Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje

NN 26/2020 (10.3.2020.), Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

623

Na temelju članka 210. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar zaštite okoliša i energetike, donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODOISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH HIDROGEOLOŠKIH USLUGA, POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA TE POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA TE ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU I GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE

1. PREDMET PROPISIVANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti iz članka 209. stavka 1., točaka 1., 2. i 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19; u daljnjem tekstu: Zakon o vodama), a osobito tehnička opremljenost, brojnost i stručnost zaposlenika te branjena područja.

2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODOISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH HIDROGEOLOŠKIH USLUGA

Djelatnost vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga

Članak 2.

Djelatnost iz članka 209. stavka 1., točke 1. Zakona o vodama uključuje:

1. hidrogeološka istraživanja

2. geofizička istraživanja i

3. bušenje istražnih bušotina i zdenaca.

Zajednički posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje

Članak 3.

(1) Djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje, osim poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava, može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ispunjava sljedeće opće uvjete:

1. da je osnovana na neodređeno vrijeme

2. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana, odnosno da nije u postupku likvidacije

3. da je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ispunila obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja ili je sklopila nagodbu o podmirenju tih obveza i

4. da je solventna u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta.

(2) Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ima sjedište u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka ako ispunjava sljedeće posebne uvjete:

1. da u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja djelatnosti iz članaka 4., 5., 6., 8. i 9. ovoga Pravilnika te da u državi svoga sjedišta može obavljati iste poslove u svezi s kojima zaključuje ugovor s naručiteljem iz Republike Hrvatske odnosno da u tom pogledu nema ograničenja i

2. da na odgovarajući način ispunjava uvjete propisane člancima 3., 4., 5., 6., 8. i 9. ovoga Pravilnika.

(3) Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ima sjedište izvan Europske unije može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka ako ispunjava sljedeće posebne uvjete:

1. da na odgovarajući način ispunjava uvjete propisane člancima 3., 4., 5., 6., 8. i 9. ovoga Pravilnika i

2. da dodatno dostavi dokaz o postojanju uzajamnosti odnosno podatke o propisu kojim je propisana uzajamnost za pravne osobe u Republici Hrvatskoj u državi njegova sjedišta i službenom glasilu u kojem je propis objavljen.

Posebni uvjeti za obavljanje hidrogeoloških
istraživanja

Članak 4.

Poslove hidrogeoloških istraživanja može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ispunjava niže posebne uvjete:

1. da je registrirana za poslove hidrogeoloških istraživanja i/ili geofizičkih istraživanja i/ili bušenje istražnih bušotina i zdenaca

2. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije, odnosno magistra geologije, zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s položenim stručnim ispitom i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima hidrogeoloških istraživanja

3. da ima pravo korištenja najmanje jednog licenciranoga informatičkog programa za obradu podataka iz područja hidrogeoloških istraživanja i

4. da ima u vlasništvu ili leasingu osnovnu opremu za obavljanje hidrogeoloških istraživanja i to najmanje: 1 geološki čekić, 1 kompas, 1 mjerač razine podzemne vode i 1 terenski laboratorij za mjerenje kemijskih parametara u podzemnoj vodi.

Posebni uvjeti za obavljanje geofizičkih istraživanja

Članak 5.

Poslove geofizičkih istraživanja može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ispunjava niže posebne uvjete:

1. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije odnosno magistra geologije ili rudarstva, odnosno magistra inženjera rudarstva s položenim stručnim ispitom ili jednog diplomiranog inženjera fizike, odnosno magistra fizike zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima geofizičkih istraživanja

2. da ima u vlasništvu ili leasingu opremu za geofizička istraživanja za dvije ili više metoda: metoda geoelektričnih istraživanja ili seizmičkih istraživanja ili elektromagnetskih istraživanja ili metoda georadara ili metoda karotažnih mjerenja u bušotinama, i to, ovisno o metodi, najmanje: 1 instrument za geoelektrična istraživanja s pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 instrument za istraživanje metodom refrakcijske seizmike ili plitke reflektivne seizmike sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 instrument za elektromagnetska istraživanja sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 georadar sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja ili 1 instrument za karotažna mjerenja u bušotinama sa pripadajućom opremom i licenciranim programom za interpretaciju mjerenja i

3. da ima pravo korištenja najmanje jednog licenciranog informatičkog programa za obradu podataka geofizičkih mjerenja.

Posebni uvjeti za obavljanje bušenja istražnih
bušotina i zdenaca

Članak 6.

(1) Poslove bušenja istražnih bušotina i zdenaca može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ispunjava niže posebne uvjete:

1. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije, odnosno magistra geologije, ili diplomiranog inženjera geotehnike, odnosno magistra inženjera geoinženjerstva ili diplomiranog inženjera rudarstva, odnosno magistra inženjera rudarstva ili diplomiranog inženjera naftnog rudarstva, odnosno magistra inženjera naftnog rudarstva ili inženjera geotehnike odnosno stručnog prvostupnika inženjera geoinženjerstva ili magistra inženjera inženjerstva okoliša zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s položenim stručnim ispitom i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima bušenja istražnih bušotina i zdenaca

2. da ima najmanje jednog kvalificiranog bušača i dva pomoćna bušača, zaposlene na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme

3. da ima u vlasništvu ili leasingu najmanje 1 stroj za bušenje istražnih bušotina s jezgrovanjem ili 1 stroj za bušenje zdenaca, s pripadajućim alatom i priborom za bušenje te da su strojevi i oprema ispitani i ispunjavaju standarde povećane opasnosti za siguran rad, u skladu s propisima o zaštiti na radu

4. da ima u vlasništvu ili leasingu opremu za čišćenje i osvajanje bušotina i to najmanje 1 kompresor i 1 air-lift i

5. da ima u vlasništvu ili leasingu opremu za ispitivanje istražnih bušotina ili zdenaca i to 1 potopnu crpku i 1 agregat.

(2) Ugovor o leasingu mora biti sklopljen s trgovačkim društvom kojem je glavna djelatnost prodaja, najam ili leasing predmetne opreme.

3. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA TE POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA

Posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava

Članak 7.

Djelatnosti iz članka 209. stavka 1., točke 2. Zakona o vodama može obavljati pravna osoba koja ispunjava niže posebne uvjete:

1. da je osnovana na neodređeno vrijeme i registrirana za poslove izgradnje objekata niskogradnje i/ili izgradnje hidrograđevinskih objekata odnosno gradnje vodnih građevina

2. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana odnosno da nije u postupku likvidacije

3. da je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ispunila obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja ili je sklopila nagodbu o podmirenju tih obveza

4. da je solventna u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

5. da ima najmanji broj zaposlenika sa stručnim kvalifikacijama, kako je određeno Prilogom I. ovom Pravilniku, zaposlenih na neodređeno i puno radno vrijeme te osposobljenih za rad na siguran način i zdravstveno sposobnih za radna mjesta s posebnim uvjetima rada

6. da najmanje 85% zaposlenika iz točke 3. ovoga Pravilnika imaju prebivalište na branjenom području ili najdalje 15 km zračne udaljenosti od granice branjenoga područja

7. da ima u vlasništvu ili leasingu, pod uvjetom iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, najmanji broj i vrstu opreme s najmanje utvrđenim svojstvima, kako je određeno Prilogom II. ovom Pravilniku te da su strojevi i oprema ispitani i ispunjavaju standarde povećane opasnosti za siguran rad, u skladu s propisima o zaštiti na radu te da je izvršen tehnički nadzor plovne mehanizacije, u skladu s propisima o plovidbi i lukama unutarnjih voda

8. da ima sjedište na branjenom području za koje je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

9. da ima potvrdu o ispunjavanju standarda ISO 9001 i ISO 14001 i

10. da u okviru broja zaposlenika iz točke 5. ovoga članka najmanje dva rukovodna zaposlenika građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, imaju najmanje 5 godina rukovodnoga radnoga iskustva u obavljanju poslova preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava ili da u okviru broja zaposlenika iz točke 5. ovoga članka najmanje dva zaposlenika građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, imaju najmanje 5 godina radnoga iskustva u građenju i/ili održavanju bilo koje vodne građevine iz članka 25. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona o vodama ili da u okviru broja zaposlenika iz točke 5. ovoga članka najmanje jedan rukovodni zaposlenik građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, ima najmanje 5 godina rukovodnoga radnoga iskustva u obavljanju poslova preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava i da najmanje jedan zaposlenik građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, ima najmanje 5 godina radnoga iskustva u građenju i/ili održavanju bilo koje vodne građevine iz članka 25. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona o vodama.

4. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU I GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE

Posebni uvjeti za održavanje detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju

Članak 8.

Djelatnost iz članka 209. stavka 1. točke 3.. Zakona o vodama koja se odnosi na održavanje detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ispunjava niže posebne uvjete:

1. da je registrirana za poslove izgradnje objekata niskogradnje i/ili izgradnje hidrograđevinskih objekata odnosno gradnje vodnih građevina

2. da ima najmanji broj zaposlenika sa stručnim kvalifikacijama, kako je određeno Prilogom III. a ovom Pravilniku, zaposlenih na neodređeno vrijeme te osposobljenih za rad na siguran način

3. da ima u vlasništvu ili leasingu, pod uvjetom iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, najmanji broj i vrstu suhozemnih strojeva, alata i ostale opreme s najmanje utvrđenim svojstvima, kako je određeno Prilogom III. a ovom Pravilniku.

Posebni uvjeti za održavanje građevina za navodnjavanje

Članak 9.

Djelatnost iz članka 209. stavka 1., točke 3. Zakona o vodama koja se odnosi na održavanje građevina za navodnjavanje može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja ispunjava niže posebne uvjete:

1. da ima najmanji broj zaposlenika sa stručnim kvalifikacijama, kako je određeno Prilogom III. b ovom Pravilniku, zaposlenih na neodređeno vrijeme te osposobljenih za rad na siguran način

2. da ima u vlasništvu ili leasingu, pod uvjetom iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, najmanji broj i vrstu opreme s najmanje utvrđenim svojstvima, kako je određeno Prilogom III. b ovom Pravilniku i

3. da ispunjava posebne uvjete iz članka 8. točke 1. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Posebni uvjeti iz članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika moraju postojati sve vrijeme dok je rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta na snazi, osim gdje je to ovim Pravilnikom drugačije određeno.

5. BRANJENA PODRUČJA

Članak 11.

(1) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika izdaje se po sljedećim branjenim područjima:

1. branjeno područje 1: područje maloga sliva Biđ-Bosut

2. branjeno područje 2: područje maloga sliva Brodska Posavina

3. branjeno područje 3: područje maloga sliva Orljava – Londža

4. branjeno područje 4: područje maloga sliva Šumetlica – Crnac

5. branjeno područje 5: područje maloga sliva Subocka – Strug

6. branjeno područje 6: područje maloga sliva Ilova – Pakra

7. branjeno područje 7: područje maloga sliva Česma – Glogovnica

8. branjeno područje 8: područje maloga sliva Zelina – Lonja i područje Općine Rugvica

9. branjeno područje 9: područje maloga sliva Lonja – Trebež

10. branjeno područje 10: područje maloga sliva Banovina

11. branjeno područje 11: područje maloga sliva Kupa i jugoistočni dio područja malog sliva »Zagrebačko Prisavlje« što uključuje: grad Jastrebarsko i općine Žumberak, Krašić, Klinča Sela i Pisarovina

12. branjeno područje 12: područje maloga sliva Krapina – Sutla i sjeverni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: grad Zaprešić i općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra

13. branjeno područje 13: južni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i Pokupsko

14. branjeno područje 14: središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju te općinu Stupnik

15. branjeno područje 15: područje maloga sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava

16. branjeno područje 16: područje maloga sliva Baranja, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava

17. branjeno područje 17: područje maloga sliva Karašica – Vučica, osim međudržavne rijeke Drave

18. branjeno područje 18: područje maloga sliva Županijski kanal, osim međudržavne rijeke Drave

19. branjeno područje 19: područje maloga sliva Bistra, osim međudržavne rijeke Drave

20. branjeno područje 20: područje maloga sliva Plitvica – Bednja, osim međudržavne rijeke Drave

21. branjeno područje 21: područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave

22. branjeno područje 22: područja malih slivova Mirna – Dragonja i Raša – Boljunčica

23. branjeno područje 23: područja malih slivova: kvarnersko primorje i otoci i podvelebitsko primorje i otoci

24. branjeno područje 24: područje maloga sliva Gorski Kotar

25. branjeno područje 25: područje maloga sliva Lika

26. branjeno područje 26: područje maloga sliva Zrmanja – zadarsko primorje

27. branjeno područje 27: područje maloga sliva Krka – šibensko primorje

28. branjeno područje 28: područje maloga sliva Cetina

29. branjeno područje 29: područje maloga sliva srednjedalmatinsko primorje i otoci

30. branjeno područje 30: područje maloga sliva Matica

31. branjeno područje 31: područje maloga sliva Vrljika

32. branjeno područje 32: područja malih slivova Neretva – Korčula i dubrovačko primorje i otoci

33. branjeno područje 33: međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih slivova Plitvica – Bednja, Trnava i Bistra i

34. branjeno područje 34: međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka, Karašica – Vučica i Županijski kanal.

(2) Svako branjeno područje iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća vode I. i II. reda te građevine osnovne melioracijske odvodnje, osim branjenih područja 33 i 34 koja obuhvaćaju samo vode I. reda.

6. POSTUPAK UTVRĐIVANJA POSEBNIH UVJETA (CERTIFIKACIJSKI POSTUPAK)

Tijelo i postupak

Članak 12.

(1) Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta (certifikacijski postupak) vodi ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem tročlanog povjerenstva, koje imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo.

(2) Certifikacijski postupak je upravni postupak.

(3) Certifikacijski postupak se provodi kao posebni ispitni postupak.

(4) Službene akte u certifikacijskom postupku, osim upravnih akata, potpisuje predsjednik povjerenstva.

Neposredan zahtjev

Članak 13.

(1) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika izdaje se na neposredan zahtjev.

(2) Zahtjev mora sadržavati naziv pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika, sjedište, OIB i matični broj subjekta odnosno obrta te oznaku djelatnosti za koje se traži certifikacijsko rješenje.

(3) Stranka koja traži izdavanje certifikacijskog rješenja za djelatnosti iz članka 7. ovoga Pravilnika navodi i branjeno područje za koje se traži certifikacijsko rješenje.

Nedopušten zahtjev

Članak 14.

(1) Imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika za jedno branjeno područje ne može podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja za drugo branjeno područje.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odbacit će se kao nedopušten.

Prilozi uz zahtjev

Članak 15.

(1) Uz zahtjev za izdavanje bilo kojeg certifikacijskog rješenja prilaže se:

1. izjava da nad pravnom osobom ili fizičkom osobom obrtnikom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva

2. potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja; u preslici,

3. isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost stranke, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta; u preslici i

4. propisana upravna pristojba.

(2) Uz zahtjev za izdavanje pojedinih certifikacijskih rješenja prilažu se i:

1. popis zaposlenih u najmanjem propisanom broju koji uključuje i osobe iz točke 2. ovoga stavka, sa sljedećim podacima: imenom, prezimenom, prebivalištem, stručnom spremom, stručnim zvanjem, radnim iskustvom u poslovima koji odgovaraju stručnom zvanju, radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 4. točke 2., članka 5. točke 1., članka 6. točaka 1. i 2., članka 7. točke 5., članka 8. točke 2. i članka 9. točke 1. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva

2. izdvojen popis zaposlenih iz popisa iz točke 1. ovoga stavka, koji imaju posebnu stručnu spremu i/ili radno iskustvo, radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 7. točke 10. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika podnositelja zah­tjeva

3. radni životopis zaposlenih iz članka 4. točke 2., članka 5. točke 1., članka 6. točke 1. članka 7. točke 10. ovoga Pravilnika uz naznaku poslodavaca/poslodavca kod kojih je traženo radno iskustvo i oznaku osobe nadležne za kontakt radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz tih odredaba; u izvorniku potpisanom od strane zaposlenika iz točke 2. ovoga stavka

4. elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za osobe s popisa iz stavka 2., točke 1. ovoga članka radi dokaza postojanja posebnih uvjeta na koje upućuje točka 1. ovoga stavka; u računalnom ispisu

5. podatke o matičnom broju poslovnog subjekta – davatelja leasinga radi dokaza o postojanju posebnog uvjeta iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva

6. osobne iskaznice osoba s popisa iz točke 1. ovoga stavka, u preslici; osim za osobe na koje upućuje članak 7. točka 6. ovoga Pravilnika

7. potvrda o prebivalištu tijela nadležnog za unutarnje poslove, u izvorniku ili preslici, ako se prebivalište za osobe na koje upućuje članak 7. točka 6. ovoga Pravilnika razlikuje od onoga naznačenoga u osobnoj iskaznici

8. potvrde o osposobljenosti zaposlenika za rad na siguran način i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 7. točke 5. ovoga Pravilnika odnosno potvrde o osposobljenosti zaposlenika za rad na siguran način rada radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 8. točka 2. i članka 9. točka 1. ovoga Pravlnika; u preslici

9. potvrde poslodavca ili bivšega poslodavca o sudjelovanju osoba iz članka 7. točke 10. ovoga Pravilnika na poslovima preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava s razdobljima sudjelovanja odnosno o sudjelovanju u građenju ili održavanju vodnih građevina iz članka 25. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona o vodama s razdobljem sudjelovanja, kao i potvrdu Hrvatskih voda ili drugoga investitora o sudjelovanju poslodavca ili bivšega poslodavca na tim poslovima s razdobljima sudjelovanja; umjesto potvrda Hrvatskih voda ili drugih investitora iz ove točke mogu se podnijeti ugovori između Hrvatskih voda ili drugog investitora i poslodavca odnosno bivšeg poslodavca; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici

10. licence za informatičke programe radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 4. točke 3. i članka 5. točke 3. ovoga Pravilnika; u preslici

11. popis opreme s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo ili leasing) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 4. točke 4., članka 5. točke 2., članka 6. točaka 3., 4. i 5., članka 7. točke 7., članka 8. točke 3. i članka 9. točke 2. ovoga Pravilnika;u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe, kao i zapisnike o pregledu i ispitivanju radne opreme radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 6. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika; u preslici

12. popis opreme s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo ili leasing) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 7. točke 7. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva, a zapisnike o pregledu i ispitivanju radne opreme u skladu s propisima o zaštiti na radu te svjedodžbu o sposobnosti za plovidbu, u skladu s propisima o plovidbi i lukama unutarnjih voda radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 7. točke 7. ovoga Pravilnika; u preslici

13. potvrda o ispunjavanju standarda ISO 9001 i ISO 14001 radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 7. točke 9. ovoga Pravilnika; u izvorniku ili preslici i

14. uz zahtjev za izdavanje certifikacijskog rješenja uz koji se obvezatno prilažu i dokazi iz točaka 1., 2., 4., 5. i 8. stavka 2. ovoga članka prilaže se i izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su isprave iz točaka 1., 2., 4., 5. i 8. stavka 2. ovoga članka vjerodostojne i sadržajno istinite; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva.

Dokazni dio certifikacijskog postupka

Članak 16.

(1) Dokazni dio certifikacijskog postupka obavezno obuhvaća:

– uvid i ocjenu dostavljenih isprava

– uvid na licu mjesta u dopunske isprave pohranjene kod stranke (osobito izvornike isprava koje su dostavljene uz zahtjev, ugovore, kartice kupaca, karticu dugotrajne imovine i sl.) i ocjenu istih i

– očevid na licu mjesta kod stranke, odnosno pregled strojeva, alata i druge opreme.

(2) Dokazni dio certifikacijskog postupka može obuhvatiti i druga dokazna sredstva, ako postoji dvojba u istinitost ili potpunost onih navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(3) Po dovršenom dokaznom dijelu certifikacijskog postupka povjerenstvo sastavlja zapisnik s prijedlogom za odbacivanje, odbijanje ili prihvaćanje zahtjeva.

Mjerila za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 17.

(1) Ispunjenje posebnih uvjeta iz članaka 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika utvrđuje se rješenjem.

(2) Zaposlenici više stručne spreme priznaju se kao zaposlenici niže stručne spreme, ako je to stranka tražila u svom zahtjevu za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta.

(3) Za svaku djelatnost, odnosno posao iz članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika izdaje se zasebno rješenje, osim gdje je ovim Pravilnikom drugačije određeno.

Važenje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 18.

(1) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članaka 4., 5., 6., 8. i 9. ovoga Pravilnika važi na području Republike Hrvatske.

(2) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika važi za branjeno područje za koje je izdano.

(3) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika izdano za jedno branjeno područje važi i na drugim branjenim područjima kada se zbog izvanrednih okolnosti u stadijima redovite i izvanredne obrane od poplava ne može očekivati da će imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika na odnosnom branjenom području uspješno provesti obranu od poplava vlastitim ljudstvom i opremom.

(4) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika važi i za djelatnosti iz članaka 8. i 9. ovoga Pravilnika.

(5) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika izdano za jedno branjeno područje važi i na susjednom branjenom području dok se za susjedno branjeno područje ne izda rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Trajanje rješenja

Članak 19.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika izdaje se na razdoblje od 10 godina.

Sadržaj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 20.

Izreka rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članaka 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika sadrži:

1. naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta odnosno obrta imatelja rješenja

2. utvrđenje da imatelj rješenja ispunjava uvjete iz članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika

3. oznaku djelatnosti za koje se rješenje izdaje uključujući i slučaj iz članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika

4. oznaku branjenoga područja za koje važi rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika

5. datum isteka rješenja i

6. utvrđenje o prestanku važenja rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za istu djelatnost, izdanih na temelju propisa o vodama koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, gdje je primjenjivo.

Popis izdanih certifikacijskih rješenja

Članak 21.

(1) Ministarstvo je dužno na svojim internetskim stranicama objaviti ažuran popis svih važećih rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta izdanih temeljem ovoga Pravilnika, u roku od 15 dana od dana izdavanja svakog pojedinog rješenja

(2) U popisu iz stavka 1. ovoga članka, podaci o izdanim rješenjima se razvrstavaju po datumu izdavanja u 6 skupina koje odgovaraju djelatnostima odnosno poslovima iz članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika.

(3) Popis iz stavka 1. ovoga članka sadržava, pored datuma izdavanja i podatke iz članka 20. točaka 1., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

7. PRESTANAK ISPUNJENJA POSEBNIH
UVJETA

Članak 22.

Pod prestankom ispunjenja posebnih uvjeta, u smislu članka 211. stavka 1. točke 1. Zakona o vodama, smatra se i naknadno utvrđenje da je imatelj rješenja u certifikacijskom postupku podnio neistinitu ili nevjerodostojnu ispravu.

8. PRIJAVE VODOPRAVNOJ
INSKPEKCIJI

Članak 23.

Hrvatske vode su ovlaštene i dužne prijaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijske poslove u području vodnoga gospodarstva okolnosti iz članka 211. Zakona o vodama i članka 22. ovoga Pravilnika, koje spoznaju tijekom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti.

9. PRILOZI

Članak 24.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su prilozi koji se objavljuju uz ovaj Pravilnik, i to:

– Prilog I.: Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama za obavljanje poslova preventivne obrane od poplava, poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava

– Prilog II.: Posebni uvjeti tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje poslova preventivne obrane od poplava, poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava

– Prilog III.a: Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama te tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju

– Prilog III.b: Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama te tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti održavanja građevina za navodnjavanje.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obveza usklađivanja

Članak 25.

(1) Imatelji rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za istu djelatnost, izdanih na temelju propisa o vodama koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužni su u roku od 12 mjeseci uskladiti svoje akte s odredbama ovoga Pravilnika, osim s odredbama članka 7. točke 10. i Priloga I., II., III.a i III.b ovom Pravilniku.

(2) Ako imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ne postupi po odredbi stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da je prestao ispunjavati posebne uvjete, u smislu članka 211. stavka 1. točke 1. Zakona o vodama.

Započeti postupci

Članak 26.

Svi upravni postupci izdavanja certifikacijskih rješenja započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a koji nisu okončani izvršnim upravnim aktom, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (»Narodne novine«, br. 83/10, 126/12 i 112/14).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/207
Urbroj: 517-07-1-1-3-20-11
Zagreb, 24. veljače 2020.

Ministar
Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA

Branjeno područjeNajmanji broj i struka zaposlenika
BrojSveukupnoTehničke strukeOstale struke
UkupnoDSS ili VSSPSS ili VŠSSSSVKV i KVPKV i NKVUkupnoDSSSSS
174701251943413
276722231550413
354482381520624
460572222625312
538361121517211
646431231225312
760571222230312
84945115299413
966621231343413
10908348202130734
1176724241547413
12968925104428725
1380762282638413
142162035794214013211
1565621281437312
163129111818211
175350122837312
183028111619211
193129111620211
2050482562510211
213230213618211
2295902341962514
2311711010556030734
2436331221414312
253129123914211
2634311201414312
273230111621211
282321111414211
2967632331342413
30171511139211
31151311128211
3266632221047321
33595444211015514
3470671251247312Tumač:

1. Broj branjenoga područja iz članka 11. Pravilnika

2. DSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

3. VSS – visoka stručna sprema

4. PSS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

5. VŠS – viša stručna sprema

6. SSS – srednja stručna sprema uključujući gimnaziju

7. VKV – visokokvalificirani

8. KV – kvalificirani

9. PKV – polukvalificirani

10. NKV – nekvalificirani

11. Kratice VSS, VŠS, SSS, VKV, PKV, KV i NKV preuzete su iz Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine«, br. 111/98, 124/08, 147/10 i 14/11).

PRILOG II.

POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA

Branjeno područjeOpremaVrsta opremeNajmanji broj
broj 1
bageriklasični do 120 kW4
klasični veći od 120 kW1

koračajući do 100 kW1

long reach veći od 100 kW1

utovarivačido 75 kW0

veći od 75 kW0

buldozerido 85 kW1

veći od 85 kW1

kombinirani strojevido 75 kW2

veći od 75 kW1

vibronabijačivaljci1

pločasti vibronabijači4

pumpe i agregatipumpe za vodu5

agregati4

kamioni i prikolicedo 100 kW2

veći od 100 kW2

prikolice za prijevoz strojeva1

stroj s mlatilicomdo 70 kW2

veće od 70 kW4

kosilicedo 30 kW3

veće od 30 kW6

strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)2

motorne pile i ručni rotacijski sjekači35
broj 2
bageriklasični do 120 kW3
klasični veći od 120 kW1
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW0
veći od 85 kW2
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači5
pumpe i agregatipumpe za vodu6
agregati5
kamioni i prikolicedo 100 kW2
veći od 100 kW2
prikolice za prijevoz strojeva2
stroj s mlatilicomdo 70 kW1
veći od 70 kW2
kosilicedo 30 kW0
veće od 30 kW13
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači10
Plovna mehanizacijaPlovni tegljač od 100 kW ili više2
Plovni bager – vedričar preko 200 kW1
Plutajuće postrojenje – sisavac preko 50 kW1
Plovna teglenica otvorena veća od 150 t2
Riječni čamac – motorni1
broj 3
bageriklasični do 120 kW5
klasični veći od 120 kW3
koračajući do 100 kW2
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW0
veći od 85 kW3
kombinirani strojevido 75 kW1
veći od 75 kW3
vibronabijačivaljci2
pločasti vibronabijači6
pumpe i agregatipumpe za vodu8
agregati3
kamioni i prikolicedo 100 kW1
veći od 100 kW4
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW3
veći od 70 kW2
kosilicedo 30 kW0
veće od 30 kW4
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači36
broj 4
bageriklasični do 120 kW2
klasični veći od 120 kW1
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW1
veći od 75 kW1
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači3
pumpe i agregatipumpe za vodu4
agregati3
kamioni i prikolicedo 100 kW2
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW1
veći od 70 kW1
kosilicedo 30 kW6
veće od 30 kW5
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači10
broj 5
bageriklasični do 120 kW2
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW0
kombinirani strojevido 75 kW1
veći od 75 kW1
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu3
agregati2
kamioni i prikolicedo 100 kW1
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW2
veći od 70 kW0
kosilicedo 30 kW5
veće od 30 kW3
strojevi i alati za sječuškare za sječu (traktorski priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači5
broj 6
bageriklasični do 120 kW4
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW0
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW2
veći od 75 kW1
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači4
pumpe i agregatipumpe za vodu5
agregati4
kamioni i prikolicedo 100 kW2
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW1
veći od 70 kW0
kosilicedo 30 kW4
veće od 30 kW1
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači5
broj 7
bageriklasični do 120 kW3
klasični veći od 120 kW1
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW2
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači5
pumpe i agregatipumpe za vodu6
agregati5
kamioni i prikolicedo 100 kW2
veći od 100 kW2
prikolice za prijevoz strojeva2
stroj s mlatilicomdo 70 kW1
veći od 70 kW1
kosilicedo 30 kW6
veće od 30 kW5
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači10
broj 8
bageriklasični do 120 kW4
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW0
veći od 85 kW3
kombinirani strojevido 75 kW1
veći od 75 kW1
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači0
pumpe i agregatipumpe za vodu2
agregati2
kamioni i prikolicedo 100 kW3
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW0
veći od 70 kW2
kosilicedo 30 kW0
veće od 30 kW10
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači10
broj 9
bageriklasični do 120 kW2
klasični veći od 120 kW1
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW1
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu4
agregati3
kamioni i prikolicedo 100 kW2
veći od 100 kW3
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW5
veći od 70 kW7
kosilicedo 30 kW4
veće od 30 kW5
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači25
broj 10
bageriklasični do 120 kW2
klasični veći od 120 kW3
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW1
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW5
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači3
pumpe i agregatipumpe za vodu7
agregati6
kamioni i prikolicedo 100 kW10
veći od 100 kW3
prikolice za prijevoz strojeva2
stroj s mlatilicomdo 70 kW3
veći od 70 kW6
kosilicedo 30 kW5
veće od 30 kW3
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači18
vibro ježmase veće od 10t2
autocisternamin. 2000 l, do 100 kW1
broj 11
bageriklasični do 120 kW8
klasični veći od 120 kW1
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW0
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW1
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači5
pumpe i agregatipumpe za vodu10
agregati5
kamioni i prikolicedo 100 kW2
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW0
veći od 70 kW2
kosilicedo 30 kW3
veće od 30 kW2
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači25
viličardo 50 kW1
hidraulički čekić1
vitloveće od 4,5 t1
broj 12
bageriklasični do 120 kW7
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW2
long reach veći od 100 kW0
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW2
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW1
veći od 75 kW1
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu6
agregati5
kamioni i prikolicedo 100 kW4
veći od 100 kW2
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW2
veći od 70 kW0
kosilicedo 30 kW0
veće od 30 kW8
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači40
broj 13
bageriklasični do 120 kW3
klasični veći od 120 kW5
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW2
utovarivačido 75 kW1
veći od 75 kW1
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW3
kombinirani strojevido 75 kW3
veći od 75 kW1
vibronabijačivaljci5
pločasti vibronabijači6
pumpe i agregatipumpe za vodu7
agregati6
kamioni i prikolicedo 100 kW6
veći od 100 kW10
prikolice za prijevoz strojeva2
stroj s mlatilicomdo 70 kW7
veći od 70 kW4
kosilicedo 30 kW5
veće od 30 kW8
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači20
broj 14
bageriklasični do 120 kW7
klasični veći od 120 kW2
koračajući do 100 kW2
long reach veći od 100 kW2
utovarivačido 75 kW2
veći od 75 kW1
buldozerido 85 kW5
veći od 85 kW2
kombinirani strojevido 75 kW7
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci3
pločasti vibronabijači5
pumpe i agregatipumpe za vodu10
agregati10
kamioni i prikolicedo 100 kW6
veći od 100 kW10
prikolice za prijevoz strojeva3
stroj s mlatilicomdo 70 kW3
veći od 70 kW4
kosilicedo 30 kW7
veće od 30 kW7
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači20
broj 15
bageriklasični do 120 kW4
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW0
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu4
agregati2
kamioni i prikolicedo 100 kW0
veći od 100 kW2
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW2
veći od 70 kW10
kosilicedo 30 kW0
veće od 30 kW0
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)0
motorne pile i ručni rotacijski sjekači30
broj 16
bageriklasični do 120 kW1
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW2
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW0
kombinirani strojevido 75 kW1
veći od 75 kW0
vibronabijačivaljci0
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu2
agregati2
kamioni i prikolicedo 100 kW1
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW3
veći od 70 kW4
kosilicedo 30 kW1
veće od 30 kW1
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači15
broj 17
bageriklasični do 120 kW3
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW1
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW0
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu4
agregati2
kamioni i prikolicedo 100 kW0
veći od 100 kW2
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW0
veći od 70 kW2
kosilicedo 30 kW0
veće od 30 kW1
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači35
plovna mehanizacijaplovna kosilica 8-10 kW1
broj 18
bageriklasični do 120 kW2
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW0
kombinirani strojevido 75 kW1
veći od 75 kW1
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu3
agregati2
kamioni i prikolicedo 100 kW1
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW1
veći od 70 kW0
kosilicedo 30 kW5
veće od 30 kW2
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači25
broj 19
bageriklasični do 120 kW2
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW0
kombinirani strojevido 75 kW1
veći od 75 kW1
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu3
agregati2
kamioni i prikolicedo 100 kW1
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW2
veći od 70 kW0
kosilicedo 30 kW5
veće od 30 kW3
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači5
broj 20
bageriklasični do 120 kW3
klasični veći od 120 kW1
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci0
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu4
agregati3
kamioni i prikolicedo 100 kW1
veći od 100 kW2
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW0
veći od 70 kW6
kosilicedo 30 kW1
veće od 30 kW1
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači7
broj 21
bageriklasični do 120 kW3
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW0
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci2
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu3
agregati3
kamioni i prikolicedo 100 kW0
veći od 100 kW3
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW1
veći od 70 kW1
kosilicedo 30 kW6
veće od 30 kW6
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači5
broj 22
bageriklasični do 120 kW8
klasični veći od 120 kW2
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW2
utovarivačido 75 kW1
veći od 75 kW1
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW3
vibronabijačivaljci3
pločasti vibronabijači5
pumpe i agregatipumpe za vodu6
agregati10
kamioni i prikolicedo 100 kW0
veći od 100 kW10
prikolice za prijevoz strojeva2
stroj s mlatilicomdo 70 kW1
veći od 70 kW7
kosilicedo 30 kW2
veće od 30 kW0
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači10
broj 23
bageriklasični do 120 kW10
klasični veći od 120 kW1
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW1
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW0
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW3
vibronabijačivaljci4
pločasti vibronabijači6
pumpe i agregatipumpe za vodu5
agregati8
kamioni i prikolicedo 100 kW10
veći od 100 kW10
prikolice za prijevoz strojeva2
stroj s mlatilicomdo 70 kW0
veći od 70 kW0
kosilicedo 30 kW21
veće od 30 kW0
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači20
broj 24
bageriklasični do 120 kW2
klasični veći od 120 kW1
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW0
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW1
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci2
pločasti vibronabijači3
pumpe i agregatipumpe za vodu2
agregati3
kamioni i prikolicedo 100 kW2
veći od 100 kW3
prikolice za prijevoz strojeva2
stroj s mlatilicomdo 70 kW0
veći od 70 kW0
kosilicedo 30 kW14
veći od 30 kW0
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)0
motorne pile i ručni rotacijski sjekači10
broj 25
bageriklasični do 120 kW3
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW0
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW0
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači3
pumpe i agregatipumpe za vodu2
agregati3
kamioni i prikolicedo 100 kW1
veći od 100 kW2
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW3
veći od 70 kW0
kosilicedo 30 kW6
veći od 30 kW0
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači10
broj 26
bageriklasični do 120 kW4
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW0
kombinirani strojevido 75 kW1
veći od 75 kW1
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu1
agregati2
kamioni i prikolicedo 100 kW1
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW1
veći od 70 kW0
kosilicedo 30 kW18
veće od 30 kW0
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)2
motorne pile i ručni rotacijski sjekači14
broj 27
bageriklasični do 120 kW2
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW0
kombinirani strojevido 75 kW1
veći od 75 kW1
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu1
agregati2
kamioni i prikolicedo 100 kW1
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW2
veći od 70 kW0
kosilicedo 30 kW5
veće od 30 kW3
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači15
plovna mehanizacijaplovna kosilica 8-10 kW1
broj 28
bageriklasični do 120 kW2
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW0
kombinirani strojevido 75 kW1
veći od 75 kW1
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu1
agregati2
kamioni i prikolicedo 100 kW1
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW1
veći od 70 kW0
kosilicedo 30 kW4
veće od 30 kW1
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači5
broj 29
bageriklasični do 120 kW6
klasični veći od 120 kW1
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW2
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW0
kombinirani strojevido 75 kW3
veći od 75 kW1
vibronabijačivaljci2
pločasti vibronabijači3
pumpe i agregatipumpe za vodu5
agregati5
kamioni i prikolicedo 100 kW6
veći od 100 kW3
prikolice za prijevoz strojeva2
stroj s mlatilicomdo 70 kW3
veći od 70 kW0
kosilicedo 30 kW3
veće od 30 kW0
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači30
broj 30
bageriklasični do 120 kW4
klasični veći od 120 kW3
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW2
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW1
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW0
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW3
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu1
agregati2
kamioni i prikolicedo 100 kW5
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW1
veći od 70 kW2
kosilicedo 30 kW12
veće od 30 kW2
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)0
motorne pile i ručni rotacijski sjekači15
broj 31
bageriklasični do 120 kW1
klasični veći od 120 kW0
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW0
kombinirani strojevido 75 kW1
veći od 75 kW0
vibronabijačivaljci0
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu1
agregati2
kamioni i prikolicedo 100 kW1
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW1
veći od 70 kW0
kosilicedo 30 kW11
veće od 30 kW0
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači10
broj 32
bageriklasični do 120 kW5
klasični veći od 120 kW1
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW2
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW1
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci2
pločasti vibronabijači1
pumpe i agregatipumpe za vodu4
agregati2
kamioni i prikolicedo 100 kW5
veći od 100 kW3
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW0
veći od 70 kW2
kosilicedo 30 kW0
veće od 30 kW1
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači7
plovna mehanizacijarefuler 200-300 kW1
samohodna klapeta 100 t1
plovna kosilica 8-10 kW1
motorni čamac do 30 kW1
splav 100 t1
motorni brod do 100 kW1
broj 33
bageriklasični do 120 kW3
klasični veći od 120 kW2
koračajući do 100 kW1
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW0
veći od 75 kW0
buldozerido 85 kW0
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači5
pumpe i agregatipumpe za vodu7
agregati5
kamioni i prikolicedo 100 kW2
veći od 100 kW6
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW0
veći od 70 kW1
kosilicedo 30 kW3
veće od 30 kW5
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)1
motorne pile i ručni rotacijski sjekači5
broj 34
bageriklasični do 120 kW3
klasični veći od 120 kW1
koračajući do 100 kW0
long reach veći od 100 kW1
utovarivačido 75 kW1
veći od 75 kW1
buldozerido 85 kW0
veći od 85 kW1
kombinirani strojevido 75 kW0
veći od 75 kW2
vibronabijačivaljci1
pločasti vibronabijači2
pumpe i agregatipumpe za vodu6
agregati5
kamioni i prikolicedo 100 kW2
veći od 100 kW1
prikolice za prijevoz strojeva1
stroj s mlatilicomdo 70 kW2
veći od 70 kW2
kosilicedo 30 kW0
veće od 60 kW1
strojevi i alati za sječuškare za sječu (strojni priključak)0
motorne pile i ručni rotacijski sjekači8
plovna mehanizacijasamohodni plovni refuler veći od 250 kW1
plovni tegljač od 100 kW ili više1
plovni bager veći od 120 kW s platformom1
plovna teglenica otvorena veća od 150 t2
riječni čamac -motorni2
Tumač:

Broj branjenoga područja iz članka 11. Pravilnika

PRILOG III.a

POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA TE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU

A. BROJNOST I STRUČNOST ZAPOSLENIKA

Brojnost i stručnost zaposlenikaNajmanji broj
1.ZAPOSLENICI UKUPNO15
1.1.ZAPOSLENICI TEHNIČKIH STRUKA13
1.1.1.DSS ILI VSS/PSS ILI VŠS1
1.1.2.VKV I KV5
1.1.3.PKV I NKV7
1.2.ZAPOSLENICI OSTALIH STRUKA2
1.2.1.DSS ILI PSS1
1.2.2.SSS1


B. TEHNIČKA OPREMLJENOST

Tehnička opremljenostNajmanji broj
2.STROJEVI I ALATI UKUPNO16
2.1.KORAČAJUĆI BAGERI SNAGE DO 100 kW (za rad u težim uvjetima i na nepristupačnim terenima)1
2.2.BAGERI VELIKOG DOHVATA SNAGE VEĆE OD 100 kW1
2.3.KOMBINIRANI STROJEVI SNAGE VEĆE OD 50 kW (prikladni kao zamjena za klasične bagere i buldozere)1
2.4.KOSILICA SNAGE VEĆE OD 60 kW (motorna kosilica za travu, korov i šiblje do 3 cm, te za rad na većim pokosima; sposobna za rad s većim kranovima za priključak reznog alata za košnju trave, te rad s reznim alatom za drvenasto raslinje – rotacijskim i strižnim)1
2.5.MLATILICA SNAGE VEĆE OD 70 kW (stroj za uklanjanje i usitnjavanje trave s većim radnim alatom, te za uklanjanje korova i šiblja do 10 cm sa sposobnošću rada s većim kranom; što može biti i mlatilica priključena na bager ili traktor snage cca 100 kW ili veći.)1
2.6.MOTORNE PILE I RUČNI ROTACIJSKI SJEKAČI SJEKAČI10
2.7.PRIKOLICE ZA PRIJEVOZ STROJEVA1


Tumač:

1. DSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

2. VSS – visoka stručna sprema

3. PSS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

4. VŠS – viša stručna sprema

5. SSS – srednja stručna sprema uključujući gimnaziju

6. VKV – visokokvalificirani

7. KV – kvalificirani

8. PKV – polukvalificirani

9. NKV – nekvalificirani

10. Kratice VSS, VŠS, SSS, VKV, PKV, KV i NKV preuzete su iz Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine«, br. 111/98, 124/08, 147/10 i 14/11).

PRILOG III.b

POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA, TE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE

A. BROJNOST I STRUČNOST ZAPOSLENIKA

Brojnost i stručnost zaposlenikaNajmanji broj
1.ZAPOSLENICI UKUPNO5
1.1.ZAPOSLENICI TEHNIČKE STRUKE5
1.1.1.

DSS ILI VSS/ PSS ILI VŠS

– strojarskog smjera 1

– elektro smjera 1

2
1.1.2.VKV i KV2
1.1.3.PKV I NKV1


B. TEHNIČKA OPREMLJENOST

Tehnička opremljenostNajmanji broj
2.STROJEVI I ALATI UKUPNO2
2.1.Kamion nosivosti 15 t1
2.2.KOMBINIRANI STROJEVI SNAGE VEĆE OD 50 kW (prikladni kao alternativa za klasične bagere i buldožere)1


Tumač:

1. DSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

2. VSS – visoka stručna sprema

3. PSS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

4. VŠS – viša stručna sprema

5. SSS – srednja stručna sprema uključujući gimnaziju

6. VKV – visokokvalificirani

7. KV – kvalificirani

8. PKV – polukvalificirani

9. NKV – nekvalificirani

10. Kratice VSS, VŠS, SSS, VKV, PKV, KV i NKV preuzete su iz Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine«, br. 111/98, 124/08, 147/10 i 14/11).