Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

NN 32/2020 (19.3.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

712

Na temelju članka 166. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) u svezi s člankom 31. stavka 6. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« br. 108/17) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, broj 39/11, 112/14, 33/15, 86/15 i 29/16) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Komisije 96/40/EZ od 25. lipnja 1996. o uspostavljanju zajedničkog obrasca osobne iskaznice za inspektore koji obavljaju nadzor države luke (Tekst značajan za EGP) (SL L 196/8)

– Direktiva (EU) 2017/2110 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja plovidbe na redovnoj liniji ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila i izmjeni Direktive 2009/16/EZ te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35 EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 315/61);

– Direktiva 2001/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret (Tekst značajan za EGP) ( SL L 13/9);

– Uredba 2015/757/EU Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ;

– Uredba 1257/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ;

– Provedbena odluka komisije (EU) 2015/253 оd 16. veljače 2015. o utvrđivanju pravila uzorkovanja i izvješćivanja u skladu s Direktivom Vijeća 1999/32/EZ za sadržaj sumpora u brodskim gorivima;

– Direktiva 1999/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o provedbi odredaba o radnom vremenu pomoraca na brodovima koji pristaju u lukama Zajednice;

– Direktiva 2013/38/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o izmjeni Direktive 2009/16/EZ o nadzoru države luke.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»DEFINICIJE

Pojedini izrazi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. brod na sidrištu je brod u luci ili akvatoriju u nadležnosti luke, koji nije na vezu, a uključen je u sučelje brod/luka;

2. brzo putničko plovilo je plovilo kako je definirano u Pravilu 1. poglavlja X. Konvencije SOLAS 74 i koje prevozi više od 12 putnika;

3. »Deklaracija o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca« je deklaracija navedena u Pravilu 5.1.3. MLC-a 2006.;

4. detaljni inspekcijski nadzor je provjera gdje se brod, njegova oprema i posada, u cjelini ili, ako je primjenjivo, djelomično, u okolnostima navedenim u članku 61.stavku 4. ovoga Pravilnika, podvrgavaju, temeljitom nadzoru koji obuhvaća konstrukciju broda, opremu, upućenost posade u brodske postupke, uvjete života i rada na brodu i sukladnost s brodskim operativnim postupcima;

5. domaći brod je brod upisan u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj;

6. domaća brodica je brodica upisana u očevidnik brodica u Republici Hrvatskoj;

7. domaća jahta je jahta upisana u upisnik jahti u Republici Hrvatskoj;

8. država domaćin je država u čiju ili iz čije luke ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo plovi na redovnoj liniji;

9. HSC kodeks je »Međunarodni pravilnik o sigurnosti brzih plovila« sadržan u rezoluciji IMO-ova Odbora za pomorsku sigurnost MSC.36(63) od 20. svibnja 1994. ili Međunarodni pravilnik o sigurnosti brzih plovila iz 2000. (HSC kodeks iz 2000.) sadržan u rezoluciji IMO-a MSC.97(73) iz prosinca 2000., u ažuriranoj verziji;

10. HSSC je Smjernice IMO-a za nadzore prema usklađenom sustavu nadzora i izdavanja svjedodžbi, u ažuriranoj verziji;

11. IBC Kodeks je Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju, 1983;

12. IGC Kodeks je Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenih plinova u razlivenom stanju;

13. inspekcijski poslovi jesu poslovi obavljanja inspekcijskog nadzora nad provođenjem odredaba Pomorskog zakonika koje se odnose na sigurnost plovidbe, zaštitu morskog okoliša, te životne i radne uvjete članova posade na brodovima, odredaba podzakonskih propisa donesenih na temelju Pomorskog zakonika, odredaba posebnih propisa o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, te posebnih propisa o postupnom isključenju tankera bez dvostruke oplate, odredaba tehničkih pravila, te odredaba međunarodnih konvencija;

14. inspektor je inspektor sigurnosti plovidbe Ministarstva i lučke kapetanije, stručni službenik Ministarstva i lučke kapetanije te ovlašteni službenik službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom u okviru posebnog ovlaštenja kojeg daje ministar;

15. IMDG Kodeks je Međunarodni kodeks opasnih tvari;

16. IMO je Međunarodna pomorska organizacija;

17. ISM Kodeks je Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću;

18. klasifikacijska svjedodžba je dokument kojim se potvrđuje sukladnost s konvencijom SOLAS 74, Glava.II-1, DioA-1, Pravilo3-1;

19. Komisija je Europska komisija;

20. kompanija je fizička ili pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik;), ili je preuzela odgovornost od vlasnika za upravljanje brodicom ili jahtom, koja se koristi u gospodarske svrhe, sukladno odredbama posebnih propisa;

21. međunarodne konvencije su sljedeće konvencije zajedno sa svim protokolima, izmjenama i dopunama, te odnosni obvezujući kodeksi u svom ažuriranom izdanju:

– Međunarodna konvencija o teretnim linijama, 1966 (LL 66),

– Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru, 1974 (SOLAS 74),

– Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova, 1973. i Protokol 1978. (MARPOL 73/78),

– Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje svjedodžbi i održavanje straže pomoraca, 1978./1995. (STCW 78),

– Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru, 1972. (COLREG 72),

– Međunarodna konvencija o baždarenju brodova, 1969. (TONNAGE 69),

– Konvencija o radu pomoraca, 2006. (MLC 2006.).

– Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, 1992. (CLC 92.),

– Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obraštanja brodova, 2001. (AFS)

– Torremolinos protokol iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. (Torremolinos protokol).

– Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem, 2001.

22. Memorandum je ažurirana verzija Pariškog Memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke, potpisan u Parizu, 26. siječnja 1982.;

23. Mentor je inspektor sigurnosti plovidbe ovlašten za nadzor stranih brodova koji pomaže u profesionalnom usavršavanju novih inspektora ili inspektora s manjim iskustvom.

24. Ministar je čelnik ministarstva nadležnog za pomorstvo;

25. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo;

26. mjera odbijanja uplovljavanja je odluka izdana zapovjedniku broda, kompaniji i državi zastave broda, kojom se obavještavaju da će brodu biti uskraćen pristup u sve luke i sidrišta na području Pariškog memoranduma;

27. morsko područje jest morsko područje ili morski plovni put utvrđen u skladu s člankom 4. Direktive 2009/45/EZ;

28. nacionalna plovidba je plovidba morskim područjima iz luke u Republici Hrvatskoj do iste ili druge luke u Republici Hrvatskoj;

29. nadležno tijelo je upravna organizacija Ministarstva nadležna za sigurnost plovidbe koja provodi nadzor države luke u skladu s ovim Pravilnikom

30. Okvir i postupci za dobrovoljnu shemu prosudbe članica IMO je Rezolucija Skupštine IMO, A.Res. 974(24);

31. osnovni inspekcijski nadzor znači dolazak inspektora na brod radi provjere usklađenosti s odgovarajućim konvencijama i propisima što uključuje najmanje provjere koje zahtijeva članak 61. stavak 2. ovoga Pravilnika;

32. područje Memoranduma je geografsko područje unutar kojeg potpisnice Memoranduma provode inspekcijski nadzor u vezi s Memorandumom;

33. pritužba je svaka informacija ili izvještaj podnesen od bilo koje osobe ili organizacije s opravdanim interesom u pogledu; sigurnosti broda, uključujući i sigurnost i opasnosti po zdravlje posade, uvjeta života i rada na brodu te sprečavanja onečišćenja;

34. priznata organizacija je organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom i koja je ovlaštena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata, a koja obuhvaća obavljanje pregleda i izdavanje propisanih isprava;

35. prošireni inspekcijski nadzor je inspekcijski nadzor koji se primjenjuje na brodove navedene u Dodatku I, Dijelu II, točkama 3.A i 3.B ovoga Pravilnika. Prošireni inspekcijski nadzor obuhvaća stavke navedene u Dodacima VII. i VII. A koji čine sastavni dio ovoga Pravilnika, te može uključiti detaljni inspekcijski nadzor kada se pri nadzoru utvrde »očiti razlozi« u skladu s člankom 61. ovoga Pravilnika;

36. redovna linija ro-ro putničkih brodova ili brzih putničkih plovila jest višekratna plovidba tih brodova između dviju ili više luka, ili višekratna plovidba iz i u istu luku bez među-uplovljavanja, prema:

a) objavljenom redu plovidbe; ili

b) s redovitim ili učestalim uplovljavanjima na način da predstavljaju prepoznatljiv sustavan niz uplovljavanja;

37. ribarski brod je brod s mehaničkim porivom namijenjen i opremljen za ulov ribe i drugih živih bića iz mora ili na morskom dnu, čija je duljina veća od 12 metara, a bruto tonaža veća od 15;

38. ro-ro putnički brod je putnički brod koji ima mogućnost ukrcaja ili iskrcavanja cestovnih ili željezničkih vozila na brod ili s broda i koji prevozi više od 12 putnika;

39. statutarna svjedodžba je svjedodžba izdana od ili u ime države zastave sukladno međunarodnim konvencijama;

40. strana jahta je plovni objekt za sport i razonodu koji ima stranu državnu pripadnost i koji se takvim smatra prema propisima države čiju državnu pripadnost ima;

41. strana brodica je brodica koja ima stranu državnu pripadnost;

42. strani ribarski brod je brod koji ima stranu državnu pripadnost, a namijenjen je i opremom za ulov ribe ili drugih živih bića u moru ili na morskom dnu;

43. strani trgovački brod je brod koji ima stranu državnu pripadnost, a koristi se za gospodarske svrhe;

44. sučelje brod/luka je međusobno djelovanje koje se događa kad je brod izravno uključen u aktivnosti transfera osoba, dobara ili usluga iz luke na ili s broda;

45. »Svjedodžba o radu pomoraca« je svjedodžba navedena u Pravilu 5.1.3. MLC-a 2006.

46. Svjedodžbe su:

a) za ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila u međunarodnoj plovidbi svjedodžbe o sigurnosti izdane u skladu s Konvencijom SOLAS 74 odnosno Međunarodnim pravilnikom o brzim plovilima, zajedno s odgovarajućim priloženim evidencijama opreme;

b) za ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila u nacionalnoj plovidbi, svjedodžbe o sigurnosti izdane u skladu s Direktivom 2009/45/EZ zajedno s odgovarajućim priloženim evidencijama opreme.

47. »Thetis« je baza podataka inspekcijskih nadzora obavljenih unutar Europske unije i područja Memoranduma koja je uspostavljena u skladu s člankom 24. Direktive 2009/16/EZ o nadzoru države luke, kako je izmijenjena;

48. Unija jest Europska unija;

49. Uprava je upravna organizacija Ministarstva nadležna za sigurnost plovidbe;

50. Voditelj je voditelj odjela inspekcijskih poslova nadležne lučke kapetanije;

51. vrijeme noći je bilo koje razdoblje ne manje od 7 sati kako je utvrđeno posebnim propisom koji uređuje uvjete i način održavanja straže te obavljanje drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja, a koje u svakom slučaju uključuje razdoblje između ponoći i 5.00 sati ujutro;

52. zabrana operacija je formalna zabrana brodu da nastavi sa započetim radnjama zbog utvrđenih nedostataka koji, pojedinačno ili skupno, čine nastavak radnji opasnim;

53. zabrana plovidbe je formalna zabrana brodu da nastavi plovidbu zbog utvrđenih nedostataka koji, pojedinačno ili skupno, čine brod nesposobnim za plovidbu;

54. ZERP je zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske kako je uspostavljen Odlukom o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (»Narodne novine« 157/03, 77/04, 138/06, 31/08).«

Članak 3.

U članku 23. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Po završetku inspekcijskog nadzora, detaljnog inspekcijskog nadzora ili proširenog inspekcijskog nadzora iz članaka 108. i 110. ovoga Pravilnika inspektor će sastaviti zapisnik na obrascu iz Dodatka IX. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog nadzora, utvrđene nedostatke te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

(5) Inspektor je dužan upoznati zapovjednika broda sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za zapovjednika broda, vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.«

Članak 4.

U članku 42.a iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ukoliko nadzor broda hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi nije obavljen u roku propisanom člankom 52. stavkom 1. točkom a) ovog Pravilnika, kompanija je, na zahtjev ministarstva, dužna Ministarstvu dostaviti rezultate ocjene Plana sigurnosne zaštite broda provedene u posljednje tri godine.«

Članak 5.

U članku 52. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ako se inspekcijski nadzor obavlja nakon izrečene mjere zabrane plovidbe te u slučaju utvrđivanja nedostataka kojima se bitno ugrožava sigurnost plovidbe, troškove putovanja inspektora snosi brodar ili kompanija.«

Članak 6.

U članku 54. stavku 1. točke a) i b) mijenjaju se i glase:

»a) koji pristaje u luke Republike Hrvatske ili na nepomičnim odobalnim objektima ili plutajućim objektima, ili sidri pred tim lukama ili nepomičnim odobalnim objektima ili plutajućim objektima radi sučelja brod/luka, uključujući svaki ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo koji plove na redovnoj međunarodnoj liniji između luka RH i:

– luka EU ili

– luka trećih zemalja.

– ako obavlja redovitu liniju između domaćih luka.

b) u plovidbi kada obavljaju redovitu liniju.

Ro-ro putnički brodovi i brza putnička plovila koji plove na redovnoj međunarodnoj liniji pregledavaju se sukladno režimu pregleda za strani brod i dodatnim zahtjevima u skladu s Dodatkom XX. a ovoga Pravilnika.

Mjerila ispunjavanja obveza inspekcijskih nadzora ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila koji plove na međunarodnim redovnim linijama propisani su člankom 54. a te Dodatkom XX. a. ovoga Pravilnika.«

Članak 7.

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

»Inspekcijski nadzor ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila na redovnoj liniji

(1) Ro-ro putnički brodovi i brza putnička plovila koji plove na redovnoj liniji podložni su inspekcijskom nadzoru kada udovoljavaju vremenskim okviru i drugim uvjetima iz Dodatka XX.a, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Pri planiranju inspekcijskih nadzora ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila inspektori uzimaju u obzir raspored plovidbe i održavanja tog ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila.

(3) Ako je ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo predmet inspekcijskog nadzora u skladu s Dodatkom XX.a ovoga Pravilnika, taj se inspekcijski nadzor unosi u bazu podataka inspekcijskih nadzora Thetis, i uzima u obzir za potrebe članaka 55., 58. i 59. ovoga Pravilnika te za izračun ispunjavanja obveze pravednog udjela Republike Hrvatske u pogledu inspekcijskih nadzora. Taj inspekcijski nadzor pribraja se u ukupni broj godišnjih inspekcijskih nadzora koje obavlja Republika Hrvatska, sukladno članku 55. ovoga Pravilnika.

(4) Ro-ro putnički brodovi i brza putnička plovila na koje se primjenjuje režim nadzora iz ove Glave Pravilnika izuzeti su od zahtjeva za nadzor opisanih u članku 59. stavku 1. točki a) i članku 62. ovoga Pravilnika, te nisu u obvezi javljanja najave dolaska u smislu raspoloživosti za detaljan inspekcijski nadzor.

(5) Tijelo nadležno za nadzor države luke dužno je osigurati obavljanje nadzora ro-ro putničkih brodova ili brzih putničkih plovila koji ispunjavaju kriterije za nadzor u skladu s člankom 59., stavkom 1. točkom (b) ovoga Pravilnika, a u vezi s Dodatkom I., dijelom II. »Inspekcijski nadzori broda«, točkom 3A. podtočkom c) i točkom 3B., podtočkom c). Inspekcijski nadzori koji se provode na temelju ovoga stavka provode se neovisno o vremenskom razmaku između inspekcijskih nadzora predviđenih u Dodatku XX.a točki 2.

(6) Uprava može dopustiti da na inspekcijskom nadzoru ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila sudjeluje kao promatrač i inspektor države luke (inspektor iz druge države članice).

(7) Ukoliko se inspekcijski nadzor ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila hrvatske državne pripadnosti obavlja u jednoj od država članica, Uprava će uputiti toj državi članici zahtjev za sudjelovanjem inspektora u inspekcijskom nadzoru u svojstvu promatrača.«

Članak 8.

U članku 65. stavku 1. točke a) i b) mijenjaju se i glase:

a) plovi pod zastavom države uvrštene zbog broja zabrana plovidbe na crnu listu, usvojenu u skladu s Pariškim memorandumom na temelju podataka iz baze podataka inspekcijskih nadzora koje Komisija objavljuje svake godine, i kojem je izdana zabrana plovidbe više od dva puta tijekom prethodnih 36 mjeseci u luci ili na sidrištu Republike Hrvatske ili države potpisnice Pariškog memoranduma, ili

b) plovi pod zastavom države uvrštene zbog broja zabrana plovidbe na sivu listu, usvojenu u skladu s Pariškim memorandumom na temelju podataka iz baze podataka inspekcijskih nadzora koje Komisija objavljuje svake godine, i kojem je izdana zabrana plovidbe više od dva puta tijekom prethodna 24 mjeseca u luci ili na sidrištu Republike Hrvatske ili države potpisnice Pariškog memoranduma.«

Članak 9.

Naziv iznad članka 66. i članak 66. mijenjaju se i glase:

»Otklanjanje nedostataka i zabrana isplovljenja

»(1) Inspektor će se uvjeriti da su svi nedostaci, utvrđeni inspekcijskim nadzorom, otklonjeni ili će biti otklonjeni u skladu s međunarodnim konvencijama.

(2) U slučaju utvrđivanja nedostataka koji očito ugrožavaju sigurnost, zdravlje ili okoliš, inspektor će izreći mjeru zabrane plovidbe broda, uključujući ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila. Rješenje o zabrani plovidbe ne smije se ukinuti sve dok se ne otkloni opasnost ili dok inspektor ne utvrdi da brod može, poštujući sve potrebne uvjete, isploviti ili nastaviti s radom bez opasnosti za sigurnost i zdravlje putnika ili posade ili opasnosti za druge brodove ili ako nema opasnosti od onečišćenja morskog okoliša.

(3) Prilikom stručne procjene o tome treba li brod zaustaviti ili ne, inspektor primjenjuje kriterije navedene u Dodatku X ovog Pravilnika.

(4) Ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da brod nije opremljen ispravnim zapisivačem podataka o putovanju sukladno važećim propisima, a u skladu s Dodatkom XVI. ovog Pravilnika, inspektor će zabraniti plovidbu brodu.

(5) Ako nedostatak iz stavka 4. ovog članka ne može biti otklonjen u luci zabrane plovidbe, inspektor može dopustiti brodu da nastavi plovidbu do odgovarajućeg remontnog brodogradilišta koje je najbliže luci zabrane plovidbe u kojemu se taj nedostatak može otkloniti ili može naložiti da se nedostatak otkloni u roku od najviše 30 dana, sukladno smjernicama Memoranduma i odredbama članka 67. ovog Pravilnika.

(6) U iznimnim okolnostima, kada je ukupno stanje broda očito pod-standardno, inspektor može obustaviti inspekcijski nadzor broda dok odgovorne strane (država zastave i/ili priznate organizacije) ne poduzmu mjere potrebne za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva međunarodnih konvencija.

(7) U slučaju zabrane plovidbe, nadležna Lučka kapetanija će odmah dostaviti informaciju o zabrani Upravi nadležnoj za nadzor stranih brodova, koja će odmah poslati pisanu obavijest o svim relevantnim okolnostima, zajedno s izvješćem o inspekcijskom nadzoru, državi zastave ili, ako to nije moguće, konzulu ili u njegovoj odsutnosti, najbližem diplomatskom predstavništvu te države. Po potrebi se obavještavaju i priznate organizacije odgovorne za izdavanje klasifikacijskih ili statutarnih svjedodžbi u skladu s međunarodnim konvencijama.

(8) Uz odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i drugi zahtjevi međunarodnih konvencija koji se odnose na obavijesti i postupke izvješćivanja u vezi s nadzorom države luke.

(9) Pri obavljanju inspekcijskog nazora stranog broda u skladu sa ovim Pravilnikom poduzet će se sve moguće mjere kako bi se izbjeglo neopravdano kašnjenje broda ili zabrana plovidbe.

(10) Ako je brodu neopravdano izrečena mjera zabrane plovidbe ili mu je uzrokovano neopravdano kašnjenje, vlasnik broda ili kompanija imaju pravo na naknadu pretrpljene štete i gubitaka.

(11) Teret dokazivanja slučajeva iz stavka 10. ovog članka je na vlasniku broda ili kompaniji.

(12) Radi smanjenja preopterećenja luke, inspektor može dopustiti zaustavljenom brodu da se premjesti u drugi dio luke ako je takvo premještanje sigurno. Međutim, moguće preopterećenje luke ne uzima se u obzir pri donošenju odluke o zabrani plovidbe ili ukidanju iste.

(13) Nadležna lučka kapetanija surađuje s nadležnom Lučkom upravom i drugim tijelima radi lakšeg premještaja broda pod zabranom plovidbe.

(14) Nadležna lučka kapetanija u najkraćem roku izvješćuje Lučku upravu o izdavanju rješenja o zabrani plovidbe broda.

(15) Ako inspektor tijekom nadzora na stranom brodu uključujući ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo u redovitoj liniji, obustavi inspekcijski nadzor u skladu sa stavkom 6. ovoga članka dužan je izdati mjeru zabrane plovidbe, rješenje o zabrani isplovljavanja te rješenje o ukidanju zabrane plovidbe kada se utvrđeni nedostaci otklone.

(16) Rješenje o zabrani isplovljavanja neće se ukinuti dok se ne uplati ukupan iznos ili dok se ne da dostatno jamstvo za naknadu troškova.

(17) Radi smanjenja preopterećenja inspektor može dopustiti zaustavljenom brodu ili plovilu iz stavka 15. ovoga članka premještaj u drugi dio luke ako je takvo premještanje sigurno. Opasnost od preopterećenja luke ne smije se uzimati u obzir kao kriterij pri odlučivanju o donošenju ili ukidanju rješenja o zabrani isplovljavanja.

(18) Tijelo koje upravlja lukom dužno je olakšati premještaj takvih brodova.

(19) Inspekcijske nadzore iz glave VIII-1 ovoga Pravilnika koji se odnose na ro-ro putnička i brza putnička plovila hrvatske državne pripadnosti iz članka 107. ovoga Pravilnika inspektor će bez odlaganja unijeti u Thetis bazu podataka države zastave.«

Članak 10.

U članku 69. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vlasnik broda, uključujući ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo, ili kompanija ili zastupnik vlasnika u Republici Hrvatskoj imaju pravo na žalbu protiv rješenja o zabrani plovidbe broda, uključujući ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo, ili mjere odbijanja uplovljavanja, a koje je rješenje donio ili mjere poduzeo inspektor. Žalba ne uzrokuje odgodu rješenja o zabrani plovidbe broda ili mjere odbijanja uplovljavanja.«

Članak 11.

Naziv Glave VIII. mijenja se i glasi:

»VIII. OBVEZNI NADZORI ZA SIGURNU PLOVIDBU RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA NA REDOVNIM LINIJAMA«

Članak 12.

Naziv iznad članka 107. i članak 107. mijenjaju se i glase:

»Područje primjene

(1) Odredbe ove glave se primjenjuju na ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila koji plove:

a) na redovnim linijama između luke Republike Hrvatske i luke treće zemlje ako je brod ili plovilo hrvatske državne pripadnosti; ili

b) na redovnim linijama u nacionalnoj plovidbi u morskim područjima u kojima mogu ploviti brodovi klase A hrvatske državne pripadnosti.

(2) Odredbe ove Glave primjenjuju se na ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila obuhvaćene Glavom VI-2 ovoga Pravilnika.«

Članak 13.

Naziv Glave VIII-1 mijenja se i glasi:

»VIII-1 OBVEZNI NADZORI ZA SIGURNU PLOVIDBU RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA NA MEĐUNARODNIM REDOVNIM LINIJAMA«

Članak 14.

Naziv iznad članka 108. i članak 108. mijenjaju se i glase:

»Inspekcijski nadzori prije početka plovidbe

(1) Prije početka plovidbe ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila na redovnoj liniji Uprava provodi inspekcijski nadzor prije početka plovidbe koji se sastoji od sljedećeg:

a) provjere usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u Dodatku XIX. ovoga Pravilnika;

b) inspekcijskog nadzora, u skladu s Dodatkom XX. ovoga Pravilnika, u svrhu provjere udovoljava li ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo zahtjevima potrebnima za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.

(2) Inspekcijski nadzor prije početka plovidbe provodi inspektor.

(3) Kompanija je dužna na zahtjev inspektora unaprijed dostaviti dokaze o usklađenosti sa zahtjevima iz Dodatka XX. ovoga Pravilnika, najranije mjesec dana prije inspekcijskog nadzora koji se obavlja prije početka plovidbe.«

Članak 15.

Naziv iznad članka 109. i članak 109. mijenjaju se i glase:

»Iznimke od obveze provođenja inspekcijskog nadzora prije početka plovidbe«

(1) U slučaju inspekcijskih nadzora prije početka plovidbe Uprava može odlučiti da neće primjenjivati određene zahtjeve ili postupke iz Dodatka XIX. i XX. ovoga Pravilnika koji su bitni za bilo koji godišnji nadzor države zastave ili inspekcijski nadzor proveden unutar prethodnih šest mjeseci, pod uvjetom da su se slijedili bitni postupci i smjernice za nadzore određeni u HSSC-u ili postupci osmišljeni za postizanje istog cilja. Inspektor nakon nadzora unosi rezultate nadzora u Thetis bazu podataka u skladu s člankom 72. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

(2) Kad ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo treba ploviti na redovnoj liniji, Uprava može uzeti u obzir inspekcijske i druge nadzore koji su u odnosu na taj ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo prethodno provedeni u svrhu plovidbe na drugoj redovnoj liniji obuhvaćenoj ovim Pravilnikom. Pod uvjetom da je Uprava zadovoljna tim prijašnjim inspekcijskim i drugim nadzorima te da su oni bitni za nove uvjete rada, inspekcijski nadzori propisani u članku 108. stavku 1. ovoga Pravilnika neće se primjenjivati prije nego što ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo započne s plovidbom na novoj redovnoj liniji.

(3) Na zahtjev kompanije Uprava može unaprijed potvrditi da je suglasna da su prethodni inspekcijski i drugi nadzori bitni za nove uvjete rada.

(4) Ako zbog nepredviđenih okolnosti postoji hitna potreba brzog uvođenja zamjenskog ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila kako bi se osigurala neprekidna usluga, i ne primjenjuje se stavak 2. ovoga članka, Uprava može dopustiti početak plovidbe ro-ro putničkog broda ili plovila pod uvjetom da je inspektor provjerio udovoljavanje sljedećim uvjetima:

a) da vizualni inspekcijski nadzor i provjera isprava ne ukazuju na to da ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo ne ispunjava potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu;

b) da inspektor završi obavljanje inspekcijskog nadzora prije početka plovidbe predviđenog u članku 108. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od jednog mjeseca.«

Članak 16.

Naziv iznad članka 110. i članak 110. mijenjaju se i glase:

»Redovni inspekcijski nadzori

(1) Inspektori svakih 12 mjeseci provode:

a) inspekcijski nadzor, u skladu s Dodatkom XX. ovoga Pravilnika; i

b) inspekcijski nadzor tijekom plovidbe na redovnoj liniji, najranije četiri mjeseca i najkasnije osam mjeseci nakon inspekcijskog nadzora iz točka (a), koji obuhvaća stavke navedene u Dodatku XXI. ovoga Pravilnika, te prema stručnoj procjeni inspektora, uključuje dostatan broj stavki navedenih u Dodacima XIX. i XX. ovoga Pravilnika kako bi se osiguralo da ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo i dalje ispunjava sve potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu.

Inspekcijski nadzor prije početka plovidbe u skladu s člankom 108. smatra se inspekcijskim nadzorom za potrebe točke a) ovoga stavka.

(2) Inspekcijski nadzor iz stavka 1. točke a) ovoga članka može se, prema odluci Uprave, obaviti istodobno ili zajedno s godišnjim nadzorom priznate organizacije koja u ime države zastave obavlja nadzor, pod uvjetom da se slijede bitni postupci i smjernice za nadzore kako je određeno u HSSC-u ili postupci osmišljeni za postizanje istog cilja.

(3) Inspektori provode inspekcijski nadzor u skladu s Dodatkom XX. svaki put kad je ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo podvrgnut značajnim popravcima, izmjenama i preinakama ili kad se promijeni upravljanje ili dođe do prijenosa klase.

(4) U slučaju promjene upravljanja ili prijenosa klase inspektor može, nakon uzimanja u obzir prethodnih inspekcijskih nadzora ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila i pod uvjetom da ta promjena ili prijenos ne utječe na sigurnu plovidbu ro-ro putničkog broda ili plovila, izuzeti ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo od inspekcijskog nadzora iz stavka 3. ovoga članka.«

Članak 17.

Članak 111. mijenja se i glasi:

»Na osnovi zadovoljavajućih rezultata početnog inspekcijskog nadzora iz članka 108. ovoga Pravilnika lučka kapetanija izdaje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji sukladno posebnom propisu kojim se uređuje javni obalni linijski promet, na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.«

Članak 18.

Naziv iznad članka 113. i članak 113. mijenjaju se i glase:

»Troškovi

Ako se inspekcijskim nadzorima iz članaka 108. i 110. ovoga Pravilnika potvrde ili otkriju nedostaci zbog kojih je potrebno donijeti rješenje o zabrani isplovljavanja, sve troškove povezane s inspekcijskim nadzorima snosi kompanija.«

Članak 19.

Članak 114. mijenja se i glasi:

»U slučaju izricanja mjere zabrane plovidbe postupak izvješćivanja obavlja se sukladno postupku koji se primjenjuje na strane brodove iz članaka 66. i 66. b ovoga Pravilnika.«

Članak 20.

Naziv iznad članka 115. briše se te se članak 115. mijenja i glasi:

»(1) Prije početka uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika za brod koji već plovi na redovnoj liniji, inspektor mora provjeriti primjenjuje li kompanija koja upravlja ili namjerava upravljati ro-ro putničkim brodom ili brzim putničkim plovilom na redovnoj liniji posebnim zahtjevima navedenima u Dodatku XIX. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Prije uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci za brod koji već plovi na redovnoj liniji, inspektor mora obaviti posebni nadzor u skladu s Dodacima XIX. i XX. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika, kako bi se utvrdilo da brod ispunjava potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.

(3) Na osnovi zadovoljavajućih rezultata provjere kompanije i posebnog nadzora lučka kapetanija izdaje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji sukladno posebnom propisu kojim se uređuje javni obalni linijski promet, na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.«

Članak 21.

Naziv iznad članka 116. i članak 116. mijenjaju se i glase:

»Redovni posebni nadzori i drugi nadzori

(1) Ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo mora se jednom u 12 mjeseci podvrgnuti sljedećim nadzorima:

a) posebnom nadzoru, u skladu s Dodatkom XX. koji je sastavni dio ovog Pravilnika,

b) nadzoru za vrijeme plovidbe na redovnoj liniji, koji ima za cilj pokriti što više područja navedenih u Dodacima XIX., XX. i XXI. koji su sastavni dio ovog Pravilnika u svrhu potvrđivanja da predmetni brod zadovoljava sve potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu.

(2) Posebni nadzor mora se provoditi u skladu s Dodatkom XX. u slučajevima kada ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo obavi veće popravke, preinake ili promjene, odnosno kada promijeni kompaniju. Međutim, u slučaju promjene kompanije, lučka kapetanija može, na temelju prethodno obavljenih nadzora te utvrđivanja da sigurna plovidba broda nije ugrožena ovim promjenama, brod osloboditi od obveze podvrgavanja posebnom nadzoru kako se zahtjeva ovim stavkom.

(3) U slučaju da nadzorom iz stavka 1. ovoga članka inspektor utvrdi nedostatke u odnosu na zahtjeve ovoga Pravilnika, koji su razlog za zabranu operacija na odnosnoj redovnoj liniji, za sve troškove u svezi s nadzorom teretit će se kompanija.

(4) Inspektor mora u slučaju planiranja nadzora u skladu s odredbama ovoga članka posvetiti dužnu pažnju zahtjevima u pogledu reda plovidbe i održavanja brodova.

(5) O nalazima obavljenog posebnog nadzora inspektor sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.«

Članak 22.

Naziv iznad članka 117. i članak 117. mijenjaju se i glase:

»Zabrana operacija na redovnoj liniji

(1) Inspektor će ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu zabraniti operacije na redovnoj liniji u sljedećim slučajevima:

a) kada brod ne posjeduje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji u nacionalnoj plovidbi;

b) kada se utvrde nedostaci sukladno nadzoru iz članka 116. koji predstavljaju neposrednu opasnost za ljudske živote, brod, njegovu posadu i putnike, te okoliš;

c) kada su utvrđeni nedostaci koji su u suprotnosti sa zahtjevima iz propisa kojim se uređuje prijavljivanje opasnih i onečišćujućih tvari, propisa kojim se uređuju minimalni zahtjevi za obuku pomoraca, ISM Kodeksa, a koji predstavljaju neposrednu opasnost za ljudske živote, brod, njegovu posadu i putnike, te okoliš.

(2) Zabrana operacija trajat će sve dok se ne utvrdi da je neposredna opasnost otklonjena i da su zahtjevi ovoga Pravilnika ispunjeni.

(3) U slučaju zabrane operacija inspektor mora pisanim putem izvijestiti kompaniju o zabrani, uz navođenje svih razloga za zabranu operacija.«

Članak 23.

Naziv Glave IX. ispred članka 118. mijenja se i glasi: » MRV i SRR INSPEKCIJSKI NADZORI«

Članak 24.

Članak 118. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe ove glave Pravilnika primjenjuju se na:

a) brodove veće od 5 000 bruto tona u pogledu emisija CO2 ispuštenih tijekom putovanja iz njihove zadnje luke pristajanja do luke pristajanja pod nadležnošću Republike Hrvatske te od luke pristajanja pod nadležnošću Republike Hrvatske do njihove sljedeće luke pristajanja, kao i unutar luka pristajanja pod nadležnošću Republike Hrvatske u skladu s člankom 2. Uredbe o praćenju emisija CO2,

b) brodove, uz izuzetak članka 12. Uredbe o recikliranju brodova, koji viju zastavu Republike Hrvatske te brodove koji pristaju u lukama Republike Hrvatske.

(2) Odredbe ove glave Pravilnika ne primjenjuju se na:

a) ratne brodove, vojne pomoćne brodove, brodove za izlov ili obradu ribe, drvene brodove primitivne izrade, brodove koji nemaju mehanički pogon ni vladine brodove koji se upotrebljavaju u nekomercijalne svrhe, u skladu s člankom 2. Uredbe o praćenju emisija CO2, te člankom 2. Uredbe o recikliranju brodova.

b) brodove bruto tonaže (BT) manje od 500 te brodove koji tijekom svog vijeka trajanja plove samo u vodama koje su pod suverenošću ili u nadležnosti Republike Hrvatske čiju zastavu brod vije, u skladu s člankom 2. Uredbe o recikliranju brodova.«

Članak 25.

Naziv iznad članka 119. i članak 119. mijenjaju se i glase:

»Vrste inspekcijskih nadzora

Inspektor sigurnosti plovidbe može temeljem odredbi ove glave, tijekom nadzora broda u luci, sukladno ovome Pravilniku, obavljati i sljedeće vrste inspekcijskih nadzora:

a) inspekcijski nadzor u skladu s Uredbom o recikliranju brodova (SRR inspekcijski nadzor);

b) inspekcijski nadzor u skladu s Uredbom o praćenju emisija CO2 iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji (MRV inspekcijski nadzor).«

Članak 26.

Naziv iznad članka 120. i članak 120. mijenjaju se i glase:

»Režim inspekcijskog nadzora

»(1) Inspektori sigurnosti plovidbe obavljaju inspekcijske nadzore uzimajući u obzir primjenjive EMSA Smjernice za primjenu pojedinog akta te procedure propisane Sustavom upravljanja kvalitetom Ministarstva, u njihovoj najnovijoj verziji.

(2) U odabiru broda za nadzor, inspektor može uzeti u obzir:

a) moguće obavijesti drugih država članica, koje zaprimi putem Thetis baze,

b) informacije dostupne uvidom u EMSA bazu podataka Thetis MRV,

(3) Ukoliko se inspekcijski nadzor provodi u povodu prijave ili obavijesti zapovjednika, člana posade ili druge osobe ili organizacije koja ima legalni interes za sigurno vođenje broda, životne uvjete na brodu, sprečavanje onečišćenja, inspektor će postupiti sukladno odredbama iz članka 70. ovog Pravilnika te je dužan osigurati da identitet osobe koja je podnijela prijavu ili obavijest ne bude otkriven.«

Članak 27.

Članak 121. mijenja se i glasi:

»Opseg inspekcijskog nadzora

(1) SRR inspekcijski nadzor obuhvaća, u skladu s Uredbom o recikliranju brodova, poglavito:

a) u osnovnom nadzoru, provjeru, u primjerenom opsegu, sljedećih isprava:

– Svjedodžbe o popisu opasnih materijala ili Izjave o sukladnosti,

– Svjedodžbe o spremnosti za recikliranje

b) u detaljnom nadzoru, provjeru opasnih materijala uzorkovanjem i analizom.

(2) SRR inspekcijski nadzor provodi se sukladno smjernicama EMSA-e o inspekcijskom nadzoru u skladu s Uredbom iz stavka 1. ovoga članka i primjenjivim procedurama Sustava upravljanja kvalitetom Ministarstva, u svojoj najnovijoj verziji.

(3) MRV inspekcijski nadzor obuhvaća, u skladu s Uredbom o praćenju emisija CO2, provjeru, u primjerenom opsegu, sljedećih isprava i knjiga:

– Dokumenta o usklađenosti,

– Plana praćenja emisija s broda.«

Članak 28.

Iza članka 121. dodaju se članci 121. a, 121. b i 121. c koji glase:

»Članak 121.a

(1) Sve isprave iz članka 120., članka 121. te članka 121.a moraju biti predočene u izvorniku.

(2) Inspektor može provjeriti i druge isprave, zapise i knjige broda i posade.«

Zapisnik

Članak 121.b

(1) Nakon obavljenog inspekcijskog nadzora, inspektor je dužan sastaviti zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru u skladu sa Sustavom upravljanja kvalitetom Ministarstva.

(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog nadzora, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

(3) Inspektor je dužan sa sadržajem zapisnika upoznati zapovjednika broda ili osobu koja ga zamjenjuje, te kompaniju, brodara ili drugu ovlaštenu osobu.

(4) Zapisnik potpisuje zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje.

(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti zapovjedniku broda.

(6) Ustrojstvena jedinica lučke kapetanije u čijem je djelokrugu obavljanje poslova inspekcijskog nadzora vodi evidenciju inspekcijskih nadzora iz ove glave.

(7) Obrasci izvješća propisani su u okviru Sustava upravljanja kvalitetom Ministarstva.

Članak 121.c

(1) Ukoliko u postupku inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi nedostatke obvezan je poduzeti mjere u skladu s kriterijima utvrđenim Smjernicama EMSA-e i primjenjivim procedurama Sustava upravljanja kvalitetom Ministarstva, u njihovoj najnovijoj verziji.

(2) Kad inspektor u zapisniku utvrdi nedostatke iz stavka 1. ovoga članka može:

a) saslušavati nadzirane osobe, a po potrebi i svjedoke radi utvrđivanja činjeničnog stanja,

b) narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku,

c) izdati prekršajni nalog ili podnijeti optužni prijedlog,

d) podnijeti kaznenu prijavu protiv počinitelja kaznenog djela,

e) ukoliko prilikom inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi nedostatke koji su po svojoj prirodi takvi da ne ugrožavaju u bitnome sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru, te pomorskog okoliša ili se ne mogu u razumnom roku otkloniti u luci nadzora, inspektor može dopustiti brodu da isplovi s utvrđenim nedostacima, vodeći računa o uvjetima i trajanju narednog putovanja, uz obavijest državi sljedeće luke uplovljavanja, unosom u Thetis bazu, ako je primjenjivo,

f) ako inspektor tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi nedostatke za koje smatra da su takve prirode da zahtijevaju nadzor broda sukladno odredbama glave VI-1 ili VI-2 ovoga Pravilnika, kako je primjenjivo prema okolnostima pojedinog slučaja, obavijestit će najbliže dostupne inspektore ovlaštene za inspekcijski nadzor u skladu s Glavama VI-1 ili VI-2 ovoga Pravilnika,

g) ako postoji dokaz da je brod, brodica ili jahta isplovio/la, a nije udovoljio/la zahtjevima inspektora, inspektor će o tome izvijestiti sljedeću luku unosom obavijesti u Thetis bazu.«

Članak 29.

U Dodatku IV. iza točke 54. dodaje se točka 55. koja glasi: »Potvrda o usklađenosti (MRV inspekcijski nadzor)«.

Članak 30.

Dodatak VI. mijenja se i glasi:

»SMJERNICE I POSTUPCI ZA NADZOR SIGURNOSTI I SIGURNOSNE ZAŠTITE BRODOVA

Dodatak I. Pariškog memoranduma, »Postupci nadzora države luke«, te sljedeće upute iz Pariškog memoranduma, u najnovijima verzijama:

– Smjernica,51/2018/07 Operacijske kontrole

– Smjernica, 51/2018/12 ECDIS

– Smjernica, 51/2018/10 rev 5 za nadzor odredbi MLC 2006 Konvencije

– Smjernica, 49/2016/14 za nadzor nad odredbama STCW 78/95 Konvencije s izmjenama i dopunama),

– Smjernica, 51/2018/08 Inspekcijski nadzor u vezi sa satima rada/odmora)

– Smjernica, 50/2017/19 za nadzor države luke u vezi sa sigurnosnom zaštitom),

– Smjernica, 43/2010/32rev3 za nadzor države luke za provjeru zapisivača podataka o putovanju (VDR),

– Smjernica, 46/2013/18 za nadzor Dodatka I. MARPOL Konvencije 73/78)

– Smjernica 50/2017/18 za nadzor države luke u vezi s Sustavom upravljanja sigurnošću (ISM Code),

– Smjernica 50/2017/19 za nadzor zahtjeva sigurnosne zaštite (ISPS Code)

– Smjernica 43/2010/21 Nadzor države luke u vezi s nadzorom GMDSS),

– Smjernica 47/2014/06 Postupak mjere odbijanja uplovljavanja

– Smjernica 43/2010/42 Nadzora države luke za ispitivanje tankova balasta i simulaciju kvara glavnog napajanja električnom energijom (test ispada električnog sustava),

– Smjernica 50/2017/12 za nadzor konstrukcije brodova za rasute terete,

– Smjernica 41/2008/07 Kodeks ponašanja inspektora nadzora države luke),

– Smjernica 46/2013/08 Kriteriji za procjenu odgovornosti priznatih organizacija),

– Smjernica 44/2011/15 inspekcijski nadzori u nadzoru države luke radi usklađivanja s Dodatkom VI. Konvencije MARPOL 73/78).

– Smjernica 51/2018/09 inspekcijski nadzori u nadzoru države luke radi usklađivanja s Konvencijom o balastnim vodama

– Smjernica 2011/11REV o vrstama inspekcijskih nadzora

Popis smjernica nije konačan i primjenjuju se Smjernice koje su na snazi.«

Članak 31.

Iza Dodatka XX. dodaje se Dodatak XX. a koji glasi:

»INSPEKCIJSKI NADZOR RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA NA REDOVNOJ LINIJI

1. Prije početka plovidbe ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila na redovnoj liniji na koji se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika, inspektor će obaviti inspekcijski nadzor u skladu s člankom 108. stavkom 1. ovog Pravilnika, u svrhu provjere udovoljavanja ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila zahtjevima za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.

1.1. Kada ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo treba započeti s plovidbom na redovnoj liniji, inspektor može uzeti u obzir inspekcijske nadzore tog ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila koje je tijekom posljednjih osam mjeseci obavila druga država članica u svrhu plovidbe na drugoj redovnoj liniji, a koja je bila pod nadzorom Direktive (EU) 2017/2110, pod uvjetom da je inspektor provjerio da su prijašnji inspekcijski nadzori bili odgovarajući za tu liniju te da je ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo tijekom tih inspekcijskih nadzora udovoljavao potrebnim zahtjevima za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.

Inspekcijski nadzori predviđeni u točki 1.1. neće se obavljati prije nego što ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo započne s plovidbom na novoj redovnoj liniji.

1.2. Ako zbog nepredviđenih okolnosti postoji hitna potreba brzog uvođenja zamjenskog ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila kako bi se osigurala neprekidna usluga, a ne primjenjuje se točka 1.1. ovog članka, lučka kapetanija može dopustiti početak plovidbe putničkog broda ili plovila pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) da vizualni inspekcijski nadzor i provjera isprava ukazuju na to da ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo udovoljava zahtjevima za sigurnu plovidbu, i

b) da inspekcija obavi inspekcijski nadzor propisan člankom 108. stavku 1. ovoga Pravilnika u roku od jednog mjeseca.

2. Inspektor će jednom godišnje, ali najranije četiri mjeseca i najkasnije osam mjeseci nakon prethodnog inspekcijskog nadzora obaviti:

a) inspekcijski nadzor, uključujući, ako je primjenjivo, zahtjeve iz Dodatka XX. i Dodatka VII.a ovoga Pravilnika i

b) inspekcijski nadzor tijekom plovidbe na redovnoj liniji.

Navedeni inspekcijski nadzori trebaju obuhvaćati stavke navedene u Dodatku XXI. ovog Pravilnika te, prema stručnoj procjeni inspektora, dostatan broj stavki navedenih u Dodacima XIX. i XX. ovoga Pravilnika kako bi se osiguralo da ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo i dalje ispunjava sve potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu.

3. Ako ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo nisu nadzirani u skladu s točkom 2. ovoga Dodatka, smatrat će se da taj ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo ispunjava kriterije za prioritetni nadzor (P1).

4. Inspekcijski nadzor u skladu s točkom 1.ovoga Dodatka smatra se inspekcijskim nadzorom za potrebe točke 2. podtočke a) ovoga Dodatka.«

Članak 32.

U Dodatku XXVI. iza točke 46. dodaje se točka 47. koja glasi:

47.Potvrda o usklađenosti (MRV)Document of compliance
(DoC-MRV)
X


Članak 33.

U nazivu Dodatka XIX – POSEBNI ZAHTJEVI ZA KOMPANIJE riječi:

»(u svezi članka 109. stavak 1., članka 110., stavak 1., članka 113., stavak 1., članka 118. i članka 119.)« brišu se.

U nazivu Dodatka XX – POSTUPCI ZA PROVOĐENJE POSEBNIH PREGLEDA riječi: »(u svezi članka 110., stavak 1. članka 113. stavak 1. i 2.)« brišu se.

U nazivu Dodatka XXI – SMJERNICE ZA INSPEKTORE U PROVOĐENJU NENAJAVLJENIH PREGLEDA TIJEKOM PLOVIDBE BRODA NA REDOVNOJ LINIJI riječi: »(u svezi članka 113., stavak 1.)« brišu se.

Članak 34.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/144

Urbroj: 530-03-1-20-5

Zagreb, 5. ožujka 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.