Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

NN 23/2020 (3.3.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

562

Na temelju članka 1021. stavka 3. točke 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA, UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU, UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA, TE NAČINU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA U LUKAMA

Članak 1.

U Pravilniku o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (»Narodne novine«, br. 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16 i 41/17) članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Svrha je ovoga Pravilnika povećati sigurnost brodova za rasuti teret koji pristaju na terminalima u Republici Hrvatskoj radi ukrcaja ili iskrcaja krutih rasutih tereta, kako bi se smanjio rizik od preopterećenja i mehaničkog oštećenja strukture broda za vrijeme ukrcaja ili iskrcaja, donošenjem:

a) usklađenih zahtjeva o prikladnosti tih brodova i terminala; i

b) usklađenih postupaka suradnje i komunikacije između tih brodova i terminala.«

Članak 2.

Iza članka 1. ovoga Pravilnika dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Područje primjene

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na:

a) sve brodove za kruti rasuti teret neovisno o zastavi pripadnosti, koji pristaju u lukama u kojima se obavljaju operacije ukrcaja i iskrcaja krutih rasutih tereta.

b) sve terminale u Republici Hrvatskoj na koje pristaju brodovi za rasuti teret koji spadaju u područje primjene ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na lučka područja koja se samo u iznimnim okolnostima koriste za ukrcaj i iskrcaj krutog rasutog tereta ili kada se ukrcaj ili iskrcaj krutih rasutih tereta obavlja isključivo brodskim dizalicama.«

Članak 3.

Iza članka 1.a Pravilnika dodaje se članak 1.b koji glasi:

»Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Direktiva 2001/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret (Tekst značajan za EGP (SL L 13, 16. 1. 2002.).«

Članak 4.

Članak 2. ovoga Pravilnika mijenja se i glasi:

»1. Opasne tvari su tereti koji, ako se s njima ne postupa pravilno ili nisu u pakiranom stanju,mogu predstavljati rizik za zdravlje, sigurnost, a klasificirani su sukladno IMDG kodeksu, te opasne kemikalije nabrojene u Poglavlju 17 IBC Kodeksa, ukapljeni plinovi nabrojeni u Poglavlju 19 IGC Kodeksa, krute rasute tvari Grupe »B« i »A i B« koje se odnose na Dodatak I IMSBC Kodeksa, krute tvari koje se odnose na Dodatak I IMSB Kodeksa, one tvari za čiji prijevoz su odgovarajući preduvjeti navedeni u skladu s člankom 1.1.3 IBC Kodeksa ili člankom 1.1.6 IGC Kodeksa,

2. onečišćujuće tvari su ulja kako su definirana u Aneksu I MARPOL (73/78) konvencije, štetne tekuće tvari kako je definirano u Aneksu II MARPOL(73/78) konvencije, štetne tvari kako je definirano u Aneksu III MARPOL (73/78) konvencije,

3. stručna osoba je svaka osoba koja je stručno osposobljena za rukovanje određenim opasnim tvarima i koja je kao takva određena od tijela koje upravlja lukom odnosno od pravne osobe koja je registrirana za djelatnost rukovanja opasnim tvarima,

4. rukovanje opasnim tvarima obuhvaća: ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj iz broda ili vozila, uskladištenje, podizanje iz skladišta i prijevoz i ostale aktivnosti vezane za rukovanje i zbrinjavanje opasnih tvari na području luke,

5. vozilo je svako kopneno prijevozno sredstvo,

6. opasne kemikalije su tekućine s tlakom para koji ne prelazi 0,28 MPa pri temperaturi od 37,8 °C, koje su opasne zbog zapaljivosti ili eksplozije, te su biološki opasne zbog svoje reaktivnosti,

7. lučka uprava jest pravna osoba koja upravlja lukom otvorenom za javni promet, odnosno ovlaštenik koncesije za luke posebne namjene,

8. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo,

9. ministar je ministar u ministarstvu nadležnom za pomorstvo,

10. Ovlaštenik koncesije je prava ili fizička osoba koje temeljem ugovora o koncesiji ovlaštena obavljati gospodarsku djelatnost rukovanja opasnih tvari u luci,

11. Krcatelj je naručitelj ili od njega određena osoba koja na temelju ugovora o prijevozu stvari predaje stvari prijevozniku radi prijevoza,

12. Manifest / Lista tereta je brodski dokument koji mora sadržavati popis i smještaj opasnih tereta na brodu,

13. Kapetanija je lučka kapetanija,

14. Benzinska postaja je mjesto na kopnenom dijelu morske luke ili na plutajućem objektu u morskoj luci koje je namijenjeno za rukovanje opasnim tvarima i opskrbu plovila ili vozila gorivom na način kako je određeno posebnim propisima,

15. Kodeks BLU je Kodeks prakse za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za prijevoz rasutog tereta sadržan u Prilogu Rezolucije Skupštine IMO-a A.862(20) od 27. studenog 1991., kako je važila 04. prosinca 2001,

16. Terminal znači svako čvrsto, plutajuće ili pokretno sredstvo, koje je opremljeno i koristi se za ukrcaj ili iskrcaj suhog tereta u rasutom stanju na brodove za rasuti teret i iz njih,

17. Predstavnik terminala je svaka stručna, odnosno odgovorna osoba na terminalu koju imenuje ovlaštenik koncesije za ukrcaj i/ili iskrcaj krutog rasutog tereta i koja ima punu odgovornost i ovlaštenje za nadzor nad pripremom, izvođenjem i dovršetkom postupaka ukrcaja ili iskrcaja određenog broda za prijevoz krutog rasutog tereta koji se izvodi na luci, odnosno terminalu na kojem se obavlja ukrcaj i iskrcaj brodova za prijevoz rasutog tereta,

18. MSC/ Circular 1160 jesu IMO smjernice za siguran ukrcaj ili iskrcaj krutih rasutih tereta za potporu osoblju terminala,

19. MSC.1/Circular 1230 je amandman na IMO smjernice MSC/Circular 1160 za siguran ukrcaj ili iskrcaj krutih rasutih tereta za potporu osoblju terminala.«

Članak 5.

U članku 4. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Na posebne akte iz stavka 1. ovoga članka lučka uprava dužna je ishoditi prethodnu suglasnost Ministarstva.«

Članak 6.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:.

»Obveze ovlaštenika koncesije

(1) Ovlaštenik koncesije u terminalu luke otvorene za međunarodni javni promet te luke posebne namjene otvorene za međunarodni promet (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije) na kojem se obavlja ukrcaj i iskrcaj brodova za prijevoz krutog rasutog tereta i/ili tekućeg tereta, mora udovoljavati i dodatnim zahtjevima propisanim u Prilogu 8. ovog Pravilnika.

(2) Ovlaštenik koncesije za ukrcaj i/ili iskrcaj tereta u terminalu iz stavka 1. ovoga članka mora uvesti, razvijati, provoditi i održavati sustav upravljanja kvalitetom u odnosu na poslove ukrcaja, iskrcaja i drugih operacija krutim rasutim i/ili tekućim teretom u terminalu iz stavka 1. ovog članka u skladu s normom ISO 9001:2000 ili jednakovrijednom normom koja ispunjava sve aspekte norme ISO 9001:2000 koja se nadzire u skladu sa smjernicama norme ISO 10011:1991 ili jednakovrijedne norme koja ispunjava sve aspekte ISO 10011:1991.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, davatelj koncesije novoosnovanim terminalima iz stavka 1. ovoga članka za ukrcaj i iskrcaj brodova za prijevoz krutog rasutog i/ili tekućeg tereta može izdati privremeno odobrenje za rad u trajanju do najviše 12 mjeseci na temelju plana za provedbu sustava upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001:2000 koji je novoosnovani terminal dostavio davatelju koncesije.

(4) Ovlaštenik koncesije iz stavka 2. ovoga članka dužan je imenovati najmanje jednog predstavnika terminala.

(5) Ovlaštenik koncesije iz stavka 2. ovog članka prije dolaska broda za prijevoz krutog rasutog tereta u terminal iz stavka 1. ovog članka provjerava udovoljava li isti brod uvjetima iz Priloga 9. ovog Pravilnika.

(6) Ovlaštenik koncesije iz stavka 2. ovoga članka dužan je pripremiti i na svojoj službenoj mrežnoj stranici objaviti ili na drugi odgovarajući način zapovjednicima brodova koji pristaju u terminalu iz stavka 1. ovog članka učiniti dostupnom knjigu podataka koja sadrži zahtjeve i podatke o toj luci, odnosno terminalu kako su navedeni u Dodatku 1. stavku 1.2. Kodeksa BLU, a najmanje podatke iz Dodatka 3. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (»Narodne novine«, broj 110/04).

(7) Nadzor nad udovoljavanjem dodatnim zahtjevima iz stavka 1. ovog članka obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva najavljenim i nenajavljenim pregledima izvođenja postupaka ukrcaja i iskrcaja i ispunjavanjem liste provjere iz Priloga 8. ovog Pravilnika.

(8) Ovlaštenik koncesije iz stavka 1. ovog članka je za operacije sa krutim rasutim teretima dužan primijeniti IMO smjernice za siguran ukrcaj ili iskrcaj krutih rasutih tereta za potporu osoblju terminala propisanim MSC.1/Circularom 1230.«

Članak 7.

U članku 19. stavku 6. broj: »22« mijenja se i glasi: »27«.

Članak 8.

U članku 152. iza alineje 6. dodaju se alineje od 7. do 16. koje glase::

» – suhi teret u rasutom stanju ili kruti rasuti teret je kruti rasuti teret definiran Pravilom XII./1.4. Konvencije SOLAS iz 1974. godine, osim žita tj. sipkog tereta,

– sipki teret je teret definiran Pravilom VI/8.2. Konvencije SOLAS iz 1974. godine,

– operator terminala« je ovlaštenik koncesije odgovoran za postupke ukrcaja ili iskrcaja određenoga broda za rasuti teret koji se izvode na terminalu,

– predstavnik terminala je svaka osoba koju imenuje operator terminala, odgovorna i ovlaštena za nadzor nad pripremom, izvođenjem i dovršetkom postupaka ukrcaja ili iskrcaja određenoga broda za rasuti teret koji se obavljaju u terminalu,

– zapovjednik je osoba koja zapovijeda brodom za rasuti teret ili brodski časnik kojega je zapovjednik broda odredio za postupke ukrcaja ili iskrcaja,

– podaci o teretu su podaci o teretu propisani Pravilom VI./2. Konvencije SOLAS iz 1974. godine,

– plan ukrcaja ili iskrcaja je plan, definiran Pravilom VI./7.3. Konvencije SOLAS iz 1974. godine, u obliku navedenom u Dodatku 2. BLU Kodeksa,

– brod/obala sigurnosna kontrolna lista je kontrolna lista kako je definirana u odjeljku 4. BLU Kodeksa u obliku navedenom u Dodatku 3. BLU Kodeksa iz Priloga 5 ovog Pravilnika,

– deklaracija o gustoći tereta« je podatak o gustoći tereta koji se daje sukladno s Pravilom XII./10. Konvencije SOLAS iz 1974. godine,

– uputa za popunu brod/obala sigurnosne kontrolne liste je uputa iz Priloga 7 ovog Pravilnika.«

Članak 9.

U članku 155. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka provjerava se popunjavajući listu provjere koja čini Prilog 7. ovoga Pravilnika.«

Članak 10.

U članku 159. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Kontrolna lista iz stavka 4. ovoga članka popunjava se uz pomoć Uputa za popunjavanje kontrolne liste brod/obala koja čini Prilog 5. ovoga Pravilnika.«

Članak 11.

Iza članka 159. dodaje se članak 159.a koji glasi:

»Članak 159. a

»(1) Predstavnik terminala na kojem se obavlja ukrcaj ili iskrcaj krutih rasutih tereta obvezan je osigurati pridržavanje odredaba BLU Kodeksa, Međunarodnog kodeksa za krcanje žita te Direktive 2001/96 EZ o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret.

(2) Ovlaštene organizacije provode osposobljavanje za primjenu odredaba akata iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 12.

U članku 161. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Po zaprimanju obavijesti iz stavka 2. ovoga članka obavlja se inspekcijski nadzor broda.«

Članak 13.

U Prilogu 5. iza Kontrolne liste dodaju se Upute za popunjavanje kontrolne liste kako slijedi:

»UPUTE ZA POPUNJAVANJE KONTROLNE LISTE:

Svrha kontrolne liste za nadzor je poboljšanje zajedničkih operacija između broda i terminala, a time i poboljšanje sigurnosti operacija. Nesporazumi koji se pojavljuju i mogu dovesti do pogrešaka kada brodski časnici ne razumiju nakane osoblja terminala, a isto vrijedi i kada osoblje terminala ne razumije mogućnosti broda. Zajedničko ispunjavanje kontrolne liste ima za cilj pomoć brodskoj posadi i osoblju terminala da se što bolje pripreme za operacije sa teretom.

1. Jesu li dubina vode na vezu i zračni gaz* dovoljni za sigurno obavljanje operacija sa teretom?

* Izraz zračni gaz treba pažljivo razmotriti: ako se brod nalazi u rijeci ili ušću, obično se odnosi na maksimalnu visinu jarbola za prolazak ispod mostova, dok se na vezu obično odnosi na visinu koja je dostupna ili potrebna pod lučkim dizalicama.

Dubinu vode treba utvrditi na cijelom području gdje brod boravi, a terminal treba uzeti u obzir biti maksimalne uvjete zračnog gaza i gaza tijekom operacija. Kada je brod nakrcan toliko da je dubina ispod kobilice mala, prije odlaska broda zapovjednik treba provjeriti da je gaz odlaska dovoljan i odgovarajuće za sigurno isplovljenje.

Brodu treba osigurati sve raspoložive informacije o gustoći i onečišćenju vode na vezu.

2. Da li je oprema za privez prikladna za lokalne učinke plime, struje, vremena, prometa i plovila?

Potrebno je posvetiti dužnu pozornost potrebi za odgovarajućim bokoštitnicima. Brodovi trebaju biti sigurno vezani na vezu. Uzduž operativne obale ili gata, brodski privezni konopi trebaju biti zategnuti da se spriječi pomicanje bora naprijed nazad ili lijevo, desno, treba posvetiti pozornost na utjecaj plime i oseke, djelovanju morske struje prolazu drugih brodova i operacijom koja je u tijeku.

Čelik čela i konopi od umjetnih vlakana ne smiju bit korišteni u kombinaciji u istom smjeru djelovanja zbog različitog koeficijenta rastezljivosti odnosno elastičnoj rastezljivosti.

Za slučaj nužde, treba računati na to da brod može li brod u bilo kojem trenutku napustiti vez?

3. Brod bi u pravilu trebao biti u mogućnosti micati se vlastitom porivnom snagom u kratkom roku, osim ako nije postignut dogovor o imobilizaciji broda s predstavnikom terminala i lučkom upravom gdje je to primjenjivo.

U hitnim slučajevima brod može se dogodit da brod neće moći napustiti vez u kratkom roku zbog brojnih čimbenika. To uključuje oseku, prekomjerni, trim ili gaz, nedostatak raspoloživih tegljača, zbog ograničenja plovidbe noću, pogašenju stroja ili glavnog motora, itd. I brod i terminal moraju uzeti u obzir te okolnosti, tako da se mogu poduzeti dodatne mjere opreza u slučaju potrebe.

Metoda kojom će osigurati nabrzo napuštanje veza treba biti dogovorena sa terminalom uzimajući u obzir moguće rizike. Ako su potrebno poduzeti tegljenje za nuždu treba se dogovoriti o načinu i mjestu osiguranja.

4. Postoji li siguran pristup između broda i obale?

Način pristupa između broda i obale mora biti siguran i zakonit, a može ga osigurati brod ili terminal. Pristup brodu mora biti preko brodskog siza ili sigurnih rampi/skale za ukrcaj. Rampe/skale ili siz moraju imati zaštitnu mrežu od pada u more. Oprema za pristup mora biti održavana, jer se može oštetiti uslijed promjene gaza i zračnog gaza ; osobe koje su odgovorne za održavanje moraju biti dogovorene između broda i terminala i zabilježene u kontrolnom popisu.

Prolaz mora biti postavljen tako da se ne nalazi ispod puta tereta koji se ukrcava ili iskrcava.

Skala ne smije bit postavljena na mjesto iznad kojeg se obavljaju operacije sa teretom, nego na sigurnom mjestu. Mora biti dobro osvijetljena tijekom noći. Kolut za spašavanje sa svijetlom mora biti na dohvat ruke na brodskoj sklali ili sizu.

5. Da li je dogovoren komunikacijski sustav brod/terminal?

Komunikaciju treba održavati na najučinkovitiji način između brodskog časnika i odgovorne osobe na terminalu. Odabrani sustav komunikacije i jezik koji se koristi, zajedno s potrebnim telefonskim brojevima i / ili radijskim kanalima, trebaju biti evidentirani u kontrolnom popisu.

6. Jesu li kontaktne osobe za vezu tijekom operacija identificirane?

Posada na brodu odgovorna za teret osobe na terminalu moraju održavati učinkovitu komunikaciju jedni s drugima i sa svojim nadzornicima. Njihova imena i, ako je prikladno, gdje ih je moguće kontaktirati, trebaju biti zabilježena u kontrolnom popisu.

Cilj bi trebao biti sprječavanje rizičnih opasnih situacija, ali ako se takva situacija dogodi, kvalitetna komunikacija i razumijevanje situacije može uspješno riješiti problem.

7. Da li brod ima dovoljnu posadu i da li terminal ima odgovarajuće osposobljen personal za slučaj nužde?

Nije moguće predvidjeti sve mogućnosti koje se mogu dogoditi, važno je da bude dovoljan broj osoba na brodu i u terminalu za vrijeme boravka broda radi rješavanja situacija u nuždi.

Signali koji će se koristiti u slučaju opasnosti kojima se obavještava terminal i brod trebaju biti jasno razumljivi svim osobama koje su zadužene za operacije s teretom.«

Članak 14.

Iza Priloga 6. dodaje se Prilog 7. koji glasi:

»PRILOG 7.

Kontrolna lista za nadzor

Dužnosti zapovjednika broda prije i tijekom operacija ukrcaja/iskrcaja rasutog tereta

Duties of the master of the ship prior to and during loading or unloading operations

Podaci o brodu:

Ship particulars:

Port Facility / Terminal
Datum / Date
Name and surname of the master of the ship

Poziv na propis

Applicable legislation

Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama u vezi sa člankom 155.stavkom 1 i 2.

Ordinance for handling dangerous materials…in accordance with Article 155.para 1 and 2

Directive 2001/96/EC of 4 December 2001 and REGULATION on safe loading and unloading of bulk carriers (Off. Gaz. RS. No. 58/06) Annex IV


Br.

No.

Stavka

Item

DA

Yes

NE

No

Nije
primjenjivo

N/A

Nesukladnosti / zapažanje/napomena

Non-conformities/observations/remark

Prije početka operacija ukrcaja ili iskrcaja tereta zapovjednik broda dužan je osigurati da:

Prior to the start of and during loading or unloading master of the ship shall assure:

1

je ukrcaj ili iskrcaj tereta ili iskrcaj ili ukrcaj balasta pod kontrolom odgovornog brodskog časnika

the loading or unloading of cargo and the discharge or intake of ballast water is under the control of the ship’s officer

in charge

2

se raspored tereta i balasta kontrolira prilikom ukrcajnog ili iskrcajnog procesa, te da je osigurano da brodska struktura nije preopterećena odnosno prenapregnuta;

the disposition of cargo and ballast water is monitored throughout the loading or unloading process to ensure that

the ship’s structure is not overstressed;

3

je brod uspravan (bez nagiba) ili ako je nagib potreban zbog operativnih razloga mora ga se držati što je moguće manjim;

the ship shall be kept upright or, if a list is required for operational reasons, it shall be kept as small as possible

4

je brod sigurno privezan, uzimajući u obzir lokalne vremenske uvjete kao i vremensku prognozu

the ship remains securely moored, taking due account of local weather conditions and forecasts;

5

dovoljno časnika i posade ostane na brodu za prilagođavanje veza broda za bilo koju normalnu ili hitnu situaciju imajući u vidu potrebe posade za odmorom kako bi se izbjegao umor

sufficient officers and crew are retained on board to attend to the adjustment of the mooring lines or for any normal

or emergency situation, having regard to the need of the crew to have sufficient rest periods to avoid fatigue;

6

je predstavnik terminala upozoren na potrebe nagiba broda zbog tereta, koji mora biti u skladu s procedurama BC Kodeksa;

the terminal representative is made aware of the cargo trimming requirements, which shall be in accordance with the

procedures of the IMO Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes;

7

je odgovorna osoba na terminalu upozorena na potrebu usuglašavanja balastiranja i debalastiranja i ukrcajnih ili iskrcajnih rata tereta u brod te bilo koje promjene plana kod debalastiranja ili balastiranja, odnosno bilo koje druge stvari koja može imati utjecaj na ukrcaj ili iskrcaj tereta;

the terminal representative is made aware of the requirements for harmonisation between de-ballasting or ballasting

and cargo loading or unloading rates for his ship and of any deviation from the de-ballasting or ballasting plan or any

other matter which may affect cargo loading or unloading;

8

da se balast iskrcava u količinama koje su u skladu s prihvaćenim planom ukrcaja te da se ne naplavljuje obalu ili susjedni brod tamo gdje nije praktično da se u potpunosti iskrca balast prije faze izravnavanja broda u procesu ukrcaja, zapovjednik je dužan složiti se s predstavnikom terminala oko vremena kada bi ukrcaj mogao biti prekinut kao i o vremenu trajanja prekida

the ballast water is discharged at rates which conform to the agreed loading plan and does not result in flooding of

the quay or of adjacent craft. Where it is not practical for the ship to completely discharge its ballast water prior to

the trimming stage in the loading process, he agrees with the terminal representative on the times at which loading

may need to be suspended and the duration of such suspensions;

9

da postoji dogovor s odgovornom osobom terminala koje će se mjere poduzeti u slučaju kiše ili druge promjene vremena kada vrsta tereta može predstavljati opasnost u slučaju takvih promjena

there is agreement with the terminal representative as to the actions to be taken in the event of rain, or other change

in the weather, when the nature of the cargo would pose a hazard in the event of such a change;

10

da nema radova s otvorenim plamenom na brodu ili u blizini broda kada je brod privezan uz obalu, osim uz odobrenje odgovorne osobe terminala i u skladu sa zahtjevima kapetanije

no hot work is carried out on board or in the vicinity of the ship while the ship is alongside the berth, except with

the permission of the terminal representative and in accordance with any requirements of the competent authority;

11

stalni nadzor operacija ukrcaja i iskrcaja broda, posebno za vrijeme završnog stupnja ukrcaja ili iskrcaja;

close supervision of the loading or unloading operation and of the ship during final stages of the loading or

unloading;

12

da se odgovorna osoba terminala odmah upozori ako je proces ukrcaja ili iskrcaja prouzročio štetu, odnosno opasnu situaciju ili postoji vjerojatnost da se to dogodi;

the terminal representative is warned immediately if the loading or unloading process has caused damage, has created

a hazardous situation, or is likely to do so;

13

se odgovorna osoba terminala obavijesti o početku završnog izravnavanja broda tako da se omogući zaustavljanje sistema konvejera (prijenosnih vrpci);

the terminal representative is advised when final trimming of the ship has to commence in order to allow for the

conveyor system to run-off;

14

se lijeva strana iskrcava ravnomjerno s desnom stranom u istom skladištu tako da se izbjegne naprezanje strukture broda;

the unloading of the port side closely matches that of the starboard side in the same hold to avoid twisting the ship’s

structure;

15

kada se balastira jedno ili više skladišta uzeti u obzir mogućnost izlaza zapaljivih para iz skladišta i poduzeti mjere opreza prije davanja bilo kakve dozvole za rad s otvorenim plamenom u susjednom ili iznad dotičnog skladišta.

when ballasting one or more holds, account is taken of the possibility of the discharge of flammable vapours from

the holds and precautions are taken before any hot work is permitted adjacent to or above these holds.
Datum i potpis zapovjednika broda

Date, and signature of the master of the ship«

_________________________________

Članak 15.

Iza Priloga 7. dodaje se Prilog 8. koji glasi:

»PRILOG 8

Operativna prikladnost terminala za prihvat brodova za kruti rasuti teret kod ukrcaja/iskrcaja

Terminals Operational suitability requirements for loading and unloading solid bulk cargoes

Luka/koncesionar luke posebne namjene

Port Facility / Terminal

DATUM / Date

Ime i prezime inspektora

Inspector / Surveyor´s name

Lučka kapetanija

Inspection Authority

Nacionalni propis

Applicable legislation

Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama – članak 7a. stavak 7.

Direktiva 2001/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001.

o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret

Directive 2001/96/CE of 4 December 2001 and REGULATION on safe loading and unloading of bulk carriers (Off. Gaz. RS. No. 58/06),Annex II


Br.

No.

Pitanje

Item

DA

Yes

NE

No

Nije
primjenjivo

N/A

Nesukladnosti / nedostaci/primjedbe

Non-conformities/remarks/observations

1

Prihvaćaju li se u luci brodovi za rasuti teret na ukrcaj/iskrcaj koji mogu sigurno pristati uz operativnu obalu na dohvatu obalnih uređaja za ukrcaj/iskrcaj tereta, uzimajući u obzir dubinu vode na vezu, maksimalnu veličinu broda, uređaje za privez, bokoštitnike, te da li je omogućen siguran pristup od mogućih prepreka za operacije ukrcaja ili iskrcaja tereta provjerom kontrolne liste iz Dodatka 4 Uredbe o uvijetima kojima moraju udovoljiti luke

Terminals shall only accept bulk carriers for loading or unloading of solid bulk cargoes at their terminal that can safely berth alongside the loading or unloading installation, taking into consideration water depth at the berth, maximum size of the ship, mooring arrangements, fendering, safe access and possible obstructions to loading or unloading operations.

2

Da li oprema za ukrcaj ili iskrcaj tereta u luci ima valjani certifikat i da li se održava u ispravnom stanju, sukladno odgovarajućim zahtjevima nacionalnih propisa i standarda, da li je osoblje luke kvalificirano i osposobljeno za poslove operacija krutog rasutog tereta u luci te da li osoblje ima odgovarajući certifikate koji to potvrđuju

Terminal loading and unloading equipment shall be properly certified and maintained in good order, in compliance with the relevant regulations and standards, and only operated by duly qualified and, if appropriate, certified personnel.

3

Da li je osoblje luke osposobljeno za sve aspekte sigurnog ukrcaja ili iskrcaja brodova za rasute terete sukladno s njihovom odgovornošću. Da li je trening program izrađen u svrhu familijarizacije s općim opasnostima kod ukrcaja ili iskrcaja krutih rasutih tereta uvažavajući moguće posljedice za nepravilno provođenje operacija ukrcaja ili iskrcaja krutih rasutih tereta koje mogu utjecati na sigurnost broda

Terminal personnel shall be trained in all aspects of safe loading and unloading of bulk carriers commensurate with their responsibilities. The training shall be designed to provide familiarity with the general hazards of loading and unloading of solid bulk cargoes and the adverse effect improper loading and unloading operations may have on the safety of the ship.

4

Da li su osobe koje obavljaju operacije ukrcaja ili iskrcaja krutog rasutig tereta opremljene i da li koriste opremu za osobnu zaštitu, te da li su propisno odmoreni kako ne bi došlo do nesreće ili nezgode zbog umora

Terminal personnel involved in the loading and unloading operations shall be provided with and use personnel protective equipment and shall be duly rested to avoid accidents due to fatigue.

5

Da li su prije početka ukrcaja ili iskrcaja krutog rasutog tereta, zapovjednik broda i odgovorna osoba na terminalu potpisali sporazum usuglašavanja plana ukrcaja ili iskrcaja tereta i da li se planovi čuvaju najmanje 6 mjeseci?

Are the Loading plans before starting operations with loading/unloading have been agreed upon both by the ships and the terminal and that they were kept in the terminal for 6 months?

6

Da li terminalu ima uspostavljen efikasan postupak komunikacije a između broda i odgovornih osoba terminala za vrijeme dok je brod privezan uz operativnu obalu terminala?

Are an effective procedure has been established for the effective communication between the ship and the terminal?

7

Da li je predstavnik terminala provjerio zahtjeve u pogledu operativne prikladnosti brodova za rasuti teret za ukrcaj i iskrcaj krutih rasutih tereta (provjeriti kontrolnu listu iz Priloga 9. ovog Pravilnika)

Is it verified that terminal operators have checked that bulk carriers were operationally suitable for loading and unloading solid bulk cargoes?

8

Da li terminal ispunjava i ovjerava svaki puta kontrolnu listu Brod/Obala sigurnosna kontrolna lista za ukrcaj ili iskrcaj brodova za suhi rasuti teret iz Priloga 5 Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima…

Is it verified that terminal fullyfie every time Ship/Shore safety checklist for loading or unloading dry bulk cargo carriers accordung Addendum 5 of the Ordinance for handling dangerous cargo…

9

Da li terminal primjenjuje IMO priručnik za siguran ukrcaj ili iskrcaj krutih rasutih tereta za potporu osoblju terminala propisanim MSC1/Cirkularom 1230?

Is the terminal aware of and does it implement the IMO manual on loading and unloading of solid bulk cargoes for terminal representatives, MSC.l /Ore. 1230?

10Da li predstavnik terminala postupio sukladno zahtjevima iz članka 156. ovog Pravilnika
11

Da li je zapovjednik u suradnji s predstavnikom terminala prije i tijekom operacija ukrcaja/iskrcavanja rasutog tereta provjerio i da li se provjeravaju dužnosti odnosno da li je ispunjena i ovjerena kontrolna lista iz Priloga 7. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima

Duties of the master and terminal representative prior to and during loading or unloading operations accordung Addendum 8 of the Ordinance for handling dangerous cargoDatum i potpis inspektora

Date and inspector’s signature

Representative signature

Potpis predstavnika luke/koncesionara luke posebne namjene

Date and terminal operator signature«


Članak 16.

Iza Priloga 8. dodaje se Prilog 9. koji glasi:

»PRILOG 9.

Zahtjevi u pogledu operativne prikladnosti brodova za prijevoz krutog rasutog tereta za ukrcaj i iskrcaj krutih rasutih tereta
Bulk carriers Operational suitability requirements for loading and unloading solid bulk cargoes

Luka/Terminal za kruti rasuti teret

Port / Terminal for bulk cargo

Ime broda, IMO broj/ zastava broda

Ship´s name / IMO Nº / Flag

Datum

Date

Ime predstavnika terminala

Terminal representative

Ovlaštenik koncesije za ukrcaj i/ili iskrcaj tereta u luci, odnosno na terminalu na kojem se obavlja ukrcaj i iskrcaj brodova za prijevoz krutog rasutog tereta

Terminal operator

Primjenjivi propisi

Applicable legislation

Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama – Prilog 9

Prilog I. Direktive 2001/96/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret (Tekst značajan za EGP)

Regulation on requirenments that must be met by port

Directive 2001/96/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 establishing harmonised requirements and procedures for the safe loading and unloading of bulk carriers (Text with EEA relevance), Annex I


Br.

No

Pitanje

Item

DA

Yes

NE

No

Nije primjenjivo

N/A

Primjedbe/zapažanje/nedostaci

Non-conformities/remarks/observations

1.

Ima li brod skladišta tereta i otvore grotala dovoljne veličine i takve izvedbe koja omogućuje zadovoljavajući način ukrcaja, skladištenja, dobrog raspoređivanja i iskrcaja krutog rasutog tereta?

Ship shall be provided with cargo holds and hatch openings of sufficient size and such a design to enable the solid bulk cargo to be loaded, stowed, trimmed and unloaded satisfactorily.

2.

Jesu li grotla teretnih skladišta označena brojevima koji odgovaraju onima iz plana ukrcaja odnosno iskrcaja? Jesu li smještaj, veličina i boja ovih brojeva jasno vidljiva i prepoznatljiva osobi koja upravlja opremom terminala za ukrcaj ili iskrcaj tereta.

Ships shall be provided with the cargo hold hatch identification numbers as used in the loading or unloading plan. The location, size and colour of these numbers shall be clearly visible to and identifiable by the operator of the terminal loading or unloading equipment.

3.

Jesu li grotla, sustavi upravljanja grotlima i sigurnosni uređaji u dobrom stanju i upotrebljavaju li se samo u svrhu za koju su namijenjeni?

Their cargo hold hatches, hatch opening systems and safety devices shall be in good functional order and used only for their intended purpose

4.

Jesu li svjetla za indikaciju nagiba, ako su ugrađena, ispitana prije ukrcaja ili iskrcaja kako bi se utvrdila njihova ispravnost?

List indication lights, if fitted, shall be tested prior to loading or unloading and proved to be operational

5.

U slučaju zahtjeva za odobrenim računalom za proračun stabiliteta na brodu, je li predmetno računalo certificirano i ima li mogućnost izrade proračuna naprezanja za vrijeme ukrcaja ili iskrcaja tereta?

If required to have an approved loading instrument on board, this instrument shall be certified and operational to carry out stress calculations during loading or unloading.

6.

Jesu li pogonski i pomoćni strojevi u ispravnom stanju?

Propulsion and auxiliary machinery shall be in good functional order

7.

Je li palubna oprema za vez i sidrenje u ispravnom stanju?

Deck equipment related to mooring and berthing operations shall be operable and in good order conditionDatum i potpis ovlaštenika koncesije
Date and terminal operator signature«

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Ministarstvo svake tri godine Europskoj komisiji dostavlja izvješće o rezultatima provjere udovoljavanja dodatnim uvjetima iz članka 7a. stavka 1. i članka 15. ovog Pravilnika, provjere usklađenosti luka, odnosno terminala iz članka 159. ovog Pravilnika sa zahtjevima iz članka 7a. stavka 2. ovog Pravilnika i provjere usklađenosti novoosnovanih terminala po završetku razdoblja iz članka 7a. stavka 3. ovog Pravilnika.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka uključuje i ocjenu učinkovitosti usklađenih postupaka suradnje i komunikacije između brodova za prijevoz krutog rasutog tereta i luka, odnosno terminala kako je predviđeno ovim Pravilnikom.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji najkasnije do 30. travnja godine koja slijedi nakon razdoblja od tri kalendarske godine o kojem se izvješćuje.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/69

Urbroj: 530-03-1-1-1-20-7

Zagreb, 18. veljače 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.