Odluka o izmjeni Odluke o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 24/2020 (4.3.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

593

Na osnovi članka 119. stavka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 54. sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ISKAZNICI OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 66/17.) članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Iskaznica (isprava 1) izrađena je od plave tvrde plastike s otisnutim podacima, magnetskom trakom i trakom za potpis.

(2) Iskaznica iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeća obilježja:

1. na prednjoj strani (lice iskaznice):

a) otisnuti logotip Zavoda i tekst: »Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje« u bijeloj boji

b) otisnuti grb Republike Hrvatske

c) otisnuti tekst: »Iskaznica zdravstveno osigurane osobe« u bijeloj boji

d) otisnute podatke:

– dan, mjesec i godina rođenja osigurane osobe

– brojčanu oznaku matičnog broja osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

– OIB osigurane osobe

– ime i prezime osigurane osobe

2. na poleđini iskaznice (naličje iskaznice):

– magnetsku traku za upis podataka

– traku za potpis osigurane osobe

– tekst naputka o korištenju i odgovornosti u svezi s upotrebom iskaznice, koji glasi: »Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu i ako je potpisana. Korištenje tuđe iskaznice predstavlja osnovu za kaznenu i materijalnu odgovornost korisnika iskaznice. Korisnik je obvezan oštećenu iskaznicu dostaviti na poništenje Zavodu. Gubitak iskaznice korisnik je obvezan prijaviti Zavodu.«.

Članak 2.

Sadržaj i oblik iskaznice iz članka 1. ove Odluke otisnut je uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Osigurane osobe kojima su izdane iskaznice utvrđene člankom 4. Odluke o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 66/17.) imaju pravo potonje koristiti i nakon stupanja na snagu ove Odluke te ih mogu koristiti dok postoje okolnosti na osnovi kojih su im izdane.

Članak 4.

Zavod će osiguranoj osobi izdati iskaznicu utvrđenu ovom Odlukom ako već ne posjeduje iskaznicu utvrđenu Odlukom iz članka 3. ove Odluke, odnosno izdat će joj novu iskaznicu u slučaju njezina oštećenja ili gubitka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/20-01/57

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 24. veljače 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.