Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

NN 36/2020 (25.3.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

Ministarstvo financija

759

Na temelju članka 41. stavka 6., članka 47. stavka 1., članka 55. stavka 2. i članka 59. stavka 2. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 – dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U CASINIMA, NA AUTOMATIMA I UPLATNIM MJESTIMA KLADIONICA

Članak 1.

U Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (»Narodne novine«, br. 38/10, 130/10, 69/11, 15/12 i 151/14 – dalje u tekstu: Pravilnik), članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za otvaranje ili preseljenje casina ili automat kluba priređivač je dužan Ministarstvu financija dostaviti podatke o lokaciji na kojoj namjerava otvoriti ili preseliti casino ili automat klub, radi dobivanja prethodnog mišljenja za lokaciju poslovnog prostora casina ili automat kluba.

(2) Udaljenost lokacije poslovnog prostora casina ili automat kluba iz stavka 1. ovoga članka od drugih casina ili automat klubova, odgojno-obrazovnih ustanova (dječjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova) te vjerskih objekata (crkve, džamije, sinagoge, odnosno vjerski objekti čija je namjena i svrha redovito obavljanje vjerskih obreda), ne smije biti manja od 500 metara.

(3) Uz zahtjev za dobivanje prethodnog mišljenja priređivač je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Mjesto i adresu poslovnog prostora u kojem namjerava priređivati igre na sreću s tlocrtom kojeg je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva i u kojem je iskazan podatak o unutarnjoj površini prostora s naznačenim ulazom u poslovni prostor.

2. Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora (original ili javnobilježnički ovjeren predugovor o zakupu ili kupnji poslovnog prostora).

3. Suglasnost predstavnika stanara ako objekt u kojem se namjerava otvoriti casino ili automat klub služi i za stanovanje. Suglasnost predstavnika stanara smatra se pravovaljanom dokaznom dokumentacijom ako je donesena temeljem skupljene većine potpisa stanara čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti površine stambenog dijela objekta.

(4) Ako se zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja podnosi za lokaciju poslovnog prostora casina u ugostiteljskom objektu skupine »hoteli« kategorije pet ili više zvjezdica, ne moraju bit ispunjeni uvjeti propisani stavkom 2. i stavkom 3. točkom 3. ovoga članka.

(5) U roku od 30 dana od dana primitka pozitivnog prethodnog mišljenja priređivač je dužan dostaviti Ministarstvu financija dokumentaciju kojom potvrđuje vjerodostojnost namjere otvaranja ili preseljenja casina ili automat kluba (ugovor o zakupu ili kupoprodaji poslovnog prostora ili vlasnički list i dokumentaciju o ugovaranju izvedbe projekta sustava tehničke zaštite ili drugu dokumentaciju koja dokazuje građevinsko uređenje i tehničku pripremu poslovnog prostora za priređivanje igara na sreću u casinima ili na automatima).

(6) Ukoliko priređivač ne dostavi dokumentaciju iz stavka 5. ovoga članka istekom roka od 30 dana prethodno mišljenje prestaje važiti.

(7) Zahtjev za otvaranje ili preseljenje casina ili automat kluba priređivač je dužan podnijeti u roku od 90 dana od dana primitka pozitivnog prethodnog mišljenja, uz koji je obavezan priložiti dokumentaciju propisanu člankom 26. stavkom 1. ili člankom 33. stavkom 2. ovoga Pravilnika. Istekom roka od 90 dana prethodno mišljenje prestaje važiti.«.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Činjenice navedene u članku 8. stavku 2. ovoga Pravilnika utvrđuju ovlašteni službenici Ministarstva financija izlaskom na lokaciju uz obvezno prisustvovanje priređivača na sljedeći način:

1. udaljenost od lokacija iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika utvrđuje se mjernim instrumentom najbližim pješačkim putem od ulaznih vrata navedenih lokacija do ulaznih vrata poslovnog prostora za koji se traži prethodno mišljenje;

2. ako se poslovni prostor za koji se traži prethodno mišljenje nalazi u sklopu trgovačkog centra, udaljenost se utvrđuje od ulaznih vrata lokacija iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika do ulaznih vrata u poslovni prostor za koji se traži prethodno mišljenje. Poslovni prostor za koji se traži prethodno mišljenje mora biti ograđen i odvojen od ostalih prostora i djelatnosti u trgovačkom centru;

3. ako poslovni prostor za koji se traži mišljenje ima više ulaza, mjerenje iz točke 1. ovoga stavka primjenjivat će se za sve ulaze u poslovni prostor.

(2) Na temelju činjenica utvrđenih pregledom lokacije i izmjerama udaljenosti od lokacija iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, Ministarstvo financija donijet će prethodno mišljenje za lokaciju poslovnog prostora casina ili automat kluba.«.

Članak 3.

U članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Priređivač može postaviti automate za igre na sreću na uplatna mjesta kladionica iz članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika koja ne smiju biti udaljena manje od 200 metara od odgojno-obrazovnih ustanova (dječjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova) te vjerskih objekata (crkve, džamije, sinagoge, odnosno vjerski objekti čija je namjena i svrha redovito obavljanje vjerskih obreda).«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Automat klub u kojem se priređuju igre na sreću na automatima mora biti ukupne površine najmanje 100 m2.«.

Članak 4.

U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Udaljenost uplatnog mjesta iz stavka 1. ovoga članka od odgojno-obrazovnih ustanova (dječjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova) te vjerskih objekata (crkve, džamije, sinagoge, odnosno vjerski objekti čija je namjena i svrha od redovito obavljanje vjerskih obreda), ne smije biti manja od 200 metara.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Udaljenost ugostiteljskog objekta u kojem se primaju uplate za igre klađenja putem samoposlužnih terminala od odgojno-
-obrazovnih ustanova (dječjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova) te vjerskih objekata (crkve, džamije, sinagoge, odnosno vjerski objekti čija je namjena i svrha redovito obavljanje vjerskih obreda), ne smije biti manja od 200 metara.«.

Članak 6.

U članku 39. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora u kojem će se primati uplate (original ili javnobilježnički ovjeren kupoprodajni ugovor, vlasnički list, ugovor o zakupu ili ugovor o podzakupu),«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Priređivač koji uplate klađenja želi primati putem samoposlužnog terminala, kao dokaz iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, može dostaviti ugovor o poslovnoj suradnji (original ili javnobilježnički ovjeren).«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Priređivač koji uplate klađenja želi primati putem samoposlužnog terminala postavljenog u ugostiteljskom objektu, mora uz zahtjev za izdavanje odobrenja za primanje uplata klađenja dostaviti i dokaz da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane posebnim propisima za tu djelatnost.«.

Članak 7.

Zahtjevi za izdavanje prethodnog mišljenja iz članka 8. stavka 1. Pravilnika i zahtjevi za odobravanje početka priređivanja igara na sreću u casinima, na automatima i igara klađenja, podnijeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se sukladno odredbama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (»Narodne novine«, br. 38/10, 130/10, 69/11, 15/12 i 151/14).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/42

Urbroj: 513-07-21-01/20-08

Zagreb, 16. ožujka 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.