Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN 31/2020 (18.3.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

679

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE INFORMIRANJE U DRŽAVAMA ČLANICAMA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, broj 8/19) u članku 3. iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9) Ponuditelj je poslovni subjekt koji je dostavio ponudu roba i usluga korisniku ili podnositelju za predmetno ulaganje.«

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Projekt se mora odnositi isključivo na jednu državu članicu.«

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Sukob interesa

Članak 9.a

(1) Sukobom interesa smatra se:

– kad predstavnici korisnika ili podnositelja koji obavljaju upravljačke poslove i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje pri odabiru ponuditelja roba i usluga u okviru projekta, obavljaju upravljačke poslove kod ponuditelja te da s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) obavljaju upravljačke poslove kod ponuditelja

– ukoliko osoba koja obavlja upravljačke poslove kod korisnika ili podnositelja i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje pri odabiru ponuditelja su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% kod ponuditelja te da s njim povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% kod ponuditelja i

– kad su predstavnici korisnika ili podnositelja povezane osobe s ponuditeljevim podizvođačima za robe i usluge koje on koristi u okviru projekta, te kada su predstavnici korisnika ili podnositelja povezane osobe s konzultantskom tvrtkom ili fizičkom osobom koja je u svojstvu konzultanta u ime podnositelja pripremala prijavu, Plan aktivnosti i ostalu projektnu dokumentaciju, a na jednak način povezane kao i u podstavku 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Uz prijavu na Natječaj podnositelj je obvezan podnijeti Izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz stavka 1. ovoga članka, koju u sklopu natječaja formira Agencija.

(3) Ako se u bilo kojem trenutku, u razdoblju nakon podnošenja prijave na Natječaj do isteka roka od pet godina nakon dana konačne isplate sredstava navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju, utvrdi postojanje sukoba interesa iz stavka 1. ovoga članka Agencija će u skladu s tijekom projekta donijeti Odluku o odbijanju projekta, Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i Odluku o poništenju projekta, a u slučaju isplaćene potpore donosi Odluku o povratu financijskih sredstava potpore.«

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Agencija za plaćanja Natječajem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje dokumentaciju koju podnositelj mora dostaviti uz prijavu na natječaj, te u cilju ubrzavanja postupka obrade prijava Natječajem može utvrditi dokumentaciju za koju podnositelj nema mogućnost naknadno dostavljati dopune, ispravke ili davati dodatna obrazloženja.«

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon objave Natječaja iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, podnositelj preporučenom poštom s povratnicom, dostavlja na adresu objavljenu u Natječaju prijavu na Natječaj kojoj je priložio traženu dokumentaciju.

(2) Podnositelj prijave je u ime javnog tijela odgovorna osoba za zastupanje javnog tijela, u ime udruge proizvođača vina predsjednik udruge, a u ime ostalih korisnika navedenih u članku 4. ovoga Pravilnika odgovorne osobe u tim tijelima.

(3) Ukoliko je podnositelj stručna organizacija, organizacija proizvođača vina, udruženje organizacije proizvođača vina, privremeno ili stalno udruženje dvaju ili više proizvođača, sektorska organizacija, javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja proizvođače vina, pri podnošenju prijave podnositelj prilaže dokumentaciju koja se odnosi na podnositelja ili njegove članove sukladno Natječaju iz članka 10. ovoga Pravilnika, a kojom dokazuje:

– članstvo subjekata koji sudjeluju u mjeri i

– udovoljavanje kriterijima podnositelja sukladno članku 5. ovoga Pravilnika, na temelju proizvodnog, financijskog i administrativnog kapaciteta članova proizvođača koje podnositelj predstavlja.

(4) Uz prijavu iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika podnositelj je dužan priložiti popunjeni plan aktivnosti s pratećom dokumentacijom sukladno Natječaju iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Prijavni obrazac i Plan aktivnosti moraju biti valjano potpisani i ovjereni od odgovorne osobe.

(6) Podnositelj je dužan dokazati da u vrijeme podnošenja prijave ima podmirene obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske.«

Članak 6.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) ili u hrvatskim kunama (HRK). Ponuditelj i/ili podizvođač/podugovaratelj mora biti registriran za djelatnost za koju je izdao ponudu.«

U stavku 7. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – neovisnost ponuda (Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i/ili usluga, s kojima je u sukobu interesa, uključivo i ponuditeljeve podizvođače za robe i usluge koje on koristi u okviru projekta. Na ponudi mora biti navedeno da li u provedbi ulaganja sudjeluju podizvođači/podugovaratelji te ako sudjeluju, isti moraju biti navedeni na način da ih se može identificirati).«

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – da su ponude važeće na dan podnošenja prijave, da u ponudama mora biti naznačeno razdoblje valjanosti ponude te da su potpisane i ovjerene od strane ponuditelja (ponude moraju biti realne i odražavati tržišne cijene te na istima trebaju biti jasno naznačeni iznosi sa i bez PDV-a. Ponude moraju biti detaljno specificirane. Iznos odabrane ponude mora biti jasno povezan s iznosom iz Plana aktivnosti.).«

Stavak 14. briše se.

Dosadašnji stavci od 15. do 18. postaju stavci od 14. do 17.

Članak 7.

U članku 24. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Kada je ponuditelj angažirao podizvođače za izvršenje određenih radova/isporuku usluga, uz Zahtjev za isplatu, osim računa ponuditelja mora se priložiti i račun podizvođača. Ako je u tom slučaju trošak ponuditelja veći, u odnosu na trošak podizvođača angažiranih za izvršenje određenih radova/isporuku usluga, kao trošak ponuditelja priznat će se trošak podizvođača uvećan za najviše 10%.«

Članak 8.

U Prilogu I. u točki 1. iza podtočke 1.13. dodaje se podtočka 1.14. koja glasi:

»1.14. troškovi vina koji se koriste u promidžbene svrhe (vrednovani po cijeni proizvodnje ukoliko je raspoloživ takav podatak) u protivnom za vino sa zaštićenom oznakom koristi se podatak iz, po godištu, posljednjeg Kataloga kalkulacija poljoprivredne proizvodnje (Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva) – Poglavlje – Vino sa ZOI – srednja cijena.«

U točki 2. podtočka 2.14. mijenja se i glasi:

»2.14. troškovi vina koji se koriste u promidžbene svrhe (vrednovani po cijeni proizvodnje ukoliko je raspoloživ takav podatak) u protivnom za vino sa zaštićenom oznakom koristi se podatak iz, po godištu, posljednjeg Kataloga kalkulacija poljoprivredne proizvodnje (Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva) – Poglavlje – Vino sa ZOI – srednja cijena.«

Članak 9.

U Prilogu III. iza grafičkog prikaza dodaje se rečenica: »Napomena: označavanje ulaganja provodi se prije svega na mjestima na kojima je isticanje znaka uočljivo, odnosno primjereno je koristiti oznaku na mjestu gdje se odvija informiranje, na tiskanom promotivnom materijalu, web stranicama, promotivnim filmovima, pri oglašavanju u tisku, TV-u i radiju, te internetu odnosno u vanjskom oglašavanju na reklamnim panoima.«

Članak 10.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, broj 8/19).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/03

Urbroj: 525-07/0132-20-3

Zagreb, 18. veljače 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.