Pravilnik o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 28/2020 (13.3.2020.), Pravilnik o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede

657

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2019/2236 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2020. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru, ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

(1) U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 18/19, 101/19, 115/19 i 16/20) u članku 8. stavku 3. riječi: »u članku 4. stavku 2.« mijenjaju se i glase: »u članku 4. stavcima 2. i 3.«.

(2) U stavku 4. riječi: »u članku 4. stavku 2.« mijenjaju se i glase: »u članku 4. stavku 3.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/22

Urbroj: 525-13/0737-20-9

Zagreb, 2. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.