Zakon o dopuni Zakona o lovstvu

NN 32/2020 (19.3.2020.), Zakon o dopuni Zakona o lovstvu

HRVATSKI SABOR

703

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOVSTVU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o lovstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2020.

Klasa: 011-01/20-01/30
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O LOVSTVU

Članak 1.

U Zakonu o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18. i 32/19.) u članku 31. iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Iznimno od stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka, sredstva iz stavka 1. točaka 1., 3. i 4. ovoga članka mogu se koristiti za otklanjanje ili ublažavanje posljedica nastalih uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu odlučuje ministar.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/38

Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.