Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona

NN 32/2020 (19.3.2020.), Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona

Hrvatski sabor

691

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2020.

Klasa: 011-01/20-01/18
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Općem poreznom zakonu (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18. i 121/19.) iza članka 107. dodaje se naslov iznad članka i članak 107.a koji glase:

»Plaćanje poreza u posebnim okolnostima

Članak 107.a

(1) »Posebne okolnosti« podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

(2) Ako posebne okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, dospijeće poreznih obveza nastalih i/ili dospjelih sukladno posebnim propisima može se odgoditi i/ili se može odobriti njihova obročna otplata.

(3) Za vrijeme trajanja odgode plaćanja i obročne otplate iz stavka 2. ovoga članka ne obračunavaju se kamate i zastara ne teče.

(4) Ministar financija pravilnikom će propisati provedbu ovoga članka.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ovlašćuje se ministar financija uskladiti Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 45/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/26
Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.