Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

NN 22/2020 (28.2.2020.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Hrvatski sabor

532

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. veljače 2020. godine.

Klasa: 011-01/20-01/09
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 25. veljače 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, br. 72/13. i 121/19.) u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U smislu ovoga Zakona bezalkoholnim pićima smatraju se proizvodi navedeni u točkama 1. – 3. ovoga stavka, osim proizvoda koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani:

1. pića iz tarifnih oznaka KN 2009 i 2202 te ostala pića s udjelom alkohola ne većim od 1,2 % iz tarifne oznake KN 2204, 2205, 2206 i 2208, osim pića koja su mješavina piva i bezalkoholnih pića iz tarifne oznake KN 2206 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5 % vol,

2. sirupi i koncentrati namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovu razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu,

3. prašci i granule namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovu razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu.«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona plaća se prema volumenu izraženom u hektolitru bezalkoholnog pića te prema sadržaju šećera, metil-ksantina i taurina.«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Za voćne nektare i pića iz tarifne oznake KN 2009 koji sadrže dodane šećere iznos posebnog poreza utvrđen na temelju sadržaja šećera umanjuje se za postotni iznos udjela voća koji je sadržan u voćnom nektaru ili piću iz tarifne oznake KN 2009.

(4) Posebni porez ne plaća se na bezalkoholna pića:

1. koja sadrže proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404, a ne sadrže metil-ksantine ili taurin

2. iz tarifne oznake KN 2009 i 2202 sa 100-postotnim udjelom voća i/ili povrća, a koja ne sadrže dodane šećere, tvari za zaslađivanje i sladila.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 26. točki 2. riječi: »članak 7. stavak 1., 2., 3., 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »članak 7. stavak 1., 2., 3. i 5.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ministar financija uskladit će provedbeni propis iz članka 4. stavka 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, br. 72/13. i 121/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/07
Zagreb, 21. veljače 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.