Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 22/2020 (28.2.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

558

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 54. sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19. i 104/19.) u članku 3.a iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju prestanka rada zdravstvenih radnika u jedinici zakupa doma zdravlja uključenih u mreži javne zdravstvene službe kada u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita nisu ispunjeni uvjeti da zdravstveni radnik nastavi ugovorni odnos sa Zavodom, Zavod u slučaju ispunjavanja uvjeta iz ove Odluke sklapa ugovor s domom zdravlja za navedeni tim.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »stavka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1., 2. i 3.«.

Članak 2.

U tablici iz članka 17. stavka 1. podaci pod rednim brojem 7.a i 14. mijenjaju se i glase:

»

7.aPripravnost u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite1 spec. epidemiologije/javnog zdravstva

1 na razini županije

1 u Hrvatskom zavodu za javno zdravsto

14.Sanitetski prijevoz

2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar

2 vozača

u skladu s Pravilnikom


«.

Članak 3.

U članku 21. stavku 2. napomena ispod tablice mijenja se i glasi:

»* na području manjih općina/gradova za koja je Mrežom utvrđena potreba za najviše četiri tima za djelatnost i kojima gravitira manji broj osiguranih osoba od utvrđenog standarda za djelatnost, a ne ostvaruju se uvjeti za primjenu posebnog standarda iz članka 14. ove Odluke, minimalni broj utvrđuje se u visini 75 % broja gravitirajućih osiguranih osoba s obzirom na broj timova utvrđenih Mrežom.«.

Članak 4.

Tablica iz članka 46.a mijenja se i glasi:

»

Županija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova
Bjelovarsko-bilogorska2
Brodsko-posavska2
Dubrovačko-neretvanska2
Grad Zagreb10
Istarska3
Karlovačka2
Koprivničko-križevačka2
Krapinsko-zagorska2
Ličko-senjska1
Međimurska2
Osječko-baranjska5
Požeško-slavonska1
Primorsko-goranska5
Sisačko-moslavačka3
Splitsko-dalmatinska8
Šibensko-kninska2
Varaždinska3
Virovitičko-podravska1
Vukovarsko-srijemska3
Zadarska3
Zagrebačka8
ukupno70


«.

Članak 5.

Tablica iz članka 60. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine
Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Opća/obiteljska medicina dr. med. spec.218.298,00101.615,52142.261,7318.290,7918.290,79498.756,845.080,785.080,785.080,78513.999,16
Opća/obiteljska medicina dr. med.218.298,0091.322,49127.851,4916.438,0516.438,05470.348,074.566,124.566,124.566,12484.046,45


«.

Članak 6.

Tablica iz članka 67. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece
Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita predškolske djece221.330,00116.393,47128.032,8213.443,4518.331,97497.531,705.819,675.819,675.819,67514.990,72


«,

Članak 7.

Tablica iz članka 74. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena
Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita žena222.779,00104.506,31133.768,0817.870,5817.870,58496.794,545.225,325.225,325.225,32512.470,49


«.

Članak 8.

Tablica iz članka 81. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)
Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)221.409,0082.380,46135.927,7616.373,1216.373,12472.463,454.119,024.119,024.119,02484.820,52


«.

Članak 9.

U članku 84. stavku 2. u tablici »DTP I. razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe« podaci pod šiframa DM436, DM437 i DM438 mijenjaju se i glase:

»

DM436Ispun kompozitni dvoplošni (sjekutići i očnjaci)1,03
DM437Ispun kompozitni troplošni (sjekutići i očnjaci)1,42
DM438Ispun kompozitni – svaka dodatna površina u istom posjetu (sjekutići i očnjaci)0,39


«.

Iza šifre DM463 dodaju se nove šifre DM465, DM466, DM467 i DM468 sa sljedećim podacima:

»

DM465Ispun kompozitni na jednoj površini (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje1,01
DM466Ispun kompozitni dvoplošni (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje1,58
DM467Ispun kompozitni troplošni (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje1,97
DM468Ispun kompozitni – svaka dodatna površina u istom posjetu (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje0,76


«.

Članak 10.

Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKAGODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn
po osiguranoj osobipo standard. timu
mag. med. biochem.spec. medicinske biokemijemag. med. biochem.spec. medicinske biokemije
12345
– žene40,5440,881.543.695,801.557.855,32
– muškarci35,5435,88


«.

U tablici iz stavka 3. podaci pod rednim brojem 1. mijenjaju se i glase:

»

1.LAB01C-reaktivni protein (CRP)Laboratorijska dijagnostika

Ne zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolesti

MKB šifre Dg od A00 do A99, od B00 do B17, B20, B23, od B25 do B99, od G00 do G09, H10, od H65 do H70, I30, I33, od J00 do J22, od J40 do J44, K35, K57, K59, K65, od L00 do L04, L08, od M00 do M01, M86, od N10 do N12, N13, N30, od N33 do N34, N41, N45, od N48 do N49, N61, od N70 do N77, O08, O23, O85, od R10 do R11, R34, R36, R50)

22,88


«.

Članak 11.

Tablica iz članka 90. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega
Red. br.ŠifraNaziv DTP-aVrijemeCijena
1.NJEGA1Zdravstvena njega3054,38
2.NJEGA2Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama6090,61
3.NJEGA3Opsežna zdravstvena njega90126,85
4.NJEGA4Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti120163,09
5.NJEGA5Primjena klizme
55,44
6.NJEGA6Toaleta i previjanje rane 1. i 2. stupnja
54,36
7.NJEGA7Toaleta i previjanje rane 3. i 4. stupnja
90,61
8.NJEGA8Postavljanje i promjena nazogastrične sonde
54,36


«.

U stavku 2. brojka: »135.092,36« zamjenjuje se brojkom: »137.172,78«.

Članak 12.

Tablica iz članka 91. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Ljekarnička djelatnost – popis postupaka I. razine

Šifra postupkaNaziv postupkaKoeficijent
LJ100Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih proizvoda (po receptu)0,1346
LJ101Izdavanje lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari propisanog na poseban recept (po receptu)0,1346
LJ102»Ex tempore« izrada antibiotičkih pripravaka za oralnu uporabu0,2011
LJ103Podjela prašaka u papirnate zamotke, želatinske i ostale kapsule (1 kom)0,0147
LJ104Razvrstavanje medicinskih i drugih proizvoda s Listi lijekova Zavoda iz originalnih omota (1 kom)0,0024
LJ105Izrada gotovih tekućih pripravaka za oralnu primjenu iz gotovih tableta i kapsula u suspendirajućem i/ili sirupastom vehikulumu ispitane stabilnosti i kompatibilnosti (100 ml)1,5602
LJ106Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti0,7272
LJ107Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesne ozljede od druge osobe0,7272


«.

Članak 13.

Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta timaKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog timaPutni trošak
1.Tim 1*1 dr. med. spec.698.558,841,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
1 dr. med.675.252,731,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
2.Tim 2*1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.391.533,311,50 kuna po prijeđenom kilometru
3.Prijavno-dojavna jedinica2 med. sestre/med. teh.333.107,92
1 dr. med.457.404,01
1 med. sestra/med. teh.
1 dr. med.618.883,59
2 med. sestre/med. teh.
2 dr. med.904.659,27
2 med. sestre/med. teh.
4.Pripravnost1 dr. med.464.169,681,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
5.Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)1 dr. med.448.978,57
1 med. sestra/med. teh.
6.Dežurstvo u ljekarništvu1 magistar farmacije540.187,34**

*plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

** plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom.«.Članak 14.

Tablica iz članka 92.a stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Radni dan u posebnom dežurstvuGodišnja vrijednost troškova organizacije i provedbe posebnog dežurstvaCijena sata rada u posebnom dežurstvu
drms/mtukupno
subota61.995,00137,6369,92207,55
nedjelja145,5073,92219,42
blagdan235,95119,87355,82


«.

Članak 15.

Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:

»

DjelatnostKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog timaPutni trošak
Sanitetski prijevoz2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar601.321,001,50 kuna po prijeđenom kilometru
2 vozača (2 sanitetska vozila)


«.

Članak 16.

Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITEGODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn*/**
po stanovniku/osig. osobipo standard. timu
dr. med./viša med. sestradr. spec.dr. med./viša med. sestradr. spec.
012345
1.Patronažna zdravstvena zaštita31,57
161.002,45
2.Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita
13,02
520.994,19
2.1.Pripravost u djelatnosti higijensko-epidemološke zdravstvene zašite (24 sata)


205.037,57
3.Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata3.1. – učenici osnovnih škola133,49139,35400.472,38418.052,31
3.2. – učenici srednjih škola100,12104,51
3.3. – studenti66,7569,68
4.Javno zdravstvo


402.532,86
5.Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti


539.060,96

*Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima

** sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu.«Članak 17.

Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta zdravstvene zaštiteGodišnja vrijednost standardnog tima
1.Mobilni palijativni tim486.375,51
2.Koordinator za palijativnu skrb168.302,76


«.

Članak 18.

Tablica 2.1 Dobrovoljno davalaštvo krvi iz članka 99. stavka 2. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITECijena vrećice krvi /postupka u kunama
012
1Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica)69,90
2NAT testiranje krvi*149,73**
3ID-NAT test na prisutnost virusa Zapadnog Nila*98,19


* provodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

** u cijenu uključen trošak prijevoza uzorka

«.

U Tablici 2.2. iz stavka 3. iza šifre AL013 dodaje se nova šifra AL014 sa sljedećim podacima:

»

AL014Dvostruko slijepi placebom kontrolirani oralni provokacijski test hranom (DBPCFC)Provodi se na indikaciju liječnika pedijatra subspecijaliste alergologa. Uključuje: konzultaciju liječnika prije pristupanja samom DBPCFC, te postupanju nakon samog testa (provodi liječnik). Nutricionist priprema prehrambene smjese za alergeni i placebo uzorak za potrebe DBCPCFC, odnosno priprema hrane za otvoreni test kojim završava svaki DBPCFC.4,91


«.

Podaci pod šiframa CT001, DP005, DP006, DP007, DP008, DP009, DP010, DP011, DP012, DP017, DP018, DP019, DP020, DP021, DP022, DP025, DP027, DP032, DP033, DP034, P036, DP037, DP038, DP039, DP040, DP045, DP046, DP047, DP051, DP052, DT015, DT016, EN021, FT002, FT003, FT004, FT005, FT010, FT022, FT029 i FT030 mijenjaju se i glase:

»

CT001CT jedna anatomska regijaPo anatomskoj regiji. U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju. Ne može se obračunati uz CT006.1,5,18,287,77
DP005Resekcijska zubna proteza – gornjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 270 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1822,69
DP006Totalna akrilatna zubna proteza – gornjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 180 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1816,10
DP007Totalna metalna lijevana zubna proteza – gornjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 190 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1816,83
DP008Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom od 5 do 10 elemenata – gornjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1815,25
DP009Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom preko 10 elemenata – gornjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1815,25
DP010Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom do 4 elementa – gornjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom,određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 120 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1811,22
DP011Određivanje vertikalne i horizontalne relacije u dentalnoj proteticiNe može se obračunati u postupku izrade novog zubnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.9,182,20
DP012Individualna postava zuba u ordinaciji pri protetskoj terapiji teških disgnatih stanjaNe može se obračunati u postupku izrade novog dentalnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 60 minuta po osiguranoj osobi.9,184,40
DP017Potpuna krunica od metalaUključuje sve dolaske i kontrolne preglede, dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 90 minuta po osiguranoj osobi.14,189,50
DP018Fasetirana krunicaUključuje sve dolaske i kontrolne preglede, dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.14,1810,60
DP019Modificirana fasetirana krunicaUključuje sve dolaske i kontrolne preglede, dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.14,1810,60
DP020Prijenos modela gornje čeljusti u artikulator obraznim lukomNe može se obračunati u postupku izrade novog zubnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 45 minuta po osiguranoj osobi.9,184,88
DP021Registracija međučeljusnog odnosa sa šablonomNe može se obračunati u postupku izrade novog zubnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.9,183,21
DP022Prilagođavanje i korekcija proteze (dentalna) ili reokluzija protezeUključuje i obradu i poliranje proteze. Ne uključuje kontrolni pregled. Ne može se obračunati u postupku izrade novog zubnog pomagala i tijekom jamstvenog roka. Prosječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.181,72
DP025Situacijski otisak s konfekcijskom žlicomNe može se obračunati u postupku izrade novog zubnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 20 minuta po čeljusti.181,43
DP027Resekcijska zubna proteza – donjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 270 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1822,69
DP032Akrilatna grizna pločaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, predaju pomagala, kontrolne preglede i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Prosječno vrijeme rada 150 minuta po osiguranoj osobi.14,1812,24
DP033Modificirana potpuna krunica od metalaUključuje sve dolaske i kontrolne preglede. Uključuje dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.14,1810,60
DP034Djelomična metalna lijevana zubna proteza – gornjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1815,25
DP036Totalna akrilatna zubna proteza – donjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 180 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1816,10
DP037Totalna metalna lijevana zubna proteza – donjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom,određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 190 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1816,83
DP038Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom od 5 do 10 elemenata – donjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1815,25
DP039Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom preko 10 elemenata – donjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1815,25
DP040Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom do 4 elementa – donjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 120 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1811,22
DP045Djelomična metalna lijevana zubna proteza – donjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1815,25
DP046Analiza studijskih modela u oralno-rehabilitacijskim terapijskim postupcima i nacrt protetske rehabilitacijeUključuje kontrolni pregled. Ne može se obračunati uz postupak izrade novog dentalnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 60 minuta po osiguranoj osobi.9,184,40
DP047Analiza artikulacijskih i okluzijskih smetnji kod oralne rehabilitacije postojećih nadomjestakaU individualnom i gnatološkom artikulatoru i analize postave zuba u protetskoj rehabilitaciji i stečenih defekata lica, čeljusti i usta, u kliznoj okluziji, služi za okluzijsku dijagnostiku i terapiju parodontalnih disfunkcija, te za izradu fiksnih i protetskih radova za snimanje kod smetnji u kliznoj okluziji, bruksizma i artropatije čeljusnog zgloba (izrada griznih šablona posebno) i analize postave zuba u protetskoj rehabilitaciji urođenih i stečenih defekata lica, čeljusti i usta. Ne može se obračunati uz postupak izrade novog dentalnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 130 minuta po osiguranoj osobi.9,189,51
DP051Ugradnja dentalnih implantataOdnosi se na ugradnju dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala. Ne uključuje trošak implantata. Prosječno vrijeme rada 100 minuta po osiguranoj osobi.11,18,2410,77
DP052Koštana augmentacija od aloplastičnih materijalaOdnosi se na ugradnju koštanog nadomjestka, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinici, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala. Ne uključuje trošak koštanog nadomjestka. Prosječno vrijeme rada 100 minuta po osiguranoj osobi.11,18,249,86
DT015Ustanovljenje čeljusnih odnosa i okluzijske koncepcije primjenom artikulacijskog papira i terapijsko ubrušavanjePo čeljusti. Ne može se obračunati uz postupak izrade novog dentalnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.182,80
DT016Ustanovljenje preranih dodira RKP/IKP ili kliznih smetnji i označivanje artikulacijskim papirom i terapijsko ubrušavanjePo zubu. Ne može se obračunati uz postupak izrade novog dentalnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.181,20
EN021Izvođenje testa stimulacije sintetskim ACTHUključuje skrb i opservaciju tijekom provođenja testa i očitanje testa od strane dr. med. spec.126,64
FT002Testiranje i procjena djece s disfunkcijom senzorne integracijeProvodi prvostupnik fizioterapije ili prvostupnik radne terapije na indikaciju dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije ili dr. med. subspec. neuropedijatrije. Uključuje pisani nalaz procjene.3,17
FT003Izokinetička dijagnostika funkcionalnog statusa mišića i zglobova s analizom rezultataSamo u slučajevima refraktornim na standardne postupke fizikalne terapije. Na izokinetičkom aparatu. Provodi posebno educirani tim s edukacijom za testiranja i analitiku rezultata kojeg čini: dr. med. spec. i prvostupnik fizioterapije/prvostupnik radne terapije/fizioterapeutski tehničar. Na indikaciju dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedije i traumatologije, neurokirurgije. Samo u specijaliziranim ustanovama.18, 231,58
FT004Mjerenje hoda – podobarogramNa podobarogramu. Provodi dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i prvostupnik fizioterapije, na indikaciju dr. med. spec. Uključuje pisani nalaz. Samo u specijaliziranim ustanovama.18, 231,58
FT005Snimanje i analiza spontanih pokretaKod neurološkog oštećenja djeteta. Provodi dr. med. subspec. neuropedijatrije ili dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije s tečajem spontane motorike po Prechtlu.92,77
FT010Izokinetička terapijaSamo u slučajevima refraktornim na standardne postupke fizikalne terapije. Na izokinetičkim aparatima uz instrumentalnu kontrolu pokreta i rezultata terapije. Provodi posebno educirani tim: dr. med. spec. i prvostupnik fizioterapije/prvostupnik radne terapije/fizioterapeutski tehničar s edukacijom za testiranja, analitiku i izokinetičku terapiju. Samo u specijaliziranim ustanovama.18, 231,05
FT022Propisivanje i kontrola funkcionalnosti ortopedskih pomagalaUključuje korekciju ortopedskih pomagala. Ortoze za kralježnicu, potpornog aparata za vratnu kralježnicu, potpora za udove, testiranje i mjerenje veličine invalidskih kolica, kontrola funkcionalnosti ortopedskih pomagala – proteze, te propisivanje nove ili modula proteze, potrošnog materijala.9,180,84
FT029Manualna limfna drenažaProvodi educirani prvostupnik fizioterapije s tečajem iz kompletne dekongestivne terapije (CDT) ili manualne limfne drenaže, na indiciranje dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije.181,19
FT030Kompresivno bandažiranjeTehnika primjene posebne kompresivne odjeće. Provodi educirani prvostupnik fizioterapije s tečajem dekongestivne terapije (CDT) ili manualne limfne drenaže, na indiciranje dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije.180,52


«.

Iza šifre FT030 dodaje se nova šifra FT031 sa sljedećim podacima:

»

FT031Robotska terapija gornjih ili donjih ekstremitetaMože se obračunati jednom u danu za gornje ili donje ekstremitete. Uključuje pripremne radnje na uređaju (postavljanje parametara, postavljanje virtualne igre, mjerenje opsega pokreta, kreiranje terapijskog plana) te terapiju na samom uređaju u trajanju prosječno 45 minuta
2,31


«.

Podaci pod šiframa GE052 i GE053 mijenjaju se i glase:

»

GE052Konfokalna laserska endomikroskopija – ezofagoduodenoskopijaSamo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje ezofagoduodenoskopiju, sedaciju i lokalnu anesteziju.9,18,2649,99
GE053Konfokalna laserska endomikroskopija – kolonoskopijaSamo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje totalnu kolonoskopiju, sedaciju i lokalnu anesteziju.9,18,2659,33


«.

Iza šifre GE056 dodaju se nove šifre GE057, GE058, GE059 i GE060 sa sljedećim podacima:

»

GE057Konfokalna laserska endomikroskopija – EUSSamo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje sedaciju i lokalnu anesteziju.9,18,26113,67
GE058Mjerenje tranzitnog vremena debelog crijevaUključuje prvi i kontrolni pregled doktora medicine, spec. gastroenetrologa, davanje peleta, radiološku obradu, analizu rezultata. Trošak Transit_Pellets caps. uključen u cijenu. Ne može se fakturirati uz SK001, SK002, SK117, SK118, RD001, RD002, RD005, RD015, RD016, RD017, RD018, RD019.9,1815,93
GE059Visokorezolucijska manometrija antroduodenuma i tankog crijevaUključuje potrebne gastroskopije/enteroskopije. Ne može se obračunati uz GE009, GE052.9,2269,76
GE060Visokorezolucijska manometrija debelog crijevaUključuje sve potrebne kolonoskopije/enteroskopije. Ne može se obračunati uz GE012, GE013, GE014, GE015, GE016, GE047, GE053.9,2259,92


«.

Iza šifre KD027 dodaje se nova šifra KD028 sa sljedećim podacima:

»

KD028Umetanje uređaja za kontinuirano praćenje srčanog ritmaSubkutana ugradnja uređaja koji snima EKG tijekom duljeg razdoblja (do 3 godine)10255,60


«.

Iza šifre LB904 dodaje se nova šifra LB905 sa sljedećim podacima:

»

LB905Probir za preeklampsijuUključuje određivenje placentarnog čimbenika rasta (PLGF) i cirkulirajućeg topljivog receptora FMS-slične tirozin kinaze-1 (sFLT-1)99


«.

Podaci pod šifrom LG216 mijenjaju se i glase:

»

LG216Sveobuhvatno gensko profiliranje tumorske DNK molekule metodom sekvenciranja nove generacije (NGS) – hybrid captureIz tumorskog tkiva ili periferne krvi. Samo kod uznapredovale i metastatske bolesti kada je primjena lijeka uvjetovana specifičnom mutacijom.9,27573,29


«.

Iza šifre LG233 dodaju se nove šifre LG234 i LG235 sa sljedećim podacima:

»

LG234Mutacije na IgHV – sekvenciranje
10183,2
LG235Sekvenciranje kliničkog egzoma10154,87


«.

Podaci pod šiframa MG001, MG002, MG003, MG008, NM101, NR029, PE021, PE052, PP031, RD020, SK024 i SK028 mijenjaju se i glase:

»

MG001Magnetska rezonanca (MR) po anatomskoj regijiU cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju.1,5,18,2813,60
MG002Magnetska rezonanca (MR) 3T – po anatomskoj regijiMože se obračunati za jednu anatomsku regiju jednom. U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom.1,5,18,2820,86
MG003Magnetska rezonanca (MR) fetusaU cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju.1,5,920,39
MG008Funkcionalna MRU (fMRU)
9,18,2812,97
NM101Termoablacija tumora
18107,41
NR029EMNG odrasle osobe s nasljednim neuromuskularnim bolestimaUključuje orijentacijski pregled. Može se provoditi samo u Referentnom centru Ministarstva zdravlja za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju. Ne uključuje trošak jednokratnih iglenih elektroda. Svaki sljedeći NR029 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene. Ne može se obračunati uz NR016, PE010 i PE011.5, 11, 227,83
PE021AEP-EOAE djeteta
231,86
PE052Manometrija anorektalna kod djetetaUključuje mjerenje abdominalnog tlaka, manometriju anorektuma, elektromiografiju (EMG) sfinktera i tehnike opuštanja. Ne uključuje kateter i balon.1116,88
PP031Primjena elektrostimulativne terapije u psihijatriji (EST/EKT)Isključivo u kliničkim bolničkim centrima i specijalnim psihijatrijskim bolnicama, samo prema medicinskim indikacijama (katatona stanja, maligni neuroleptički sindrom, teška suicidalnost (unutar depresije ili shizofrenije), te depresije i shizofrenije rezistentne na standardne metode liječenja. Uključuje pregled, uzimanje informiranog pristanka, procjenu psihičkog stanja osigurane osobe s određivanjem i aplikacijom terapije, premedikaciju, nadzor i mjerenje vitalnih funkcija osigurane osobe. Uključuje suportivnu psihoterapiju, davanje uputa, edukaciju, savjetovanje. Po aplikaciji, do ukupno 15 aplikacija. Ne uključuje anesteziju. Prosječno trajanje psihoterapije 60 minuta po osiguranoj osobi.2,9,13,18,234,68
RD020Irigografija ili kolonografija s kontrastom (dvostrukim)
185,33
SK024Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje ili zamjena trajnog kateteraUključuje lokalnu anesteziju.181,20
SK028Postavljanje centralnih venskih kateteraNe uključuje trošak PICC katetera, katetera CV za periferni pristup i port-a-cath.11, 188,09«.

Iza šifre SK135 dodaje se nova šifra SK136 sa sljedećim podacima:

»

SK136Primjena plazme bogate trombocitima u terapiji boliUključuje venepunkciju, pripremu plazme i aplikaciju pod kontrolom ultrazvuka. Apliciranje u ambulanti za liječenje boli ili sali uz monitoring vitalnih funkcija. 6 aplikacija godišnje kod početne terapije i 2 aplikacije godišnje kod održavajuće terapije.918,12


«.

Podaci pod šifrom UL029 mijenjaju se i glase:

»

UL029Aplikacija citostatika lokalno u urologijiNe uključuje trošak citostatika, disperzivne elektrode i silikonski kateter.11, 186,37


«.

Napomena ispod tablice se mijenja i glasi:

»* Uključuje sve standardne radnje koje su potrebne za izvršenje pojedinog dijagnostičko-terapijskog postupka, potrošni medicinski materijal i lijekove, osim ako nije drugačije navedeno u opisu.«

Napomene (14), (25), (26) i (27) mijenjaju se i glase:

»(14) Ne uključuje cijenu rada tehničara i trošak materijala tehničara.«.

»(25) Može se fakturirati samo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.«.

»(26) Može se fakturirati samo u Kliničkim bolničkim centrima.«.

»(27) Može se fakturirati samo u bolnici 0. kategorije.«.

Dodaje se napomena (28) sa sljedećim podacima:

»(28) Anatomska regija odgovara aktu snimanja. MR/CT regije su: 1. MR – glava, vrat, grudni koš, abdomen, vratna kralježnica, torakalna kralježnica, lumbosakralna kralježnica, veliki zglob pojedinačno (rame, kuk, koljeno, gležanj, šaka, stopalo) 2. CT – glava, vrat, vratna kralježnica, grudni koš s torakalnom kralježnicom, abdomen s LS kralježnicom, zdjelica sa kostima zdjeličnog obruča, gornji ekstremiteti i donji ekstremiteti s zglobovima, iznimka šaka i stopalo po ekstremitetu.«.

U stavku 4. brojka: »53,20« zamjenjuje se brojkom: »53,75«.

Članak 19.

U članku 103. stavku 2. brojka: »8.100,00« zamjenjuje se brojkom: »8.210,00«.

Članak 20.

U Tablici 3.2. iz članka 104. stavka 1. iza rednog broja 6.7. dodaju se redni brojevi 7., 7.1. i 7.2. sa sljedećim podacima:

»

7.
Zdravo novorođenče7.1.DBL60Zdravo novorođenče do 4 dana309xxxx, 318xxxxZdravo novorođenčeZaračunava se za zdravo novorođenče rođeno prirodnim (vaginalnim) porodom ili carskim rezom najviše do 4 dana. Uključuje slučajeve s blagom novorođenačkom hiperbilirubinemijom liječenom fototerapijom. Od 5. (petog) dana na dalje, a najviše do 8. (osmog) dana zaračunava se DBL61. Ne može se ispostaviti uz DTS račun za novorođenče.2,6
7.2.DBL61Zdravo novorođenče od 5. do 8. dana309xxxx, 318xxxxZdravo novorođenčeZaračunava se za zdravo novorođenče rođeno prirodnim (vaginalnim) porodom ili carskim rezom od 5. (petog) dana, a najviše do 8. (osmog) dana boravka u rodilištu. Uključuje slučajeve s blagom novorođenačkom hiperbilirubinemijom liječenom fototerapijom. Ne može se ispostaviti uz DTS račun za novorođenče.1,2


«.

Članak 21.

U Tablici 4.1. iz članka 107. stavka 1. iza šifre NPP07 dodaju se nove šifre NPP08, NPP09, NPP10 i NPP11 sa sljedećim podacima:

»

NPP08Upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka plućaProvodi izabrani liječnik u djelatnosti opće/obiteljske medicine. Uključuje identifikaciju i inicijalni oportunistički probir uz korištenje preventivnog panela, razgovor s osiguranom osobom uz predočenje ograničenja, rizika i koristi probira, savjetovanje za prestanak pušenja, te izdavanje uputnice za niskodozni CT (LDCT)54,00
NPP09Upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka plućaUključuje savjet i izdavanje uputnice za pregled pulmologa prema preporuci specijalista radiologije u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća20,80
NPP10Niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjemUključuje dvostruko očitavanje, izdavanje nalaza i preporuku510,00
NPP11Pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka plućaPregled specijalista pulmologije prema preporuci specijalista radiologije u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća82,00


«.

Članak 22.

Sanitetski prijevoz ugovoren prema kadrovskim normativima utvrđenim Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19. i 104/19.) nastavlja se provoditi i financirati u skladu sa sklopljenim ugovorima do organiziranja sanitetskog prijevoza u skladu s odredbama članka 2. i 15. ove Odluke.

Članak 23.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/44
Urbroj: 338-01-01-20-01
Zagreb, 24. veljače 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.