Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

NN 21/2020 (26.2.2020.), Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

Ministarstvo poljoprivrede

520

Na temelju članka 40. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI SVINJA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet primjene

Članak 1.

Ovaj Pravilnik utvrđuje minimalne zahtjeve označavanja i registracije svinja, ne dovodeći u pitanje provedbu posebnih propisa donesenih u svrhu sprečavanja pojave, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti svinja.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 2008/71/EZ od 15. srpnja 2008. o identifikaciji i registraciji svinja (SL L 213/31, 8. 8. 2008.).

Pojmovi

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) dobavljač ušnih markica je pravna ili fizička osoba koja je na temelju provedenog postupka s ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sklopila ugovor o isporuci ušnih markica za svinje

b) gospodarstvo je svaki objekt ili u slučaju držanja životinja na otvorenom, svako mjesto na kojemu životinje borave i/ili se uzgajaju ili drže privremeno ili trajno

c) Hrvatska agencija za poljoprivrednu i hranu (u daljnjem tekstu: HAPIH) je pravna osoba koja obavlja poslove označavanja i registracije svinja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika

d) Jedinstveni registar svinja (u daljnjem tekstu: JRS) je temeljna baza podataka o brojnom stanju svinja, njihovom premještanju i izlučenjima i sastavni je dio Jedinstvenog registra domaćih životinja

e) Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (u daljnjem tekstu: JIBG) je broj kojeg za svako gospodarstvo upisano u Registar farmi dodjeljuje nadležno tijelo i nalazi se na ušnoj markici kojom se označavaju svinje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, jednom dodijeljeni JIBG je nepromjenjiv

f) klaonica je kako je definirano Zakonom o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18)

g) nadležno tijelo je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede

h) ovlaštena veterinarska organizacija je veterinarska organizacija kojoj je nadležno tijelo dodijelilo poslove javnih ovlasti u veterinarstvu

i) premještanje je svako komercijalno ili nekomercijalno premještanje svinja s gospodarstva na kojem se nalaze na neku drugu lokaciju

j) prijevoznik je svaka fizička ili pravna osoba koja obavlja prijevoz svinja prijevoznim sredstvom tijekom kojeg je odgovorna za njihov identitet, sljedivost, zdravlje i dobrobit

k) Putni list je dokument koji prati svinje u premještanju

l) Registar farmi je temeljna baza podataka o svim farmama na kojima se drže životinje u Republici Hrvatskoj, podaci o farmama ostaju u bazi podataka najmanje do isteka tri uzastopne godine u kojima na farmi nije bilo životinja.

m) Registar svinja na gospodarstvu (u daljnjem tekstu: RSG) je propisana evidencija koju vodi posjednik svinja na svakom gospodarstvu na kojem se drže svinje

n) sabirni centar je gospodarstvo / objekt u kojem se svinje iz različitih uzgoja sakupljaju s ciljem formiranja pošiljki namijenjenih daljnjem premještanju

o) svinja je svaka životinja iz porodice Suidae, osim divljih svinja

p) tetovirni broj je skraćeni broj koji se kao oznaka tetovira na desno uho ili desnu stranu tijela svinje, sastoji se od oznake HR i dvije do pet znamenki, a koji na zahtjev posjednika dodjeljuje nadležno tijelo

q) treće zemlje su zemlje koje nisu države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora

r) trgovac je svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje i prodaje svinje iz komercijalnih razloga, izravno ili neizravno, koja ima redovan promet svinjama i koja u roku od najviše 30 dana proda svinje koje kupi ili premjesti iz prvobitnog prostora u drugi prostor koji nije u njegovom vlasništvu.

s) životinje su sve životinje iz porodice kopitara (konji, magarci, mazge, mule i dr.), životinje iz porodice papkara (goveda, ovce, koze, svinje i dr.), perad (kokoši, pure, guske, patke i druge ptice koje su uzgajane ili držane radi proizvodnje mesa, rasplodnih ili konzumnih jaja i drugih proizvoda te divlje ptice za uzgoj i rasplod), ukrasne, strane i divlje ptice i sisavci, psi, mačke, kunići, pčele, dudov svilac, kukci oprašivači i drugi člankonošci, ribe, rakovi, žabe, puževi, drugi mekušci, školjkaši, ježinci, kornjače i drugi gmazovi, kolutićavci, divljač, životinje namijenjene pokusima, te reprodukcijski materijal.

Područje primjene

Članak 4.

Radi provedbe mjera zaštite zdravlja životinja i ljudi od zaraznih i nametničkih bolesti te praćenja sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla, sve svinje u Republici Hrvatskoj moraju biti označene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a svako premještanje svinja mora se evidentirati u JRDŽ na način koji omogućuje točnu i pravovremenu identifikaciju gospodarstva s kojeg su svinje došle i na kojem su rođene.

II. OZNAČAVANJE SVINJA

Odgovornost za označavanje svinja

Članak 5.

Posjednik svinja odgovoran je da je svaka pojedina svinja odnosno da su sve svinje na njegovom gospodarstvu označene i registrirane u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Ovlašteni označavatelji

Članak 6.

Označavanje i registraciju svinja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika provode:

– posjednici svinja / veterinarske službe u skladu s člancima 7. i 8. ovoga Pravilnika

– ovlaštene veterinarske organizacije i

– HAPIH.

Uvjeti za ovlaštenje označavatelja

Članak 7.

(1) Posjednici svinja mogu označavati i registrirati svinje na vlastitom gospodarstvu ako su osposobljeni za označavanje i o tome posjeduju potvrdu izdanu od nadležnog tijela, a podaci o navedenim posjednicima upisuju se u JRS.

(2) Veterinarske službe mogu označavati svinje pravnih osoba koje su ih osnovale i koje se bave organiziranom svinjogojskom proizvodnjom, ukoliko posjeduju rješenje nadležnog tijela.

Vrijeme i način označavanja svinja

Članak 8.

(1) Svinje se moraju označiti čim prije, a najkasnije prije otpreme s gospodarstva.

(2) Svinje se označavaju ušnom markicom iz Priloga 1. ovoga Pravilnika ili tetovirnim brojem.

(3) Ušna markica stavlja se na desno uho i mora biti trajna i čitljiva tijekom cijelog života svinje.

(4) Posjednici koji na svom gospodarstvu imaju više od pet krmača, svinje mogu označavati tetovirnim brojem. Odobrenje za označavanje svinja tetovirnim brojem izdaje nadležno tijelo, na zahtjev posjednika te o tome vodi evidenciju.

(5) Tetovirni broj tetovira se na desno uho ili desnu stranu tijela, a u JRS-u je povezan s JIBG-om.

(6) U desnom uhu svinja ne smije imati nikakvih drugih oznaka osim onih propisanih odredbama ovoga Pravilnika.

(7) Ako se ušna markica odnosno tetovirni broj na svinji, označenoj u skladu s odredbama ovoga Pravilnika izgubi ili postane nečitljiv, svinja se ponovno označava prije premještanja ušnom markicom JIBG-a gospodarstva na kojem se svinja trenutno nalazi.

(8) Ponovno označavanje svinja posjednik mora upisati u RSG na način da iz RSG bude vidljiva veza s prethodno dodijeljenim
JIBG-om.

(9) Niti jedna ušna markica ne smije se ukloniti ili zamijeniti protivno odredbama ovoga Pravilnika.

Registracija svinja bez potrebe ponovnog označavanja

Članak 9.

(1) Svinje namijenjene uzgoju ili tovu koje dolaze iz država članica Europske unije, a označene su u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ne moraju se ponovno označavati.

(2) Posjednik je dužan nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji dostaviti putni list svinja i obrazac veterinarskog certifikata za svinje koje su došle iz države članice Europske unije najkasnije u roku od četiri dana od dana dolaska svinje na gospodarstvo.

(3) Ovlaštena veterinarska organizacija dužna je podatke s putnog lista upisati u JRS, najkasnije u roku od tri dana od njegovog primitka uz naznaku datuma primitka.

(4) Ovlaštena veterinarska organizacija mora u JRS, a posjednik unesenih svinja u RSG, upisati izvornu oznaku države iz koje su svinje unesene, ime / naziv gospodarstva s kojeg svinje dolaze, identifikacijski broj gospodarstva, broj s ušne markice ili tetovirni broj te datum dolaska.

(5) Svinje koje dolaze iz država članica Europske unije a kojima je izravna odredišna lokacija klaonica u Republici Hrvatskoj i zaklane su u roku od 72 sata od dolaska, ne podliježu označavanju i registraciji propisanoj odredbama ovoga Pravilnika.

Označavanje svinja koje dolaze iz trećih zemalja

Članak 10.

(1) Sve svinje koje dolaze iz trećih zemalja i na kojima su obavljene kontrole utvrđene posebnim propisom te ostaju na području Republike Hrvatske radi daljnjeg uzgoja ili tova, moraju se označiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika na odredišnom gospodarstvu u roku od 30 dana od dana dolaska, odnosno prije otpreme s gospodarstva ako se otpremaju prije navedenog roka.

(2) Označavanje svinja koje dolaze iz trećih zemalja obavljaju nadležne ovlaštene veterinarske organizacije koje su dužne, najkasnije u roku od sedam dana od dana provedenog označavanja, odnosno prije otpreme s gospodarstva upisati podatke o uvezenim svinjama u JRS u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(3) Ovlaštena veterinarska organizacija u JRS mora upisati izvornu oznaku države iz koje su svinje uvezene, ime / naziv gospodarstva s kojeg svinje dolaze, identifikacijski broj gospodarstva ukoliko je isti poznat, broj s ušne markice ili tetovirni broj, te datum dolaska. Posjednik uvezenih svinja, navedene podatke mora upisati u RSG najkasnije sedam dana nakon dopreme svinja na gospodarstvo.

(4) Svinjama iz stavka 1. ovoga članka, uz ušnu markicu propisanu ovim Pravilnikom, ostavlja se i ušna markica zemlje podrijetla.

(5) Svinje koje dolaze iz trećih zemalja a kojima je izravna odredišna lokacija klaonica u Republici Hrvatskoj i zaklane su u roku od 72 sata od dolaska, ne podliježu označavanju i registraciji propisanoj odredbama ovoga Pravilnika.

Odlazak svinja u države članice Europske unije ili treće zemlje

Članak 11.

(1) Kod premještanja svinja iz Republike Hrvatske u države članice Europske unije i premještanja svinja u treće zemlje, postupa se u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika.

(2) Za svinje iz stavka 1. ovoga članka, osim podataka iz članka 16. ovoga Pravilnika potrebno je navesti i podatke o odredišnoj zemlji i gospodarstvu / klaonici.

III. UŠNE MARKICE

Ušne markice za svinje

Članak 12.

(1) Ušna markica za označavanje svinja mora biti izrađena na način koji onemogućuje neovlaštene promijene i njenu ponovnu upotrebu, mora biti lako čitljiva te izrađena u skladu s posebnim propisima o dobrobiti životinja.

(2) Ušna markica mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

– mora biti izrađena od plastike, bez oštrih rubova i grubih površina koji onemogućavaju podražaj kože

– mora biti izrađena od biološki neškodljivog materijala, otpornog na starenje, vremenske i farmske uvjete

– mora biti opstojne boje i čvrstog spoja, spoj mora biti trajan za cijelo životno razdoblje svinje i kojeg nije moguće silom razdvojiti

– mora imati laserski tisak

– mora imati oštri vrh, primjerene tvrdoće, koji omogućuje lagano probadanje uha, a sam materijal od kojeg je napravljen vrh ne smije biti korozivan radi onemogućavanja nastanka upale na mjestu uboda uha, uz optimalne uvjete za zacjeljenje rane na uhu

– mora biti napravljena tako da se za spajanje lica i naličja koristi uobičajena sila koja osigurava njihovo spajanje te da se po aplikaciji ušna markica lako odvaja od aplikatora.

(3) Ušna markica za svinje je okruglog oblika, promjera najmanje 25 mm, a najviše 30 mm, bijele boje, sastavljena iz dva dijela, muškog (lice) i ženskog (naličje) koji se upotrebljavaju spojeni. Na gornjem dijelu lica ušne markice mora se u crnoj boji otisnuti kratica Ministarstva poljoprivrede – MP, veličine slova 3 – 4 mm, dok je u sredini lijevo oznaka Republike Hrvatske – HR veličine slova 4 – 6 mm, te u sredini desno oznaka tri broja 4 – 6 mm, odnosno u sredini donjeg dijela lica ušne markice oznaka preostalih pet brojeva od ukupno osmeroznamenkastog JIBG-a sve veličine 4 – 6 mm.

(4) Na naličju ušne markice u crnoj boji mora se otisnuti serijski broj svinje na gospodarstvu, veličina znamenki broja mora biti 3 – 5 mm. Serijski broj služi za praćenje sljedivosti i distribucije ušnih markica, nije sastavni dio JIBG-a te se ne bilježi u obrasce koji se popunjavaju prilikom premještanja svinja unutar Republike Hrvatske niti premještanja svinja izvan granica Republike Hrvatske.

(5) Ušna markica koja se koristi kao identifikacijska oznaka za svinje mora biti odobrena od nadležnog tijela.

IV. DOBAVLJAČI, NARUDŽBA I DISTRIBUCIJA UŠNIH MARKICA

Dobavljači ušnih markica za označavanje svinja

Članak 13.

(1) Odabir dobavljača ušnih markica za svinje provodi nadležno tijelo.

(2) Dobavljači sredstava za označavanje moraju osigurati isporuku ušnih markica, kliješta i igala za aplikaciju ušnih markica.

(3) Dobavljači ušnih markica moraju osigurati isporuku svake narudžbe neovisno o količini i vrsti robe.

(4) Dobavljači moraju voditi evidenciju o isporučenim ušnim markicama koju su dužni čuvati najmanje tri godine te su istu dužni predočiti na zahtjev nadležnog tijela i nadležne inspekcije Državnog inspektorata.

(5) Nadležno tijelo kontrolira kvalitetu ušnih markica i sredstava za označavanje, kao i sam rad dobavljača vezano za isporuku ušnih markica.

Objava podataka o dobavljačima ušnih markica za svinje

Članak 14.

Nadležno tijelo na svojoj mrežnoj stranici objavljuje podatke o odabranom dobavljaču / dobavljačima ušnih markica za svinje, koji sadrže:

– ime / naziv i adresu dobavljača

– cijenu ušnih markica, kliješta i rezervnih igala i

– rok isporuke.

Naručitelji ušnih markica za svinje

Članak 15.

(1) Ušne markice za svinje posjednik naručuje elektronički ili putem obrasca za narudžbu ušnih markica za svinje iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju narudžbe putem obrasca, ispunjeni obrazac narudžbe iz stavka 1. ovoga članka posjednik mora dostaviti osobno ili putem pošte u regionalni ured HAPIH-a ili u ovlaštenu veterinarsku organizaciju radi upisa podataka u JRS.

(3) Ušne markice do posjednika, kao naručitelja, isporučuju:

– dobavljač/i ušnih markica

– ovlaštene veterinarske organizacije i HAPIH, na zahtjev posjednika.

(4) Nadležno tijelo vodi evidenciju o isporučenim i preuzetim količinama ušnih markica, koja je sastavni dio JRS-a.

V. PREMJEŠTANJE SVINJA

Putni list

Članak 16.

(1) Na području Republike Hrvatske svinje kod premještanja mora pratiti Putni list iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(2) Putni list za svinje može biti u pisanom ili elektroničkom obliku.

(3) Putni list u pisanom obliku sastoji se od četiri primjerka koji se nalaze u zajedničkom bloku. Prva dva primjerka su »odlazak«, a treći i četvrti su »dolazak«.

(4) Putni list u elektroničkom obliku ispisuje se iz računalne aplikacije u tri primjerka. Prvi primjerak je »odlazak« a drugi i treći primjerak su »dolazak«.

(5) Nadležno tijelo vodi evidenciju o izdanim putnim listovima.

(6) Svaki posjednik svinja koji popunjava putni list u pisanom obliku dužan je na gospodarstvu imati blok putnih listova.

(7) Putni list popunjava i svojim potpisom ovjerava posjednik s čijeg se gospodarstva svinje otpremaju.

(8) Putni list sadrži sljedeće podatke:

a) serijski broj putnog lista

b) broj svinja s pripadajućim JIBG / tetovirnim brojem te ukupan broj svinja

c) o odlaznom gospodarstvu

d) o odredištu

e) razlog odlaska

f) datum otpreme svinja s gospodarstva

g) datum dolaska svinja na gospodarstvo

h) potpis odlaznog posjednika

i) potpis dolaznog posjednika ukoliko je prisutan prilikom preuzimanja svinja

j) serijski broj svjedodžbe o zdravstvenom stanju, odnosno veterinarskog certifikata

k) ime i prezime / naziv i OIB prijevoznika

l) registarski broj prijevoznog sredstva

m) broj odobrenja prijevoznika

n) potpis prijevoznika kojim prijevoznik jamči da će dostaviti preuzete svinje na odredište navedeno u putnom listu

o) datum prijave ovlaštenom veterinaru i

p) potpis ovlaštenog veterinara.

Rokovi za dostavu podataka

Članak 17.

(1) Podaci o premještanju svinja upisuju se u JRS u roku od sedam dana od dana nastale promjene.

(2) U slučaju da podatke o premještanju u JRS upisuje ovlaštena veterinarska organizacija, posjednik je dužan u roku od četiri dana od dana nastale promijene, podatke dostaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. Ovlaštena veterinarska organizacija dužna je podatke upisati u JRS najkasnije u roku od tri dana od dana dostave.

Način dostave podataka

Članak 18.

(1) Podatke o premještanju svinja u JRS upisuju:

– posjednici svinja / veterinarske službe iz članka 7. ovoga Pravilnika i to isključivo premještanje s gospodarstva na gospodarstvo (odlazak i dolazak) te odlazak na klaonicu

– nadležne ovlaštene veterinarske organizacije.

(2) Podatke o Godišnjoj dojavi brojnog stanja svinja na gospodarstvu u JRS upisuju:

– posjednici svinja / veterinarske službe

– ovlaštene veterinarske organizacije

– HAPIH.

VI. PREMJEŠTANJE SVINJA

Premještanje svinja – odlazak

Članak 19.

(1) Svinje prilikom premještanja moraju biti označene i registrirane u skladu s odredbama članaka 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika.

(2) Prilikom premještanja svinje mora pratiti putni list.

(3) Posjednik prijavljuje premještanje svinja na obrascu putnog lista.

(4) Putni list popunjava posjednik s čijeg se gospodarstva svinje premještaju.

(5) Popunjeni putni list potpisuju: posjednik s čijeg se gospodarstva svinje premještaju, novi posjednik ukoliko je prisutan prilikom preuzimanja svinja i prijevoznik svinja.

(6) Posjednik s čijeg se gospodarstva otpremaju svinje zadržava prva dva primjerka putnog lista, a novi posjednik, ukoliko je prisutan prilikom preuzimanja svinja odnosno prijevoznik, preuzima treći i četvrti primjerak.

(7) Posjednik / veterinarska služba koji ima odobrenje nadležnog tijela za označavanje svinja, podatke o premještanju svinja s gospodarstva iz putnog lista dužni su u roku propisanom člankom 17. stavkom 1. ovoga Pravilnika upisati u JRS.

(8) Posjednik s čijeg se gospodarstva otpremaju svinje, a koji nema odobrenje nadležnog tijela za označavanje svinja, dužan je u roku od četiri dana od dana premještanja svinja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji dostaviti prva dva primjerka putnog lista. Ovlašteni veterinar ovlaštene veterinarske organizacije potpisuje i ovjerava oba primjerka putnog lista i prvi primjerak vraća odlaznom posjedniku.

(9) Ovlaštena veterinarska organizacija drugi primjerak putnog lista zadržava za sebe, arhivira ga uz obvezu čuvanja tri godine te je dužna u roku od tri dana od dana zaprimanja podatke o odlasku svinja s gospodarstva upisati u JRS.

(10) Posjednik čije se svinje otpremaju s gospodarstva, prvi primjerak putnog lista dužan je čuvati najmanje tri godine, računajući od dana premještanja svinja.

(11) U slučaju otpreme / prodaje svinja radi klanja za potrebe vlastitog domaćinstva na mjestu koje ne podliježe registraciji, u JRS se upisuju ime i prezime, adresa i OIB kupca. U navedenom slučaju kupac može godišnje za potrebe vlastitog domaćinstva kupiti i zaklati najviše pet svinja, a kupljene svinje se moraju zaklati u roku od 72 sata.

Premještanje svinja – dolazak

Članak 20.

(1) Posjednik svinja može na svoje gospodarstvo primiti samo svinje označene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika te koje prati pripadajući putni list popunjen u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika.

(2) Posjednik / veterinarska služba na čije su gospodarstvo dopremljene svinje, koji je od nadležnog tijela odobren za označavanje svinja, dužan je po dolasku svinja na gospodarstvo upisati podatke u JRS, u skladu s odredbama članka 17. ovoga Pravilnika.

(3) Posjednik na čije su gospodarstvo dopremljene svinje, koji od nadležnog tijela nije odobren za označavanje svinja, u roku od četiri dana od dana dopreme svinja na gospodarstvo, dužan je ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji predati treći i četvrti primjerak putnog lista. Ovlaštena veterinarska organizacija upisuje datum primitka obrasca, potpisuje obrazac i jedan primjerak vraća dolaznom posjedniku.

(4) Ovlaštena veterinarska organizacija, podatke iz dostavljenog putnog lista dužna je upisati u JRS u roku od tri dana od dana zaprimanja putnog lista.

(5) Posjednik je dužan čuvati svoj primjerak putnog lista na gospodarstvu najmanje tri godine od dana dolaska svinja na gospodarstvo.

Premještanje svinja na sajam, prodaja na sajmu te povratak na gospodarstvo ako svinje nisu prodane

Članak 21.

(1) Sajam se smatra odredišnim gospodarstvom te u tom smislu mora biti registriran i mora imati svoj JIBG.

(2) Na sajam se mogu dopremati samo svinje označene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, koje prati pripadajući putni list te koje imaju valjanu svjedodžbu o zdravstvenom stanju.

(3) Prilikom dolaska na sajam postupa se u skladu s člankom 20. ovoga Pravilnika.

(4) Prilikom odlaska sa sajma postupa se u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika.

Evidencija zaklanih svinja

Članak 22.

(1) Klaonica može na klanje primiti samo svinje označene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, koje prati pripadajući putni list i koje imaju valjanu svjedodžbu o zdravstvenom stanju.

(2) Odgovorna osoba koja u klaonici obavlja službenu kontrolu, odnosno ante i post mortem pregled zaklanih svinja, dužna je podatke o klanju unijeti u posebnu računalnu aplikaciju nadležnog tijela iz koje su podaci dostupni najkasnije jedan dan od dana klanja, odnosno prije nego što je meso stavljeno u promet. Iz navedene računalne baze nadležnog tijela, podaci o zaklanim svinjama povlače se u JRS.

(3) Putni list mora se čuvati na klaonici najmanje tri godine.

Prijava klanja na gospodarstvu, krađe i gubitka svinja

Članak 23.

(1) Prilikom klanja svinja na gospodarstvu za potrebe vlastitog domaćinstva, uz propisani uzorak mesa radi pretrage na Trichinellu, posjednik je dužan u ovlaštenu veterinarsku organizaciju donijeti ušne markice zaklanih svinja, ukoliko su svinje označene markicom i za njih popunjen pripadajući putni list.

(2) U slučaju krađe ili gubitka svinja, posjednik je dužan za svinje koje su izgubljene ili ukradene ispuniti putni list i isti dostaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, u putnom listu se ne popunjavaju podaci o odredištu a uz prvi primjerak putnog lista, posjednik zadržava i zadnja dva primjerka.

(4) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, ovlaštena veterinarska organizacija je dužna potpisati i ovjeriti prva dva primjerka putnog lista, prvi primjerak vratiti posjedniku koji je isti dužan čuvati najmanje tri godine, drugi primjerak putnog lista zadržati za sebe i čuvati ga u arhivi najmanje tri godine te je dužna podatke iz putnog lista unijeti u JRS u roku od tri dana od dana zaprimanja.

Prijava uginuća svinja

Članak 24.

(1) U slučaju uginuća svinje, posjednik je dužan odmah obavijestiti nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.

(2) U slučaju uginuća posjednik je dužan za uginulu svinju/svinje ispuniti putni list – odlazak te isti uz markicu, ukoliko je svinja označena markicom, dostaviti u ovlaštenu veterinarsku organizaciju, najkasnije četiri dana od dana uginuća.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, u putnom listu se ne popunjavaju podaci o odredištu a uz prvi primjerak putnog lista, posjednik zadržava i zadnja dva primjerka.

(4) Nakon zaprimanja putnog lista ovlaštena veterinarska organizacija je dužna potpisati i ovjeriti prva dva primjerka putnog lista, prvi primjerak putnog lista vratiti posjedniku koji je isti dužan čuvati najmanje tri godine, drugi primjerak putnog lista ovlaštena veterinarska organizacija zadržava za sebe, uz obvezu njegova čuvanja u arhivi najmanje tri godine, a podatke iz putnog lista dužna je unijeti u JRS u roku od tri dana od dana zaprimanja.

Registar svinja na gospodarstvu (RSG)

Članak 25.

(1) RSG može se voditi u pisanom ili elektroničkom obliku.

(2) Posjednici koji vode RSG u pisanom obliku obrazac RSG-a nabavljaju u regionalnim uredima HAPIH-a ili u ovlaštenim veterinarskim organizacijama.

(3) Ako posjednici svinja / veterinarske službe vode RSG u elektroničkom obliku, on mora sadržavati sve podatke kao i u slučaju kada se isti vodi u pisanom obliku, a podaci iz registra moraju se arhivirati na način koji onemogućuje naknadne izmjene podataka svakog prvog dana u mjesecu.

(4) Odgovorna osoba sajma, sabirnog centra i trgovac dužni su voditi RSG.

(5) Sve promjene u odnosu na svinje na gospodarstvu moraju se u RSG upisati najkasnije tri dana od dana nastale promijene.

(6) U RSG mora se upisati sljedeće:

– podaci o gospodarstvu

– podaci o posjedniku

– početno brojno stanje svinja

– brojno stanje svinja nakon svake promjene

– podaci o premještanju svinja (JIBG gospodarstva s kojeg su svinje došle i JIBG gospodarstva na koje svinje odlaze i ukupan broj svinja u premještanju)

– podaci o ponovnom označavanju

– podaci o klanju na gospodarstvu i uginuću

– bilješke o nadzoru gospodarstva od strane veterinarskog inspektora

– podaci o dolasku u Republiku Hrvatsku i odlasku iz Republike Hrvatske.

(7) RSG mora se čuvati na lokaciji na kojoj se svinje nalaze i mora biti dostupan u slučaju obavljanja nadzora, a čuva se najmanje tri godine od dana kada je posljednja svinja napustila gospodarstvo.

Godišnja dojava brojnog stanja svinja na gospodarstvu

Članak 26.

(1) Svaki posjednik svinja mora u JRS jednom godišnje dostaviti podatke o brojnom stanju svinja na svom gospodarstvu na obrascu »Godišnja dojava brojnog stanja svinja na gospodarstvu« iz Priloga 4 ovoga Pravilnika.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati broj svinja na dan 1. prosinca tekuće godine, s rokom prijave 15 dana, a broj svinja mora biti razvrstan po kategorijama i to:

– odojci do 20 kg

– svinje za tov 21 – 50 kg

– svinje za tov 51 – 80 kg

– svinje za tov 81 – 110 kg

– svinje preko 110 kg

– nazimice

– suprasne nazimice

– krmače

– suprasne krmače

– nerastovi

– ukupno.

(3) Posjednici svinja podatke iz stavka 1. ovoga članka dužni su osobno ili poštom dostaviti na upis regionalnim uredima HAPIH-a, ovlaštenim veterinarskim organizacijama ili ih sami upisati u JRS.

VII. NADZOR I MJERE

Nadzor

Članak 27.

(1) Nadzor nad provođenjem ovoga pravilnika obavlja Državni inspektorat u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18).

(2) Nadzor se obavlja na gospodarstvima koja drže svinje, kod posjednika svinja, na sajmovima i sabirnim centrima, kod prijevoznika, kod ovlaštenih veterinarskih organizacija, u HAPIH-u i kod dobavljača ušnih markica, koji moraju nadležnom inspektoru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora.

(3) Državnom inspektoratu su u svrhu obavljanja nadzora dostupni svi podaci iz JRS-a.

Mjere

Članak 28.

Ukoliko veterinarski inspektor utvrdi da posjednik ne postupa u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, osim mjera određenih drugim propisima može:

– privremeno zabraniti premještanje svinja dok posjednik ne otkloni utvrđene nepravilnosti

– privremeno zabraniti premještanje svim svinjama ako posjednik ne dostavlja podatke o premještanju u JRS, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti

– odrediti vođenje obveznih evidencija u skladu s odredbama ovoga Pravilnika

– odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u odnosu na provođenje odredaba ovoga Pravilnika.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 51/07, 50/08, 156/08, 148/09, 12/11).

Stupanje na snagu

Članak 30.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2020. godine.

Klasa: 011-01/19-01/71

Urbroj: 525-14/0847-20-12

Zagreb, 24. siječnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

UŠNA MARKICA ZA OZNAČAVANJE SVINJA

PRILOG 2.

OBRAZAC ZA NARUDŽBU UŠNIH MARKICA ZA SVINJE

PRILOG 3.

PUTNI LIST ZA SVINJE

PRILOG 4.

GODIŠNJA DOJAVA BROJNOG STANJA SVINJA NA GOSPODARSTVU