Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada

NN 32/2020 (19.3.2020.), Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada

HRVATSKI SABOR

695

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU RADA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2020.

Klasa: 011-01/20-01/22
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU RADA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18.) u članku 43. iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) U slučaju posebnih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušavaju okoliš, narušavaju gospodarsku aktivnost ili uzrokuju znatnu gospodarsku štetu, Upravno vijeće Zavoda može odlukom utvrditi da se pravo na novčanu pomoć iz stavka 2. ovoga članka produlji za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, a poslodavcu odobri sufinanciranje troškova produženog mirovinskog osiguranja iz stavka 3. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/30

Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.