Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

NN 21/2020 (26.2.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo uprave

518

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, broj 83/02 i 73/13), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE VJERSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 9/03, 12/03 – ispravak, 24/04, 144/10 i 124/12), u članku 9. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ministarstvo nadležno za poslove opće uprave izdaje izvadak iz Evidencije za vjersku zajednicu, organizacijski oblik i za zajednicu vjerskih zajednica na zahtjev svake zainteresirane osobe.

(2) Izvadci iz Evidencije izdaju se u obliku računalnog ispisa ili elektroničkog zapisa.«.

Članak 2.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obrasci broj 1, 2, 2a, 3, 4 i 5 čiji je oblik i sadržaj propisan ovim Pravilnikom, tiskani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio.«.

Članak 3.

Članak 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 144/10) briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/286

Urbroj: 515-05-03/1-20-3

Zagreb, 20. veljače 2020.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.