Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji

NN 25/2020 (6.3.2020.), Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji

Pravosudna akademija

618

Na temelju članka 12. podstavka 5. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, broj 52/19) u vezi s člankom 4. Zakona o Pravosudnoj akademiji, Upravno vijeće Pravosudne akademije na sjednici održanoj 2. ožujka 2020. godine donijelo je

PRAVILNIK

O PRISTUPU STRUČNOM USAVRŠAVANJU U PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste, oblici, trajanje, način prijavljivanja, evidencija, potvrda o sudjelovanju, vrednovanje i troškovi stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa kao i drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima (stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja, stalnih sudskih tumača, stečajnih upravitelja, povjerenika u postupcima stečaja potrošača, kandidata za polaganje stručnih ispita i dr.).

(2) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju i na polaznike Državne škole za pravosudne dužnosnike i to u dijelu koji se odnosi na troškove.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) program stručnog usavršavanja Pravosudne akademije je popis tema i područja stručnog usavršavanja,

b) vrsta stručnog usavršavanja je način provođenja stručnog usavršavanja,

c) klasična / redovna edukacija je stručno usavršavanje uz fizičku prisutnost predavača i polaznika u istoj prostoriji,

d) učenje na daljinu je proces stručnog usavršavanja koji se izvodi uz uporabu nekog oblika informacijske i komunikacijske tehnologije,

e) mješovito učenje je kombinacija klasične edukacije i edukacije uz pomoć nekog oblika informacijske i komunikacijske tehnologije,

f) sudionici su polaznici, predavači i autori obrazovnih materijala

g) polaznici su pravosudni dužnosnici i savjetnici u pravosudnim tijelima te drugi službenici iz područja pravosuđa kao i drugi sudionici u postupcima pred pravosudnim tijelima (stalni sudski vještaci, stalni sudski procjenitelji, stalni sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici u postupcima stečaja potrošača, kandidati za polaganje stručnih ispita i dr.),

h) polaznici Državne škole za pravosudne dužnosnike su osobe primljene u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu,

i) polaznici edukacije za predavače su osobe koje se obučavaju za predavače,

j) predavači su osposobljene osobe iz redova sudaca i državnih odvjetnika te zamjenika državnih odvjetnika, sveučilišnih nastavnika, a prema potrebi i drugih zanimanja,

k) međunarodna edukacija je stručno usavršavanje koje uključuje studijske posjete, razmjene i ostale međunarodne aktivnosti koje se provode u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima i vanjskim suradnicima Pravosudne akademije.

Članak 3.

Polaznici mogu sudjelovati u vrstama obrazovanja i stručnog usavršavanja koji se organiziraju uz potporu ili posredovanje Pravosudne akademije.

II. VRSTE, OBLICI I TRAJANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Članak 4.

(1) Stručno usavršavanje ostvaruje se kroz različite vrste stručnog usavršavanja:

1. klasična/redovna edukacija

2. učenje na daljinu

3. mješovito učenje

4. međunarodna edukacija

5. druge odgovarajuće vrste stručnog usavršavanja.

(2) Oblici stručnog usavršavanja su:

1. radionice

2. seminari

3. okrugli stolovi

4. konferencije

5. studijske posjete i razmjene te

6. drugi oblici usavršavanja.

(3) S obzirom na vrijeme trajanja, pojedina aktivnost stručnog usavršavanja iz stavka 2. ovoga članka može biti:

1. poludnevna,

2. jednodnevna,

3. dvodnevna,

4. višednevna ili

5. višemjesečna.

(4) Jednodnevna aktivnost stručnog usavršavanja traje najmanje šest sati, a poludnevna najmanje tri sata.

III. PRAVILA PRIJAVLJIVANJA I ODABIRA POLAZNIKA ZA SUDJELOVANJE U STRUČNOM USAVRŠAVANJU

Članak 5.

(1) Pravosudna akademija dostavlja poziv za sudjelovanje u pojedinoj vrsti stručnog usavršavanja predsjedniku suda odnosno Glavnom državnom odvjetniku RH ili čelniku pravosudnog tijela u kojem je pravosudni službenik zaposlen, najkasnije šezdeset dana prije održavanja aktivnosti stručnog usavršavanja. U pozivu se određuje broj polaznika koji mogu sudjelovati u aktivnosti stručnog usavršavanja.

(2) Poziv za sudjelovanje može se uputiti pisanim putem, elektroničkom poštom te objavom na mrežnim stranicama Pravosudne akademije.

(3) Drugim sudionicima u postupcima pred pravosudnim tijelima (stalnim sudskim vještacima, stalnim sudskim procjeniteljima, stalnim sudskim tumačima, stečajnim upraviteljima, povjerenicima u postupcima stečaja potrošača, kandidatima za polaganje stručnih ispita i dr.), Pravosudna akademija poziv sudjelovanje u pojedinoj vrsti stručnog usavršavanja dostavlja objavom na svojim mrežnim stranicama.

(4) Poziv za sudjelovanje u pojedinoj aktivnosti stručnog usavršavanja sadrži osnovne podatke o vrsti, datumu, mjestu, trajanju, temi i ciljnoj skupini, rok prijave za sudjelovanje te ukoliko se plaća naknada za sudjelovanje, podatak o visini naknade i načinu i roku uplate.

(5) Iznimno od stavka 1. i 3. ovog članka poziv za sudjelovanje u određenim aktivnostima stručnog usavršavanja se može uputiti izravno polazniku čijim osobnim podacima Pravosudna akademija raspolaže u evidenciji iz čl. 7. ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Predsjednik suda, Glavni državni odvjetnik RH obavještava pisanim ili elektroničkim putem Pravosudnu akademiju o polaznicima koji su odabrani sa za sudjelovanje u pojedinoj aktivnosti stručnog usavršavanja, a vodeći računa o ravnomjernom sudjelovanju polaznika.

(2) U slučajevima u kojima se polaznik može sam izravno prijaviti za sudjelovanje u pojedinoj aktivnosti stručnog usavršavanja potrebno je uz prijavu dostaviti i pisanu suglasnost čelnika pravosudnog tijela u kojemu je zaposlen.

(3) Pri odabiru polaznika iz članka 6. stavka 2. koji će sudjelovati u pojedinoj aktivnosti stručnog usavršavanja, Pravosudna akademija će voditi računa o ravnomjernom prisustvovanju polaznika, o području kojim se polaznik bavi, kao i o ciljnoj skupini kojoj je pojedina aktivnost stručnog usavršavanja namijenjena.

(4) Prednost pri odabiru imaju oni polaznici koji uopće nisu sudjelovali ili su sudjelovali u manjem broju aktivnosti stručnog usavršavanja, odnosno oni stečajni upravitelji ili drugi sudionici u postupcima pred pravosudnim tijelima kojima je pohađanje određene aktivnosti stručnog usavršavanja nužno za zadržavanje prava na obavljanje svoje dužnosti.

(5) Naknadne prijave, u smislu odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka, uzimaju se u obzir samo ako ima slobodnih mjesta.

IV. EVIDENCIJA O SUDIONICIMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Članak 7.

(1) Radi organizacije i provedbe aktivnosti stručnog usavršavanja kao i vođenja pripadajućih evidencija, Pravosudna akademija prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika stručnog usavršavanja u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

(2) Evidencija o stručnom usavršavanju iz stavka 1. ovog članka sadrži:

– ime i prezime sudionika,

– OIB,

– naziv tijela u kojem je polaznik zaposlen i njegovu dužnost/položaj/ radno mjesto,

– kontakt podatke (adresa elektroničke pošte i broj telefona ili/i mobitela),

– temu i vrstu stručnog usavršavanja,

– vrijeme i mjesto održavanja te

– podatak je li sudionik bio predavač, polaznik i je li izradio radne materijale za pojedinu aktivnost stručnog usavršavanja.

(3) Podaci o sudjelovanju pravosudnih dužnosnika i drugih polaznika u pojedinim vrstama stručnog usavršavanja Pravosudne akademije dostavljaju se na njihov osobni zahtjev i/ili na zahtjev sudova i državnih odvjetništava odnosno Državnog sudbenog vijeća, Državnoodvjetničkog vijeća te sudačkih vijeća kao i Ministarstva pravosuđa radi ostvarivanja njihovih javnih ovlasti.

V. POTVRDE O SUDJELOVANJU U AKTIVNOSTIMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Članak 8.

(1) Pravosudna akademija dužna je polaznicima i predavačima izdati odgovarajuću potvrdu o sudjelovanju u pojedinoj aktivnosti stručnog usavršavanja.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka može se izdati samo onim polaznicima koji su sudjelovali u aktivnostima stručnog usavršavanja u cijelosti.

(3) Sudjelovanje u stručnom usavršavanju dokazuje se potpisom polaznika na potpisnoj listi koju su polaznici dužni potpisati.

VI. VREDNOVANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Članak 9.

(1) Svaka aktivnost stručnog usavršavanja Pravosudne akademije redovito se vrednuje kroz različite metode i postupke evaluacije.

(2) Rezultati evaluacije koriste se u daljnjem razvoju stručnog usavršavanja u Pravosudnoj akademiji.

VII. PRAVILA O NAČINU ODABIRA I ODOBRAVANJU MATERIJALA TE ODABIRU PREDAVAČA

Članak 10.

(1) Nakon usvajanja programa stručnog usavršavanja od strane Upravnog vijeća, Pravosudna akademija na svojim mrežnim stranicama objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za izradu obrazovnih materijala i vođenje radionica u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja Pravosudne akademije.

(2) Rok za iskazivanje interesa, odnosno za dostavljanje prijava ne može biti kraći od 15 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Pravosudne akademije.

(3) Akademija može, ako to zahtijevaju interesi cjeloživotnog stručnog usavršavanja ili ostvarenje drugih obveza, u aktivnosti stručnog usavršavanja uključiti suce, državne odvjetnike, sveučilišne nastavnike i ostale stručnjake koji se nisu javili na javni poziv, o čemu odlučuje Programsko vijeće.

Članak 11.

Odabrani autori materijala za provedbu programa stručnog usavršavanja dužni su Pravosudnoj akademiji dostaviti obrazovni materijal za ugovorenu temu najkasnije mjesec dana prije održavanja obrazovne aktivnosti.

Obrazovni materijal za svaku obrazovnu aktivnost može se koristiti tek nakon odobrenja Programskog vijeća.

VII. TROŠKOVI

Članak 12.

(1) Pravosudna akademija snosi troškove korištenja prostora za stručno usavršavanje svojih ciljnih skupina te sve ostale materijalne troškove vezane za provedbu aktivnosti.

(2) Za polaznike Državne škole za pravosudne dužnosnike Pravosudna akademija snosi putne troškove, troškove smještaja i troškove dnevnica.

(3) Za polaznike početnog i završnog seminara u okviru aktivnosti učenja na daljinu Pravosudna akademija može snositi putne troškove i troškove smještaja.

(4) Za polaznike edukacije za predavače Pravosudna akademija može snositi putne troškove i troškove smještaja.

(5) Upravno vijeće Pravosudne akademije na prijedlog ravnatelja može odrediti da Pravosudna akademija snosi putne troškove, troškove smještaja i troškove dnevnica i za druge ciljne skupine Pravosudne akademije kada okolnosti to opravdavaju.

(6) Za predavače, osim ako su predavači članovi Upravnog ili Programskog vijeća, Pravosudna akademija snosi troškove naknade za pripremu i vođenje aktivnosti stručnog usavršavanja, putne troškove i troškove smještaja.

(7) Za autore obrazovnih materijala, osim ako su članovi Upravnog ili Programskog vijeća, Pravosudna akademija snosi troškove naknade za razvoj i izradu obrazovnih materijala sukladno ugovoru o autorskom djelu.

(8) Putni troškovi koje podmiruje Pravosudna akademija, u smislu ovoga Pravilnika, obuhvaćaju naknadu za prijevoz sredstvima javnog prijevoza (autobus, vlak, tramvaj, brod i zrakoplov). Iznimno, predavačima stručnog usavršavanja nadoknadit će se troškovi korištenja osobnog automobila sukladno odluci koju donosi Upravno vijeće Pravosudne akademije.

(9) Naknada za prijevoz pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najpovoljnijim načinom prijevoza. Visina naknade za prijevoz određuje se na osnovi putne karte ili na drugi odgovarajući način.

(10) Pravo na naknadu putnih troškova iz stavka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka ostvaruje se isključivo ukoliko je mjesto stručnog usavršavanja izvan mjesta rada predavača ili polaznika.

(11) Pravo na naknadu troškova smještaja iz stavka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka ostvaruje se isključivo ukoliko je mjesto stručnog usavršavanja udaljeno više od 100 km izvan mjesta rada / stanovanja, predavača ili polaznika.

(12) Za druge sudionike u postupcima pred pravosudnim tijelima (stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja, stalnih sudskih tumača, stečajnih upravitelja, povjerenika u postupcima stečaja potrošača, kandidata za polaganje stručnih ispita i dr.) Pravosudna akademija ne snosi troškove smještaja niti putnih troškova.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji »Narodne novine« broj 15/2018 i 41/2018.

Klasa: 003-05/20-01/02

Urbroj: 390-04-01/01-20-01

Zagreb, 2. ožujka 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Pravosudne akademije
Đuro Sessa, v. r.