Odluka o izboru predsjednika i prestanku mandata predsjednice Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora

NN 24/2020 (4.3.2020.), Odluka o izboru predsjednika i prestanku mandata predsjednice Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

578

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 109. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 28. veljače 2020. donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU HRVATSKOGA SABORA

I.

Za predsjednika Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora bira se DAMIR MATELJAN.

II.

Dana 1. veljače 2020. dužnost predsjednice Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora prestala je obnašati dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ, zbog prestanka zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/20-03/03

Zagreb, 28. veljače 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.