Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

NN 32/2020 (19.3.2020.), Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

710

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine donijela

ODLUKU

O ORGANIZACIJI RADA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

I.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija rada u tijelima državne uprave te stručnim službama Vlade Republike Hrvatske za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske i Državni inspektorat obvezni su osigurati redovno obavljanje poslova iz svog djelokruga uz odgovarajuću primjenu mjera iz ove Odluke.

Odluka se ne primjenjuje na policijske službenike i službenike Civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, te pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske.

II.

Čelnik tijela državne uprave obvezuje se bez odgode donijeti Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

III.

U tijelima državne uprave obavljat će se samo nužni i neodgodivi poslovi.

Čelnik tijela utvrdit će nužne i neodgodive poslove i broj državnih službenika i namještenika potrebnih za njihovo obavljanje (u daljnjem tekstu: nužno osoblje).

Prilikom utvrđivanja liste nužnog osoblja vodit će se kriterijima nužnosti i kriterijima rizičnosti pod uvjetom da se uz primjenu tih kriterija može organizirati rad i uredno obavljanje poslova iz stavka 1. ove točke.

IV.

Rad tijela državne uprave organizirat će se u dvije skupine nužnog osoblja (skupina A i skupina B), koje će neovisno jedna o drugoj osigurati kontinuirano obavljanje poslova.

Skupine nužnog osoblja izmjenjivat će se svaka dva tjedna, a radni prostor će se između dvije smjene dezinficirati.

V.

Državni službenici i namještenici koji neće obavljati posao na radnom mjestu kao nužno osoblje obvezni su rad obavljati kod kuće radnim danom u propisano radno vrijeme na način i pod uvjetima koje utvrdi čelnik tijela odlukom.

VI.

Čelnik tijela odlukom će imenovati koordinatore za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 zadužene za provođenje mjera zaštite sprječavanja širenja zaraze uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguravanje provedbe Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

VII.

Za vrijeme trajanja epidemije tijela državne uprave neće neposredno raditi sa strankama, osim ako je to nužno zbog specifičnog djelokruga pojedinih tijela, te su dužna na svojim mrežnim stranicama objaviti upute građanima za obraćanje tijelima elektroničkim putem, te brojeve telefona na kojima će moći ostvariti kontakt s državnim službenicima.

VIII.

Ministar uprave donijet će obvezujuću uputu za provedbu ove Odluke i objavit će je na mrežnoj stranici Ministarstva uprave.

IX.

Ova Odluka primijenit će se na odgovarajući način i na javne službe, osim područja zdravstva, znanosti i obrazovanja i socijalne skrbi, koja se uređuju posebnim propisima.

Za javne službe Odluku iz točke II. ove Odluke donijet će ravnatelji odnosno čelnici javnih službi.

Čelnik tijela državne uprave, sukladno svom djelokrugu, može na zahtjev ravnatelja odnosno čelnika javne službe dati suglasnost da se, radi osiguranja redovnog obavljanje poslova, pravila iz ove Odluke primjenjuju i na način drugačiji od utvrđenog.

X.

Čelnik tijela državne uprave sukladno svom djelokrugu i u slučaju potrebe može dodatno odrediti ustrojstvene jedinice tijela državne uprave i javne službe koje će biti izuzete od primjene pravila iz ove Odluke.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/100
Urbroj: 50301-25/06-20-1
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.