Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit

NN 32/2020 (19.3.2020.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit

HRVATSKI SABOR

693

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2020.

Klasa: 011-01/20-01/20
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16., 115/16., 106/18. i 121/19.) u članku 6. iza stavka 5. dodaju se novi stavak 6. i stavak 7. koji glase:

»(6) Porezna osnovica iz članka 5. ovoga Zakona smanjuje se za iznos potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti u smislu općeg poreznog propisa.

(7) Iznos primljene potpore iz stavka 6. ovoga članka ne utječe na prag prihoda iz članka 2. stavka 4., članka 5. stavka 7., članka 5.b stavka 1. i članka 28. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 8., mijenja se i glasi:

»(8) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi sa smanjenjem porezne osnovice.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ovaj Zakon primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2020. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja su počela teći od 1. siječnja 2020., ako ta porezna razdoblja nisu završila prije stupanja na snagu ovoga Zakona, te u postupku podnošenja prijave poreza na dobit koja se podnosi za porezno razdoblje započeto prije 1. siječnja 2020., ako porezno razdoblje za koje se podnosi prijava poreza na dobit nije isteklo prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovlašćuje se ministar financija uskladiti Pravilnik o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 146/12., 160/13., 12/14., 157/14., 137/15., 1/17., 2/18., 1/19. i 1/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/28

Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.