Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

NN 25/2020 (6.3.2020.), Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Vlada Republike Hrvatske

603

Na temelju članka 51. stavka 11. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18 i 52/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2020. godine donijela

UREDBU

O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način utvrđivanja, visina i omjer raspodjele naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama (u daljnjem tekstu: naknada).

II. UTVRĐIVANJE NAKNADA

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ove Uredbe utvrđuje se za:

1. istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (naftu, prirodni plin i kondenzat)

2. eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe

3. skladištenje prirodnog plina

4. trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama.

III. NAKNADA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA

Članak 3.

(1) Naknada iz članka 2. točke 1. ove Uredbe sastoji se od:

1. ukupne novčane naknade

2. podjele količina pridobivenih ugljikovodika.

(2) Ukupna novčana naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika sastoji se od:

1. novčane naknade za površinu odobrenog istražnog prostora određenu upisom u registar istražnih prostora ministarstva nadležnog za energetiku, uspostavljen temeljem odredbi Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

2. novčane naknade za površinu utvrđenog eksploatacijskog polja određenu upisom u registar eksploatacijskih polja ministarstva nadležnog za energetiku, uspostavljen temeljem odredbi Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

3. novčane naknade za sklapanje ugovora između investitora i Vlade Republike Hrvatske temeljem izdane dozvole

4. novčane naknade za pridobivene količine ugljikovodika

5. dodatne novčane naknade za ostvarenu eksploataciju ugljikovodika

6. novčane naknade za administrativne troškove.

(3) Ukupna novčana naknada iz stavka 2. ovoga članka ne ulazi u obračun povrata troškova na koje investitor ima pravo.

(4) Podjela količina pridobivenih ugljikovodika izražena je u postotnom udjelu u količini pridobivenih ugljikovodika koji pripada Republici Hrvatskoj.

(5) Na eksploatacijskim poljima ugljikovodika na kojima se obavlja eksploatacija ugljikovodika sukladno postojećim pravima na eksploataciju iz Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ne primjenjuju se odredbe stavka 1. točke 2. i stavka 2. točaka 3., 5. i 6. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 1. ove Uredbe iznosi 400,00 kn/km2 i obračunava se godišnje računajući od dana početka roka trajanja dozvole i ugovora, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(2) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 2. ove Uredbe iznosi 4.000,00 kn/km2 i obračunava se godišnje računajući od dana utvrđivanja eksploatacijskog polja, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(3) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plaća se za razdoblje važenja istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja u tekućoj godini, a isti je razmjeran u odnosu na iznos naknade za čitavu kalendarsku godinu.

(4) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a u cijelosti se ustupa jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi istražni prostor ili eksploatacijsko polje.

(5) Ako se istražni prostor ili eksploatacijsko polje nalazi na području više jedinica lokalne samouprave, novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dijeli se razmjerno površini prostiranja istražnog prostora ili eksploatacijskog polja na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

(6) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za površinu istražnog prostora ili eksploatacijskog polja u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 3. ove Uredbe temeljem izdane dozvole ne može biti manja od 1.400.000,00 kuna.

(2) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 3. ove Uredbe temeljem izdane dozvole je jedan od kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja nadmetanja za dodjelu dozvole.

(3) Rok i način plaćanja novčane naknade iz članka 3. stavka 2. točke 3. ove Uredbe temeljem izdane dozvole utvrđuje se ugovorom.

(4) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 3. ove Uredbe temeljem izdane dozvole prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 6.

(1) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 4. ove Uredbe prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske i iznosi tržišnu vrijednost 10 % pridobivenih količina ugljikovodika.

(2) Iznos novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka dijeli se na sljedeći način:

– 40 % jedinici lokalne samouprave na čijem području se pridobivaju ugljikovodici

– 20 % jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem području se pridobivaju ugljikovodici

– 40 % državnom proračunu Republike Hrvatske.

(3) Ako se istražni prostor ili eksploatacijsko polje na kojima se pridobivaju ugljikovodici nalazi na području više jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave, novčana naknada iz stavka 2. ovoga članka dijeli se razmjerno površini prostiranja istražnog prostora ili eksploatacijskog polja na području pojedine jedinice lokalne i/ili regionalne samouprave.

(4) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 4. ove Uredbe u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

(5) Investitor je obvezan dostaviti ministarstvu nadležnom za energetiku i Agenciji za ugljikovodike podatke o pridobivenim količinama ugljikovodika i podatke o tržišnoj vrijednosti pridobivenih količina ugljikovodika u prethodnom mjesecu, najkasnije desetog dana narednoga mjeseca.

(6) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 4. ove Uredbe obračunava se najmanje mjesečno i dospijeva petnaestoga dana narednoga mjeseca.

Članak 7.

(1) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 5. ove Uredbe za ostvarenu eksploataciju nafte isplaćuje se na sljedeći način:

– 1.400.000,00 kuna na početku pridobivanja

– 1.400.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 50.000 barela

– 1.400.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 100.000 barela

– 1.400.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 150.000 barela

– 1.400.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 200.000 barela.

(2) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 5. ove Uredbe za ostvarenu eksploataciju plina isplaćuje se na sljedeći način:

– 900.000,00 kuna na početku pridobivanja

– 900.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 25.000 boe

– 900.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 50.000 boe

– 900.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 75.000 boe

– 900.000,00 kuna kada ukupno pridobivene količine dosegnu 100.000 boe.

(3) Rok i način plaćanja novčane naknade iz članka 3. stavka 2. točke 5. ove Uredbe uređuju se ugovorom između investitora i Vlade Republike Hrvatske temeljem izdane dozvole.

(4) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 5. ove Uredbe prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 8.

(1) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 6. ove Uredbe iznosi 600.000,00 kuna i obračunava se godišnje računajući od dana početka roka trajanja dozvole i ugovora te se za svaku godinu uvećava za 4 %.

(2) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 6. ove Uredbe plaća se jednom godišnje za vrijeme trajanja dozvole i ugovora.

(3) Rok i način plaćanja novčane naknade iz članka 3. stavka 2. točke 6. ove Uredbe uređuju se ugovorom između investitora i Vlade Republike Hrvatske temeljem izdane dozvole.

(4) Novčana naknada iz članka 3. stavka 2. točke 6. ove Uredbe prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Podjela količina pridobivenih ugljikovodika izražena je u količini pridobivenih ugljikovodika na način da se od svih pridobivenih količina ugljikovodika oduzimaju količine koje predstavljaju naknadu za pridobivene količine ugljikovodika, navedenu u članku 6. stavku 1. ove Uredbe te se preostalih 90 % količina svih pridobivenih ugljikovodika dijeli između Republike Hrvatske i investitora.

(2) Preostalih 90 % količina svih pridobivenih ugljikovodika dijeli se na način da se od istih prvo oduzmu količine potrebne za povrat troškova investitoru, a zatim se ostatak količina pridobivenih ugljikovodika (dobit u ugljikovodicima) dijeli između Republike Hrvatske i investitora.

(3) Investitor ima pravo na povrat odobrenih troškova za vrijeme trajanja eksploatacije ugljikovodika, vodeći računa o gornjoj godišnjoj granici povrata troškova, koja iznosi najviše 50 % godišnjih troškova za more odnosno 70 % godišnjih troškova za kopno, pri čemu se troškovi, koji nisu obuhvaćeni povratom u predmetnoj godini, prenose u narednu godinu.

(4) Podjela ugljikovodika između Republike Hrvatske i investitora izražava se u postotnom udjelu u dobiti u ugljikovodicima, a računa se pomoću R-Faktora (R) za svaki kvartal.

(5) R-Faktor (R) se izračunava na način kako slijedi:

R = X/Y

gdje je:

– X iznos ostvarenog kumulativnog neto prihoda investitora s osnove pridobivenih količina ugljikovodika temeljem izdane dozvole i sklopljenog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i investitora, do kraja prethodnog kvartala

– Y iznos kumulativnih kapitalnih troškova s osnove pridobivenih količina ugljikovodika temeljem izdane dozvole i sklopljenog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i investitora, do kraja prethodnog kvartala

»neto prihod« predstavlja ukupan novčani iznos koji je uprihodio investitor radi povrata troškova kao i njegov dio prihoda od podjele količine pridobivenih ugljikovodika po osnovi dobiti u ugljikovodicima temeljem izdane dozvole i sklopljenog ugovora, umanjeno za operativne troškove

»kumulativni kapitalni troškovi« predstavljaju sve kapitalne troškove istraživanja, razrade i eksploatacije temeljem izdane dozvole i sklopljenog ugovora.

(6) Postotak od podjele dobiti u ugljikovodicima na koji investitor ima pravo od prvoga dana eksploatacije jednak je postotku prema vrijednosti R-Faktora (R) kako slijedi:

R-Faktor (R) Postotak na koji investitor ima pravo

0 < R ≤ 1.090 %
1.0 < R ≤ 1.580 %
1.5 < R ≤ 2.070 %
R > 2.060 %.


(7) Sve komponente i način izračuna R-Faktora (R), kao i obveze investitora i Agencije za ugljikovodike u izračunu, odobravanju i praćenju istog, detaljno će biti uređene u ugovoru sklopljenom između investitora i Vlade Republike Hrvatske.

(8) Troškovi za koje investitor ima pravo na povrat sastavni su dio Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i ugovora sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i investitora.

IV. NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU GEOTERMALNIH VODA

Članak 10.

Naknada iz članka 2. točke 2. ove Uredbe sastoji se od:

1. novčane naknade za površinu utvrđenog eksploatacijskog polja određenu upisom u registar eksploatacijskih polja ministarstva nadležnog za energetiku, uspostavljen temeljem odredbi Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

2. novčane naknade za pridobivene količine geotermalnih voda, kao varijabilni element.

Članak 11.

(1) Novčana naknada iz članka 10. točke 1. ove Uredbe iznosi:

1. 30.000,00 kn/km2 za postrojenja koja većinski proizvode električnu energiju iz geotermalnih ležišta s temperaturama višim od 100 ºC

2. 1.000,00 kn/km2 za postrojenja koja većinski proizvode toplinsku energiju iz geotermalnih ležišta s temperaturama nižim od 100 ºC.

(2) Novčana naknada iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka plaća se za razdoblje važenja eksploatacijskog polja u tekućoj godini, a isti je razmjeran u odnosu na iznos naknade za čitavu kalendarsku godinu te dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(3) Novčana naknada iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a u cijelosti se ustupa jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi eksploatacijsko polje.

(4) Ako se eksploatacijsko polje nalazi na području više jedinica lokalne samouprave, novčana naknada iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka dijeli se razmjerno površini prostiranja eksploatacijskog polja na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Članak 12.

(1) Novčana naknada iz članka 10. točke 2. ove Uredbe prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske i iznosi najmanje 3 % od tržišne vrijednosti pridobivenih količina geotermalnih voda.

(2) Novčana naknada iz članka 10. točke 2. ove Uredbe računa se na način:

Nvar=% ×(Cel × Kel)+(Ctop ×Ktop)

gdje je:

Nvar – novčana naknada iz članka 10. točke 2. ove Uredbe
% – postotak naknade
Cel – cijena električne energije (kn/kWhel)
Kel – količina električne energije predane u sustav (kWhel)
Ctop – cijena toplinske energije (kn/kWhtopl)
Ktop –     količina toplinske energije predane u sustav centralnog toplinskog sustava (kWhtopl)


(3) Ako postoje ugovori o prodaji električne energije ili toplinske energije, cijena koja će se primijeniti je cijena koju je investitor ostvario temeljem ugovora o prodaji.

(4) Ukoliko je došlo do prodaje povezanim društvima cijena električne energije odredit će se prema formuli:

gdje je:

CROPEX j,i – satna cijena električne energije dan unaprijed u obračunskom razdoblju »j« za promatrani obračunski interval »i« na Hrvatskoj burzi električne energije d.o.o. [kn/MWh]

SIPX j,i – satna cijena električne energije dan unaprijed u obračunskom razdoblju »j« za promatrani obračunski interval »i« na regionalnoj energetskoj burzi BSP [kn/MWh]

HUPX j,i – satna cijena električne energije dan unaprijed u obračunskom razdoblju »j« za promatrani obračunski interval »i« na mađarskoj burzi električne energije HUPX [kn/MWh].

(5) Iznos novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka dijeli se na sljedeći način:

– 40 % jedinici lokalne samouprave na čijem području se pridobivaju geotermalne vode

– 20 % jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem području se pridobivaju geotermalne vode

– 40 % državnom proračunu Republike Hrvatske.

(6) Ako se eksploatacijsko polje na kojem se pridobiva geotermalna voda nalazi na području više jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave, novčana naknada iz stavka 2. ovoga članka dijeli se razmjerno površini prostiranja eksploatacijskog polja na području pojedine jedinice lokalne i/ili regionalne samouprave.

(7) Investitor je obvezan dostaviti ministarstvu nadležnom za energetiku i Agenciji za ugljikovodike podatke o pridobivenim količinama geotermalnih voda i podatke o tržišnoj vrijednosti pridobivenih količina geotermalnih voda u prethodnom mjesecu, najkasnije desetog dana narednoga mjeseca.

(8) Novčana naknada iz članka 10. točke 2. ove Uredbe obračunava se najmanje mjesečno i dospijeva petnaestoga dana narednoga mjeseca.

V. NAKNADA ZA SKLADIŠTENJE PRIRODNOG PLINA

Članak 13.

(1) Novčana naknada za površinu odobrenog istražnog prostora za skladištenje prirodnog plina iznosi 50.000,00 kn/km2 i obračunava se godišnje računajući od dana početka roka trajanja dozvole i ugovora, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(2) Novčana naknada za površinu utvrđenog eksploatacijskog polja za skladištenje prirodnog plina iznosi 200.000,00 kn/km2 i obračunava se godišnje računajući od dana utvrđivanja eksploatacijskog polja, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(3) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plaća se za razdoblje važenja u tekućoj godini, a isti je razmjeran u odnosu na iznos naknade za čitavu kalendarsku godinu.

(4) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a dijeli se na sljedeći način:

– 50 % jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi istražni prostor ili eksploatacijsko polje za skladištenje prirodnog plina

– 50 % državnom proračunu Republike Hrvatske.

(5) Ako se istražni prostor ili eksploatacijsko polje za skladištenje prirodnog plina nalazi na području više jedinica lokalne samouprave, novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dijeli se razmjerno površini prostiranja istražnog prostora ili eksploatacijskog polja za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

(6) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za površinu istražnog prostora ili eksploatacijskog polja za skladištenje prirodnog plina u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

(7) Za skladištenje prirodnog plina ne plaća se naknada za utisnute i pridobivene količine ugljikovodika u geološke strukture.

VI. NAKNADA ZA TRAJNO ZBRINJAVANJE UGLJIKOVA DIOKSIDA U GEOLOŠKIM STRUKTURAMA

Članak 14.

(1) Novčana naknada za površinu odobrenog istražnog prostora za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama iznosi 500.000,00 kn/km2 i obračunava se godišnje računajući od dana početka roka trajanja dozvole i ugovora, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(2) Novčana naknada za površinu utvrđenog eksploatacijskog polja za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama iznosi 2.000.000,00 kn/km2 i obračunava se godišnje, računajući od dana utvrđivanja eksploatacijskog polja, a dospijeva najkasnije do kraja četvrtoga kvartala tekuće godine.

(3) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plaća se za razdoblje važenja u tekućoj godini, a isti je razmjeran u odnosu na iznos naknade za čitavu kalendarsku godinu.

(4) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a dijeli se na sljedeći način:

– 50 % jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi istražni prostor ili eksploatacijsko polje za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama

– 50 % državnom proračunu Republike Hrvatske.

(5) Ako se istražni prostor ili eksploatacijsko polje za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama nalazi na području više jedinica lokalne samouprave, novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dijeli se razmjerno površini prostiranja istražnog prostora ili eksploatacijskog polja za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

(6) Novčana naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za površinu istražnog prostora ili eksploatacijskog polja za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

(7) Za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama plaća se novčana naknada za utisnute količine plinova u geološke strukture.

(8) Visina novčane naknade za utisnute količine ugljikova dioksida u geološke strukture uređuje se ugovorom između investitora i Vlade Republike Hrvatske temeljem izdane dozvole.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 37/14 i 72/14) i Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, broj 31/14) u dijelu koji se odnosi na geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-032/20-03/13

Urbroj: 50301-25/27-20-2

Zagreb, 5. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.