Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Staroga Grada

NN 28/2020 (13.3.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Staroga Grada

Grad Stari Grad

667

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16 i 101/17), te članaka 81., 87. i 101. Statuta Grada Staroga Grada (»Službeni glasnik Grada Staroga Grada«, br. 12/09, 3/10, 4/13, 5/13 i 6/18), u skladu s uputom Središnjeg ureda Porezne uprave Ministarstva financija, klasa: 410-01/19-01/2709, urbroj: 513-07-21-01-19-2 od 27. prosinca 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na svojoj XXXII. sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA STAROGA GRADA

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Staroga Grada (»Službeni glasnik Grada Staroga Grada« broj: 10/19) članak 3. briše se.

Članak 2.

Članak 8. briše se.

Članak 3.

Članak 9. briše se.

Članak 4.

Članak 10. briše se.

Članak 5.

Članak 12. briše se.

Članak 6.

Članak 13. briše se.

Članak 7.

Članak 14. briše se.

Članak 8.

Članak 15. briše se.

Članak 9.

Članak 16. briše se.

Članak 10.

U članku 17. stavak 2. briše se.

Članak 11.

Članak 18. briše se.

Članak 12.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

(2) Ista Odluka objavit će se i u »Službenom glasniku Grada Staroga Grada«.

Klasa: 410-01/19-01/9

Urbroj: 2128/03-20-4

Stari Grad, 27. veljače 2020.

Predsjednik
Teo Bratanić, v. r.