Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

NN 23/2020 (3.3.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

Hrvatski sabor

560

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. veljače 2020. godine.

Klasa: 011-01/20-01/14

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 2. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom u zakonodavstvo Republike Hrvatske preuzimaju:

– Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 211, 14. 8. 2009.) i

– Direktiva (EU) 2019/692 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina (Tekst značajan za EGP) (SL L 117, 3. 5. 2019.).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. točka 19. mijenja se i glasi:

»19. Međudržavni spojni plinovod znači transportni plinovod koji prelazi ili premošćuje granicu između Republike Hrvatske i država članica ili treće države radi povezivanja nacionalnih transportnih sustava tih država do državnog područja ili teritorijalnog mora Republike Hrvatske«.

Točka 30. mijenja se i glasi:

»30. Operator distribucijskog sustava znači energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije plina i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj distribucijskog sustava na svom distribucijskom području i, gdje je izvodivo, njegovo povezivanje s drugim sustavima te za osiguranje dugoročne sposobnosti sustava da zadovoljava razumne potrebe za distribucijom plina«.

Točka 51. mijenja se i glasi:

»51. Registar obračunskih mjernih mjesta znači jedinstvena elektronička baza podataka o obračunskim mjernim mjestima krajnjih kupaca svih operatora distribucijskog sustava, organizatora zatvorenog distribucijskog sustava i operatora transportnog sustava u Republici Hrvatskoj«.

Iza točke 74. briše se točka i dodaju se točke 75. i 76. koje glase:

»75. Operativna zaliha znači količina plina u sustavu skladišta plina koja je u vlasništvu operatora transportnog sustava i kojom se operator transportnog sustava koristi za optimalno tehničko vođenje transportnog sustava

76. Distribucijsko područje znači područje određeno ugovorom o koncesiji ili drugim pravnim aktom na temelju kojeg operator distribucijskog sustava obavlja energetsku djelatnost distribucije plina i na kojem je odgovoran za rad, održavanje i razvoj distribucijskog sustava.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 6. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. primjenu iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom koje je odredila Agencija«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Za obavljanje reguliranih energetskih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija donosi metodologije iz članka 94. ovoga Zakona, iznose tarifnih stavki, cijene i naknade u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje regulacija energetskih djelatnosti.«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »operator tržišta plina,« dodaju se riječi: »operator mjesta za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om,«.

Članak 5.

U članku 27. iza točke 36. briše se točka i dodaje se točka 37. koja glasi:

»37. najkasnije do 20. travnja tekuće godine operatoru sustava skladišta plina dostaviti podatke o potrošnji krajnjih kupaca korisnika javne usluge opskrbe, i to za posljednjih 60 mjeseci, s iskazanom zimskom potrošnjom koja obuhvaća razdoblje od 1. listopada do 31. ožujka.«.

Članak 6.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Operator transportnog sustava dužan je izraditi desetogodišnji plan razvoja transportnog sustava iz članka 27. točke 14. ovoga Zakona u skladu sa Strategijom energetskog razvoja i Programom provedbe Strategije energetskog razvoja te ga dostaviti Agenciji na odobrenje svake dvije godine i uz zahtjev za određivanje odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina, sukladno metodologiji iz članka 94. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 7.

U članku 29. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. kupovati i prodavati plin radi obavljanja svoje osnovne djelatnosti, optimalnog vođenja transportnog sustava, vlastite potrošnje, pogonske potrošnje tehnoloških objekata, nadoknade gubitaka plina u transportnom sustavu prilikom izvođenja radova na sustavu i nadoknade pogonskih gubitaka te formiranja i održavanja operativnih zaliha u skladu s ovim Zakonom i aktom iz članka 90. ovoga Zakona«.

Iza točke 7. briše se točka i dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. zadržati na snazi ili sklopiti tehničke sporazume o pitanjima povezanima s radom transportnih sustava između Republike Hrvatske i treće države, u mjeri u kojoj su ti sporazumi u skladu s ovim Zakonom, relevantnim odlukama Agencije i pravom Europske unije. O takvim sporazumima obavješćuje Agenciju

9. ugovoriti usluge operatora sustava skladišta plina za potrebe korištenja operativne zalihe.«.

Članak 8.

U članku 30. točka 21. mijenja se i glasi:

»21. do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Ministarstvu obavijest o ugovorenim skladišnim kapacitetima u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 9.

U članku 47. točkama 23. i 24. broj: »15« zamjenjuje se riječju: »sedam«.

Točka 29. mijenja se i glasi:

»29. najkasnije do 15. travnja tekuće godine operatoru transportnog sustava dostaviti podatke o potrošnji krajnjih kupaca korisnika javne usluge opskrbe, i to za posljednjih 60 mjeseci, s iskazanom zimskom potrošnjom koja obuhvaća razdoblje od 1. listopada do 31. ožujka.«.

Članak 10.

U članku 59. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju da nakon provedbe natječaja iz stavka 6. ovoga članka operator distribucijskog sustava sklopi ugovor o koncesiji za područje na kojem prethodno nije obavljao energetsku djelatnost distribucije plina, opskrbljivač u obvezi javne usluge za to područje određuje se do isteka razdoblja za koje je Agencija odredila opskrbljivače u obvezi javne usluge za ostala područja.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Javni natječaj iz stavaka 6. i 7. ovoga članka Agencija provodi sukladno člancima 61. i 62. ovoga Zakona, uz primjenu kriterija najnižeg troška opskrbe plinom opskrbljivača u obvezi javne usluge koji se propisuje metodologijom iz članka 94. stavka 1. podstavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

U članku 61. stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Ako Agencija utvrdi da opskrbljivač u obvezi javne usluge ili zajamčeni opskrbljivač ne zadovoljava uvjete sukladno stavku 11. ovoga članka, Agencija može provesti javni natječaj za odabir novog opskrbljivača u obvezi javne usluge ili zajamčenog opskrbljivača i odlukom oduzeti pravo obavljanja javne usluge ili zajamčene opskrbe opskrbljivaču u obvezi javne usluge ili zajamčenom opskrbljivaču.«.

Članak 12.

U članku 64. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. naplaćivati isporučeni plin sukladno važećim iznosima tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom donesenima sukladno metodologiji iz članka 94. stavka 1. podstavka 5. ovoga Zakona te ih na primjeren način javno objaviti najmanje sedam dana prije početka primjene«.

Članak 13.

U članku 68. stavku 2. točki 12. riječ: »usluga« zamjenjuje se riječima: »opskrbe plinom«.

Članak 14.

U članku 81. stavku 8. broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Iza stavka 9. dodaju se stavci 10., 11. i 12. koji glase:

»(10) U slučaju prekograničnih sporova u vezi s pristupom mrežama proizvodnih plinovoda primjenjuju se mehanizmi za rješavanje sporova države članice nadležne za mrežu proizvodnih plinovoda koja odbija pristup.

(11) Ako je u prekograničnim sporovima mreža proizvodnih plinovoda u nadležnosti Republike Hrvatske i jedne ili više drugih država članica Europske unije, tada se sve države međusobno savjetuju.

(12) Ako mreža proizvodnih plinovoda potječe iz treće države i ako je Republika Hrvatska prva ulazna točka na mrežu država članica Europske unije, tada se tijela Republike Hrvatske savjetuju s dotičnim državama članicama, kao i s trećom državom iz koje mreža proizvodnih plinovoda potječe, kako bi se s obzirom na dotičnu mrežu proizvodnih plinovoda osigurala primjena ovoga Zakona na području Republike Hrvatske.«.

Članak 15.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»(1) Novi infrastrukturni objekti kao što su međudržavni spojni plinovod, sustav skladišta plina i terminal za UPP mogu se na zahtjev fizičke ili pravne osobe izuzeti na određeno vrijeme od primjene prava na pristup treće strane, primjene odgovarajuće metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki iz članka 94. ovoga Zakona i obveze razdvajanja operatora transportnog sustava iz članka 15. ovoga Zakona pod sljedećim uvjetima:

1. ulaganje mora poticati tržišno natjecanje u sektoru plina i povećati sigurnost opskrbe plinom

2. razina rizika povezanog s ulaganjem je takva da se ulaganje ne bi ostvarilo, osim ako se izuzeće ne odobri

3. infrastrukturni objekt plinskog sustava mora biti u vlasništvu fizičke ili pravne osobe u samostalnom pravnom subjektu odvojenom od operatora sustava u okviru kojeg će novi infrastrukturni objekt biti izgrađen

4. korisnici novog infrastrukturnog objekta moraju plaćati naknadu za korištenje

5. izuzeće za novi infrastrukturni objekt nije štetno za tržišno natjecanje ili učinkovito funkcioniranje tržišta ili plinskog sustava namijenjenog obavljanju javne usluge na koji se novi infrastrukturni objekt planira priključiti ili za sigurnost opskrbe prirodnim plinom u Europskoj uniji.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na značajna povećanja kapaciteta i nadogradnje postojećih infrastrukturnih objekata kojima se omogućava razvoj novih dobavnih pravaca.

(3) Odluku o izuzeću za novi infrastrukturni objekt iz stavaka 1. i 2. ovoga članka donosi Agencija.

(4) Odluka Agencije iz stavka 3. ovoga članka izvršna je nakon dostave odluke Europske komisije iz stavka 16. ovoga članka, a nezadovoljna strana može protiv odluke Agencije pokrenuti upravni spor.

(5) Odluka Agencije iz stavka 3. ovoga članka može obuhvatiti dio ili cijeli novi infrastrukturni objekt, postojeći infrastrukturni objekt sa značajno povećanim kapacitetom ili nadograđeni postojeći infrastrukturni objekt.

(6) Prije donošenja odluke iz stavka 3. ovoga članka Agencija je dužna:

1. razmotriti potrebu za utvrđivanjem uvjeta glede trajanja izuzeća i nediskriminirajućeg pristupa međudržavnom spojnom plinovodu

2. uzeti u obzir trajanje ugovora, dodatne kapacitete koje treba izgraditi ili izmjenu postojećih kapaciteta, vremenski horizont projekta i ostale posebne okolnosti

3. brinuti se da pravila i mehanizmi za upravljanje i raspodjelu kapaciteta ne sprječavaju provedbu dugoročnih ugovora.

(7) Prije donošenja odluke o izuzeću iz stavka 3. ovoga članka Agencija se savjetuje sa:

– nacionalnim regulatornim tijelima država članica na čija će tržišta nova infrastruktura vjerojatno utjecati i

– relevantnim tijelima trećih država, ako je nova infrastruktura povezana s transportnom mrežom u Republici Hrvatskoj i počinje ili završava u jednoj ili više trećih država.

(8) U slučaju novog infrastrukturnog objekta koji će biti smješten na teritoriju više država članica, uključujući Republiku Hrvatsku, Agencija može donijeti odluku o izuzeću za novi infrastrukturni objekt nakon savjetovanja s regulatornim tijelima dotičnih država članica.

(9) Agencija je dužna samostalno ili u suradnji s regulatornim tijelima dotičnih država članica obavijestiti Agenciju za suradnju energetskih regulatora o odluci o izuzeću, i to u roku od šest mjeseci od dana na koji je zahtjev za izuzeće zaprimilo posljednje od tih regulatornih tijela.

(10) Ako u roku od šest mjeseci nije postignut dogovor oko zahtjeva za izuzeće, Agencija je dužna samostalno ili u suradnji s regulatornim tijelima dotičnih država članica obavijestiti Agenciju za suradnju energetskih regulatora. Agencija može, u suradnji s regulatornim tijelima tih država, zatražiti od Agencije za suradnju energetskih regulatora produljenje roka do tri mjeseca za donošenje odluke o izuzeću.

(11) U slučaju iz stavka 10. ovoga članka Agencija će, u skladu s mišljenjem Agencije za suradnju energetskih regulatora, donijeti odluku o izuzeću za novi infrastrukturni objekt iz stavka 8. ovoga članka.

(12) Ako je novi infrastrukturni objekt transportni plinovod između Republike Hrvatske i treće države, a u Republici Hrvatskoj se nalazi prvo mjesto spajanja na mrežu država članica, Agencija se prije donošenja odluke o izuzeću može savjetovati s relevantnim tijelom te treće države kako bi se s obzirom na dotičnu infrastrukturu osigurala dosljedna primjena ovoga Zakona na području Republike Hrvatske i, ako je primjenjivo, u teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

(13) Ako tijela trećih država iz stavka 7. podstavka 2. ovoga članka odnosno stavka 12. ovoga članka ne odgovore na savjetovanje u razumnom razdoblju ili u utvrđenom roku koji ne prelazi tri mjeseca, Agencija može donijeti potrebnu odluku.

(14) Agencija je dužna obrazloženu odluku o izuzeću novog infrastrukturnog objekta bez odgađanja dostaviti Europskoj komisiji.

(15) Obrazloženje odluke iz stavka 14. ovoga članka mora sadržavati:

1. detaljne razloge na temelju kojih je Agencija odobrila ili odbila zahtjev za izuzećem, uključujući i popratne financijske podatke koji opravdavaju potrebu za izuzećem

2. provedenu analizu utjecaja na tržišno natjecanje i učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta plina nakon odobrenog izuzeća

3. razloge odabranog trajanja izuzeća i udjela ukupnog kapaciteta infrastrukturnog objekta za koji se daje izuzeće u ukupnom kapacitetu plinskog sustava Republike Hrvatske

4. ako se izuzeće odnosi na međudržavni spojni plinovod, rezultat savjetovanja provedenih s dotičnim regulatornim tijelima

5. analizu doprinosa infrastrukturnog objekta diversifikaciji dobavnih pravaca plina.

(16) Europska komisija donosi odluku o odobrenju odluke Agencije o izuzeću za novi infrastrukturni objekt.

(17) Europska komisija može, u roku od dva mjeseca od dana zaprimanja obrazložene odluke iz stavka 14. ovoga članka, donijeti odluku kojom zahtijeva da Agencija izmijeni ili povuče odluku o odobravanju izuzeća novog infrastrukturnog objekta.

(18) Iznimno, rok iz stavka 17. ovoga članka može se produljiti za dodatna dva mjeseca ako Europska komisija traži dodatne informacije ili uz zajednički pristanak Europske komisije i Agencije.

(19) Ako Agencija ne dostavi dodatne informacije u roku koji je naveden u zahtjevu Europske komisije, obrazložena odluka iz stavka 14. ovoga članka smatra se povučenom, osim ako se rok iz zahtjeva produlji uz zajednički pristanak Europske komisije i Agencije ili ako Agencija u odgovarajuće obrazloženoj izjavi obavijesti Europsku komisiju kako smatra da je obrazloženje odluke iz stavka 14. ovoga članka potpuno.

(20) Agencija je dužna postupati u skladu s odlukom Europske komisije o izmjeni ili povlačenju odluke o izuzeću u roku od mjesec dana od primitka odluke iz stavka 17. ovoga članka i o tome obavijestiti Europsku komisiju.

(21) Ako u roku od dvije godine ne započne izgradnja novog infrastrukturnog objekta te ako u roku od pet godina novi infrastrukturni objekt ne započne s radom, odluka Europske komisije o odobrenju odluke Agencije o izuzeću prestaje važiti, osim ako Europska komisija odluči da je odgoda početka rada posljedica više sile na koju subjekt koji je ishodio odobrenje nije imao utjecaja.«.

Članak 16.

Iza članka 84. dodaje se naslov iznad članka i članak 84.a koji glase:

»Postupak ovlašćivanja

Članak 84.a

(1) Ako operator transportnog sustava ili neko drugo tijelo ili gospodarski subjekt želi započeti pregovore s predstavnikom treće države radi izmjene, produljenja, prilagodbe, obnavljanja ili sklapanja sporazuma o radu transportnog plinovoda s trećom državom o pitanjima koja su u cijelosti ili djelomično obuhvaćena područjem primjene ovoga Zakona, operator transportnog sustava ili neko drugo tijelo ili gospodarski subjekt o svojoj namjeri u pisanom obliku obavještava Ministarstvo koje će o tome izvijestiti Vladu Republike Hrvatske i Europsku komisiju.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka uključuje relevantnu dokumentaciju i navođenje odredaba koje se trebaju uzeti u obzir u pregovorima ili o kojima treba ponovo pregovarati, ciljeve pregovora i sve druge relevantne informacije te se šalje Ministarstvu najkasnije sedam mjeseci prije planiranog početka pregovora. Ministarstvo je dužno proslijediti sve relevantne informacije Vladi Republike Hrvatske i Europskoj komisiji najkasnije pet mjeseci prije planiranog početka pregovora.

(3) Po primitku ovlaštenja od Europske komisije mogu započeti službeni pregovori s predstavnikom treće države za dio koji može utjecati na zajednička pravila Europske unije, a u pregovorima o dijelu koji može utjecati na zajednička pravila Europske unije mogu sudjelovati predstavnici nadležnih ministarstava i predstavnici Europske komisije.

(4) Prije potpisivanja sporazuma s predstavnikom treće države obavještava se Ministarstvo o ishodu pregovora i tekstu ispregovaranog nacrta sporazuma koji se prosljeđuje Vladi Republike Hrvatske i Europskoj komisiji.

(5) Po primitku obavijesti iz stavka 4. ovoga članka Europska komisija ocjenjuje dogovoreni sporazum i ako utvrdi da je sporazum dogovoren tijekom pregovora usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, ona ovlašćuje Republiku Hrvatsku za potpisivanje i sklapanje tog sporazuma.

(6) Europska komisija u roku od 90 dana od primitka obavijesti iz stavka 5. ovoga članka donosi odluku o ovlašćivanju ili odluku o odbijanju ovlašćivanja za potpisivanja.

(7) Ako su za donošenje odluke iz stavka 6. ovoga članka Europskoj komisiji potrebne dodatne informacije, rok od 90 dana počinje teći od dana primitka tih dodatnih informacija.

(8) Ako Europska komisija donese odluku u skladu sa stavkom 6. ovoga članka o ovlašćivanju za potpisivanje i sklapanje sporazuma s predstavnikom treće države, Ministarstvo obavještava Vladu Republike Hrvatske i Europsku komisiju o sklapanju i stupanju na snagu sporazuma te o svim naknadnim promjenama statusa tog sporazuma.

(9) Ako Europska komisija donese odluku o odbijanju ovlašćivanja za potpisivanje i sklapanje sporazuma s predstavnikom treće države u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, o tome, uz obrazloženje, obavještava Ministarstvo.«.

Članak 17.

U članku 86. iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. operatoru tržišta plina dostavljati i ažurirati podatke o obračunskim mjernim mjestima krajnjih kupaca zatvorenog distribucijskog sustava za potrebe registra obračunskih mjernih mjesta sukladno članku 95. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 10. i 11. postaju točke 11. i 12.

Iza dosadašnje točke 12., koja postaje točka 13., briše se točka te se dodaje točka 14. koja glasi:

»14. uspostaviti sustav za unutardnevno i dnevno mjerenje i prikupljanje podataka o potrošnji plina te u njega uključiti sva obračunska mjerna mjesta u skladu s aktom iz članka 91. ovoga Zakona, sa svrhom dostave podataka o potrošnji plina opskrbljivačima i raspodjele količina za dnevno mjerenu potrošnju.«.

Članak 18.

U članku 112. stavku 9. riječi: »i do 1. ožujka 2020. za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021.« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Operator sustava skladišta plina dužan je u roku od četiri dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona na svojim mrežnim stranicama objaviti skladišne kapacitete raspoložive za potrebe opskrbe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021.

(2) Raspodjelu skladišnih kapaciteta iz stavka 1. ovoga članka operator sustava skladišta plina provodi na temelju akta iz članka 92. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18.), a sukladno podacima o potrošnji plina krajnjih kupaca korisnika javne usluge opskrbe, i to za razdoblje od 1. listopada 2014. do 31. ožujka 2019., s iskazanom zimskom potrošnjom koja obuhvaća razdoblje od 1. listopada do 31. ožujka, koje je operator transportnog sustava, na temelju podataka zaprimljenih u roku od jednoga dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona od operatora distribucijskog sustava, dužan dostaviti operatoru sustava skladišta plina u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Operator sustava skladišta plina dužan je u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona obavijestiti opskrbljivača u obvezi javne usluge o skladišnom kapacitetu na koji ima pravo zakupa u razdoblju od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. na temelju raspodjele iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Opskrbljivač u obvezi javne usluge obvezan je ugovoriti zakup skladišnih kapaciteta određenih sukladno obavijesti iz stavka 3. ovoga članka i akta iz članka 92. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18.) ili svoje pravo ugovaranja zakupa skladišnih kapaciteta ustupiti ovjerenom izjavom opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu ili opskrbljivaču ili trgovcu plinom od kojega nabavlja plin za potrebe opskrbe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, a koji su ugovor o zakupu skladišnih kapaciteta, za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021., obvezni sklopiti najkasnije u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Ako opskrbljivač u obvezi javne usluge ili opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina ili opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koristi pravo iz stavka 4. ovoga članka, dužan je na dan 1. studenoga 2020. raspolagati zalihom plina na skladištu u iznosu od najmanje 90 % ugovorenih skladišnih kapaciteta.

(6) Ako opskrbljivač u obvezi javne usluge ne nabavlja plin za potrebe javne usluge na tržištu, već je odlučio kupovati plin od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu, ima pravo od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu, po reguliranim uvjetima, kupovati plin za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo te je dužan sklopiti ugovor o prodaji plina za cjelokupnu količinu plina za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe, s opskrbljivačem na veleprodajnom tržištu za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

(1) Opskrbljivač plinom koji je do stupanja na snagu ovoga Zakona nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo za područje ili dio područja jedinice područne (regionalne) samouprave određuje se opskrbljivačem plinom u obvezi javne usluge do kraja plinskog dana 31. ožujka 2021. za područje koje odgovara distribucijskom području na kojem je obavljao djelatnost do stupanja na snagu Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18.), kao i za distribucijsko područje za koje je postojeći operator distribucijskog sustava sklopio ugovor o koncesiji nakon stupanja na snagu Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18.).

(2) Za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. Agencija će najkasnije do 31. prosinca 2020. provesti javni natječaj i odabrati opskrbljivače u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz članka 59. stavka 1., a sukladno člancima 61. i 62. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18.).

(3) Opskrbljivač na veleprodajnom tržištu prodaje plin na veleprodajnom tržištu do 31. ožujka 2021. opskrbljivačima u obvezi javne usluge koji ga odaberu.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/04

Zagreb, 28. veljače 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.