Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije

NN 36/2020 (25.3.2020.), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije

Ministarstvo uprave

760

Na temelju članka 18. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15 i 98/19), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA I NAMJENI NAKNADE OSTVARENE ZA SKLAPANJE BRAKA IZVAN SLUŽBENE PROSTORIJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila za određivanje iznosa i namjene posebne naknade koja se plaća za sklapanje braka izvan službene prostorije (dalje: naknada).

Članak 2.

(1) Župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba posebnom odlukom odredit će službene prostorije za sklapanje braka.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na mrežnoj stranici županije odnosno Grada Zagreba.

Članak 3.

Zahtjev za sklapanje braka izvan službene prostorije podnosi se matičaru matičnog ureda nadležnog za mjesto u kojemu se brak namjerava sklopiti.

Članak 4.

Mjerila za određivanja iznosa naknade su:

1. udaljenost mjesta sklapanja braka od službene prostorije iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika

2. vrijeme sklapanja braka

3. sklapanje braka izvan tjednog radnog vremena županije odnosno Grada Zagreba sukladno općim aktima te na blagdane i neradne dane koji su utvrđeni zakonom kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Osnovicu za izračun visine iznosa naknade čini prosječna bruto plaća po zaposlenome u Republici Hrvatskoj prema posljednjim službeno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku u vrijeme prijave namjere sklapanje braka.

Članak 6.

(1) Ako je mjesto sklapanja braka od službene prostorije udaljeno do 10 km, naknada se plaća u iznosu od 10% osnovice.

(2) Ako je mjesto sklapanja braka od službene prostorije udaljeno više od 10 km, naknada se plaća u iznosu od 1% za svaki kilometar, a najviše do 30% od osnovice.

Članak 7.

Ako se brak sklapa u vremenu:

– od 8.00 do 15.59 sati, naknada se plaća u iznosu od 20% osnovice

– od 16.00 do 19.59 sati, naknada se plaća u iznosu od 30% osnovice

– od 20.00 do 22.00 sata, naknada se plaća u iznosu od 50% osnovice.

Članak 8.

Ako se brak sklapa izvan tjednog radnog vremena županije odnosno Grada Zagreba ili na blagdane i u neradne dane, naknada iz članka 7. ovog Pravilnika uvećava se za 100%.

Članak 9.

(1) Ukupan iznos naknade čini zbroj pojedinačnih iznosa koji su utvrđeni prema mjerilima iz članaka 6., 7. i 8. ovog Pravilnika.

(2) Iznos naknade utvrđuje matičar kada donosi odluku o sklapanju braka izvan službene prostorije.

(3) Naknada se uplaćuje u roku od tri dana od dana donošenja odluke o sklapanju braka izvan službene prostorije.

Članak 10.

Ako se brak sklapa izvan službene prostorije zbog zdravstvenih razloga nevjeste i ženika, odnosno jednog od njih, iznos naknade iz članka 9. ovog Pravilnika umanjuje se za 80%.

Članak 11.

(1) Naknada se uplaćuje u proračun županije odnosno Grada Zagreba te ima posebnu namjenu.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka koriste se za isplatu naknade matičarima za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena, nabavu prikladne službene odjeće za matičare te nabavu potrebne opreme i sredstava za rad.

(3) Visinu i način raspodjele sredstava prema namjeni iz stavka 2. ovog članka utvrđuje odlukom župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba donijet će odluku iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (»Narodne novine«, broj 67/17) te Odluka o visini naknade za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena (»Narodne novine«, broj 77/17).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/7

Urbroj: 515-07-01/1-20-6

Zagreb, 16. ožujka 2020.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.