Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uređivanju šuma

NN 31/2020 (18.3.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uređivanju šuma

Ministarstvo poljoprivrede

678

Na temelju članaka 28. stavka 14. i članka 47. stavka 7. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18, 115/18 i 98/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UREĐIVANJU ŠUMA

Članak 1.

U Pravilniku o uređivanju šuma (»Narodne novine«, br. 97/18 i 101/18), u članku 92. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Izvanredna revizija može se izraditi za gospodarske jedinice u kojima se utvrdi potreba za promjenom propisa iskorištavanja nedrvnih šumskih proizvoda, u mjeri u kojoj se ne ugrožavaju stabilnost ekosustava i bioraznolikost te u opsegu koji ne umanjuje općekorisne funkcije šuma.«

Dosadašnji stavci 2. do 10. postaju stavci 3. do 11.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/18-01/46
Urbroj: 525-11/20-29
Zagreb, 6. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.