Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda

NN 18/2020 (19.2.2020.), Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda

KOLEKTIVNI UGOVORI

473

Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« 93/14, 127/17), članka 7. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine« 93/14 i 26/2015) te članka 14. stavka 1. točke 8. Statuta Hrvatskih voda donesenog na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskih voda 20. 5. 2011. i Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskih voda donesenih na sjednicama Upravnog vijeća Hrvatskih voda 30. 7. 2012. i 24. 11. 2014. godine,

HRVATSKE VODE – pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001,

i

SINDIKAT ZAPOSLENIH U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ I DUHANSKOJ INDUSTRIJI I VODOPRIVREDI HRVATSKE, Ljudevita Posavskog 5, Zagreb, OIB: 01122438757,

sklopili su 15. siječnja 2020. godine

PRVI DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA RADNIKE HRVATSKIH VODA

Članak 1.

Stranke suglasno utvrđuju da su u prosincu 2017. godine sklopile Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih voda (»Narodne novine« broj: 12/2018, u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor), koji je evidentiran i vodi se u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava pod evidencijskim brojem 48/17.

Članak 2.

Članak 26. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Generalni direktor može izvršiti preraspodjelu radnog vremena, uz suglasnost Radničkog vijeća, kada to zahtijeva priroda vodnogospodarskih poslova, organizacija rada i poslovanja, bolja iskoristivost sredstava rada i opreme, racionalnije korištenje radnog vremena, te izvršenje ugovorenih poslova.

Puno ili nepuno radno vrijeme može se preraspodijeliti tako da tijekom razdoblja koje ne može biti duže od dvanaest neprekidnih mjeseci, u jednom razdoblju traje duže, a u drugom razdoblju kraće od punog ili nepunog radnog vremena, na način da prosječno radno vrijeme tijekom trajanja preraspodjele ne smije biti duže od punog ili nepunog radnog vremena.

Ako je radno vrijeme preraspodijeljeno, ono tijekom razdoblja u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog vremena, uključujući i prekovremeni rad, ne smije biti duže od četrdeset osam sati tjedno.

Iznimno od prethodnog stavka, preraspodijeljeno radno vrijeme tijekom razdoblja u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog vremena može trajati duže od četrdeset osam sati tjedno, ali ne duže od pedeset šest sati tjedno pod uvjetom da radnik dostavi poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

Radnik koji u preraspodijeljenom radnom vremenu ne pristane na rad duži od četrdeset osam sati tjedno, ne smije zbog toga trpjeti štetne posljedice.

Preraspodijeljeno radno vrijeme u razdoblju u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog vremena može trajati najduže šest mjeseci.

Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom.

Ukoliko prosječno radno vrijeme radnika u razdoblju trajanja preraspodijele bude duže od punog ili nepunog radnog vremena, poslodavac je dužan omogućiti radniku da sate rada koji su odrađeni više od ugovorenog punog ili nepunog radnog vremena iskoristi kao slobodne dane u roku od 30 dana od završetka razdoblja trajanja preraspodjele.

Ako poslodavac ne osigura iskorištenje sati rada koji su odrađeni više od ugovorenog punog ili nepunog radnog vremena u roku iz prethodnog stavka, dužan je radniku platiti navedene sate kao prekovremeni rad u roku od 45 dana od završetka razdoblja trajanja preraspodjele.«

Članak 3.

U članku 27. stavku 1. Kolektivnog ugovora iza alineje 12. dodaju se nove alineje 13. i 14. koje glase:

» – polaganje ispita za stjecanje certifikata – 2 radna dana,

– polaganje pravosudnog ispita – 10 radnih dana,«

Dosadašnja alineja 13. postaje alineja 15.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Radnik je dužan plaćeni dopust iskoristiti u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, odmah po događaju koji je osnova za podnošenje zahtjeva. U slučaju dragovoljnog darivanja krvi radnik mora iskoristiti plaćeni dopust u roku od 15 dana od dana darivanja krvi, sukladno radnim obvezama.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 35. Kolektivnog ugovora stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osnovna plaća za najjednostavniji rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanje (I. grupa – koeficijent 1,00), na osnovi 40 sati rada tjedno, iznosi 2.146,00 kn do 31. 12. 2019., a od 1. 1. 2020. iznosi 2.189,00 kn.«

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7. postaju stavci 4., 5., 6.

Članak 5.

U članku 53. Kolektivnog ugovora stavak 1. mijenja se i glasi:

»Poslodavac će radnicima isplatiti prigodni dar u naravi za Uskrs u visini maksimalno neoporezivog iznosa koji je određen posebnim propisima.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Poslodavac je ovlašten, temeljem posebne odluke, radnicima tijekom kalendarske godine isplatiti nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) u visini do maksimalno neoporezivog iznosa koji je određen posebnim propisima.«

Članak 6.

U članku 54. Kolektivnog ugovora stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ukupni radni staž u vodnogospodarskoj djelatnosti u smislu ovog Ugovora je tekući radni staž radnika zaposlenog u Hrvatskim vodama kojem se pribraja radni staž koji je radnik ostvario u tvrtkama kojima su Hrvatske vode jedini osnivač i vodoprivrednim trgo­vačkim društvima zaključno s danom 30. 6. 1996. godine.«

Članak 7.

U članku 56. Kolektivnog ugovora, u stavku 1. iza riječi »Radnik ili« dodaje se zarez i tekst »u slučaju opravdane spriječenosti radnika«.

U alineji 1. iza riječi »radnika,« dodaje se novi tekst koji glasi:

»posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.«

U alineji 3. riječi »ima samo jedan roditelj u slučaju da su oba roditelja zaposlena kod poslodavca« brišu se.

Alineja 4. mijenja se i glasi:

» – rodiljnog i roditeljskog dopusta te posvojiteljskog dopusta jednokratno u visini 2.500,00 kn neto.«

Članak 8.

U članku 65. Kolektivnog ugovora stavak 2. mijenja se i glasi:

»Terenski dodatak iznosi 200,00 kuna neto dnevno. Ako dođe do promjene posebnih propisa na način da se poveća neoporezivi iznos terenskog dodatka, radniku će se terenski dodatak isplatiti u visini maksimalno neoporezivog iznosa koji je određen posebnim propisima.«

Članak 9.

U članku 66. alineji 3. Kolektivnog ugovora tekst »30% cijene jedne litre benzina euro super 95« zamjenjuje se tekstom »2 (dvije) kune«.

Članak 10.

U članku 67. Kolektivnog ugovora stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznos dnevnice je 200,00 kuna neto. Ako dođe do promjene posebnih propisa na način da se poveća neoporezivi iznos dnevnice, radniku će se dnevnica isplatiti u visini maksimalno neoporezivog iznosa koji je određen posebnim propisima.«

U stavku 3. tekst »za svaki kalendarski dan proveden na putu duže od 12 sati.« zamjenjuje se tekstom »po ukupnom broju sati provedenih na službenom putovanju.«

Članak 11.

U članku 79. Kolektivnog ugovora stavak 2. mijenja se i glasi:

»PPDIV je Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, OIB:01122438758, koji je pravna osoba registrirana kod Ministarstva rada i mirovinskog sustava pod MB:3271552, i potpisnik je ovog Ugovora.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Koordinacija glavnih sindikalnih povjerenika Hrvatskih voda (ili samo: Koordinacija) je oblik djelovanja Sindikata PPDIV kod poslodavca, koji se sastoji od svih glavnih sindikalnih povjerenika Sindikata PPDIV iz svih sindikalnih podružnica Sindikata PPDIV koje su osnovane u Hrvatskim vodama, te predstavnika Sindikata PPDIV, i koje koordinira rad među njima.«

Članak 12.

Ovaj Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda sklopljen je kad ga potpišu obje ugovorne strane, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

Članak 13.

Ovaj Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda sastavljen je u tri istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak, dok jedan primjerak zadržava za to nadležno ministarstvo.

Klasa: 003-06/20-01/0000001
Urbroj: 374-1-10-20-5
Zagreb, 15. siječnja 2020.

ZA SINDIKAT ZAPOSLENIH U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ I DUHANSKOJ INDUSTRIJI I VODOPRIVREDI HRVATSKE
Denis Paradiš, v. r.
ZA HRVATSKE VODE
Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.