Dopuna Liste zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku

NN 28/2020 (13.3.2020.), Dopuna Liste zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

660

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18) ministar zdravstva donosi

DOPUNU LISTE

ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

(1) U Listi zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 60/14) u točki I. dodaje se nova podtočka 7. koja glasi:

7Bolest COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2


(2) Dosadašnje podtočke 7. – 99. postaju podtočke 8. – 100.

II.

Ova Lista stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-11/08

Urbroj: 534-02-1-1/2-20-1

Zagreb, 10. ožujka 2020.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.