Zakon o dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida

NN 32/2020 (19.3.2020.), Zakon o dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida

HRVATSKI SABOR

704

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2020.

Klasa: 011-01/20-01/31
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Članak 1.

U Zakonu o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, br. 14/14. i 115/18.) u članku 26. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, moguće je da ovlaštene pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe na zahtjev obveznika izobrazbe administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/39

Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.