Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN 31/2020 (18.3.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

677

Na temelju članka 128. stavka 1. i članka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj 112/17, 34/18, 36/19 i 98/19) članku 3. točki 1. riječ: »Održavanja« zamjenjuje se riječima: »Redovitog održavanja«.

U točki 3. podtočki c) na kraju rečenice briše se točka zarez.

Iza podtočke c) dodaje se podtočka d) koja glasi:

»d) izvode sustavi i instalacije elektroničke komunikacijske mreže (kabelska mreža);«.

Članak 2.

U članku 4. točke 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»8. Građevina za sigurnost:

a) cestovnog prometa (vertikalna i horizontalna signalizacija)

b) cestovnog prometa (cestovni portali za smještaj prometnih znakova i opreme uključujući znakove i opremu te cestovna rasvjeta)

c) plovidbe (objekt signalizacije)

d) zračnog prometa (objekata za smještaj navigacijskog uređaja građevinske (bruto) površine do 12 m²);

9. Građevina i oprema namijenjena za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav unutar građevne čestice postojeće željezničke infrastrukture i to:

a) građevina i oprema signalno-sigurnosnog i prometno-upravljačkog infrastrukturnog podsustava

b) građevina za smještaj unutrašnje opreme uređaja prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava, građevinske (bruto) površine do 12 m² i visine do 3,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje do najviše točke građevine;«.

Članak 3.

U članku 5. točki 1. iza riječi: »građevinu« dodaju se riječi: »te izvanredno održavanje građevine«.

U točki 5. riječ: »Održavanja« zamjenjuje se riječima: »Izvanrednog održavanja«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Za gradnju građevina i izvođenje radova iz članaka 2., 3., 3.a, članka 4. točke 1. podtočke c) i d), točke 2., točke 3., točke 4., točke 5., točke 6., točke 7., točke 8. podtočke a), c) i d), točke 10., točke 11., točke 12. podtočke a), točke 13., točke 14., točke 17., točke 20., točke 23., članka 5. točke 2., točke 3., točke 4., točke. 5., točke 9., točke 10., točke 11., točke 12., točke 13., točke 14., točke 15., točke 16., točke 18., točke 20., točke 21. i članka 5.a ovoga Pravilnika ne izdaje se uporabna dozvola.

(2) Glavni projekti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika za građenje građevina i izvođenje radova za koje se prema ovom Pravilniku izdaje uporabna dozvola, osim projekta iz članka 5. točaka 6. i 7. ovoga Pravilnika, moraju sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima.

(3) Na izdavanje potvrda iz stavka 2. ovoga članka i na utvrđivanje posebnih uvjeta koje prethodi izdavanju tih potvrda, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o gradnji kojima je uređeno utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanje potvrda glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola.

(4) Investitor je dužan prijaviti početak građenja građevina iz članaka 4. i 5.a stavka 2. ovoga Pravilnika i izvođenja radova iz članka 5. ovoga Pravilnika sukladno Zakonu o gradnji.

(5) Stručni nadzor građenja provodi se nad građenjem građevina iz članaka 4. i 5.a stavka 2. ovoga Pravilnika i nad izvođenjem radova iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(6) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se od 24. listopada 2019.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/20-04/3

Urbroj: 531-01-20-6

Zagreb, 5. ožujka 2020.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.