Pravilnik o očevidniku kazališta

NN 36/2020 (25.3.2020.), Pravilnik o očevidniku kazališta

Ministarstvo kulture

763

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19), ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU KAZALIŠTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja te postupak i rokovi upisa u Očevidnik kazališta (u daljnjem tekstu: Očevidnik) koji se vodi u Ministarstvu kulture.

Članak 2.

Očevidnik sadrži temeljne podatke o svim javnim i privatnim kazalištima, kazališnim družinama i kazališnim kućama u Republici Hrvatskoj, bilo da obavljaju kazališnu djelatnost kao pravne osobe ili kao posebne ustrojstvene jedinice unutar pravne osobe.

Članak 3.

Očevidnik se sastoji od Upisnih listova označenih brojevima koji se ispunjavaju na temelju podnesene prijave za upis, a prema Obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U Upisni list upisuje se:

1. Broj upisnog lista

2. Naziv kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, osobni identifikacijski broj odnosno naziv posebne ustrojstvene jedinice u sastavu pravne osobe i osobni identifikacijski broj pravne osobe u čijem je sastavu

3. Status kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće (ustanova, umjetnička organizacija, trgovačko društvo)

4. Sjedište kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno sjedište posebne ustrojstvene jedinice u sastavu (adresa, telefon, e-mail, adresa mrežne stranice)

5. Naziv i sjedište osnivača kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće

6. Naziv i sjedište pravne osobe u čijem je sastavu posebna ustrojstvena jedinica

7. Broj i datum akta o osnivanju kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu

8. Broj i datum donošenja statuta i suglasnosti osnivača

9. Broj i datum upisa kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu u sudski ili drugi registar

10. Broj i datum rješenja kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za osnivanje kazališta ili kazališne kuće sukladno Zakonu o kazalištima

11. Ime i prezime intendanta/ravnatelja/vršitelja dužnosti i datum njegova imenovanja

12. Popis članova kazališnog vijeća (ime i prezime, stručna sprema, zanimanje, datum imenovanja)

13. Statusne promjene i prestanak djelovanja kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice

14. Posebne napomene.

Članak 4.

Svaki Upisni list u Očevidniku ima svoj broj.

Broj Upisnog lista je redni broj upisa kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu, a sastoji se od oznake KAZ i rednog broja upisa odvojenog crticom.

Prilikom upisa promjene unose se novi podaci u odgovarajuću rubriku.

Članak 5.

Sastavni dio Očevidnika čini i abecedni popis (Imenik) kazališta, kazališnih družina ili kazališnih kuća odnosno posebnih ustrojstvenih jedinica u sastavu koji sadrži naziv, sjedište i redni broj Upisnog lista, a omogućava pretraživanje po jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima je sjedište kazališta, kazališne družine i kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu.

Članak 6.

Upis u Očevidnik obavlja se na temelju prijave za upis.

Prijavu za upis podnosi intendant ili ravnatelj, voditelj ili druga odgovorna osoba (vršitelj dužnosti intendanta ili ravnatelja odnosno privremeni ravnatelj), a za posebne ustrojstvene jedinice u sastavu voditelj odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi u čijem se sastavu nalazi.

Prijava za upis u Očevidnik podnosi se u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće u sudski ili drugi registar odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu u sudski ili drugi registar. Za kazalište i kazališnu kuću se dostavlja i rješenje o ispunjenju uvjeta za osnivanje kazališta ili kazališne kuće sukladno Zakonu o kazalištima.

Za točnost podataka iz prijave odgovorne su osobe iz stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Prijava za upis u Očevidnik ispunjava se elektronički, na posebnom Obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva kulture. Ispunjeni obrazac šalje se elektroničkim putem na pisarnicu Ministarstva kulture. Nepotpune i netočne prijave vraćaju se prijavitelju na ispravak i dopunu.

Osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika dužne su redovito prijavljivati sve promjene podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, na način i u roku propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Podaci iz prijave se nakon provjere redovito unose u Očevidnik.

Završne odredbe

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o očevidniku kazališta (»Narodne novine«, broj 35/07 i 110/16).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-03/20-01/0025

Urbroj: 532-06-01-01/1-20-1

Zagreb, 16. ožujka 2020.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS U OČEVIDNIK KAZALIŠTA

1.Naziv kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, osobni identifikacijski broj odnosno naziv posebne ustrojstvene jedinice u sastavu pravne osobe i osobni identifikacijski broj pravne osobe u čijem je sastavu
2.Status kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće (ustanova, umjetnička organizacija, trgovačko društvo osobe ili podružnica)
3.Sjedište kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno sjedište posebne ustrojstvene jedinice u sastavu (adresa, telefon, e-mail, adresa mrežne stranice)
4.Naziv i sjedište osnivača kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće
5.Naziv i sjedište pravne osobe u čijem je sastavu posebna ustrojstvena jedinica
6.Broj i datum akta o osnivanju kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu
7.Broj i datum donošenja statuta i suglasnosti osnivača
8.Broj i datum upisa kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu u sudski ili drugi registar
9.Broj i datum rješenja kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za osnivanje kazališta ili kazališne kuće sukladno Zakonu o kazalištima
10.Ime i prezime intendanta/ravnatelja/vršitelja dužnosti i datum njegova imenovanja
11.Popis članova kazališnog vijeća (ime i prezime, stručna sprema, zanimanje, datum imenovanja)
12.Statusne promjene i prestanak djelovanja kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu
13.Posebne napomeneDatum prijavePotpis podnositelja prijave