Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN 32/2020 (19.3.2020.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak

HRVATSKI SABOR

692

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2020.

Klasa: 011-01/20-01/19
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18. i 121/19.) u članku 31. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju se primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak.«.

Članak 2.

U članku 54. stavku 2. iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Porezna uprava će temeljem dostavljenih privremenih poreznih rješenja izvršiti zaduženje poreznih obveznika za utvrđenu razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili poreznim obveznicima izvršiti povrat ako porezni obveznik ispunjava uvjete za povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno ovom Zakonu i propisu kojim je uređen opći porezni postupak.«.

U stavku 3. rečenica: »Izjavljeni prigovor odgađa izvršenje privremenog poreznog rješenja do donošenja rješenja po prigovoru.« briše se.

U stavku 7. rečenica: »Izjavljena žalba ne odgađa izvršenje poreznog rješenja.“ briše se.

U stavku 8. iza riječi: »poreznom obvezom« dodaje se točka, a riječi: »te će Porezna uprava temeljem dostavljenih privremenih poreznih rješenja izvršiti zaduženje poreznih obveznika za utvrđenu razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili poreznim obveznicima izvršiti povrat ako porezni obveznik ispunjava uvjete za povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno ovom Zakonu i zakonu kojim je uređen opći porezni postupak.« brišu se.

U stavku 9. riječi: »stavkom 8.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 2.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Odredba članka 2. ovoga Zakona primjenjuje se pri postupanju Porezne uprave u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2019. godinu i nadalje.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/27
Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.