Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

NN 32/2020 (19.3.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

HRVATSKI SABOR

697

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2020.

Klasa: 011-01/20-01/24
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Članak 1.

U Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18. i 114/18.) u članku 5. stavku 3. na kraju podstavka 6. briše se točka i dodaje se podstavak 7. koji glasi:

» – rast produktivnosti gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. Ulaganje, početno ulaganje, odnosno projekt ulaganja je početno ulaganje za mikro, male, srednje i velike poduzetnike u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo korisnika potpore:

a) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja ili

b) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta za mikropoduzetnike ili

c) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera iz članka 12. stavka 1. točke b) podtočke 4. ovoga Zakona

d) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 500.000,00 eura za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa.

e) Početno ulaganje je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

f) Sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora u istoj regiji na trećoj razini Nomenklature prostornih jedinica za statistiku smatraju se dijelom istog projekta ulaganja. Ako je taj pojedinačni projekt ulaganja veliki projekt ulaganja, ukupan iznos potpore za pojedinačni projekt ulaganja ne premašuje prilagođeni iznos potpore za velike projekte ulaganja.

U točki 13. podtočka d) mijenja se i glasi:

»d) Za potpore namijenjene velikim projektima ulaganja mora se osigurati da potpora ne prelazi prilagođeni maksimalni iznos potpore, odnosno maksimalni intenzitet potpore iz podtočke c) ove točke.

Maksimalni intenzitet i iznos regionalne potpore iz podtočaka a), b) i c) ove točke odnosi se na potpore predviđene člankom 7. točkama 1., 2., 3. i 5. do 9. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. iza točke 12. briše se točka i dodaju se točke 13. i 14. koje glase:

»13. za sektor financija i osiguranja

14. za zdravstveni sektor, sektor socijalne skrbi i sektor obrazovanja.«.

Članak 3.

U članku 7. iza točke 8. briše se točka i dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. potpore za modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodnih procesa.«.

Članak 4.

U članku 9. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako korisnik potpore smanji broj novih radnih mjesta utvrđenih odredbama stavka 1. ovoga članka prije isteka propisanog minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog ulaganja iz članka 6. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona i/ili ako ne poštuje minimalno razdoblje očuvanja predmetnog ulaganja iz članka 6. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona, prestaje mu pravo korištenja poreznih povlastica za čitavo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih povlastica uvećanih za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 1. točki c) podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Aktivnosti ugostiteljsko-turističkih usluga su:

– projekti ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, kategorije minimalno četiri zvjezdice, vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje i kampovi

– projekti ugostiteljsko-turističkih objekata – hotel baština, difuzni hotel i druge vrste smještajnih objekata nastalih obnovom kulturno-povijesne baštine, uz obveznu dostavu konzervatorskih uvjeta obnove

– projekti pratećih sadržaja svih prethodno navedenih vrsta smještajnih objekata koji uključuju: zdravstveni, kongresni, nautički, kulturni, golfski, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski i turističko-ekološki sadržaj, kao i druge inovativne sadržaje u turizmu visoke dodane vrijednosti

– projekti nautičkog turizma, kategorije četiri sidra ili više sidara

– projekti zabavnih i tematskih parkova.«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 2. riječi: »za proteklu godinu« zamjenjuju se riječima: »važećim na datum početka projekta ulaganja«.

U stavku 3. riječi: »za proteklu godinu« zamjenjuju se riječima: »važećim na datum početka projekta ulaganja«.

Članak 7.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Neaktivnu imovinu u smislu ovoga Zakona čini zemljište i/ili građevine u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom, a koja nije u funkciji i na kojoj se ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti. Neaktivnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za koju proizlazi namjera korištenja potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske neće se smatrati ona neaktivna imovina u vlasništvu Republike Hrvatske koja ima neriješene imovinskopravne odnose, imovina na kojoj postoji bilo koja vrsta upisanog tereta te imovina koja u naravi ima status poljoprivrednog, šumskog ili turističkog zemljišta.«.

Članak 8.

Iza članka 15. dodaje se odjeljak 9. s nazivom i člankom 15.a koji glase:

»9. Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa

Članak 15.a

(1) Potpore za modernizaciju poslovnih procesa odnose se na projekte ulaganja isključivo u proizvodno-prerađivačkoj industriji, odnosno na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Osnovna namjena potpore za modernizaciju poslovnih procesa je unapređenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije i njezina transformacija prema tehnološkoj razini industrije 4.0.

(3) Modernizacija, odnosno temeljita promjena u proizvodno-prerađivačkom procesu podrazumijeva unos dugotrajne imovine opreme/strojeva u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje koja je kategorizirana kao tehnološki naprednija generacija dugotrajne imovine visoke tehnologije u odnosu na dugotrajnu imovinu koja se modernizira poput: specijaliziranih robota, robotskih sustava i robotskih stanica, opreme/strojeva za automatizaciju i samokontrolu proizvodnih procesa, automatskih sustava za upravljanje proizvodnjom i opreme/strojeva za digitalizaciju proizvodnje i proizvodnih procesa.

(4) Modernizacija, odnosno temeljita promjena u proizvodno-prerađivačkom procesu podrazumijeva i unos dugotrajne nematerijalne imovine u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje koja je kategorizirana kao tehnološki naprednija generacija dugotrajne nematerijalne imovine visoke tehnologije u odnosu na dugotrajnu imovinu koja se modernizira poput: zadnje generacije softvera za upravljanje automatiziranim proizvodnim procesima u proizvodno-prerađivačkoj industriji, softvera u funkciji digitalizacije proizvodnih procesa i proizvodnje, softvera za razvoj samokontrolirajućih sustava, logičkih kontrolera i automatiziranih linija proizvodnih procesa i softvera za strojno učenje, razvoj umjetne inteligencije i vizualizaciju sustava.

(5) Učinak modernizacije poslovnih procesa u smislu rasta produktivnosti po zaposleniku iskazuje se kao porast vrijednosti ukupnog prihoda korisnika potpore za ulaganje na godišnjoj razini u odnosu na broj zaposlenika kod korisnika potpore na godišnjoj razini.

(6) Projekt ulaganja za koji se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna u minimalnom iznosu od 500.000,00 eura, uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih iz članka 6. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona kod korisnika potpore tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja za koji se namjerava koristiti potpora za modernizaciju poslovnih procesa.

(7) Za ulaganja iz stavka 6. ovoga članka u visini protuvrijednosti kuna od 500.000,00 do 1.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 50 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja.

(8) Za ulaganja iz stavka 6. ovoga članka u visini protuvrijednosti kuna od 1.000.000,00 do 3.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 75 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja.

(9) Za ulaganja iz stavka 6. ovoga članka u visini protuvrijednosti kuna iznad 3.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 100 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja.

(10) Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodne porezne godine.

(11) Razina produktivnosti po zaposleniku korisnika potpore kojem je odobrena potpora za modernizaciju poslovnih procesa u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja mora biti uvećana za minimalno 10 % u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se namjerava koristiti potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa.«.

Članak 9.

U članku 16. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Instrumenti osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi ovoga Zakona su:

– zadužnica ili bjanko-zadužnica za tražbine u visini protuvrijednosti kuna manjoj od 500.000,00 eura i

– bankarska garancija za tražbine u visini protuvrijednosti kuna od 500.000,00 eura i više.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 31/16. i 2/19.) s odredbama ovoga Zakona.

Članak 11.

Kada je za vrijeme propisanog razdoblja očuvanja novootvorenih radnih mjesta došlo do smanjenja propisanog broja radnih mjesta tijekom tri kalendarske godine, korisnicima potpora za ulaganje, a koje su ostvarili prema Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18. i 114/18.) i Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.) zbog nepovoljnih uvjeta na tržištu rada u Republici Hrvatskoj, odnosno zbog nepovoljnih tržišnih uvjeta uzrokovanih padom industrijske proizvodnje i padom potražnje robe i usluga na području Europske unije, produljuje se propisano razdoblje očuvanja broja novootvorenih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja za tri godine, bez primjene odredbi kojima se definira prestanak prava korištenja potpora za ulaganje.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/32

Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.