Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet

NN 20/2020 (21.2.2020.), Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet

Općina Mljet

501

Na temelju članka 20. i članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 33. stavak 1. točka 24. Statuta Općine Mljet (»Službeni glasnik Općine Mljet«, br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Mljet na 26. sjednici održanoj 14. veljače 2020. godine godine, donijelo je

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE MLJET

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom o lokalnim porezima Općine Mljet (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Mljet (u daljnjem tekstu: Općina), obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

II. OPĆINSKI POREZI

Članak 2.

Općina uvodi sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor i

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

(1) Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Mljet sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak te ove Odluke.

(2) Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Mljet.

Članak 4.

Osnovica za prirez porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% (deset posto).

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% (tri posto).

3. Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kn (petnaest kuna) po četvornom metru površine kuće za odmor.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 8.

(1) Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20%.

(2) Osnovica za obračun poreza na korištenje javnih površina je iznos zakupnine, odnosno ugovorene naknade za korištenje javne površine.

(3) Obaveza plaćanja poreza na korištenje javnih površina dospijeva do 10. tekućeg mjeseca, a za taj mjesec.

(4) Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Mljet (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

III. PRIJENOS OVLASTI NA NADLEŽNA
POREZNA TIJELA

Članak 9.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe lokalnih poreza, osim poreza na korištenje javnih površina, povjeravaju se stvarno i mjesno nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Porezne uprave, Ministarstva financija.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Pravne osobe, druge organizacije, fizičke osobe, banke i druge financijske organizacije dužni su na zahtjev Upravnog odjela dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje lokalnih poreza.

Članak 11.

(1) Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje primjenjivat će se odredbe Općeg poreznog zakona i ostalih važećih propisa.

(2) Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem lokalnih poreza provode ovlašteni djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela općine Mljet.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove odluke na području Općine Mljet prestaje vrijediti Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet (»Službeni glasnik Općine Mljet«, br. 8/17 i 14/17, odnosno »Narodne novine« br. 69/17 i 110/17).

Članak 13.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Mljet«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/01-20-01/01
Urbroj: 2117-03/01-20-LD-04
Babino Polje, 14. veljače 2020.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Pero Bašica, dipl. inf., v. r.