Zakon o dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

NN 32/2020 (19.3.2020.), Zakon o dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

HRVATSKI SABOR

705

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2020.

Klasa: 011-01/20-01/32
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

U Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05., 35/08., 25/09., 124/10., 55/11., 14/14. i 115/18.) u članku 74. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, neutrošeni namjenski prihodi mogu se koristiti za rashode nastale uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu odlučuje ministar.«.

Članak 2.

U članku 75. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno, neutrošeni namjenski prihodi iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mogu se koristiti za rashode nastale uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu odlučuje ministar.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/40

Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.