Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

NN 35/2020 (23.3.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Ministarstvo poljoprivrede

736

Na temelju članka 41. stavka 2. i članka 52. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I DOSTAVE PODATAKA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 38/18, 48/18 – ispravak i 64/18) u članku 7. stavku 1. točki 9. iza riječi »mjesečno« dodaje se zarez i riječi »a najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec,«.

U stavku 3. brišu se riječi »odnosno faksom« i riječi »uz obvezu dostave originala očevidnika poštom preporučeno ili osobnom dostavom, najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec«.

U stavku 5. iza riječi »preporučeno« dodaju se riječi »ili elektroničkom poštom«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»6. Očevidnici i izvješća o ulovu se dostavljaju elektroničkom poštom Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva Ministarstva koja je izdala povlasticu za gospodarski ribolov odnosno mali obalni ribolov kako slijedi:

– Uprava ribarstva Pula – ribarstvo.pula@mps.hr

– Uprava ribarstva Rijeka – ribarstvo.rijeka@mps.hr

– Uprava ribarstva Senj – ribarstvo.senj@mps.hr

– Uprava ribarstva Zadar – ribarstvo.zadar@mps.hr

– Uprava ribarstva Šibenik – ribarstvo.sibenik@mps.hr

– Uprava ribarstva Split – ribarstvo.split@mps.hr

– Uprava ribarstva Dubrovnik – ribarstvo.dubrovnik@mps.hr.

7. Očevidnici i izvješća o ulovu koji se dostavljaju elektroničkom poštom u nazivu poruke e-pošte moraju imati upisan točan naziv registarske oznake plovila.«

Članak 2.

U članku 8. stavku 3. iza riječi »točne podatke« dodaje se zarez i riječi »dostave nečitljive očevidnike i/ili izvješća o ulovu«.

Članak 3.

U članku 10. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»8. U slučaju elektroničkog bilježenja i dostave podataka putem e-očevidnika ili mobilne aplikacije nije dopuštena dostava podataka putem tiskanih obrazaca očevidnika, odnosno izvješća.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/09

Urbroj: 525-13/0731-20-6

Zagreb, 16. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.