Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

NN 21/2020 (26.2.2020.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

Hrvatska javnobilježnička komora

527

Hrvatska javnobilježnička komora je na Skupštini održanoj 14. prosinca 2019., na temelju članaka 133. stavka 1. točke 1. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16), donijela

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE

Članak 1.

Članak 7. Statuta Hrvatske javnobilježničke komore mijenja se i glasi:

1) Skupštinu čine svi javni bilježnici upisani u upisnik Komore te predsjednik i četrnaest članova Udruge javnobilježničkih prisjednika, savjetnika i vježbenika iz reda javnobilježničkih prisjednika i savjetnika, koje na vrijeme od tri godine izaberu iz redova svoje Udruge.

2) Članovi Skupštine dužni su dolaziti na sjednice Skupštine i obavljati dužnosti na koje su izabrani.

3) Troškove koje predsjednik i četrnaest članova Udruge imaju glede sudjelovanja u radu Skupštine padaju na teret Komore.

Članak 2.

Članak 33. Statuta Hrvatske javnobilježničke komore mijenja se i glasi:

1) Tijela udruge iz članka 30. ovog statuta su skupština i predsjedništvo.

2) Skupštinu Udruge čine svi javnobilježnički prisjednici, savjetnici i vježbenici.

3) Predsjedništvo Udruge čine predsjednik i predstavnici Udruge u tijelima Komore koje izabire skupština Udruge na vrijeme od tri godine.

4) Pravila o radu, kvorumu i odlučivanju Skupštine Komore na odgovarajući se način primjenjuju na rad, kvorum i odlučivanje skupštine Udruge iz stavka 1. ovog članka, ako pravilima Udruge nije drugačije određeno.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: HJK-O-261/19

Zagreb, 14. prosinca 2019.

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

Predsjednica
Zvijezdana Rauš-Klier, v. r.