Odluka o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu

NN 32/2020 (19.3.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

711

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18), te Odlukom ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, klase: 011-02/20-01/143, urbroja: 534-02-01-2/6-20-01, od 11. ožujka 2020. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OBUSTAVI IZVOĐENJA NASTAVE U VISOKIM UČILIŠTIMA, SREDNJIM I OSNOVNIM ŠKOLAMA TE REDOVNOG RADA USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA I USPOSTAVI NASTAVE NA DALJINU

I.

U Odluci o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (»Narodne novine«, broj 29/20), točka III. mijenja se i glasi:

»Ravnatelji i čelnici tijela visokih učilišta, srednjih i osnovnih škola dužni su organizirati rad ustanova u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja na način da se nesmetano odvija nastava na daljinu.

Ravnatelji osnovnih škola dužni su organizirati rad ustanova na način da se osigura prihvat djece koja pohađaju razrednu nastavu u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece.

Ravnatelji ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja dužni su organizirati rad ustanova na način da se osigura prihvat djece u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/107

Urbroj: 50301-27/04-20-1

Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.