Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

NN 25/2020 (6.3.2020.), Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

620

Na temelju odredbi članka 12. podstavak 5. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine« broj 52/19) Upravno vijeće Pravosudne akademije donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Pravilnikom o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se nadležnost i način rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), postupak provedbe završnog ispita, oblik i sadržaj zapisnika o tijeku provođenja i ocjenjivanju završnog ispita i druga pitanja u vezi s polaganjem završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Škola).

Članak 2.

Izrazi u ovom pravilniku korišteni u muškom rodu rodno su neutralni, odnosno na jednak način obuhvaćaju muški i ženski rod.

II. NADLEŽNOST I NAČIN RADA POVJERENSTVA ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA

Članak 3.

(1) Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenike.

(2) Predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva izabiru članovi Povjerenstva među sobom, na prvoj sjednici.

(3) Predsjednik povjerenstva saziva sjednice Povjerenstva, rukovodi njihovim radom te obavlja sve poslove u vezi provođenja završnih ispita stavljene u njegovu nadležnost sukladno ovom Pravilniku i Pravilniku o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Sjednica Povjerenstva može se održati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova.

(4) Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti.

(5) Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad, a visinu naknade određuje Upravno vijeće Pravosudne akademije.

Članak 4.

(1) Povjerenstvo ima tajnika koji za potrebe Povjerenstva obavlja stručne i administrativne poslove, po nalogu predsjednika Povjerenstva.

(2) Tajnik Povjerenstva koordinira radom ustrojstvenih jedinica Pravosudne akademije (u daljnjem tekstu: Akademije) u svrhu osiguranja pravilne i uredne provedbe pisanog i usmenog dijela ispita.

(3) U slučaju objektivne spriječenosti tajnika Povjerenstva, poslove iz stavka 2. obavlja zamjenik tajnika Povjerenstva.

Članak 5.

(1) Članove Povjerenstva, njihove zamjenike te tajnika i njegovog zamjenika odlukom imenuje Upravno vijeće Akademije.

(2) Članovima Povjerenstva, njihovim zamjenicima, tajniku Povjerenstva i njegovom zamjeniku mandat prestaje odlukom Upravnog vijeća Akademije, ako to sami zatraže i kada to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.

Članak 6.

(1) Povjerenstvo odlučuje na sjednicama javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova Povjerenstva. Sjednice Povjerenstva održavaju se u prostorijama Pravosudne akademije.

(2) Povjerenstvo je nadležno poduzimati odgovarajuće radnje u postupku prijavljivanja i ocjenjivanja uvjeta za polaganje završnog ispita, provedbe završnog ispita i izdavanja potvrde o završnom ispitu.

(3) U svrhu obavljanja poslova iz st. 2. ovog članka predsjednik Povjerenstva će uvijek kad je to određeno ovim Pravilnikom, a i u drugim slučajevima kada se za to ukaže potreba, sazvati sjednicu Povjerenstva.

III. POSTUPAK ISPITIVANJA PRIJAVA KANDIDATA KOJI NISU POHAĐALI ŠKOLU

Mišljenje o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita

Članak 7.

(1) Osobe koje nisu bile polaznici Škole i ispunjavaju uvjete za polaganje završnog ispita podnose prijavu s pratećom dokumentacijom sukladno odredbi članka 5. Pravilnika o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.

(2) Povjerenstvo vrši uvid u prijave za polaganje završnog ispita i dostavljenu dokumentaciju kandidata koji nisu pohađali Školu.

(3) Na temelju ispitivanja prijava i dostavljene dokumentacije te očitovanja Akademije, Povjerenstvo izrađuje mišljenje o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita kandidata koji nisu pohađali Školu. Mišljenje potpisuje predsjednik Povjerenstva i dostavlja ga Pravosudnoj akademiji. Ravnatelj Pravosudne akademije donosi odluku o ispunjavanju uvjeta za polaganje završnog ispita osoba koje nisu bili polaznici Škole.

IV. POSTUPAK PROVEDBE ZAVRŠNOG ISPITA

Članak 8.

(1) Svaki kandidat koji pristupa pisanoj provjeri znanja i sposobnosti predočuje važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

(2) Po završetku pisane provjere znanja i sposobnosti kandidat predočuje važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu tajniku Povjerenstva odnosno osobama koje odredi Akademija. Tajnik Povjerenstva odnosno druga osoba koju odredi Akademija će uvidom u listu zaporki svaki pojedini test, nakon što ga kandidat preda, označiti odgovarajućom zaporkom. Kandidatu se ne priopćuje njegova zaporka.

(3) Nakon provedenog testiranja, testovi svih kandidata koji su pristupili polaganju pisanog ispita označeni isključivo zaporkama zatvaraju se u posebnu omotnicu koju tajnik pohranjuje u odgovarajućem prostoru u Akademiji.

Članak 9.

Pisani test svakog kandidata pregledavaju i zajednički boduju četiri člana Povjerenstva, i to dva člana iz građanske grane prava i dva iz kaznene grane prava, koje odredi Predsjednik Povjerenstva.

Zapisnik o pregledu i bodovanju pisanih testova

Članak 10.

(1) O pregledu i bodovanju pisanih testova vodi se poseban zapisnik. U zapisniku se navode podaci o zaporci kandidata, datum i mjesto polaganja pisanog ispita, broj bodova koje je kandidat ostvario i sažeto obrazloženje bodovanja.

(2) Članovi Povjerenstva zaduženi za pregled i bodovanje pisanih testova potpisuju zapisnik. Zapisnik se dostavlja tajniku Povjerenstva.

Zapisnik o tijeku i bodovanju usmenog dijela ispita

Članak 11.

(1) O tijeku i bodovanju usmenog dijela ispita sastavlja se poseban zapisnik. U zapisniku se navode osobni podaci kandidata (ime, prezime, adresa prebivališta, OIB) te datum i mjesto polaganja usmenog ispita. U zapisniku se navodi i sastav Povjerenstva kao i pitanja postavljena kandidatu na usmenom dijelu ispita te ukupan broj bodova koje je kandidat ostvario na usmenom dijelu ispita.

(2) Zapisnik o tijeku i ocjenjivanju usmenog dijela ispita, uz tajnika potpisuju svi članovi Povjerenstva. Zapisnik će se nakon toga zatvoriti u posebnu omotnicu i povjeriti na čuvanje tajniku Povjerenstva za polaganje završnog ispita.

Zapisnik o ukupnom broju bodova

Članak 12.

(1) Nakon provedenog usmenog i pisanog dijela završnog ispita, Povjerenstvo će na temelju uvida u zapisnike o usmenom i pisanom dijelu ispita utvrditi konačan broj bodova koje je pojedini kandidat ostvario.

(2) Utvrđenje o konačnom broju bodova unosi se u poseban zapisnik koji sadržava:

– osobne podatke kandidata (ime, prezime, adresa prebivališta, OiB),

– zaporku kandidata,

– datum i mjesto polaganja usmenog dijela ispita kao i broj bodova koje je kandidat ostvario na usmenom dijelu ispita,

– datum i mjesto polaganja pisanog dijela ispita kao i broj bodova koje je kandidat ostvario na pisanom dijelu ispita,

– ukupan broj bodova koje je kandidat ostvario na završnom ispitu,

– datum i mjesto sastavljanja zapisnika,

– sastav Povjerenstva za polaganje završnog ispita,

– potpise članova Povjerenstva.

Potvrda o završnom ispitu

Članak 13.

Na temelju zapisnika Povjerenstvo izdaje potvrdu o završnom ispitu čiji je sadržaj i oblik propisan Pravilnikom o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.

V. TAJNOST PODATAKA, EVIDENCIJA I ČUVANJE PODATAKA

Članak 14.

(1) Sve osobe koje su u obavljanju svojih poslova saznale za sadržaj testa i zaporki kandidata dužne su navedene podatke čuvati kao poslovnu tajnu.

(2) Akademija trajno vodi evidenciju o članovima Povjerenstva, njihovim zamjenicima, tajniku Povjerenstva i njegovom zamjeniku i trajno čuva odluke o njihovim imenovanjima i razrješenjima.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o načinu rada Povjerenstava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (»Narodne novine« broj 97/16) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada Povjerenstava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (»Narodne novine« broj 101/18).

Klasa: 003-05/20-01/04

Urbroj: 390-04-01/01-20-01

Zagreb, 2. ožujka 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije
Đuro Sessa, v. r.