Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN 21/2020 (26.2.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

522

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, broj 26/19) u članku 3. točka 16. mijenja se i glasi:

»16) Prihvatljiva površina vinograda je površina unutar opsega vanjskih trsova vinograda kojemu se dodaje pojas čija je širina jednaka polovici razmaka među redovima kao i dužinu izdvojenih redova vinove loze s pojasom od 1,5 metra sa svake strane te izdvojene trsove vinove loze kojim se dodjeljuje 5 m2.«

Iza točke 19. dodaju se točke 20. i 21. koje glase:

»20) Vinograd prihvatljiv za mjeru je vinograd u kojem se proiz­vodi grožđe za proizvodnju vina i u kojem se mjerom ne provodi uobičajena obnova vinograda tj. ponovna sadnja iste sorte vinove loze na istoj zemljišnoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze, kada je loza došla do kraja svog životnog vijeka.

21) Ponuditelj je poslovni subjekt koji je dostavio ponudu roba i usluga korisniku ili podnositelju za predmetno ulaganje.«

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se članak 8a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Sukob interesa

Članak 8.a

(1) Sukobom interesa smatra se:

– kad predstavnici korisnika ili podnositelja koji obavljaju upravljačke poslove i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje pri odabiru ponuditelja roba i usluga u okviru projekta, obavljaju upravljačke poslove kod ponuditelja te da s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) obavljaju upravljačke poslove kod ponuditelja

– ukoliko osoba koja obavlja upravljačke poslove kod korisnika ili podnositelja i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje pri odabiru ponuditelja su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% kod ponuditelja te da s njim povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% kod ponuditelja i

– kad su predstavnici korisnika ili podnositelja povezane osobe s ponuditeljevim podizvođačima za robe i usluge koje on koristi u okviru projekta, a na jednak način povezane kao i u podstavku 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Uz prijavu na Natječaj podnositelj je obvezan podnijeti Izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz stavka 1. ovoga članka koju u sklopu natječaja formira Agencija.

(3) Ako se u bilo kojem trenutku, u razdoblju nakon podnošenja prijave na Natječaj do isteka roka od pet godina nakon dana konačne isplate sredstava navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju, utvrdi postojanje sukoba interesa iz stavka 1. ovoga članka Agencija će u skladu s tijekom projekta donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za odobrenje, isplatu ili poništenje projekta, a u slučaju isplaćene potpore donosi Odluku o povratu financijskih sredstva potpore.«

Članak 3.

U članku 9. stavku 5. podstavku 1. iza riječi: »o berbi grožđa« dodaju se riječi: »kao jedan od dokaza da je vinograd u rodu i proi­zvodnoj funkciji«.

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Agencija za plaćanja Natječajem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje dokumentaciju koju podnositelj mora dostaviti uz prijavu na Natječaj, te u cilju ubrzavanja postupka obrade prijava Natječajem može utvrditi dokumentaciju za koju podnositelj nema mogućnost naknadno dostavljati dopune, ispravke ili davati dodatna obrazloženja.«

Članak 5.

U članku 14. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) ili u hrvatskim kunama (HRK). Ponuditelj i/ili podizvođač mora biti registriran za djelatnost za koju je izdao ponudu.«

Stavci 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»(8) Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja prijave, te u njima mora biti naznačeno razdoblje valjanosti ponude i moraju biti potpisane i ovjerene od strane ponuditelja

(9) Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i/ili usluga, s kojima je u sukobu interesa, uključivo i ponuditeljeve podizvođače za robe i usluge koje on koristi u okviru projekta. Na ponudi mora biti navedeno da li u provedbi ulaganja sudjeluju podizvođači/podugovaratelji, ako sudjeluju, isti moraju biti navedeni na način da ih se može identificirati.«

Stavak 10. briše se.

Dosadašnji stavci 11., 12. i 13. postaju stavci 10., 11. i 12.

Članak 6.

U Prilogu V., Listi A, u Poglavlju 1., točki 1.2., podtočki 1.2.10. u stupcu drugom iza riječi: »mineralnog gnojiva« dodaju se riječi: »i organskog gnojiva u vrećama«.

U točki 1.3., podtočki 1.3.3. u stupcu petom iza riječi: »5.000,00 kn i 2.500,00 kn« dodaju se riječi: »Maksimalan iznos za vrednovanje doprinosa u naravi.«

U Listi B, u Poglavlju 1., točki 1.3., podtočki 1.3.3. u stupcu petom iza riječi: »5.500,00 kn i 3.000,00 kn« dodaju se riječi: »Maksimalan iznos za vrednovanje doprinosa u naravi.«

U Listi C, u Poglavlju 1., točki 1.3., podtočki 1.3.3. u stupcu petom iza riječi: »6.000,00 kn i 3.000,00 kn« dodaju se riječi: »Maksimalan iznos za vrednovanje doprinosa u naravi.«

Članak 7.

U tablici u PRILOGU VI. iza retka 2. dodaje se redak 3. koji glasi:

2020.30.601,33


Članak 8.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, broj 26/19).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/05

Urbroj: 525-07/0132-20-3

Zagreb, 13. veljače 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.