19. studenoga 2019. godine donijelo je

STATUT

HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje:

1) naziv, sjedište i pečat Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod)

2) pravni položaj, zastupanje, predstavljanje Zavoda

3) djelatnost Zavoda

4) ustrojstvo Zavoda i naziv, sjedište i poslovi njegovih ustrojstvenih jedinica

5) tijela Zavoda i djelokrug njihova rada

6) financiranje i financijsko poslovanje Zavoda

7) imovina Zavoda

8) javnost rada Zavoda

9) opći akti

10) tajnost podataka i

11) druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda.

Članak 2.

Zavod je osnovan Zakonom o zapošljavanju (»Narodne novine«, broj 59/96).

Članak 3.

Zavod je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornošću utvrđenima Zakonom o tržištu rada (»Narodne novine«, broj 118/18 – u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT ZAVODA

Članak 4.

(1) Zavod obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE.

(2) Naziv Zavoda mora se istaknuti na zgradi u kojoj je njegovo sjedište, odnosno u kojoj obavlja djelatnost radi koje je osnovan.

Članak 5.

Sjedište Zavoda je u Zagrebu, Savska cesta broj 64.

Članak 6.

Zavod ima pečat s grbom Republike Hrvatske, koji se stavlja samo na akte koje Zavod donosi u obavljanju javnih ovlasti, a u ostalim slučajevima upotrebljava pečat bez grba Republike Hrvatske.

Članak 7.

(1) Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 38 mm.

(2) U gornjem polukrugu pečata urezane su riječi: REPUBLIKA HRVATSKA, ispod toga HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE.

(3) U sredini pečata urezan je grb Republike Hrvatske.

(4) U donjem polukrugu pečata urezane su riječi: SREDIŠNJI URED, a ispod toga riječ ZAGREB, odnosno PODRUČNA SLUŽBA,
a ispod toga naziv mjesta sjedišta područne službe odnosno
PODRUČNI URED, a ispod toga naziv mjesta sjedišta područnog ureda Zavoda.

(5) Svaki pečat ima svoj broj koji se nalazi iznad grba Republike Hrvatske.

(6) Naručivanje, upotreba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan zakonom.

Članak 8.

(1) Pečat bez grba Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 30 mm.

(2) U krugu pečata urezan je tekst: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE.

(3) U sredini pečata urezane su riječi: SREDIŠNJI URED, ispod toga riječ ZAGREB, odnosno PODRUČNA SLUŽBA, a ispod toga naziv mjesta sjedišta područne službe, odnosno PODRUČNI URED, a ispod toga naziv mjesta sjedišta područnog ureda Zavoda.

(4) Svaki pečat ima svoj broj ispod riječi ZAGREB, odnosno ispod naziva mjesta sjedišta područne službe odnosno područnog ureda Zavoda.

(5) U uredskom poslovanju Zavod upotrebljava štambilj pravokutnog oblika, bez grba Republike Hrvatske, koji sadrži naziv Zavoda i njegovo sjedište, te naziv i sjedište Središnjeg ureda, odnosno naziv i sjedište područne službe, odnosno naziv i sjedište područnog ureda Zavoda.

(6) Odlukom ravnatelja Zavoda utvrđuje se način upotrebe i broj pečata i štambilja, te osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

Članak 9.

(1) Zavod u svom poslovanju upotrebljava zaštitni znak.

(2) Zaštitni znak sastoji se od tri kvadrata.

(3) Crveni kvadrat je ukošen za 45° i u njega je upisano slovo H. Na njegovu se donju lijevu i desnu stranicu nastavljaju dva siva kvadrata, dodirujući se svojim uglovima i u njih su upisana slova Z.

III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ZAVODA

Članak 10.

(1) Zavod je javna ustanova koja se upisuje u sudski registar.

(2) Zavod se upisuje i u registar ili drugu evidenciju ustanova ako je to utvrđeno zakonom ili drugim propisom.

Članak 11.

Zavod posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost pod uvjetima i na način određen Zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Zavoda.

Članak 12.

Zavod predstavlja i zastupa ravnatelj/ica (u daljnjem tekstu: ravnatelj) u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, uz ograničenja utvrđena ovim Statutom.

IV. DJELATNOST ZAVODA

Članak 13.

U okviru svoje djelatnosti Zavod obavlja sljedeće poslove:

1) prati, analizira i istražuje gospodarska, socijalna i druga kretanja, zaposlenost, zapošljavanje i nezaposlenost te njihove međusobne utjecaje na temelju čega predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja

2) vodi evidencije i izdaje potvrde o nezaposlenima i drugim osobama

3) posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje te u tom smislu surađuje s poslodavcima u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije

4)) samostalno ili u suradnji sa socijalnim partnerima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi programe profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja

5) provodi aktivnu politiku zapošljavanja

6) surađuje s obrazovnim ustanovama radi usklađivanja obrazovnih programa s potrebama za radnicima i provođenja profesionalnog usmjeravanja

7) prati provedbu programa obrazovanja koje organizira odnosno troškove snosi Zavod, radi vrednovanja stečenih kompetencija polaznika i učinkovitosti programa s obzirom na zapošljivost

8) ugovara i provodi projekte uz domaće i inozemno financiranje u cilju povećanja kvalitete rada Zavoda i poticanja zapošljivosti

9) provodi međunarodne ugovore o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

10) obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava

11) rješava u upravnom postupku o pravima nezaposlenih osoba i obavlja isplatu naknada na temelju donesenih rješenja

12) rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti u upravnom postupku primjenom pravnih propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i obavlja isplatu istih

13) osigurava provedbu propisa Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na prava za vrijeme nezaposlenosti

14) usmjerava i upravlja sredstvima ostvarenim iz državnog proračuna i drugim sredstvima osiguranim za namjene utvrđene Zakonom

15) donosi opće akte za provedbu Zakona, te druge opće akte Zavoda

16) izdaje stručno-informativne publikacije

17) podnosi jednom godišnje Vladi Republike Hrvatske i Gospodarsko-socijalnom vijeću izvješće o radu Zavoda i to do 30. travnja za proteklu godinu i

18) obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i aktima Zavoda.

V. USTROJSTVO ZAVODA

Članak 14.

(1) Radi nesmetanoga, racionalnoga i uspješnog obavljanja djelatnosti i dostupnosti usluga utvrđenih Zakonom, Zavod obavlja stručne, pravne, administrativne i druge poslove u jedinstvenoj stručnoj službi.

(2) Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

1) središnjoj ustrojstvenoj jedinici i

2) područnim ustrojstvenim jedinicama.

(3) Područne ustrojstvene jedinice Zavoda su:

1) područne službe i

2) područni uredi.

(4) Ustrojstvene jedinice Zavoda obavljaju poslove iz djelatnosti Zavoda pod nazivom Zavoda i svojim nazivom, pri čemu moraju navesti naziv Zavoda i svoje sjedište.

Članak 15.

(1) Naziv središnje ustrojstvene jedinice Zavoda je SREDIŠNJI URED, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 64.

(2) Nazivi područnih ustrojstvenih jedinica, područnih službi Zavoda su:

1) Područna služba Zagreb sa sjedištem u Zagrebu

2) Područna služba Osijek sa sjedištem u Osijeku

3) Područna služba Rijeka sa sjedištem u Rijeci i

4) Područna služba Split sa sjedištem u Splitu.

(3) Nazivi područnih ustrojstvenih jedinica, područnih ureda Zavoda su:

1) Područni ured Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru

2) Područni ured Čakovec sa sjedištem u Čakovcu

3) Područni ured Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku

4) Područni ured Gospić sa sjedištem u Gospiću

5) Područni ured Karlovac sa sjedištem u Karlovcu

6) Područni ured Krapina sa sjedištem u Krapini

7) Područni ured Križevci sa sjedištem u Križevcima

8) Područni ured Kutina sa sjedištem u Kutini

9) Područni ured Požega sa sjedištem u Požegi

10) Područni ured Pula sa sjedištem u Puli

11) Područni ured Sisak sa sjedištem u Sisku

12) Područni ured Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu

13) Područni ured Šibenik sa sjedištem u Šibeniku

14) Područni ured Varaždin sa sjedištem u Varaždinu

15) Područni ured Vinkovci sa sjedištem u Vinkovcima

16) Područni ured Virovitica sa sjedištem u Virovitici

17) Područni ured Vukovar sa sjedištem u Vukovaru i

18) Područni ured Zadar sa sjedištem u Zadru.

(4) Ispostave područnih ureda Zavoda osnivaju se općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

Članak 16.

Općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda utvrđuje se, u skladu s ovim Statutom, djelokrug ustrojstvenih jedinica, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, odgovornost u vezi s njihovim upravljanjem i radom, radna mjesta, okvirni broj potrebnih radnika, kao i druga pitanja značajna za obavljanje poslova u Zavodu.

Članak 17.

U Središnjem uredu obavljaju se sljedeći poslovi:

1) koordinacija i nadzor u primjeni propisa Europske unije i međunarodnih ugovora, Zakona, Statuta i drugih općih akata Zavoda

2) praćenje, analiziranje i istraživanje gospodarskih, socijalnih i drugih kretanja, zaposlenosti, zapošljavanja i nezaposlenosti, njihove međusobne utjecaje, te predlaganje mjera za unapređenje zapošljavanja

3) utvrđivanje jedinstvenih standarda, postupaka, metodologije i instrumentarija stručnog rada za područne službe i urede

4) izrada uputa za rad, te koordinacija i nadzor poslova posredovanja pri zapošljavanju, profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja, aktivne politike zapošljavanja, te ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti

5) predlaganje plana rada Zavoda

6) izrada zakonom propisanih izvješća i drugih izvješća o poslovanju Zavoda potrebnih za donošenje poslovnih odluka

7) rješavanje o pravu po osnovi nezaposlenosti u drugom stupnju

8) provedba međunarodnih ugovora i pravnih propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u dijelu koji se odnosi na prava za vrijeme nezaposlenosti

9) provedba međunarodnih ugovora o zapošljavanju, te razmjena podataka o slobodnim radnim mjestima u okviru mreže Europskih službi za zapošljavanje (EURES)

10) zapošljavanje hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanje njihovih prava

11) planiranje prihoda i rashoda, te planiranje raspodjele sredstava iz državnog proračuna i drugih izvora za namjene utvrđene Zakonom

12) upravljanje imovinom Zavoda, te provođenje imovinsko pravnih poslova u svezi s imovinom Zavoda

13) izrada prijedloga općih akata za provedbu Zakona, te drugih općih akata Zavoda

14) izdavanje stručno-informativnih publikacija

15) priprema sjednica tijela Zavoda i davanje službenih priopćenja sredstvima javnog priopćavanja

16) administrativno-tehnički poslovi i drugi poslovi utvrđeni općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda i

17) obavljanje i drugih poslova utvrđenih ovim Statutom i aktima Zavoda.

Članak 18.

(1) Područne ustrojstvene jedinice obavljaju poslove propisane člankom 13. ovoga Statuta osim poslova iz točki 9., 13., 14., 15. i 16. istoga članka.

(2) Poslove posredovanja u zapošljavanju pomoraca obavljaju područne službe u Rijeci i Splitu.

VI. TIJELA ZAVODA

1. Upravno vijeće Zavoda

Članak 19.

(1) Zavodom upravlja Upravno vijeće Zavoda (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće).

(2) Upravno vijeće čini sedam članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to:

1) dva člana na prijedlog ministra nadležnog za rad

2) tri člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, sukladno zastupljenosti Vlade i socijalnih partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću

3) jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog sukladno propisima o radu i

4) jednog člana na prijedlog udruga nezaposlenih.

(3) Mandat članova Upravnoga vijeća traje četiri godine.

(4) Predsjednika/icu (u daljnjem tekstu: predsjednik) Upravnoga vijeće bira i razrješava Upravno vijeće između članova koje je predložio ministar nadležan za rad, a zamjenika/cu (u daljnjem tekstu: zamjenik) predsjednika između članova Upravnoga vijeća.

(5) Predsjednik i njegov zamjenik biraju se na vrijeme od četiri godine.

(6) Upravno vijeće za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

Članak 20.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

1) donosi Statut i druge opće akte za provedbu Zakona

2) donosi Poslovnik o svom radu

3) donosi godišnji plan rada Zavoda

4) donosi izvješće o izvršenju godišnjeg plana rada i poslovanja Zavoda i podnosi ga Vladi Republike Hrvatske i Gospodarsko-socijalnom vijeću

5) usmjerava i upravlja sredstvima osiguranima iz državnog proračuna i drugih izvora za namjene utvrđene Zakonom

6) donosi godišnji financijski plan Zavoda, kao i njegove izmjene

7) donosi godišnje financijsko izvješće Zavoda

8) odlučuje o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za stjecanje, opterećenje ili otuđenje imovine u slučajevima utvrđenim ovim Statutom

9) odlučuje o osnivanju druge pravne osobe

10) donosi odluku o osnivanju, područnih službi, područnih ureda i ispostava

11) utvrđuje uvjete za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanje

12) prati i razmatra stanje i kretanje na tržištu rada na osnovi izvješća stručne službe Zavoda

13) osniva svoja radna tijela

14) daje preporuke i mišljenja o pojedinim pitanjima ravnatelju Zavoda i

15) raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima od interesa za obavljanje djelatnosti zapošljavanja.

Članak 21.

Upravno vijeće donosi sljedeće opće akte za provedbu Zakona:

1) Odluku o dnevnom iznosu novčane pomoći i visini naknade troškova prijevoza nezaposlenih osoba koje je Zavod uputio na obrazovanje koje organizira, odnosno troškove snosi Zavod

2) Odluku o visini naknade troškova prijevoza nezaposlenih osoba koje je Zavod uputio na osposobljavanje na radno mjesto kod poslodavca

3) Odluku o visini novčane pomoći, visini naknade troškova prijevoza, smještaja i prehrane nezaposlenih osoba koje je Zavod uputio na profesionalnu rehabilitaciju

4) Odluku o načinu sklapanja ugovora sa Zavodom o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate posebnog doprinosa za zapošljavanje hrvatskih državljana koji su bili zaposleni u inozemstvu i

5) Odluku o načinu sklapanja ugovora sa Zavodom o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate posebnog doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi.

Članak 22.

(1) Upravno vijeće obavlja poslove iz svog djelokruga na sjednicama.

(2) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova.

(3) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova na način utvrđen Poslovnikom o radu Upravnoga vijeća.

Članak 23.

(1) U radu Upravnoga vijeća sudjeluju, bez prava odlučivanja, ravnatelj Zavoda, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.

(2) U radu Upravnoga vijeća mogu sudjelovati i određeni stručnjaci i druge osobe koje predloži ravnatelj, a po prethodnom dogovoru s predsjednikom Upravnoga vijeća.

(3) Predsjednik Upravnoga vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnoga vijeća ako to zatraži:

1) najmanje 1/3 ukupnog broja članova Upravnoga vijeća

2) ravnatelj Zavoda

3) ministar nadležan za rad ili

4) Vlada Republike Hrvatske.

Članak 24.

(1) Član Upravnoga vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

1) sam zatraži razrješenje

2) ne ispunjava dužnosti člana dulje od tri mjeseca iz neopravdanog razloga ili

3) postoji drugi važan razlog za razrješenje.

(2) Prijedlog za razrješenje mogu podnijeti predlagatelji iz članka 19. stavka 2. ovoga Statuta.

(3) Poticaj za razrješenje člana Upravnoga vijeća mogu dati Upravno vijeće i ravnatelj Zavoda.

(4) Član Upravnoga vijeća dužan je redovito dolaziti na sjednice Upravnoga vijeća, te prenositi informacije i inicijative s Upravnoga vijeća tijelu koje ga je predložilo, kao i tih tijela Upravnom vijeću i ravnatelju Zavoda.

Članak 25.

(1) Članovi Upravnoga vijeća imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad i pravo na naknadu putnih troškova, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

(2) Uvjete za stjecanje prava i visinu naknade članova Upravnoga vijeća utvrđuje Upravno vijeće.

(3) Visina naknade za rad iz stavka 2. ovoga članka ne može biti veća od iznosa određenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća.

(4) Za sudjelovanje na sjednicama članovi Upravnoga vijeća imaju pravo na naknadu putnih troškova u skladu s Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

2. Ravnatelj Zavoda

Članak 26.

(1) Voditelj/ica Zavoda je ravnatelj (u daljnjem tekstu: ravnatelj).

(2) Ravnatelj predstavlja i zastupa Zavod, rukovodi poslovanjem Zavoda te odgovara za zakonitost rada Zavoda.

(3) Ravnatelja Zavoda imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnoga za rad na vrijeme od četiri godine, a na temelju provedenog javnog natječaja.

Članak 27.

Za ravnatelja Zavoda može biti imenovana osoba koja ima:

1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenoga ili humanističkog smjera i

2) pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja za čije obavljanje je utvrđen uvjet u točki 1. ovoga članka.

Članak 28.

Na trajanje mandata ravnatelja, njegovo imenovanje i razrješenje primjenjuju se odredbe Zakona i Zakona o ustanovama.

Članak 29.

(1) Ravnatelj Zavoda je u radnom odnosu u Zavodu, u kojemu ostvaruje prava i obveze iz radnog odnosa, ako zakonom nije drukčije propisano.

(2) Međusobna prava i obveze ravnatelja i Zavoda uređuju se ugovorom o radu na određeno vrijeme za trajanja mandata, kojega u ime Zavoda sklapa predsjednik Upravnoga vijeća, sukladno odluci Upravnoga vijeća o bitnim sastojcima ugovora.

Članak 30.

Ravnatelj Zavoda odgovara za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i Upravnom vijeću.

Članak 31.

Ravnatelj Zavoda:

1) organizira, vodi rad i poslovanje Zavoda

2) poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda

3) predlaže osnove poslovne politike, financijskog plana i plana rada Zavoda

4) donosi odluke u vezi s poslovanjem Zavoda, osim onih o kojima odlučuje Upravno vijeće Zavoda

5) donosi sve opće akte, osim onih za koje je prema ovome Statutu nadležno Upravno vijeće Zavoda

6) određuje osobe ovlaštene za potpisivanje dokumentacije Zavoda

7) osigurava provedbu Zakona, ovoga Statuta, financijskog plana i programa rada, te drugih općih akata Zavoda

8) podnosi Upravnom vijeću godišnje izvješće o radu Zavoda, brine se o namjenskom trošenju sredstava Zavoda, djelotvornosti i zakonitosti u radu i poslovanju Zavoda

9) organizira pripreme za rad Upravnoga vijeća i predlaže donošenje općih akata i odluka iz nadležnosti Upravnoga vijeća

10) imenuje i razrješuje predstojnike područnih službi i područnih ureda na temelju provedenog javnog natječaja i uz suglasnost ministra nadležnog za rad

11) sklapa ugovore o radu s radnicima Zavoda i odlučuje o svim pravima i obvezama iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom

12) brine se o javnosti rada Zavoda, informiranju javnosti o obavljanju djelatnosti Zavoda, te objavljivanju općih akata i

13) obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, ovom Statutu i drugim općim aktima Zavoda.

Članak 32.

(1) Ravnatelj Zavoda samostalno odlučuje u pravnim poslovima o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine, odnosno sklapanju drugog posla čija je vrijednost do 500.000,00 kuna.

(2) Ravnatelj Zavoda uz prethodnu suglasnost Upravnoga vijeća može poduzimati pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine, odnosno sklapanju drugog posla čija je vrijednost u iznosu od 500.000,00 kuna do 5.000.000,00 kuna.

(3) Ravnatelj Zavoda uz prethodnu suglasnost Upravnoga vijeća i Vlade Republike Hrvatske može poduzimati pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine, odnosno sklapanju drugog posla čija je vrijednost veća od 5.000.000,00 kuna.

Članak 33.

(1) Ravnatelj Zavoda može dati, u granicama svojih ovlasti, utvrđenih Zakonom i ovim Statutom, punomoć drugoj osobi da zastupa Zavod u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima, te u pravnom prometu, kao i za obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga, sukladno Zakonu i općem aktu.

(2) Pojedina svoja ovlaštenja ravnatelj Zavoda može pisano prenijeti na pojedine radnike Zavoda.

(3) Radi razmatranja i rješavanja određenih pitanja u radu Zavoda, ravnatelj Zavoda može osnivati radna tijela.

(4) Ravnatelj Zavoda osniva radna tijela i na zahtjev Upravnoga vijeća.

(5) Na sastav radnih tijela iz stavka 4. ovoga članka suglasnost daje Upravno vijeće.

Članak 34.

(1) Ravnatelj Zavoda ima zamjenika i pomoćnike.

(2) Zamjenik i pomoćnici ravnatelja stavljaju svoj mandat na raspolaganje s danom stupanja na dužnost novoimenovanog ravnatelja Zavoda.

3. Zamjenik ravnatelja

Članak 35.

(1) Zamjenika/cu (u daljnjem tekstu: zamjenik) ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad na vrijeme od četiri godine.

(2) Ravnatelja Zavoda u slučaju njegove nenazočnosti sa svim ovlastima i odgovornostima u obavljanju njegovih poslova, zamjenjuje zamjenik ravnatelja Zavoda.

Članak 36.

Za zamjenika ravnatelja Zavoda može biti imenovana osoba koja ima:

1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenoga ili humanističkoga smjera i

2) pet godina radnog iskustva na poslovima za čije obavljanje je utvrđen uvjet u točki 1. ovoga članka.

Članak 37.

(1) Zamjenik ravnatelja Zavoda je u radnom odnosu u Zavodu, u kojemu ostvaruje prava i obveze iz radnog odnosa, ako zakonom nije drukčije propisano.

(2) Međusobna prava i obveze zamjenika ravnatelja i Zavoda uređuju se ugovorom o radu na određeno vrijeme za trajanja mandata, kojega u ime Zavoda sklapa ravnatelj.

Članak 38.

Vlada Republike Hrvatske razriješit će zamjenika ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan:

1) ako sam zatraži razrješenje,

2) ako nastanu razlozi koji po posebnim propisima ili po propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,

3) ako ne postupa po propisima i općim aktima i bez valjanog razloga ne provodi odluke Upravnog vijeća ili ravnatelja ili postupa u suprotnosti s njima,

4) ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Zavodu veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti, te su time nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju poslova Zavoda.

4. Pomoćnici ravnatelja

Članak 39.

(1) Ravnatelj Zavoda ima pet pomoćnika:

1) za tržište rada i politike zapošljavanja

2) za financijsko upravljanje

3) za pravne poslove

4) za analitiku i informatiku i

5) za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije.

(2) Pomoćnike ravnatelja imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad na vrijeme od četiri godine.

(3) Pomoćnici ravnatelja odgovaraju za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju Zavoda.

Članak 40.

(1) Pomoćnik/ica (u daljnjem tekstu: pomoćnik) ravnatelja je u radnom odnosu u Zavodu u kojem ostvaruje sva prava i obveze iz radnog odnosa, ako zakonom nije drugačije određeno.

(2) Međusobna prava i obveze pomoćnika ravnatelja i Zavoda uređuju se ugovorom o radu na određeno vrijeme za trajanja mandata kojeg u ime Zavoda sklapa ravnatelj Zavoda.

Članak 41.

(1) Pomoćnikom ravnatelja za tržište rada i politike zapošljavanja može biti imenovana osoba koja ima:

1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenoga ili humanističkoga smjera i

2) pet godina radnog iskustva na poslovima za čije obavljanje je utvrđen uvjet u točki 1. ovoga stavka.

(2) Pomoćnikom ravnatelja za financijsko upravljanje može biti imenovana osoba koja ima:

1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskoga smjera i

2) pet godina radnog iskustva na poslovima za čije obavljanje je utvrđen uvjet u točki 1. ovoga stavka.

(3) Pomoćnikom ravnatelja za pravne poslove može biti imenovana osoba koja ima:

1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnoga smjera i

2) pet godina radnog iskustva na poslovima za čije obavljanje je utvrđen uvjet u točki 1. ovoga stavka.

(4) Pomoćnikom ravnatelja za analitiku i informatiku može biti imenovana osoba koja ima:

1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenoga, tehničkoga ili prirodnoga smjera i

2) pet godina radnog iskustva na poslovima za čije obavljanje je utvrđen uvjet u točki 1. ovoga stavka.

(5) Pomoćnikom ravnatelja za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije može biti imenovana osoba koja ima:

1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenoga, humanističkoga, prirodnoga ili tehničkoga smjera i

2) pet godina radnog iskustva na poslovima za čije obavljanje je utvrđen uvjet u točki 1. ovoga stavka.

Članak 42.

Vlada Republike Hrvatske razriješit će pomoćnika ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan:

1) ako sam zatraži razrješenje,

2) ako nastanu razlozi koji po posebnim propisima ili po propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,

3) ako ne postupa po propisima i općim aktima i bez valjanog razloga ne provodi odluke Upravnog vijeća ili ravnatelja ili postupa u suprotnosti s njima,

4) ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Zavodu veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti, te su time nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju poslova Zavoda.

Članak 43.

(1) Pomoćnik ravnatelja Zavoda organizira, vodi i nadzire poslove sektora kojim rukovodi i pruža stručnu pomoć ravnatelju u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

(2) U vođenju poslova iz stavka 1. ovoga članka pomoćnik ravnatelja ovlašten je davati naloge i upute za rad iz svog djelokruga predstojnicima područnih službi i područnih ureda Zavoda, rukovoditeljima i drugim radnicima Zavoda, te nadležnim tijelima Zavoda predlagati organizaciju rada i uvjete za razvoj djelatnosti, a po prethodnom dogovoru s ravnateljem Zavoda.

5. Predstojnici područnih službi i područnih ureda

Članak 44.

(1) Predstojnik/ica (u daljnjem tekstu: predstojnik) područne službe odnosno područnog ureda organizira, vodi, usklađuje i nadzire rad područne službe odnosno područnog ureda za koji je odgovoran.

(2) Ako je predstojnik područne službe odnosno područnog ureda spriječen u obavljanju poslova ili je odsutan, zamjenjuje ga osoba koju odredi ravnatelj na prijedlog predstojnika.

Članak 45.

(1) Predstojnika područne službe odnosno područnog ureda imenuje ravnatelj Zavoda na temelju provedenog javnog natječaja i uz suglasnost ministra nadležnog za rad.

(2) Predstojnik područne službe odnosno područnog ureda imenuje se na četiri godine.

(3) Predstojnikom područne službe odnosno područnog ureda može biti imenovana osoba koja ima:

1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenoga ili humanističkoga smjera i

2) pet godina radnog iskustva na poslovima za čije obavljanje je utvrđen uvjet u točki 1. ovoga stavka.

Članak 46.

(1) Prava i obveze predstojnika područne službe odnosno područnog ureda uređuju se ugovorom o radu kojeg u ime Zavoda sklapa ravnatelj Zavoda.

(2) Predstojnik područne službe odnosno područnog ureda odgovara za svoj rad ravnatelju Zavoda.

Članak 47.

(1) Ravnatelj Zavoda razriješit će, uz suglasnost ministra nadležnog za rad, predstojnika područne službe odnosno područnog ureda prije isteka vremena na koje je imenovan:

1) ako sam zatraži razrješenje,

2) ako nastanu razlozi koji po posebnim propisima ili po propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,

3) ako ne postupa po propisima i općim aktima i bez valjanog razloga ne provodi odluke Upravnog vijeća ili ravnatelja ili postupa u suprotnosti s njima,

4) ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Zavodu veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti, te su time nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju poslova Zavoda.

(2) Predstojnici područne službe odnosno područnog ureda stavljaju svoj mandat na raspolaganje s danom stupanja na dužnost novoimenovanog ravnatelja Zavoda.

6. Druga tijela područnih službi i područnih ureda

Članak 48.

(1) Pri područnoj službi odnosno područnom uredu ustrojava se Savjetodavno vijeće koje se sastoji od tri predstavnika udruga poslodavaca više razine i tri predstavnika udruga sindikata više razine koje imenuje Gospodarsko-socijalno vijeće županije i Grada Zagreba s područja područne službe odnosno područnog ureda, te jednog predstavnika/ice udruga nezaposlenih s područja područne službe odnosno područnog ureda, ako su takve udruge osnovane.

(2) Predstojnik područne službe odnosno područnog ureda može se, prije donošenja odluka koje utječu na položaj nezaposlenih, a osobito odluka koje se odnose na donošenje i provedbu mjera za poticanje zapošljavanja, o tim odlukama savjetovati sa Savjetodavnim vijećem.

7. Stručno vijeće Zavoda

Članak 49.

(1) Stručno vijeće Zavoda sastavljeno je od ravnatelja, zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja.

(2) Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Zavoda u sklopu nadležnosti utvrđenih Zakonom, te Upravnom vijeću daje mišljenja i prijedloge glede organizacije rada, uvjeta za razvitak djelatnosti, te drugih poslova utvrđenih Zakonom.

(3) Stručno vijeće može raditi i u proširenom sastavu kad su nazočni svi predstojnici područnih službi odnosno ureda.

(4) Na sjednicu Stručnog vijeća mogu se pozvati određeni stručnjaci i druge osobe koje odredi ravnatelj.

VII. FINANCIJSKO POSLOVANJE ZAVODA

Članak 50.

(1) Sredstva za financiranje poslovanja Zavoda i njegovih tijela te rada stručne službe Zavoda osiguravaju se u skladu s odredbama Zakona, ovoga Statuta i općih akata Zavoda.

(2) Plaće radnika Zavoda uređuju se Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta s koeficijentom složenosti poslova u Zavodu sukladno propisima o plaćama u javnim službama.

Članak 51.

(1) Sredstva potrebna za pojedinu godinu i njihov raspored utvrđuju se državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planom Zavoda.

(2) Financijski plan sadrži prihode i rashode za obavljanje djelatnosti Zavoda, za rad stručne službe i druge rashode u skladu sa Zakonom.

(3) Financijski plan dostavlja se ministarstvu nadležnom za rad i ministarstvu nadležnom za financije.

Članak 52.

Financijski plan tijekom godine može se mijenjati ako:

1) se prihodi ne ostvaruju prema planu

2) to zahtijevaju odnosi utvrđeni općom bilancom

3) se pokaže potreba za izmjenu plana prihoda i rashoda ili

4) se sredstva u sklopu predviđenih iznosa prihoda i rashoda drukčije raspoređuju.

VIII. IMOVINA ZAVODA

Članak 53.

Zavod je nositelj prava vlasništva na imovini koju čine:

1) nekretnine

2) pokretnine

3) dionice, udjeli i vrijednosni papiri

4) potraživanja i novac i

5) ostala imovina.

IX. JAVNOST RADA

Članak 54.

(1) Rad Zavoda je javan.

(2) Za davanje obavijesti sredstvima javnog priopćavanja o radu i poslovanju Zavoda ovlašten je ravnatelj, odnosno osoba koju ravnatelj ovlasti.

(3) Javnost rada Zavoda osigurava se dostupnošću podataka i rada Zavoda sredstvima javnog priopćavanja, te objavljivanjem Statuta Zavoda i općih akata Zavoda za provedbu Zakona u »Narodnim novinama«.

(4) Zavod će uskratiti davanje obavijesti, odnosno uvid u dokumentaciju sredstvima javnog priopćavanja ako su u njoj sadržani tajni podaci utvrđeni u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima.

(5) O svome radu Zavod jednom godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske i Gospodarsko-socijalnom vijeću.

X. OPĆI AKTI

Članak 55.

Opći akti Zavoda jesu Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se utvrđuju pitanja značajna za djelovanje Zavoda.

Članak 56.

(1) Osnovni opći akt Zavoda je Statut.

(2) Statut donosi Upravno vijeće, uz naknadnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(3) Nakon suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Statut Zavoda objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(4) Na izvornik Statuta stavlja se pečat Zavoda s grbom.

Članak 57.

Pravo predlaganja općih akata ima svaki član Upravnoga vijeća, ravnatelj i Stručno vijeće Zavoda.

Članak 58.

(1) Statut i drugi opći akti Zavoda za provedbu Zakona objavljuju se u »Narodnim novinama«.

(2) Drugi opći akti Zavoda objavljuju se na oglasnim pločama u sjedištima svih ustrojstvenih jedinica Zavoda i stupaju na snagu najranije na dan objave na oglasnoj ploči u sjedištu Zavoda.

(3) Statut i drugi opći akti Zavoda iz stavka 1. ovoga članka moraju se objaviti i na oglasnim pločama Središnjeg ureda i područnih službi odnosno područnih ureda Zavoda.

XI. TAJNOST PODATAKA

Članak 59.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom Zavoda utvrđeni kao poslovna tajna, planovi i mjere fizičko-tehničke zaštite objekata i imovine te mjere informacijske sigurnosti.

Članak 60.

Kao tajna čuvaju se i podaci:

1) koji se kao poslovna tajna saznaju od državnih tijela i drugih fizičkih i pravnih osoba

2) koji se odnose na poslove koji se obavljaju s Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom obrane ili s Ministarstvom unutarnjih poslova, ako su označeni kao tajni podaci

3) koji sadrže ponude na natječaj, javno nadmetanje ili dražbe – do objave rezultata natječaja, javnog nadmetanja, odnosno dražbe ili

4) koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom donesenim na temelju zakona utvrđeni kao tajni podaci od posebnog gospodarskog značenja.

Članak 61.

(1) Profesionalnom tajnom smatraju se podaci o osobnom ili obiteljskom životu radnika, nezaposlenih osoba i drugih pravnih i fizičkih osoba koje saznaju radnici Zavoda u obavljanju svojih poslova, ili koje saznaju članovi Upravnoga vijeća i drugih tijela Zavoda, a čije bi neovlašteno priopćenje bilo protivno propisima o zaštiti osobnih podataka.

(2) Poslovnom tajnom smatraju se i podaci o osobama o kojima Zavod vodi evidenciju pohranjeni u informatičkom sustavu Zavoda i drugi podaci utvrđeni općim aktom Zavoda.

Članak 62.

(1) Podatke koji se smatraju tajnom trećim osobama smije dati na uvid ravnatelj Zavoda i osoba koju ravnatelj za to ovlasti pisanom punomoći, pod uvjetima utvrđenim zakonom.

(2) Povreda dužnosti čuvanja tajne predstavlja težu povredu radne obveze i osnova je za naknadu eventualno pretrpljene štete.

(3) O čuvanju tajne brine se ravnatelj Zavoda.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Opći akti Zavoda uskladit će se s odredbama ovoga Statuta u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 64.

Tumačenje pojedinih odredbi ovoga Statuta daje Upravno vijeće.

Članak 65.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaju važiti odredbe Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, broj 109/12, 12/14, 40/17 i 100/17).

Članak 66.

Ovaj Statut, nakon dobivanja naknadne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 023-01/19-01/17

Urbroj: 344-126/1-19-1

Zagreb, 19. studenoga 2019.

Predsjednica
Upravnoga vijeća
Marija Knežević Kajari, v. r.