Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2019. godini

NN 22/2020 (28.2.2020.), Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2019. godini

Vlada Republike Hrvatske

534

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine donijela

UREDBU

O FINANCIJSKOJ STRUKTURI OMOTNICE ZA PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA U 2019. GODINI

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje financijska struktura omotnice za program izravnih plaćanja u 2019. godini koju čine sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP) i dopunska nacionalna izravna plaćanja iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovom se Uredbom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/288 Europskog parlamenta i Vijeća оd 13. veljače 2019. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu određenih pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020. (SL L 53, 22. 2. 2019.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013)

3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1174 оd 9. srpnja 2019. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2019. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 184, 10. 7. 2019.); (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1174).

Članak 3.

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2019. godini iz sredstava EFJP-a utvrđuje se sukladno:

1. Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/1174.

Članak 4.

Dopunska nacionalna izravna plaćanja u 2019. godini utvrđuju se sukladno Prilogu VI. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 113/18, 11/19 i 111/19) i Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 117/19) na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede za 2019. i 2020. godinu, na poziciji A819058 – ZPP Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima.

Članak 5.

(1) Financijska struktura omotnice za financiranje programa izravnih plaćanja u 2019. godini sukladno člancima 3. i 4. ove Uredbe je:

Program izravnih plaćanja u ­2019. godiniUkupna omotnica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2019. godini

Nacionalna gornja granica za ­financiranje programa izravnih ­plaćanja u 2019. godini iz sredstava EFJP-a

(iz članka 3. ove Uredbe)

Dopunska nacionalna izravna ­plaćanja u 2019. godini

(iz članka 4. ove Uredbe)

(u kunama)(u kunama)(u kunama)
Osnovno plaćanje1.214.450.8201.012.238.846202.211.974
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za okoliš i klimu – »zeleno plaćanje«847.303.099706.223.834141.079.265
Preraspodijeljeno plaćanje282.436.837235.410.41547.026.422
Plaćanje za mlade poljoprivrednike56.489.00647.082.0839.406.923
Proizvodno vezana potpora:473.098.371353.111.917119.986.454
krave u proizvodnji mlijeka158.313.782116.293.41242.020.370
tov goveda100.307.88573.680.16226.627.723
krave dojilje51.276.70937.670.11313.606.596
ovce i koze37.810.92227.776.42810.034.494
proizvodnja povrća15.059.15211.064.6233.994.529
proizvodnja voća16.022.58211.768.6684.253.914
šećerna repa37.818.33327.776.42810.041.905
proteinski usjevi56.489.00647.082.0839.406.923
Ukupno2.873.778.1332.354.067.095519.711.038(2) U slučaju da iznos dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za pojedinu mjeru iz programa izravnih plaćanja u 2019. godini iz stavka 1. ovoga članka ostane neiskorišten, može se izvršiti preraspodjela na ostale mjere iz programa izravnih plaćanja u 2019. godini.

Članak 6.

Preračunavanje iznosa za financiranje programa izravnih plaćanja u 2019. godini iz članaka 3. i 4. ove Uredbe iz eura u kune izvršeno je prema tečaju Europske središnje banke na dan 30. rujna 2019. godine, koji iznosi 7,411 kuna za euro, sukladno članku 106. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/05

Urbroj: 50301-25/27-20-4

Zagreb, 27. veljače 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.