Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe i posebnih epidemioloških mjera vezanih uz virus SARS CoV-2 za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19

NN 35/2020 (23.3.2020.), Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe i posebnih epidemioloških mjera vezanih uz virus SARS CoV-2 za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

738

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNE MJERE POSEBNE ORGANIZACIJE RADA EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE I POSEBNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA VEZANIH UZ VIRUS SARS CoV-2 ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID19

I.

S obzirom na daljnji razvoj epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a s ciljem trenutačne zaštite života i zdravlja pučanstva u Republici Hrvatskoj, uvodi se nužna mjera posebne organizacije rada epidemiološke službe i druge posebne epidemiološke mjere vezane uz virus SARS-CoV-2, za vrijeme dok traje proglašena epidemija bolesti COVID-19.

II.

Ovom Odlukom uvodi se stalna pripravnost doktora medicine specijalista epidemiologije koji su zaposleni unutar mreže zdravstvene zaštite Republike Hrvatske, bez obzira na mjesto rada i poslodavca.

Organizacijom i rasporedom rada specijalista epidemiologa upravljaju Zavodi za javno zdravstvo u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Zavodi).

III.

Određuje se Hrvatski zavod za javno zdravstvo (dalje: HZJZ) za koordinaciju rada svih Zavoda za javno zdravstvo.

IV.

HZJZ ovlašten je Zavodima iz točke II. stavka 2. ove Odluke naložiti provedbu pojedinih, konkretnih epidemioloških, organizacijskih i drugih mjera koje se pokažu potrebne.

V.

S ciljem uspostave jedinstvene linije zapovijedanja, ravnatelji Zavoda imenovat će doktora medicine specijalista epidemiologa za komunikaciju s HZJZ-om.

VI.

Svi radnici Zavoda (liječnici te drugo zdravstveno i nezdravstveno osoblje) koji su potrebni za ispomoć epidemiološkoj, ekološkoj ili mikrobiološkoj djelatnosti kao i za sve druge specifične aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije, dužni su izvršavati naloge mjerodavnih osoba Zavoda vezano uz pružanje ispomoći, uključujući i eventualnu obvezu smjenskog rada i dežurstava ukoliko drugačije nije moguće osigurati pružanje zdravstvene zaštite pučanstvu.

VII.

HZJZ i Zavodi ovlašteni su naložiti rad na provedbi potrebnih epidemioloških mjera radnicima iz točke II., V. i VI. ove Odluke bez obzira na njihovo mjesto rada i poslodavca, te su dužni poštivati naloge Zavoda i HZJZ-a.

VIII.

Obvezuju se Zavodi da uspostavom informatičke platforme za evidentiranje i kontinuirano praćenje osoba pod zdravstvenim nadzorom, osiguraju kontinuirano ispunjavanje podataka iz platforme.

IX.

Nalaže se uspostava stalnih komunikacijskih kanala između pojedinih Zavoda i HZJZ-a, na način da se osiguraju e-mail adrese i posebne telefonske linije samo u svrhu komunikacije radi provedbe epidemioloških mjera u uvjetima proglašene epidemije.

X.

Radi provedbe svih potrebnih epidemioloških i drugih mjera, obvezuju se Zavodi na dostavu dnevnih izvješća s epidemiološkim podacima za protekla 24 sata (od 19.30 sati prethodnog dana do 19.30 sati tekućeg dana), najkasnije do 20 sati tekućega dana, ­HZJZ-u, na e-mail adrese: krunoslav.capak@hzjz.hr, ravnateljstvo@hzjz.hr i epidemiologija@hzjz.hr, i to podatke kako slijedi:

– broj prijavljenih slučajeva COVID-a i njihovih kontakata koji su stavljeni pod zdravstveni nadzor,

– dodatne informacije o oboljelima, a koje nisu sadržane u obveznoj prijavi zarazne bolesti (epidemiološka anamneza, pripadnost rizičnim kategorijama zbog komorbiditeta ili radnog mjesta),

– kratki opis prirode kontakata koji su stavljeni pod zdravstveni nadzor,

– kratki opis epidemiološke situacije na terenu i

– poteškoće s kojima se epidemiološka služba susreće na terenu.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-15
Zagreb, 23. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.