Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra

NN 19/2020 (20.2.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

477

Na temelju članka 81. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.) ministar mora, prometa i infrastrukture, na prijedlog Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAMJENI RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o namjeni radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 107/13., 94/15. i 32/17.), u članku 2. podstavku 4. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom, a iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

» – Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/784 оd 14. svibnja 2019. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 24,25 – 27,5 GHz za zemaljske sustave koji se upotrebljavaju za pružanje usluga bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija u Uniji (SL L 127, 16. 5. 2019.).«.

Članak 2.

U Dodatku 2. – Namjena radiofrekvencijskih pojasa, u Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra podaci o namjeni u području od 24,25 GHz do 27,5 GHz mijenjaju se i glase:

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/19-01/4

Urbroj: 530-07-2-20-4

Zagreb, 12. veljače 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.