Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN 21/2020 (26.2.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

521

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE ULAGANJA U VINARIJE I MARKETING VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, broj 21/19) u članku 3. točke 13. i 16. mijenjaju se i glase:

»13) Stjecanje nepokretne imovine je kupnja nepokretne imovine radi poboljšanja iste nepokretne imovine, uključujući i kupnju zemljišta kao jedne od aktivnosti u okviru projekta s ciljem izgradnje vinarije i/ili prezentacijskog i/ili prodajnog objekta.

16) Početak aktivnosti u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na početak obavljanja aktivnosti projekta koje mogu započeti nakon podnošenja prijave na javni natječaj odnosno označava prvu preuzetu obvezu kojom se naručuju dobra ili usluge ili nastajanje druge obveze na temelju koje je ulaganje nepovratna obveza (naručivanje, kupnja, izgradnja, plaćanje, preuzimanje kredita), osim u slučaju projekta kojem je jedna od aktivnosti poboljšanje nepokretne imovine kada provedba te aktivnosti može započeti od datuma izdavanja nalaza kontrole na terenu, a prije donošenja Odluke o odobrenju projekta.«

Iza točke 18. dodaju se točke 19., 20. i 21. koje glase:

»19) Poboljšanje nepokretne imovine je rekonstrukcija i/ili obnova objekta vinarija i/ili prezentacijskih i/ili prodajnih objekata te prenamjena objekata u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte.

20) Obnova objekta je temeljita i sveobuhvatna obnova unutarnjeg prostora postojeće građevine s ciljem promjene tehničkog sustava u objektu (dovoda energije te dovoda i odvoda vode, sustav grijanja, klimatizacije, ventilacije, osvjetljenja, zamjene stolarije i svih radova od razine zidne, podne konstrukcije do završne obrade zidova, podova) i ugradnje postrojenja i/ili opreme i kao takvi predstavljaju poboljšanje postojećeg stanja, osim poslova manjih jednostavnih obnova i poslova redovitog održavanja.

21) Ponuditelj je poslovni subjekt koji je dostavio ponudu roba i usluga korisniku ili podnositelju za predmetno ulaganje, odnosno pravna ili fizička osoba od koje je korisnik ili podnositelj kupio ili će kupiti zemljište i/ili objekt radi realizacije projekta kada za kupnju zemljišta i/ili objekta korisnik ili podnositelj traži potporu.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Potpora se odobrava za operacije i aktivnosti koje su u Planu aktivnosti jasno definirane te sadrže opis ulagačkih aktivnosti s obuhvaćenom procjenom troška, opis povezanosti tih aktivnosti s predloženom strategijom i ciljevima, te njihov mogući utjecaj i uspjeh u pogledu poboljšanja cjelokupnih rezultata.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Troškovi kupnje nepokretne imovine radi poboljšanja iste ne smiju premašiti 10% od maksimalno prihvatljivih troškova građenja ili poboljšanja nepokretne imovine.«

U stavku 3. iza riječi: »građenja« briše se točka i dodaje se zarez te se dodaju riječi:

»rekonstrukcije i/ili obnove objekta vinarija i/ili prezentacijskih i/ili prodajnih objekata te prenamjene objekata u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte, ili opremanja vinarija i/ili prezentacijskih i/ili prodajnih objekata, a pod uvjetom da je prezentacijski ili prodajni objekt predmet ulaganja ili je kao takav postojao i prije na lokaciji provedbe projekta te su aktivnosti uređenja okoliša usmjerene u poboljšanje funkcije prezentacijskog ili prodajnog objekta.«

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka troškovi proizašli temeljem sklopljenog predugovora kojim se kupuje nepokretna imovina radi poboljšanja nepokretne imovine (trošak uplaćenog predujma) mogu biti prihvatljivi ukoliko su nastali u razdoblju od 1. siječnja godine koja prethodi godini podnošenja prijave do dana podnošenja prijave.«

Iz stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Za projekt kojem je cilj obnova objekta za isto je potrebno izraditi Glavni projekt i Troškovnik radova i kada isto nije propisano posebnim propisima koji uređuju područje gradnje.

(10) Za projekt u kojem je jedna od planiranih aktivnosti uređenje okoliša, radnih i manipulativnih površina, parkirališta na gospodarstvu te izgradnja pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu za isto je potrebno izraditi Idejni projekt ili Projekt uređenja okoliša u koliko postoji u sklopu Glavnog projekta i Troškovnik radova i kada isto nije propisano posebnim propisima koji uređuju područje gradnje.«

Članak 4.

U članku 9. stavku 2. iza podstavka 15. dodaju se podstavci 16. i 17. koji glase:

– »troškovi kupnje nepokretne imovine u slučaju kad nije podmiren porez na promet nekretnina i

– troškovi nabave sadnog materijala, troškovi sadnje i troškovi navodnjavanja prilikom uređenja okoliša.«

Dosadašnji podstavci 16. i 17. postaju podstavci 18. i 19.

Članak 5.

Iza članka 9. dodaje se članak 9a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Sukob interesa

Članak 9.a

(1) Sukobom interesa smatra se:

– kad predstavnici korisnika ili podnositelja koji obavljaju upravljačke poslove i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje pri odabiru ponuditelja roba i usluga u okviru projekta, obavljaju upravljačke poslove kod ponuditelja te da s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) obavljaju upravljačke poslove kod ponuditelja

– ukoliko osoba koja obavlja upravljačke poslove kod korisnika ili podnositelja i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje pri odabiru ponuditelja su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% kod ponuditelja te da s njim povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% kod ponuditelja i

– kad su predstavnici korisnika ili podnositelja povezane osobe s ponuditeljevim podizvođačima za robe i usluge koje on koristi u okviru projekta, a na jednak način povezane kao i u podstavku 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Uz prijavu na Natječaj podnositelj je obvezan podnijeti Izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz stavka 1. ovoga članka koju u sklopu natječaja formira Agencija.

(3) Ako se u bilo kojem trenutku, u razdoblju nakon podnošenja prijave na Natječaj do isteka roka od pet godina nakon dana konačne isplate sredstava navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju, utvrdi postojanje sukoba interesa iz stavka 1. ovoga članka Agencija će u skladu s tijekom projekta donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za odobrenje, isplatu ili poništenje projekta, a u slučaju isplaćene potpore donosi Odluku o povratu financijskih sredstva potpore.«

Članak 6.

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Agencija za plaćanja Natječajem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje dokumentaciju koju podnositelj mora dostaviti uz prijavu na natječaj, te u cilju ubrzavanja postupka obrade prijava Natječajem može utvrditi dokumentaciju za koju podnositelj nema mogućnost naknadno dostavljati dopune, ispravke ili davati dodatna obrazloženja.«

Članak 7.

U članku 13. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Ukoliko je prijava nepotpuna, Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu one dokumentacije koja nije obuhvaćena člankom 10. stavkom 5. ovog Pravilnika, a podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena Agencije.

(2) Agencija za plaćanja će, ukoliko je potrebno, tražiti ispravke ili dodatna obrazloženja vezana uz dostavljenu dokumentaciju iz prijave, a koja moraju biti dostavljena preporučeno poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku od osam dana od zaprimanja pismena.

(3) Agencija za plaćanja će dopune, ispravke ili dodatna obrazloženja iz stavka 1. i 2. ovoga članka od podnositelja tražiti dostavom pismena preporučenom poštom, a ukoliko podnositelj nije preuzeo pošiljku prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke biti će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je podnositelj obaviješten o roku za dopunu.«

Članak 8.

U članku 15. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) ili u hrvatskim kunama (HRK) te Ponuditelj i/ili podizvođač/podugovaratelj mora biti registriran za djelatnost za koju je izdao ponudu.«

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) U ponudi mora biti naznačeno da je roba nova i neupotrebljavana, trajanje punog jamstva (broj godina) i mogućnost servisiranja te da će ugovor biti potpisan prije isporuke usluga, radova, opreme i roba. Na ponudi mora biti navedeno da li u provedbi ulaganja sudjeluju podizvođači/podugovaratelji te ako sudjeluju, isti moraju biti navedeni na način da ih se može identificirati.«.

Stavci od 10. do 13. mijenjaju se i glase:

»(10) Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i/ili usluga, s kojima je u sukobu interesa, uključivo i ponuditeljeve podizvođače za robe i usluge koje on koristi u okviru projekta.

(11) Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja i podnositelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, popis prvih deset dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, bilo da se radi o ponuditelju iz Republike Hrvatske ili iz inozemstva) u svrhu provjere povezanosti poduzeća. Na zahtjev Agencije za plaćanja podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(12) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili netočne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između podnositelja i ponuditelja, ili da su umjetno stvoreni uvjeti za dobivanje potpore, Agencija za plaćanja će utvrditi da takva prijava ne udovoljava uvjetima.

(13) Ako je ponuditelj roba, radova i/ili usluga iz inozemstva, ponude te dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.«

Stavak 14. briše se.

Članak 9.

(1) U članku 17. stavku 1. točka e) mijenja se i glasi:

»e) podnositelj nije dokazao da ima vlastita sredstva u iznosu najmanje 50% od ukupnog iznosa prikazanih vlastitih sredstava u Planu aktivnosti i/ili da će pribaviti sredstva iz vanjskih izvora za financiranje projekta.«

Članak 10.

U članku 22. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Korisnik može podnijeti zahtjev za produljenje projekta na propisanom obrascu Zahtjeva za promjene tijekom razdoblja za koje je izdana Odluka o odobrenju projekta i to najkasnije 30 dana prije isteka roka određenog za podnošenje Zahtjeva za isplatu.«

Članak 11.

U članku 24. stavci 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»(10) Jamstvo iz stavka 3. ovoga članka, bit će oslobođeno i vraćeno korisniku po prihvaćanju opravdanosti odobrenih ulaganja sukladno članku 27. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014).

(11) Predložak Zahtjeva za isplatu predujma iz stavka 1. ovoga članka i predložak Izvješća o iskorištenju predujma iz stavka 8. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.«

Članak 12.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kontrola na terenu za mjeru Ulaganja u fazi prije donošenja Odluke o odobrenju projekta provodi se za sve projekte kojim se u naravi provodi poboljšanje nepokretne imovine ili projekte koji kao jednu od aktivnosti imaju poboljšanje nepokretne imovine objekta te za one projekte kod kojih se tijekom administrativne provjere pokaže da su potrebne i kontrole na terenu kako bi se utvrdila vjerodostojnost podataka prikazanih u prijavi.«

Članak 13.

Članak 35. briše se.

Članak 14.

U članku 36. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ukoliko je u trenutku podnošenja Prijave u tijeku postupak izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje ili drugi odgovarajući dokument koji dokazuje da se gradnja/rekonstrukcija građevine može provesti bez izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje, izdan od Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu prema posebnim propisima koji uređuju područje gradnje, podnositelj mora uz prijavu dostaviti dokaz da je predao nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje navedenog dokumenta, a izdani dokument i Uporabnu dozvolu za objekt koji je predmet projekta priložiti najkasnije uz Zahtjev za isplatu po završetku svih aktivnosti ulaganja.«

Članak 15.

U Prilogu I., Poglavlju 1., točki 1.1. riječi: »UREĐENJE OKOLIŠA I PRISTUPNIH PUTEVA« brišu se.

U točki 1.3., podtočki 1.3.2. riječi: »i u drugim državama članicama« brišu se.

U Poglavlju 2. u naslovu iza riječi: »prijevoz« dodaju se riječi: »te uređenje okoliša, manipulativnih površina i parkirališta na gospodarstvu te izgradnju pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu«.

U točki 2.1., podočki 2.1.1. iza riječi: »prijenosnik (conveyor)« dodaju se riječi: »sušare bobica«.

Članak 16.

U Prilogu III. u četvrtoj rečenici riječi: »u trenutku« zamjenjuju se riječima: »po zaprimanju«.

Članak 17.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, broj 21/19).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/02

Urbroj: 525-07/0132-20-3

Zagreb, 12. veljače 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.