Zakon o službenoj statistici

NN 25/2020 (6.3.2020.), Zakon o službenoj statistici

HRVATSKI SABOR

598

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SLUŽBENOJ STATISTICI

Proglašavam Zakon o službenoj statistici, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. veljače 2020.

Klasa: 011-01/20-01/12

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 2. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O SLUŽBENOJ STATISTICI

DIO PRVI
OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređenja

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se organizacija i koordinacija sustava službene statistike, nadležnost i upravljanje Državnim zavodom za statistiku, razvoj i planiranje provedbe aktivnosti službene statistike Republike Hrvatske, prikupljanje podataka, obrada i čuvanje statističkog gradiva, ustroj i vođenje statističkih registara, diseminacija i korištenje statističkih podataka, zaštita povjerljivih podataka prikupljenih za proizvodnju službene statistike, međunarodna statistička suradnja te ostala pitanja važna za službenu statistiku.

Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom, o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31. 3. 2009.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 2015/759 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici (SL L 123, 19. 5. 2015. − u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 223/2009).

Obuhvat primjene

Članak 3.

(1) Ovaj Zakon odnosi se na sve statističke aktivnosti službene statistike koje provode tijela koja su ovim Zakonom ili Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske određena kao nositelji službene statistike.

(2) Ovaj Zakon odnosi se na izvještajne jedinice, posjednike administrativnih izvora podataka, korisnike službene statistike te druge pravne i fizičke osobe koje u skladu s ovim Zakonom obavljaju pojedine zadaće u vezi s aktivnostima službene statistike.

(3) Ovaj Zakon odnosi se samo na statističku povjerljivost i ne utječe na odredbe posebnih zakona i drugih propisa kojima se čuva povjerljivost, osim statističke, odnosno tajnost podataka.

(4) Ovaj Zakon ne odnosi se na pripremu, prikupljanje, proizvodnju, korištenje i čuvanje podataka u administrativne svrhe, kao ni na prikupljanje podataka za nestatističke svrhe odnosno za druge potrebe koje nisu službena statistika.

(5) Ovaj Zakon odnosi se i na podatke iz stavka 4. ovoga članka od trenutka kada podaci budu stavljeni na raspolaganje tijelima ovlaštenim za obavljanje poslova službene statistike u svrhu obavljanja tih poslova.

(6) Na prikupljanje i obradu osobnih podataka na temelju ovoga Zakona primjenjuju se i propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Pojam i svrha službene statistike

Članak 4.

(1) Službena statistika označuje kvantitativne i kvalitativne, agregirane i reprezentativne podatke i informacije koje opisuju pojave u promatranoj populaciji u skladu s pozitivnim propisima koji uređuju službenu statistiku u Republici Hrvatskoj.

(2) Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti pouzdane statističke podatke o gospodarskom, demografskom, društvenom, zdravstvenom i ekološkom stanju, djelatnostima, događajima ili pojavama koje se mogu mjeriti statističkim metodama te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na proizvodnju, korištenje i diseminaciju službene statistike.

(3) Svrha službene statistike jest kontinuirana proizvodnja i diseminacija kvalitetnih statističkih podataka i razvoj sustava službene statistike u skladu s temeljnim načelima službene statistike utvrđenim propisima iz područja statistike, Temeljnim načelima službene statistike Ujedinjenih naroda i Kodeksom prakse europske statistike.

Objašnjenje pojmova

Članak 5.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. administrativni izvori podataka jesu zbirke podataka ustrojene na temelju posebnih propisa

2. aktivnost službene statistike jest svaka aktivnost koja se temelji na ovom Zakonu ili drugim propisima iz područja službene statistike, uz primjenu znanstvenih i stručnih metoda i standarda radi razvoja te proizvodnje i diseminacije rezultata službene statistike

3. Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Godišnji provedbeni plan) jest akt strateškog planiranja statističkih aktivnosti, koji je pravna osnova za prikupljanje podataka potrebnih za provedbu statističkih istraživanja te se, radi izvršavanja Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske, donosi za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

4. identifikator je svako jednoznačno određeno obilježje iz kojeg se može izravno ili neizravno prepoznati pojedinačna izvještajna ili statistička jedinica

5. izvještajne jedinice jesu pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe, obrtnici, slobodna zanimanja, kućanstva, tijela javne vlasti i sve druge osobe na području Republike Hrvatske koje su izvor podataka za proizvodnju službene statistike

6. korisnik službenih statističkih podataka jest svaka pravna i fizička osoba, tijela javne vlasti te znanstvene i međunarodne organizacije koje se koriste statističkim podacima

7. metapodaci su podaci o populaciji, objektima, varijablama, metodologiji i kvaliteti koji opisuju obilježja izvora, odnosno strukturirani podaci koji opisuju, objašnjavaju, lociraju ili na neki drugi način omogućuju lakše upravljanje statističkim resursima

8. nositelji službene statistike jesu tijela koja su na temelju ovoga Zakona i Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske odgovorna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju službene statistike Republike Hrvatske

9. pilot-istraživanje jest postupak prikupljanja i analize podataka radi izbora i testiranja uzorka i metoda istraživanja

10. podaci prikupljeni metodom promatranja i praćenja jesu svi podaci koji su prikupljeni na izravan ili neizravan način od izvještajnih jedinica za znanstvenoistraživačke i druge posebne svrhe

11. popis je sveobuhvatno statističko istraživanje kojim se u redovitim intervalima prikupljaju podaci o određenim obilježjima statističkih jedinica

12. posjednici podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja jesu pravne osobe ili tijela javne vlasti koji su proveli istraživanja metodom promatranja i praćenja

13. Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Program) jest akt strateškog planiranja kojim se utvrđuju statističke aktivnosti za višegodišnje razdoblje u skladu s ovim Zakonom, nacionalnim potrebama i obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji

14. rezultat službene statistike jest svaki statistički podatak koji sadržajno osigurava svrhu službene statistike, a proizvodi se u skladu s odredbama ovoga Zakona

15. službeni statistički podatak jest svaki statistički podatak koji se proizvodi i diseminira u skladu s propisima koji uređuju službenu statistiku, a takvima ih je proglasio nositelj službene statistike

16. statističko istraživanje jest skup aktivnosti kojima nositelji službene statistike sustavno prikupljaju i pribavljaju podatke i informacije za statističke svrhe

17. statističko gradivo jest skup akata koji sadržavaju: metodološke osnove, statističke obrasce, statistička izvješća, prikaze, studije i analize, sumarne preglede i rezultate, publikacije te ostale akte koji nastaju u obavljanju poslova službene statistike

18. statistička klasifikacija jest organizirani skup određenih, iscrpnih i međusobno isključivih kategorija koje se pridružuju specifičnoj varijabli snimljenoj u nekome statističkom istraživanju ili administrativnoj bazi. Kategorije su opisane nazivima i šiframa, imaju određenu stabilnost i normativni status te se smatraju važećima tijekom određenog razdoblja. Koristi se za prikupljanje, obradu i diseminaciju statističkih podataka

19. statistički obrazac jest svaki zapis u tiskanome i elektroničkom obliku kojim nositelji službene statistike sustavno prikupljaju podatke od izvještajnih jedinica isključivo za svrhe službene statistike

20. statistički registri jesu strukturirani popisi jedinica promatranja koji sadržavaju određeni broj obilježja za svaku od tih jedinica i mehanizme redovitog ažuriranja, sve u skladu sa statističkim definicijama i konceptima, a ustrojavaju se, održavaju i koriste isključivo za potrebe službene statistike

21. strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Strategija) je akt strateškog planiranja koji u skladu s temeljnim načelima za izradu objektivnih, pouzdanih i pravodobnih službenih statističkih podataka određuje misiju, viziju te opće i pojedinačne ciljeve usmjerene na razvoj sustava službene statistike Republike Hrvatske u višegodišnjem razdoblju

22. sustav službene statistike Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: sustav službene statistike) čine Državni zavod za statistiku kao glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike te drugi nositelji službene statistike

23. tijela javne vlasti jesu tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zasebno ili zajedno imaju većinsko vlasništvo.

(2) Pojmovi »razvoj«, »proizvodnja«, »diseminacija«, »statistička jedinica«, »povjerljivi podaci«, »korištenje podataka za statističke svrhe«, »izravna identifikacija«, »neizravna identifikacija«, »Kodeks prakse europske statistike« te »Komisija (Eurostat)« korišteni u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EZ) br. 223/2009.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Načela službene statistike

Članak 6.

Pri razvoju, proizvodnji i diseminaciji službene statistike primjenjuju se statistička načela utvrđena člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

Kvaliteta službene statistike

Članak 7.

(1) Pri razvoju, proizvodnji i diseminaciji službene statistike primjenjuju se kriteriji kvalitete utvrđeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

(2) Nositelji službene statistike dužni su poduzeti sve potrebne mjere radi osiguranja kvalitete službene statistike u skladu s nacionalnim i europskim standardima.

Akti o kvaliteti službene statistike

Članak 8.

(1) Akti nositelja službene statistike kojima se uređuje kvaliteta službene statistike moraju sadržavati bitne kriterije kvalitete, postupke praćenja, pokazatelje i planove za poboljšanje.

(2) Akti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti dostupni javnosti.

DIO DRUGI
ORGANIZACIJA SUSTAVA SLUŽBENE STATISTIKE

POGLAVLJE I.
NOSITELJI SLUŽBENE STATISTIKE

Nositelji službene statistike i stjecanje statusa nositelja

Članak 9.

(1) Sustav službene statistike čine tijela javne vlasti koja u skladu s ovim Zakonom razvijaju, proizvode i diseminiraju službenu statistiku.

(2) Nositelji službene statistike jesu:

– Državni zavod za statistiku kao središnje tijelo

– Hrvatska narodna banka

– druga tijela javne vlasti koja su Programom određena nositeljima službene statistike.

(3) Do stjecanja statusa nositelja službene statistike iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka glavni ravnatelj Državnog zavoda za statistiku može osnovati radne skupine u kojima sudjeluju tijela koja mogu biti nositelji službene statistike, sa svim pravima i obvezama nositelja službene statistike u izradi nacrta prijedloga Strategije, nacrta prijedloga Programa i nacrta prijedloga Godišnjega provedbenog plana.

(4) Nositelji službene statistike iz stavka 2. podstavaka 2. i 3. ovoga članka dužni su obavljanje poslova službene statistike organizirati tako da ustrojstvena jedinica nadležna za poslove službene statistike osigura pravodobnu i kvalitetnu provedbu statističkih aktivnosti iz djelokruga nositelja službene statistike te da osigura odgovarajuću zaštitu povjerljivih statističkih podataka.

ODJELJAK A
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Položaj i sjedište

Članak 10.

(1) Državni zavod za statistiku jest državna upravna organizacija koja samostalno obavlja poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom.

(2) Državni zavod za statistiku glavni je nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i njegov glavni predstavnik pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku te kontaktna točka za Komisiju (Eurostat) u vezi s pitanjima službene statistike u smislu odredbe članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

(3) Državni zavod za statistiku ima područne jedinice.

Nadležnost

Članak 11.

U nadležnosti Državnog zavoda za statistiku jesu sljedeći poslovi:

– predlaganje unaprjeđenja područja službene statistike i izrada nacrta zakonskih i provedbenih propisa radi unaprjeđenja sustava službene statistike

– koordinacija i izrada nacrta prijedloga Strategije

– koordinacija i izrada nacrta prijedloga Programa

– koordinacija i izrada nacrta prijedloga Godišnjega provedbenog plana

– koordinacija i izrada nacrta prijedloga Izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog plana

– koordinacija i razvoj sustava službene statistike

– praćenje provedbe načela Kodeksa prakse europske statistike

– čuvanje i jačanje stručne neovisnosti sustava službene statistike

– razvoj statističkih metoda i tehnika

– izrada nacionalnih smjernica za razvoj, proizvodnju i diseminaciju službene statistike

– donošenje, određivanje i održavanje statističkih klasifikacija koje se koriste kao nacionalni standard, njihove usklađenosti s europskim i međunarodnim standardima, praćenje njihove primjene i davanje uputa korisnicima

– donošenje i održavanje statističkih klasifikacija koje se koriste za provedbu statističkih aktivnosti iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku, praćenje njihove primjene i davanje uputa ostalim korisnicima, u skladu s međunarodnim standardima i propisima

– koordinacija, priprema i provedba statističkih aktivnosti te proizvodnja i diseminacija službenih statističkih podataka utvrđenih Programom i Godišnjim provedbenim planom iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku

– ispunjavanje međunarodnih obveza službene statistike iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku

– praćenje i provedba kontrole kvalitete rezultata službene statistike

– analize i službena tumačenja rezultata službene statistike iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku

– ustroj i vođenje statističkih registara

– organiziranje razmjene rezultata i metodoloških osnova službene statistike sa statističkim tijelima drugih zemalja i međunarodnim organizacijama u suradnji s drugim nositeljima službene statistike utvrđenima ovim Zakonom ili Programom, odnosno ako posebnim zakonom nije drukčije određeno

– sudjelovanje u programima međunarodne pomoći

– nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona

– drugi upravni i stručni poslovi utvrđeni zakonom i drugim propisima.

Financijska sredstva

Članak 12.

(1) Sredstva za obavljanje poslova iz nadležnosti Državnog zavoda za statistiku propisanih ovim Zakonom osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

(2) Državni zavod za statistiku može obavljati druge poslove na temelju kojih ostvaruje prihode, pod uvjetom da ne štete obavljanju poslova za koje je ustrojen.

(3) Mjerila i način korištenja sredstava od obavljanja poslova iz stavka 2. ovoga članka određuje glavni ravnatelj Državnog zavoda za statistiku pravilnikom, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za financije.

(4) Državni zavod za statistiku može na pisani zahtjev korisnika iz članka 5. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona pružati usluge statističke obrade podataka koristeći ranije prikupljene podatke, a sredstva ostvarena obavljanjem tih usluga namjenska su sredstva kojima se Državni zavod za statistiku koristi za financiranje dodatnih troškova nastalih obavljanjem poslova na temelju kojih su prihodi nastali i za podmirenje troškova razvoja službene statistike.

(5) Troškove nastale u obavljanju poslova iz stavka 4. ovoga članka snosi korisnik koji je tražio takvu obradu, a iznimno ako je korisnik proračunski korisnik državnog proračuna, sredstva za financiranje dodatnih troškova Državnog zavoda za statistiku osiguravaju se preraspodjelom unutar državnog proračuna.

(6) Sredstva koja Državni zavod za statistiku dobije od međunarodnih donatora koriste se u skladu s namjenom utvrđenom od donatora, a ako namjena nije utvrđena, koriste se za podmirivanje troškova razvoja aktivnosti službene statistike.

(7) Visinu naknade utvrđenu u visini troškova obavljanja poslova iz stavka 5. ovoga članka određuje glavni ravnatelj Državnog zavoda za statistiku pravilnikom.

Upravljanje Državnim zavodom za statistiku

Članak 13.

(1) Radom Državnog zavoda za statistiku upravlja glavni ravnatelj (u daljnjem tekstu: glavni ravnatelj Zavoda) koji je rukovodeći državni službenik, kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog predsjednika Vlade, na temelju provedenoga javnog natječaja, na razdoblje od pet godina.

(2) Glavni ravnatelj Zavoda ne smije biti član političke stranke za vrijeme trajanja mandata.

(3) Glavni ravnatelj Zavoda ima zamjenika.

Prava i obveze glavnog ravnatelja

Članak 14.

(1) Glavni ravnatelj Zavoda predstavlja, upravlja i rukovodi Državnim zavodom za statistiku, brine o zakonitom i pravilnom izvršavanju propisa iz njegova djelokruga te obavlja i druge poslove prema posebnom zakonu.

(2) Glavnom ravnatelju Zavoda imenovanom u skladu s člankom 13. stavkom 1. ovoga Zakona utvrđuje se koeficijent za izračun plaće u visini koeficijenta glavnog tajnika ministarstva.

(3) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a tiču se prava i obveza glavnog ravnatelja Zavoda, odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju prava i obveze državnih službenika koje se odnose na rukovodeće državne službenike koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Uvjeti za imenovanje glavnog ravnatelja

Članak 15.

Za glavnog ravnatelja Zavoda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Republike Hrvatske

– ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti

– ima najmanje pet godina radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci

– ima profesionalne kompetencije i istaknute rezultate u obavljanju poslova ili vođenju i upravljanju poslovima i/ili organizacijama u području od značaja za rad državnog tijela

– aktivno zna engleski jezik u govoru i pismu

– poznaje rad na računalu

– ima položen državni stručni ispit

– nije osuđivana niti se protiv nje vodi kazneni postupak za počinjenje kaznenih djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Razrješenje glavnog ravnatelja

Članak 16.

(1) Mandat glavnog ravnatelja Zavoda prestaje prije njegova isteka u slučaju smrti i u slučaju razrješenja.

(2) Vlada Republike Hrvatske razriješit će glavnog ravnatelja prije isteka mandata, na prijedlog predsjednika Vlade, u sljedećim slučajevima:

– na osobni zahtjev

– ako postane trajno nesposoban za obavljanje dužnosti

– ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale veće smetnje u obavljanju djelatnosti Državnog zavoda za statistiku

– ako nastupe okolnosti zbog kojih više ne ispunjava uvjete za imenovanje iz članka 15. ovoga Zakona ili se ustanovi postojanje zapreke iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona

– ako je pravomoćno osuđen za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Stručna neovisnost glavnog ravnatelja Zavoda

Članak 17.

(1) Glavni ravnatelj Zavoda u obavljanju svojih zadaća, utvrđenih ovim Zakonom i člankom 5.a stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009, stručno je neovisan u skladu s člankom 5.a stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

(2) Glavni ravnatelj Zavoda ima pravo spriječiti prikupljanje, obradu, diseminaciju i analizu statističkih podataka koji bi mogli dovesti do neobjektivne prezentacije.

(3) Glavni ravnatelj Zavoda ima pravo javnog očitovanja u slučaju pogrešnog tumačenja ili zlouporabe statističkih podataka.

ODJELJAK B
HRVATSKA NARODNA BANKA

Članak 18.

(1) Hrvatska narodna banka odgovorna je za obavljanje poslova službene statistike u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima u sadržaju i rokovima određenima Programom i Godišnjim provedbenim planom.

(2) U razvoju, proizvodnji i diseminaciji službene statistike iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka i Državni zavod za statistiku surađuju, u skladu s odredbom članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

(3) Način suradnje iz stavka 2. ovoga članka može se urediti sporazumom između Hrvatske narodne banke i Državnog zavoda za statistiku.

ODJELJAK C
NOSITELJI SLUŽBENE STATISTIKE ODREĐENI PROGRAMOM

Članak 19.

Nositelji službene statistike određeni Programom odgovorni su za proizvodnju i diseminaciju statističkih podataka u sadržaju i rokovima određenim Programom i Godišnjim provedbenim planom te za obradu administrativnih podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja u skladu s odredbama ovoga Zakona te za analize i službena tumačenja rezultata službene statistike iz svog djelokruga.

POGLAVLJE II.
STATISTIČKI SAVJET REPUBLIKE HRVATSKE

Osnivanje Statističkog savjeta Republike Hrvatske

Članak 20.

(1) Na temelju ovoga Zakona pri Državnom zavodu za statistiku osniva se Statistički savjet Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savjet).

(2) Savjet je savjetodavno i stručno tijelo za strateška pitanja službene statistike, a osniva se radi osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike.

(3) Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Državni zavod za statistiku.

(4) Sredstva za rad Savjeta osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Nadležnost Savjeta

Članak 21.

Zadaci Savjeta jesu davanje stručnih mišljenja i prijedloga o:

– nacrtu prijedloga Strategije i nacrtu prijedloga Programa

– nacrtu prijedloga Godišnjega provedbenog plana i nacrtu prijedloga izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog plana

– provedbi popisa, uvođenju, revidiranju ili ukidanju opsežnih statističkih istraživanja, razvojnim aktivnostima te financijskim sredstvima potrebnima za njihovu provedbu

– mišljenjima i smjernicama za primjenu statističkih načela te načela Kodeksa prakse europske statistike

– nacrtu prijedloga zakona iz djelokruga službene statistike

– prijedlozima tijela javne vlasti za unošenje novih statističkih aktivnosti u Program i Godišnji provedbeni plan

– slučajevima kada nositelji službene statistike ne postupaju u skladu s odredbama ovoga Zakona

– razvoju i promidžbi sustava službene statistike i međunarodnoj suradnji

– drugim pitanjima važnima za rad službene statistike.

Imenovanje članova Savjeta

Članak 22.

(1) Savjet ima 13 članova, koji se imenuju na razdoblje od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(2) Članovi Savjeta jesu: jedan predstavnik ministarstva nadležnoga za financije, jedan predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, jedan predstavnik Hrvatske narodne banke, jedan predstavnik Hrvatske gospodarske komore, jedan predstavnik Hrvatske obrtničke komore, jedan predstavnik tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dva predstavnika znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija, jedan predstavnik poslodavaca, jedan predstavnik sindikata, jedan predstavnik organizacija civilnog društva, jedan predstavnik medija te glavni ravnatelj Državnog zavoda za statistiku prema službenoj dužnosti.

(3) Predstavnika tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predlaže Hrvatska zajednica županija, predstavnike znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija predlaže Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, predstavnika poslodavaca i predstavnika sindikata predlaže Gospodarsko-socijalno vijeće, predstavnika organizacija civilnog društva predlaže Savjet za razvoj civilnog društva, predstavnika medija predlaže Hrvatsko novinarsko društvo, dok ostale članove Savjeta predlažu institucije i tijela čiji su predstavnici.

(4) Članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednik Savjeta

Članak 23.

Savjetom predsjeda predsjednik kojeg biraju članovi Savjeta iz svojih redova većinom glasova svih članova Savjeta.

Izvještaj o radu Savjeta

Članak 24.

Izvještaj o radu Savjeta, uz naznaku dnevnog reda, sažetka donesenih odluka i popisa sudionika, objavljuje se na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Poslovnik o radu Savjeta

Članak 25.

Savjet donosi poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova Savjeta.

POGLAVLJE III.
ODBOR ZA SUSTAV SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 26.

(1) Radi koordinacije te osiguranja učinkovitosti i kvalitete pri razvoju, proizvodnji i diseminaciji službene statistike, posebno u vezi s određivanjem metodoloških osnova za provedbu statističkih istraživanja, Državni zavod za statistiku osniva Odbor za sustav službene statistike Republike Hrvatske kao koordinacijsko tijelo sastavljeno od predstavnika nositelja službene statistike.

(2) Odborom za sustav službene statistike Republike Hrvatske predsjeda glavni ravnatelj Zavoda, a članovi su rukovoditelji ustrojstvenih jedinica nositelja službene statistike iz članka 9. stavka 4. ovoga Zakona koje su nadležne za obavljanje poslova službene statistike iz djelokruga nositelja.

POGLAVLJE IV.
POVJERAVANJE ZADATAKA U VEZI S AKTIVNOSTIMA SLUŽBENE STATISTIKE

Članak 27.

(1) Nositelji službene statistike mogu obavljanje pojedinih zadataka u vezi s aktivnostima službene statistike putem ugovora povjeriti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

(2) Fizičke ili pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju pri izvršavanju zadataka iz stavka 1. ovoga članka postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona, a posebno u skladu s odredbama o statističkoj povjerljivosti.

(3) Nositelji službene statistike imaju pravo i obvezu provedbe kontrole nad obavljanjem zadataka iz stavka 1. ovoga članka i odgovorni su za kvalitetu dobivenih rezultata službene statistike.

DIO TREĆI
RAZVOJ I PLANIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 28.

(1) Planiranje razvitka i aktivnosti službene statistike ostvaruje se donošenjem i provedbom Strategije, Programa i Godišnjega provedbenog plana.

(2) Popisi i druge opsežne statističke aktivnosti uređuju se posebnim zakonom i sastavni su dio Programa i Godišnjega provedbenog plana.

POGLAVLJE I.
STRATEGIJA

Članak 29.

(1) Strategija se temelji se na relevantnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije te međunarodnim propisima povezanima s poslovima službene statistike.

(2) Nacrt prijedloga Strategije izrađuje Državni zavod za statistiku u suradnji s drugim nositeljima službene statistike i uz mišljenje Savjeta.

(3) Strategiju donosi Hrvatski sabor, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

POGLAVLJE II.
PROGRAM

Izrada Programa

Članak 30.

(1) Nacrt prijedloga Programa izrađuje Državni zavod za statistiku u suradnji s drugim nositeljima službene statistike i uz mišljenje Savjeta najkasnije do 31. listopada tekuće godine koja prethodi razdoblju na koje se Program odnosi.

(2) Polazna osnova za izradu nacrta prijedloga Programa iz stavka 1. ovoga članka jest Strategija.

Donošenje i objavljivanje Programa

Članak 31.

(1) Program donosi Hrvatski sabor, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(2) Program se donosi za razdoblje koje je istovjetno razdoblju trajanja Europskoga statističkog programa iz članka 13. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

Obveze drugih nositelja službene statistike u izradi Programa

Članak 32.

Drugi nositelji službene statistike dužni su, radi izrade nacrta prijedloga Programa, dostaviti prijedloge statističkih aktivnosti iz svojeg djelokruga Državnom zavodu za statistiku najkasnije do 31. svibnja tekuće godine koja prethodi razdoblju na koje se Program odnosi.

Sadržaj Programa

Članak 33.

Program sadržava prioritetna područja i aktivnosti koje sustav službene statistike treba obuhvatiti u razdoblju na koje se Program odnosi, pregled razvojnih ciljeva službene statistike po područjima, nazive odgovornih nositelja službene statistike te osnovnu namjenu i glavne korisnike statističkih podataka.

POGLAVLJE III.
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

Izrada, donošenje i objavljivanje Godišnjega provedbenog plana

Članak 34.

(1) Radi izvršavanja Programa donosi se Godišnji provedbeni plan za svaku godinu na koju se odnosi Program.

(2) Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana izrađuje Državni zavod za statistiku u suradnji s drugim nositeljima službene statistike i uz mišljenje Savjeta te ga dostavlja Vladi Republike Hrvatske najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

(3) Godišnji provedbeni plan donosi Hrvatski sabor najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

(4) Godišnji provedbeni plan objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Obveze Državnog zavoda za statistiku
i drugih nositelja službene statistike u izradi Godišnjega provedbenog plana

Članak 35.

(1) Drugi nositelji službene statistike, radi izrade Godišnjega provedbenog plana, dužni su dostaviti prijedloge statističkih aktivnosti iz svojeg djelokruga Državnom zavodu za statistiku najkasnije do 31. svibnja tekuće godine koja prethodi razdoblju na koju se Godišnji provedbeni plan odnosi.

(2) Drugi nositelji službene statistike obvezni su Državnom zavodu za statistiku dostaviti i procjene financijskih sredstava potrebnih za provedbu predloženih statističkih aktivnosti u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nositelji službene statistike koji se financiraju iz državnog proračuna obvezni su osigurati sredstva za provedbu statističkih aktivnosti iz Godišnjega provedbenog plana u okviru svojih financijskih planova u državnom proračunu.

(4) Nositelji službene statistike, koji se ne financiraju iz državnog proračuna, obvezni su osigurati sredstva za provedbu statističkih aktivnosti iz Godišnjega provedbenog plana u okviru svojih proračuna.

Sadržaj Godišnjega provedbenog plana

Članak 36.

(1) Godišnjim provedbenim planom uređuje se provedba sljedećih aktivnosti službene statistike:

– statističkih istraživanja na temelju neposrednog prikupljanja podataka

– aktivnosti službene statistike čiji se podaci dobivaju iz administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja

– razvojnih aktivnosti, popisa i drugih opsežnijih statističkih istraživanja.

(2) Godišnjim provedbenim planom utvrđuje se naziv aktivnosti službene statistike, odgovorni nositelji službene statistike, izvještajne jedinice, periodičnost istraživanja, rokovi za prijenos ili prikupljanje podataka, okvirni rokovi objavljivanja rezultata, razina objavljivanja rezultata, relevantni standardi te prema potrebi i druga obilježja aktivnosti službene statistike.

POGLAVLJE IV.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA

Podnošenje i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog plana

Članak 37.

(1) Nacrt prijedloga Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana, uz mišljenje Savjeta, izrađuje Državni zavod za statistiku najkasnije do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Odluku o izvješću o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana donosi Hrvatski sabor.

Obveze drugih nositelja službene statistike pri podnošenju Izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog plana

Članak 38.

Radi izrade Izvješća iz članka 37. ovoga Zakona drugi nositelji službene statistike podnose izvješće o provedbi statističkih aktivnosti iz njihova djelokruga Državnom zavodu za statistiku najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

POGLAVLJE V.
PROVEDBA NEPLANIRANIH STATISTIČKIH AKTIVNOSTI

Provedba statističkih aktivnosti prema odluci Vlade Republike Hrvatske

Članak 39.

(1) Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske nositelj službene statistike kojeg odredi Vlada provest će statističke aktivnosti koje nisu utvrđene Godišnjim provedbenim planom u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Podaci dobiveni provedbom statističkih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka jesu službeni statistički podaci.

(3) Sredstva za provedbu statističkih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske

Provedba pilot-istraživanja

Članak 40.

(1) U slučajevima kada je potrebno ocijeniti kvalitetu metodologije ili izvora podataka koji se namjeravaju prikupljati statističkim istraživanjima, Državni zavod za statistiku i drugi nositelji službene statistike mogu provoditi pilot-istraživanja i kada istraživanja nisu predviđena Godišnjim provedbenim planom.

(2) Kada drugi nositelji službene statistike provode pilot-istraživanja, dužni su o tome obavijestiti glavnog ravnatelja Zavoda.

(3) Podaci prikupljeni provedbom pilot-istraživanja nisu službeni statistički podaci i na njih se ne odnose odredbe ovoga Zakona o diseminaciji podataka, ali se na njih primjenjuju sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na statističku povjerljivost.

(4) Podatke iz stavka 3. ovoga članka nositelji službene statistike mogu iznimno proglasiti službenim statističkim podacima pod uvjetom da su reprezentativni i udovoljavaju pravilima struke.

POGLAVLJE VI.
METODOLOŠKE OSNOVE

Članak 41.

(1) Svaki pojedini nositelj službene statistike određuje metodološke osnove za provedbu statističkih istraživanja iz svog djelokruga.

(2) Za potrebe izrade metodoloških osnova iz stavka 1. ovoga članka Državni zavod za statistiku može davati smjernice drugim nositeljima službene statistike.

(3) Metodološke osnove iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju određivanje statističkih jedinica, određivanje sadržaja i obilježja statističkih istraživanja, definicije, nomenklature, klasifikacije i standarde koji se koriste u provedbi statističkog istraživanja te određivanje izvještajnih jedinica koje obuhvaća pojedino statističko istraživanje.

POGLAVLJE VII.
STATISTIČKE KLASIFIKACIJE

Članak 42.

(1) Državni zavod za statistiku stručni je nositelj izrade statističkih klasifikacija u Republici Hrvatskoj, osim u iznimnim slučajevima kada se statističke klasifikacije odnose na djelokrug drugog nositelja službene statistike odnosno ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

(2) Za potrebe izrade statističkih klasifikacija iz stavka 1. ovoga članka Državni zavod za statistiku može osnivati radne skupine.

(3) Glavni ravnatelj Zavoda odnosno čelnik drugog nositelja službene statistike donosi statističke klasifikacije iz stavka 1. ovoga članka, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

(4) Statističke klasifikacije iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.

DIO ČETVRTI
PRIKUPLJANJE PODATAKA

Prava nositelja službene statistike pri prikupljanju podataka

Članak 43.

(1) Nositelji službene statistike imaju pravo, radi obavljanja poslova službene statistike, prikupljati i spajati podatke iz svih raspoloživih izvora.

(2) Nositelji službene statistike odlučuju o odabiru izvora s obzirom na kvalitetu, pravodobnost, racionalnost i opterećenje izvještajnih jedinica od kojih se podaci prikupljaju.

Obveze nositelja službene statistike prema izvještajnim jedinicama

Članak 44.

(1) Nositelji službene statistike moraju, najkasnije do trenutka prikupljanja podataka, obavijestiti izvještajne jedinice o sljedećem:

– pravnoj osnovi aktivnosti službene statistike

– svrsi aktivnosti službene statistike

– obveznoj ili dobrovoljnoj osnovi davanja podataka

– odgovornom nositelju aktivnosti službene statistike

– statističkoj povjerljivosti, zaštiti podataka i isključivom korištenju podataka za statističke svrhe.

(2) U okviru obrade osobnih podataka za svrhe proizvodnje službene statistike u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima iz područja službene statistike, nositelji službene statistike nisu dužni osigurati izvještajnim jedinicama koje su fizičke osobe pravo pristupa osobnim podacima, pravo na ispravak osobnih podataka, pravo na ograničenje obrade osobnih podataka niti pravo na prigovor na obradu osobnih podataka, i to radi osiguravanja uvjeta nužnih za ostvarivanje svrhe službene statistike u skladu s člankom 4. ovoga Zakona, u mjeri u kojoj je vjerojatno da bi se takvim pravima moglo onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje tih posebnih svrha te kada su takva odstupanja od prava nužna za postizanje tih svrha.

(3) Nositelji službene statistike dužni su primjenjivati tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka prikupljenih za potrebe službene statistike u skladu s propisom iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Obrada osobnih podataka za statističke svrhe smatra se podudarnom svrsi za koju su podaci prikupljeni, pod uvjetom da se poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere.

(5) Osobni podaci obrađeni za statističke svrhe ne smiju omogućiti identifikaciju osobe na koju se podaci odnose.

Obveze izvještajnih jedinica

Članak 45.

(1) Za potrebe provedbe aktivnosti službene statistike koje su utvrđene Godišnjim provedbenim planom ili Programom te za potrebe provedbe statističkih aktivnosti na temelju odredbe članka 39. stavka 1. ovoga Zakona izvještajne jedinice obvezne su davati podatke prema zahtjevu nositelja službene statistike.

(2) Izvještajne jedinice dužne su za potrebe provedbe aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka davati točne, potpune i ažurne podatke bez naknade, u sadržaju i obliku koji određuje nositelj službene statistike i u rokovima utvrđenima Godišnjim provedbenim planom ili zahtjevom nositelja službene statistike iz članka 39. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Za potrebe statističkog istraživanja Intrastat izvještajne jedinice dužne su Ministarstvu financija, Carinskoj upravi dostavljati podatke o robnoj razmjeni u Europskoj uniji, u skladu s uvjetima utvrđenima u stavcima 1. i 2. ovoga članka, a iznimno, u slučaju uključivanja nove izvještajne jedinice, rok za dostavu podataka određuje nadležni nositelj službene statistike.

(4) Kada izvještajne jedinice dobrovoljno daju podatke za potrebe provedbe pilot-istraživanja koja nisu utvrđena Godišnjim provedbenim planom, dužne su davati točne, potpune i ažurne podatke bez naknade u sadržaju, obliku i u rokovima koje određuje nositelj službene statistike.

Ispravak i dopuna podataka izvještajnih jedinica

Članak 46.

(1) Ako iskazani podaci izvještajnih jedinica nisu točni, potpuni i ažurni, na zahtjev nositelja službene statistike izvještajne jedinice dužne su ih ispraviti odnosno dopuniti u skladu s uputama odnosno dostaviti ih u obliku i u rokovima koje određuje nositelj službene statistike.

(2) Ako iskazani podaci izvještajnih jedinica za statističko istraživanje iz članka 45. stavka 3. ovoga zakona nisu točni, potpuni i ažurni, na zahtjev nositelja službene statistike ili Ministarstva financija, Carinske uprave, izvještajne jedinice dužne su ih ispraviti odnosno dopuniti u skladu s uputama odnosno dostaviti ih u obliku i rokovima koje određuje nositelj službene statistike ili Ministarstvo financija, Carinska uprava.

Prava nositelja službene statistike
radi pristupa administrativnim izvorima podataka i podacima prikupljenima metodom promatranja i praćenja

Članak 47.

(1) Državni zavod za statistiku i drugi nositelji službene statistike imaju pravo pristupa administrativnim izvorima podataka i podacima prikupljenima metodom promatranja i praćenja radi provedbe aktivnosti službene statistike, bez naknade.

(2) Državni zavod za statistiku može posjednicima administrativnih izvora podataka predložiti prikladan razvoj metoda i sustava vođenja administrativnih izvora podataka radi smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica i drugih potreba službene statistike.

Prilagodba i procjena podataka za potrebe službene statistike

Članak 48.

(1) Državni zavod za statistiku i drugi nositelji službene statistike imaju pravo prilagoditi podatke dobivene iz administrativnih izvora podataka za potrebe službene statistike kako bi ih uskladili s definicijama i klasifikacijama te prema potrebi imaju pravo procijeniti podatke koje nije moguće prikupiti.

(2) Državni zavod za statistiku i drugi nositelji službene statistike mogu za potrebe službene statistike dodjeljivati jedinstveni identifikator za svaku jedinicu neovisno o šifri kojom se koriste druga tijela za svoje administrativne podatke.

Obveze posjednika administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja

Članak 49.

(1) Posjednici administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja, bez obzira na svoj pravno ustrojstveni oblik, dužni su dati na korištenje podatke u skladu sa zahtjevom tijela iz članka 47. stavka 1. ovoga Zakona bez naknade.

(2) Posjednici administrativnih izvora podataka pri prijenosu osobnih podataka nositeljima službene statistike, a koje su prikupili izravno od ispitanika, nisu dužni obavještavati ispitanike o prijenosu osobnih podataka za statističke svrhe.

(3) Posjednici administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja dužni su, radi učinkovitog pristupa podacima, Državnom zavodu za statistiku na njegov poseban zahtjev omogućiti procjenu sadržaja i potencijalnih mogućnosti navedenih izvora podataka.

(4) Uvjeti i način provedbe aktivnosti za postizanje učinkovitog pristupa podacima iz stavka 3. ovoga članka mogu se urediti pisanim sporazumom između Državnog zavoda za statistiku i posjednika administrativnih izvora podataka odnosno posjednika podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja.

Obveze izvještavanja o prikupljanju
administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja

Članak 50.

(1) Posjednici administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja dužni su prije uvođenja prikupljanja administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja o tome pisanim putem pravodobno obavijestiti Državni zavod za statistiku.

(2) O saznanjima iz stavka 1. ovoga članka Državni zavod za statistiku dužan je bez odgađanja obavijestiti sve nositelje službene statistike kojima bi ti podaci mogli relevantni za provedbu aktivnosti službene statistike iz njihove nadležnosti.

(3) Posjednici administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja dužni su prije izmjene ili ukidanja administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja o tome pisanim putem pravodobno obavijestiti Državni zavod za statistiku i druge nositelje službene statistike koji se koriste navedenim podacima za aktivnosti službene statistike.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za aktivnosti službene statistike za koje je Godišnjim provedbenim planom predviđeno dobivanje podataka iz administrativnih izvora podataka ili metodom promatranja i praćenja, posjednici administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja mogu smanjiti obuhvat ili ukinuti administrativni izvor podataka samo uz prethodnu suglasnost Državnog zavoda za statistiku i drugih nositelja službene statistike koji se koriste podacima iz toga administrativnog izvora za provedbu aktivnosti službene statistike čiji su nositelj prema Godišnjem provedbenom planu.

(5) Posjednici administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja dužni su Državnom zavodu za statistiku i drugim nositeljima službene statistike dostavljati metapodatke za administrativne podatke koji se koriste za statističke svrhe.

DIO PETI
OBRADA I ČUVANJE STATISTIČKOGA GRADIVA

Odvajanje identifikatora

Članak 51.

Nositelji službene statistike dužni su, nakon izvršenog unosa, uređenja i kodiranja prikupljenih podataka ili podataka preuzetih iz administrativnih izvora te nakon njihova korištenja za ažuriranje statističkih registara, odvojiti identifikatore od varijabli sadržaja.

Uništavanje statističkih obrazaca u tiskanom obliku

Članak 52.

Nakon što je faza unosa, uređivanja, kodiranja i obrade podataka završena statističke obrasce u tiskanom obliku koji sadržavaju podatke prikupljene u statističkim istraživanjima nositelji službene statistike dužni su uništiti na način kojim se sprečava zlouporaba, otuđivanje i neovlašteno otkrivanje podataka.

Dokumentiranje i pohrana statističkoga gradiva

Članak 53.

Svaki nositelj službene statistike dokumentira i pohranjuje statističko gradivo iz svog djelokruga.

Čuvanje statističkoga gradiva

Članak 54.

Nositelji službene statistike statističko gradivo čuvaju na način kojim se sprečava njegovo oštećenje ili uništavanje, zlouporaba, krivotvorenje, otuđivanje i neovlašteno otkrivanje.

Članak 55.

Način čuvanja, vrijeme, tehnika i organizacija čuvanja statističkoga gradiva uređuje se pravilnikom koji donosi glavni ravnatelj Zavoda odnosno odgovarajućim internim aktom koji donosi ovlaštena osoba drugog nositelja službene statistike u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje postupak s arhivskim i registraturnim gradivom.

DIO ŠESTI
STATISTIČKI REGISTRI

Ustrojavanje i vođenje statističkih registara

Članak 56.

(1) Za potrebe službene statistike Državni zavod za statistiku ustrojava i vodi statističke registre.

(2) Radi ustroja i vođenja statističkih registara Državni zavod za statistiku koristi se podacima iz administrativnih izvora podataka, popisa, statističkih istraživanja i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja.

(3) Ustroj, vođenje i korištenje podataka iz statističkih registara iz stavka 1. ovoga članka uređuju se naputkom koji donosi glavni ravnatelj Zavoda.

Korištenje podataka iz statističkih registara

Članak 57.

(1) Podaci iz statističkih registara koriste se isključivo za statističke svrhe, odnosno radi pripremanja zbirnih (agregiranih) podataka.

(2) Podaci iz statističkih registara dostupni su korisnicima u obliku i na način utvrđen ovim Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje diseminacija i korištenje statističkih podataka.

DIO SEDMI
DISEMINACIJA I KORIŠTENJE STATISTIČKIH PODATAKA

Oblik diseminacije službenih statističkih podataka

Članak 58.

(1) Nositelji službene statistike diseminiraju službene statističke podatke u obliku u kojem statističku jedinicu nije moguće identificirati ni izravno ni neizravno u skladu s odredbama članaka 18. i 19. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

(2) Službeni statistički podaci moraju imati stručno-metodološko objašnjenje koje mora sadržavati opis izvora i metoda prikupljanja podataka kako bi se olakšalo tumačenje i pružila stručna pomoć korisnicima u njihovu tumačenju i procjeni.

(3) Za svaki objavljeni službeni statistički podatak mora se navesti odgovorni nositelj službene statistike.

(4) Uvjete i način diseminacije podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje naputkom glavni ravnatelj Zavoda odnosno odgovarajućim aktom ovlaštena osoba drugog nositelja službene statistike.

Rokovi za diseminaciju službenih statističkih podataka

Članak 59.

(1) Službeni statistički podaci diseminiraju se u rokovima određenima Kalendarom objavljivanja službenih statističkih podataka.

(2) Službeni statistički podaci moraju biti na isti način i u isto vrijeme dostupni svim korisnicima u skladu s odredbom članka 18. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

(3) Osobe koje obavljaju poslove službene statistike ne smiju statističke podatke prije njihove službene diseminacije učiniti dostupnima neovlaštenim osobama.

Kalendar objavljivanja službenih statističkih podataka

Članak 60.

(1) Nositelji službene statistike dužni su izraditi i objaviti na svojim mrežnim stranicama Kalendar objavljivanja službenih statističkih podataka (u daljnjem tekstu: Kalendar) za statistička istraživanja koja su obuhvaćena Godišnjim provedbenim planom, koji sadržava datume objavljivanja statističkih podataka i objavljuje se najmanje tri mjeseca prije objavljivanja prvih rezultata istraživanja za razdoblje na koje se odnosi Godišnji provedbeni plan.

(2) Svako odstupanje od rokova navedenih u Kalendaru mora biti zasebno evidentirano i najavljeno najmanje tri radna dana prije dana objavljivanja utvrđenoga Kalendarom.

Posljedice otkrivanja statističkih podataka prije službene diseminacije

Članak 61.

Teškom povredom službene dužnosti smatra se otkrivanje statističkih podataka od strane osoba ovlaštenih za obavljanje poslova u vezi s aktivnostima službene statistike na temelju radnog odnosa s nositeljem službene statistike prije njihove službene diseminacije.

Obveze korisnika službenih statističkih podataka

Članak 62.

Korisnici službenih statističkih podataka moraju pri njihovu korištenju navesti izvor podataka.

DIO OSMI
STATISTIČKA POVJERLJIVOST

Povjerljivi statistički podaci

Članak 63.

U smislu ovoga Zakona statistički podaci o fizičkim ili pravnim osobama, ako se oni izravno ili neizravno mogu dovesti u vezu s fizičkom ili pravnom osobom, statistički su povjerljivi i službena su tajna.

Članak 64.

(1) Odredba članka 63. ovoga Zakona primjenjuje se na statističke podatke od trenutka kada ih izvještajna jedinica stavi na raspolaganje nositelju službene statistike.

(2) Podaci koji se prikupljaju iz drugih izvora, a koriste se za potrebe službene statistike, podliježu odredbi članka 63. ovoga Zakona od trenutka dostave nositelju službene statistike.

Korištenje i iskazivanje povjerljivih statističkih podataka

Članak 65.

(1) Povjerljive statističke podatke nositelji službene statistike koriste u skladu s odredbom članka 20. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

(2) Povjerljivi statistički podaci iskazuju se u obliku u kojem statističku jedinicu nije moguće identificirati ni izravno ni neizravno i ne mogu biti podloga za utvrđivanje bilo kakvih prava i obveza izvještajnih jedinica, kao što su upravne, pravne ili porezne svrhe, ili za provjeru izvještajnih jedinica.

Iznimna diseminacija povjerljivih statističkih podataka

Članak 66.

Nositelji službene statistike mogu diseminirati statističke rezultate koji omogućuju identifikaciju statističke jedinice u iznimnim slučajevima utvrđenima odredbom članka 20. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

Pristup povjerljivim statističkim podacima u sustavu službene statistike

Članak 67.

(1) Državni zavod za statistiku i ostali nositelji službene statistike u Republici Hrvatskoj imaju pravo pristupa povjerljivim statističkim podacima prikupljenima statističkim istraživanjima koja provode drugi nositelji službene statistike, pod uvjetom da je to potrebno za učinkovit razvoj, proizvodnju, diseminaciju ili za povećanje kvalitete službene statistike i da je potreba za takvim podacima opravdana.

(2) Način pristupa podacima iz stavka 1. ovoga članka i način provedbe mjera zaštite pravilnikom uređuje glavni ravnatelj Zavoda odnosno odgovarajućim internim aktom ovlaštena osoba drugog nositelja službene statistike.

Izniman pristup povjerljivim statističkim podacima koji omogućuju neizravnu identifikaciju statističke jedinice

Članak 68.

(1) Povjerljivim statističkim podacima koji omogućuju samo neizravnu identifikaciju statističke jedinice iznimno se, na temelju pisanog zahtjeva, može omogućiti pristup za provedbu statističkih analiza isključivo za znanstvene svrhe u skladu s odredbom članka 23. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

(2) O korištenju povjerljivih statističkih podataka iz stavka 1. ovoga članka sklapa se poseban ugovor na temelju kojeg se korisnik obvezuje, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da će povjerljive statističke podatke koristiti samo za svrhu koja je navedena u zahtjevu, da ih neće dati na uvid i korištenje neovlaštenim osobama te da će ih nakon uporabe uništiti.

(3) Uvjete i način pristupa podacima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje pravilnikom glavni ravnatelj Državnog zavoda za statistiku odnosno odgovarajućim aktom ovlaštena osoba drugog nositelja službene statistike.

Obveze osoba ovlaštenih za obavljanje poslova službene statistike

Članak 69.

(1) Osobe ovlaštene za obavljanje pojedinih poslova u vezi s aktivnostima službene statistike na temelju radnog odnosa s nositeljem službene statistike ili obavljanja zadaća na temelju ugovora iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona dužne su pri obavljanju navedenih poslova postupati u skladu s propisima koji se odnose na povjerljivost i zaštitu statističkih podataka.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju povjerljive statističke podatke za koje doznaju u obavljanju poslova službene statistike na bilo koji način otkriti trećim osobama ili koristiti za vlastite potrebe ili za obavljanje poslova za drugoga.

(3) Obveza iz stavaka 1. i 2. ovoga članka traje i nakon prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja povjerenih poslova.

Izjava o povjerljivosti

Članak 70.

Osobe iz članka 69. stavka 1. ovoga Zakona dužne su potpisati Izjavu o povjerljivosti kojom se jamči ispunjavanje svih obveza iz članka 69. ovoga Zakona.

Zaštita povjerljivih statističkih podataka

Članak 71.

(1) Zaštita povjerljivih statističkih podataka obuhvaća postupke tehničke i organizacijske prirode te druge odgovarajuće postupke kojima se osigurava fizička i logička zaštita povjerljivih podataka.

(2) Način zaštite povjerljivih statističkih podataka određuje naputkom glavni ravnatelj Državnog zavoda za statistiku odnosno odgovarajućim aktom ovlaštena osoba drugog nositelja službene statistike.

Evidencija korisnika povjerljivih podataka

Članak 72.

Nositelji službene statistike vode evidenciju o korisnicima povjerljivih statističkih podataka i svrsi za koju su statistički podaci dani na korištenje.

DIO DEVETI
MEĐUNARODNA STATISTIČKA SURADNJA

Međunarodna suradnja

Članak 73.

U izvršavanju međunarodnih obveza nositelji službene statistike moraju ostvariti međunarodnu usporedivost, poštovati i primjenjivati međunarodne standarde i Kodeks prakse europske statistike te aktivno sudjelovati u razvoju službene statistike na međunarodnoj razini.

DIO DESETI
PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 74.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako:

1. službene statistike koristi u druge svrhe osim statističkih odnosno osim svrhe za koju su podaci dobiveni (članak 20. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 i članak 65. ovoga Zakona)

2. povjerljive statističke podatke drugog nositelja službene statistike za koje joj je omogućen pristup koristi u druge svrhe osim statističkih te ako ih, iz nehaja, učini dostupnima drugim osobama osim onih koje obavljaju poslove u vezi s aktivnostima službene statistike na tom posebnom području rada (članak 21. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 223/2009 i članak 67. stavak 1. ovoga Zakona)

3. omogući pristup povjerljivim statističkim podacima protivno odredbi o iznimnom korištenju povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe (članak 23. Uredbe (EZ) br. 223/2009) i članak 68. stavak 1. ovoga Zakona).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 2000,00 do 6000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2000,00 do 6000,00 kuna.

Članak 75.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako povjerljive statističke podatke dane za provedbu statističkih analiza za znanstvene svrhe koristi za svrhu različitu od one za koju joj je omogućen pristup te ako ih iz nehaja da na uvid i korištenje neovlaštenim osobama ili ih nakon uporabe ne uništi (članak 23. Uredbe (EZ) br. 223/2009 i članak 68. stavak 2. ovoga Zakona).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 2000,00 do 6000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2000,00 do 6000,00 kuna.

Članak 76.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako:

1. za potrebe provedbe aktivnosti službene statistike koje su utvrđene Godišnjim provedbenim planom ili Programom te za potrebe provedbe statističkih aktivnosti na temelju odredbe članka 39. stavka 1. ovoga Zakona ne dostavi točne, potpune i ažurne podatke u sadržaju i obliku koji određuje nositelj službene statistike i u rokovima utvrđenima Godišnjim provedbenim planom ili zahtjevom nositelja službene statistike iz članka 39. stavka 1. ovoga Zakona (članak 45. stavak 2.)

2. za potrebe statističkog istraživanja Intrastat ne dostavi točne, potpune i ažurne podatke o robnoj razmjeni u Europskoj uniji, u sadržaju, obliku i u rokovima određenima u zahtjevu Ministarstva financija, Carinske uprave, a u slučaju uključivanja nove izvještajne jedinice u roku koji odredi nadležni nositelj službene statistike (članak 45. stavak 3.)

3. u slučaju dobrovoljnog davanja podataka za potrebe provedbe pilot-istraživanja koja nisu utvrđena Godišnjim provedbenim planom ne dostavi točne, potpune i ažurne podatke u sadržaju, obliku i u rokovima koje određuje nositelj službene statistike (članak 45. stavak 4.)

4. iskazane podatke koji su netočni, nepotpuni i neažurni, na zahtjev nositelja službene statistike, ne ispravi odnosno ne dopuni u skladu s uputama odnosno ne dostavi ih u obliku i u rokovima koji odredi nositelj službene statistike (članak 46. stavak 1.)

5. iskazane podatke za statističko istraživanje iz članka 45. stavka 3. ovoga Zakona koji su netočni, nepotpuni i neažurni na zahtjev nositelja službene statistike ili Ministarstva financija, Carinske uprave ne ispravi odnosno ne dopuni u skladu s uputama odnosno ne dostavi ih u obliku i u rokovima koji određuje nositelj službene statistike ili Ministarstvo financija, Carinska uprava (članak 46. stavak 2. ovoga Zakona)

6. ne dopusti pristup administrativnim izvorima podataka i podacima prikupljenima metodom promatranja i praćenja radi provedbe aktivnosti službene statistike bez naknade (članak 17.a stavak 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009 i članak 47. stavak 1. ovoga Zakona)

7. ne da na korištenje administrativne izvore podataka i podatke prikupljene metodom promatranja i praćenja na zahtjev nositelja službene statistike bez naknade (članak 17.a stavak 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009 i članak 49. stavak 1. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. točaka 1. do 5. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svog obrta ili druge samostalne djelatnosti.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točaka 1. do 5. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 2000,00 do 4000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 77.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona ako ne poduzme sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere radi osiguranja fizičke i logičke zaštite povjerljivih statističkih podataka (članak 20. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 223/2009 i članak 71. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 78.

(1) Novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba:

1. ako službene statističke podatke diseminira u obliku u kojem je statističku jedinicu moguće identificirati izravno ili neizravno (članak 58. stavak 1.)

2. ako statističke podatke iz nehaja učini dostupnima neovlaštenim osobama prije njihove službene diseminacije (članak 59. stavak 3.)

3. ako povjerljive statističke podatke iz nehaja otkrije trećim osobama ili ih koristi za vlastite potrebe ili za obavljanje poslova za drugoga (članak 69. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 2000,00 do 6000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2000,00 do 6000,00 kuna.

DIO JEDANAESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.

Glavni ravnatelj Zavoda koji je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečen na toj dužnosti nastavlja obnašati dužnost i ostvarivati prava sukladno zakonu kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika do imenovanja novoga glavnog ravnatelja Zavoda prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 80.

(1) Vlada Republike Hrvatske će raspisati javni natječaj za imenovanje glavnog ravnatelj Zavoda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, putem tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(2) Komisiju za provedbu natječaja iz stavka 1. ovoga članka imenuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 81.

(1) Glavni ravnatelj Zavoda odnosno ovlaštena osoba drugog nositelja službene statistike u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će provedbene propise iz članaka 12., 55., 56., 58., 67., 68. i 71. ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz stavka 1. ovoga članka na snazi ostaju sljedeći provedbeni propisi:

– Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe (»Narodne novine«, br. 137/13.)

– Pravilnik o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku (»Narodne novine«, br. 59/14.).

Članak 82.

Institucije i tijela iz članka 22. ovoga Zakona dužni su predložiti svoje predstavnike u Savjetu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 83.

(1) Državni zavod za statistiku 1. rujna 2020. preuzima poslove službene statistike od upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove službene statistike, kao i službenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslove službene statistike koje je do stupanja na snagu ovoga Zakona obavljalo upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike, sredstva za rad te prava i obveze razmjerno preuzetim poslovima.

(2) Preuzeti službenici iz stavka 1. ovoga članka postaju državni službenici, a do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu Državnog zavoda za statistiku nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće i druga materijalna prava prema dotadašnjim rješenjima.

(3) Glavni ravnatelj Zavoda donosi rješenja o rasporedu preuzetih službenika u roku od 60 dana od dana preuzimanja poslova službene statistike od upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove službene statistike.

(4) Na preuzete službenike koji ne prihvate raspored na odgovarajuće radno mjesto primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju prava i obveze državnih službenika o stavljanju na raspolaganje.

Članak 84.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst).

Članak 85.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/14

Zagreb, 28. veljače 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.