Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada

NN 22/2020 (28.2.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

556

Na osnovi članka 126. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) te članka 26. točke 7.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 54. sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA DOKTORA SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada (»Narodne novine«, broj 12/14., 149/14., 53/17. i 129/17.), u članku 3. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako poslodavac ima ili osnuje više poslovnih jedinica u mjestu sjedišta odnosno više poslovnih jedinica u istom mjestu izvan svog sjedišta može odabrati nadležnog doktora SMR za svaku poslovnu jedinicu pod uvjetom da u svakoj pojedinoj poslovnoj jedinici zapošljava 50 i više radnika.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/20-01/46

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 24. veljače 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.