Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

NN 25/2020 (6.3.2020.), Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

619

Na temelju odredbi članka 12. podstavak 5. i članka 27. stavak 6. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine« broj 52/19) Upravno vijeće Pravosudne akademije donosi

PRAVILNIK

O ZAVRŠNOM ISPITU U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

I. UVODNI DIO

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj, vrijeme i način polaganja završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Škola), način ocjenjivanja kandidata, način bodovanja i druga pitanja značajna za polaganje završnog ispita koji se polaže pred Povjerenstvom za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Pravilnikom se uređuje i sadržaj potvrde o završnom ispitu koju izdaje Povjerenstvo te sadržaj potvrde o završenoj Školi koju izdaje Pravosudna akademija (u daljnjem tekstu: Akademija).

Članak 2.

Izrazi u ovom pravilniku korišteni u muškom rodu rodno su neutralni, odnosno na jednak način obuhvaćaju muški i ženski rod.

II. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA I UVJETI ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 3.

(1) Polaganje završnog ispita organizira Akademija u skladu sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji. Odluku o provedbi ispita donosi Upravno vijeće Pravosudne akademije na prijedlog ravnatelja, vodeći računa o broju prijavljenih kandidata.

(2) Na završnom ispitu provjerava se i ocjenjuje je li i u kojoj mjeri kandidat stekao znanja i vještine za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje dužnosti suca općinskog, trgovačkog i upravnog suda, odnosno zamjenika općinskog državnog odvjetnika.

(3) Akademija je dužna na svojim mrežnim stranicama objaviti poziv za iskaz interesa za polaganje završnog ispita, poziv za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita, popis literature za završni ispit, program Državne škole za pravosudne dužnosnike te ostale materijale korištene prilikom provođenja teorijskog dijela stručnog obrazovanja, kao i ogledni primjerak testa za polaganje završnog ispita.

Članak 4.

Polaganju završnog ispita mogu pristupiti:

– kandidati koji su kao polaznici Škole redovno pohađali teorijski dio i stručne radionice te izradili propisani broj obveznih obrazloženih odluka tijekom praktičnog dijela koji se provodi na sudu i državnom odvjetništvu, a prema potrebi i u državnim tijelima.

– osobe koje nisu pohađale Školu, a koje su nakon položenog pravosudnog ispita najmanje četiri godine radile na pravnim poslovima.

Članak 5.

(1) Rokovi za polaganje završnog ispita objavit će se na mrežnim stranicama Akademije, kao i zadnji dan roka do kojega kandidati mogu podnijeti Akademiji prijave za polaganje završnog ispita.

(2) Kandidat je u prijavi dužan navesti svoje ime, prezime, OIB, adresu prebivališta i adresu elektroničke pošte na koju će zaprimati obavijesti.

(3) Ako kandidat ne izlazi na ispit prvi put u prijavi je dužan navesti vrijeme kada je prvi puta pristupio polaganju završnog ispita.

(4) Kandidati iz članka 4. podstavka 2. dužni su, uz prijavu koju podnose Akademiji, dostaviti:

– izvornik ili presliku potvrde o položenom pravosudnom ispitu,

– izvornik potvrde poslodavaca o radnom iskustvu na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita, s popisom, opisom i naznakom vremenskog trajanja obavljanja pravnih poslova te

– dokaz o uplati naknade za pristup polaganju završnog ispita.

(5) Ako je kandidat osoba s invaliditetom te postoji potreba za dodatnim pomagalima, prijavi je dužan priložiti zahtjev i odgovarajuću liječničku dokumentaciju.

Članak 6.

(1) U odnosu na kandidate polaznike Škole, tajnik Povjerenstva provjerava jesu li ispunjeni svi uvjeti za polaganje završnog ispita te izrađuje obrazloženi prijedlog odluke o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita za polaznike Škole. Obrazloženi prijedlog odluke dostavlja se ravnatelju Akademije koji donosi odgovarajuću odluku o ispunjavanju uvjeta.

(2) Ispunjavanjem uvjeta smatra se pohađanje najmanje 85% programa Škole. U posebno opravdanim slučajevima dužih izostanaka iz Škole (npr. rodiljni dopust, bolničko liječenje) odluku o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita donosi Povjerenstvo, pod uvjetom da je kandidat završio najmanje 75% programa škole.

(3) Ako polaznik Škole nije ispunio uvjete za polaganje završnog ispita u skladu sa st. 2. ovog članka, polaznik je dužan ponovo pohađati cjelokupni program Škole.

(4) Odluku kojom se utvrđuje ispunjavanje uvjeta osoba koje nisu pohađale Školu, donosi ravnatelj Akademije na temelju prethodnog mišljenja Povjerenstva, a protiv te odluke može se pokrenuti upravni spor.

(5) Odluka o ispunjavanju uvjeta objavljuje se na mrežnim stranicama Akademije i dostavlja svakom kandidatu putem elektroničke pošte. Osobama koje ne ispunjavaju uvjete obrazložena odluka će se dostaviti sukladno pravilima o osobnoj dostavi.

(6) Odluka iz stavka 3. ovog članka prosljeđuje se Povjerenstvu koje određuje vrijeme i mjesto polaganja završnog ispita, a ovisno o broju prijavljenih kandidata završni ispit može se održati u više termina ili na više lokacija u isto vrijeme, sukladno odluci Povjerenstva.

(7) Obavijest o mjestu i vremenu polaganja završnog ispita Akademija dostavlja kandidatima putem elektroničke pošte najkasnije 15 dana prije održavanja završnog ispita te objavljuje na mrežnim stranicama Akademije.

(8) Obavijest o polaganju pisanog i usmenog dijela ispita sadrži vrijeme i mjesto polaganja ispita, naznaku kandidatu da je prilikom dolaska na ispit dužan predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te uputu o mogućnosti korištenja zakonskih tekstova.

III. POSTUPAK PROVOĐENJA I SADRŽAJ ZAVRŠNOG ISPITA

Članak 7.

(1) Završni ispit provodi Povjerenstvo.

(2) O tijeku provođenja i ocjenjivanju završnog ispita sastavlja se zapisnik čiji je oblik i sadržaj određen Pravilnikom o načinu rada Povjerenstva.

Članak 8.

(1) Završni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela. Kandidati se prvo pozivaju na pisani dio ispita, a zatim na usmeni dio ispita, najkasnije 60 dana od dana provođenja pisanog ispita.

(2) Na pisanom dijelu ispita provjerava se znanje kandidata iz područja kaznenog, građanskog i upravnog prava.

(3) Završni ispit sastoji se od provjere stečenih praktičnih znanja i vještina za obnašanje pravosudnih dužnosti kroz praktične primjere i problemske situacije.

(4) Svi kandidati polažu isti završni ispit.

(5) Kandidati koji na pisanom ispitu ne ostvare najmanje 150 bodova ne mogu pristupiti usmenom ispitu.

(6) Obavijest svakom kandidatu o postignutom broju bodova na pisanom dijelu ispita Akademija dostavlja putem elektroničke pošte.

Članak 9.

(1) Pisani dio ispita polaže se u formi testa koji se identificira putem numeričke zaporke koju određuje informatički sustav.

(2) Zaporka se bilježi na prvoj stranici testa, nakon što je kandidat preda.

(3) Nakon provedenog testiranja, zaporke s imenima kandidata zatvaraju se u poseban omot i predaju tajniku Povjerenstva te se čuvaju u odgovarajućem prostoru u Akademiji.

(4) Pisani dio ispita sastoji se od testa koji sadrži 40 pitanja s mogućnošću odabira ponuđenih odgovora, pri čemu svaki točan odgovor nosi jedan bod te četiri problemske situacije (primjerice sudskih slučajeva i sl.) s po četiri pitanja na koja kandidat mora napisati sažet odgovor, za koji može ostvariti najviše deset bodova.

(5) Trajanje pisanog dijela ispita može iznositi najviše četiri sata. Kandidati na pisanom dijelu ispita rješavaju test na računalu, a s obzirom na sadržaj ispita mogu koristiti tekstove propisa, koje osigurava Akademija, kao i tekstove propisa, koje sami osiguraju, o čemu, po potrebi, odlučuje Povjerenstvo. Kandidatima nije dopušteno korištenje mobitelima, tabletima i sličnim tehničkim pomagalima i drugim komunikacijskim uređajima.

(6) Kandidata koji na pisanom dijelu ispita koristi nedopuštena pomagala, kao što su primjerci sudskih odluka, tehnička pomagala i komunikacijski uređaji ili remeti uredni tijek ispita, osoba koja nadzire pisani dio ispita udaljit će iz prostorije. Za takvu osobu smatra se da ispit nije položila. Ova činjenica upisuje se u zapisnik o tijeku ispita.

(7) Kandidati ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se provodi pisano testiranje, osim u opravdanim slučajevima. Kandidatu koji, bez prethodne dozvole osobe koja nadzire pisani dio ispita, napusti prostoriju u kojoj se održava ispit, neće se dopustiti da nastavi pisanje ispita. U tom slučaju postupit će se sukladno stavku 6. ovog članka.

(8) Akademija određuje osobe koje nadziru pisani dio ispita i koje daju kandidatima odgovarajuće upute i pravila za rad na pisanom dijelu ispita.

Članak 10.

(1) Provjera znanja i vještina kandidata na usmenom dijelu ispita provodi se na način da pitanja postavljaju članovi Povjerenstva, s time da se istovremeno ispituje od tri do pet kandidata.

(2) Kandidatima se postavljaju pitanja u obliku problemske situacije (simulacija postupka pred sudom i podjela uloga). Uz to, provjerava se i poznavanje Kodeksa sudačke etike i Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (u daljnjem tekstu: Kodeks).

(3) Broj bodova koje je pojedini kandidat ostvario na pisanom dijelu ispita neće se, prije usmenog dijela ispita, priopćiti članovima Povjerenstva.

(4) Usmeni dio ispita može trajati najduže 90 minuta.

Članak 11.

(1) Nepristupanje pisanoj ili usmenoj provjeri znanja i vještina, kao i odustanak od već započete provjere znanja i vještina smatra se padom završnog ispita, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi, o čemu odluku donosi Povjerenstvo.

(2) O postojanju opravdanih razloga za nepristupanje ispitu kandidat je dužan odmah obavijestiti tajnika Povjerenstva, a najkasnije u roku od tri dana dostaviti dokaze o tome Povjerenstvu.

(3) Opravdanim razlozima smatraju se bolest i drugi poremećaji zdravlja kandidata te druge izvanredne okolnosti koje se odnose na kandidata nastale nakon utvrđivanja i objave rasporeda polaganja ispita, a koje kandidata onemogućuju u polaganju ispita u vremenu utvrđenom rasporedom.

(4) Opravdanost razloga iz stavka 3. ovog članka dokazuje se odgovarajućom liječničkom ili drugom dokumentacijom iz koje je moguće utvrditi vrijeme nastanka te okolnost spriječenosti u polaganju ispita u vremenu utvrđenom rasporedom.

(5) Kandidat kojem se odobri nastavak ispita raspoređuje se za polaganje ispita po prestanku okolnosti iz stavka 3. ovog članka, u pravilu na istom ili na početku prvog idućeg ispitnog roka.

(6) Nastavak ispita započetog na određenom ispitnom roku može se kandidatu odobriti samo jednom.

Članak 12.

(1) Usmeni dio ispita je javan.

(2) Osobe zainteresirane za slušanje ispita prijavljuju se Akademiji putem njene mrežne stranice. U prijavi su dužne navesti svoje ime, prezime i adresu elektroničke pošte, koje podatke je Akademija dužna čuvati do završetka ispitnog roka.

(3) Raspored slušanja usmenog dijela ispita određuje Akademija prema raspoloživim prostornim mogućnostima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju tijeka usmenog dijela ispita.

(4) Predsjednik Povjerenstva može udaljiti slušatelje koji svojim ponašanjem ometaju tijek usmenog dijela ispita, kao i slušatelje koji se u prostoriji u kojoj se održava ispitivanje ne mogu smjestiti na način da ne ometaju tijek ispita.

IV. BODOVANJE ZAVRŠNOG ISPITA

Članak 13.

(1) Na završnom ispitu kandidat može ostvariti ukupno 300 bodova.

(2) Na pisanom dijelu ispita kandidat može ostvariti najviše 200 bodova, od čega 40 bodova na testu s pitanjima s mogućnošću odabira ponuđenih odgovora, a najviše 160 bodova na rješavanju pitanja vezanih uz problemsku situaciju, dok na usmenom dijelu ispita može ostvariti najviše 100 bodova.

(3) Kandidat koji ostvari najmanje 225 bodova položio je završni ispit.

Članak 14.

(1) Predsjednik Povjerenstva određuje po dva člana Povjerenstva za pregled i bodovanje pisanih ispita.

(2) Članovi Povjerenstva zaduženi za pregled i bodovanje pisanih ispita, dužni su iste pregledati i zajednički ocijeniti u roku od 30 dana po dovršetku pisanog ispita.

(3) Svaki član Povjerenstva boduje uspjeh kandidata na usmenom dijelu ispita do najviše 100, a ako svi članovi Povjerenstva ne postignu suglasnost oko određenog broja bodova primjenjuje se srednji broj bodova (aritmetička sredina).

(4) Ostvareni broj bodova na svakom od dijelova završnog ispita kao i ukupan broj ostvarenih bodova unose se u zapisnik.

(5) Na zahtjev kandidata, u roku od 48 sati od primitka obavijesti o postignutom broju bodova, omogućit će se uvid u njegov pisani test te će se, po potrebi, odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od predanog zahtjeva kandidata izvršiti ispravak broja bodova u dijelu testa koji se odnosi na pitanja s mogućnošću odabira ponuđenih odgovora.

V. SASTAVLJANJE PITANJA

Članak 15.

(1) Povjerenstvo sastavlja pitanja.

(2) Za svaki pisani dio ispita sastavlja se pet testova. Svaki test sastoji se od 40 pitanja s mogućnošću odabira ponuđenih odgovora, od kojih su 20 iz građanske grane prava i 20 pitanja iz kaznene grane prava te četiri problemske situacije, od kojih su dvije iz građanske grane prava, a dvije iz kaznene grane prava.

(3) Testovi se stavljaju u omotnice koje se zatvaraju i dostavljaju na čuvanje Akademiji. Svaka omotnica označava se rednim brojem, a prilikom polaganja pisanog dijela završnog ispita predsjednik Povjerenstva ždrijebom određuje iz koje omotnice će biti test koji će kandidati rješavati.

(4) Omotnice koje sadrže testove čuvaju se u odgovarajućem prostoru u Akademiji.

VI. POTVRDA O ZAVRŠNOM ISPITU

Članak 16.

(1) Nakon provedenog završnog ispita za sve kandidate koji polože završni ispit Povjerenstvo izdaje Potvrdu o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Potvrda o završnom ispitu).

(2) Potvrda o završnom ispitu izdaje se na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac br.1), a sadrži ime i prezime kandidata, dan održavanja završnog ispita, imena članova Povjerenstva koji su provodili završni ispit te broj ostvarenih bodova.

(3) Potvrdu o završnom ispitu Akademija je dužna čuvati trajno.

VII. ODLUKA O ZAVRŠNOJ OCJENI I POTVRDA O ZAVRŠENOJ ŠKOLI

Članak 17.

(1) Akademija odlukom utvrđuje završnu ocjenu koja odgovara broju bodova na završnom ispitu u roku od 15 dana od dana održavanja završnog ispita, odnosno dana održavanja ponovljenog završnog ispita.

(2) Protiv Odluke o završnoj ocjeni može se pokrenuti upravni spor.

(3) Smatra se da su Školu završile osobe koje su položile završni ispit.

Članak 18.

(1) Akademija izdaje osobi koja je položila završni ispit Potvrdu o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Potvrda o završenoj Školi).

(2) Potvrda o završenoj Školi izdaje se na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac br. 2), a sadrži ime i prezime osobe koja je položila završni ispit, završnu ocjenu te potpis ravnatelja Akademije.

(3) Odluku o završnoj ocjeni i Potvrdu o završenoj Školi Akademija je dužna čuvati trajno.

VIII. EVIDENCIJA O KANDIDATIMA I ČUVANJE PODATAKA

Članak 19.

(1) U Akademiji se vodi evidencija u elektroničkom obliku o kandidatima koji su pristupili polaganju završnog ispita i te je podatke Akademija dužna čuvati trajno.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime kandidata, OIB, datum pristupanja pisanom i usmenom dijelu ispita, datum polaganja ispita i broj ostvarenih bodova.

IX. TAJNOST PODATAKA

Članak 20.

Sve osobe koje su u obavljanju svojih poslova saznale za sadržaj testa i zaporki kandidata dužne su navedene podatke čuvati kao poslovnu tajnu.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (»Narodne novine« broj 97/16) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (»Narodne novine« broj 98/18).

Klasa: 003-05/20-01/03

Urbroj: 390-04-01/01-20-01

Zagreb, 2. ožujka 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije
Đuro Sessa, v. r.

Obrazac broj 1

Obrazac broj 2