Pravilnik o nadležnosti, sastavu i načinu rada drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja

NN 36/2020 (25.3.2020.), Pravilnik o nadležnosti, sastavu i načinu rada drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

767

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (»Narodne novine«, broj 94/2018), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NADLEŽNOSTI, SASTAVU I NAČINU RADA DRUGOSTUPANJSKOG ZDRAVSTVENOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se nadležnost, sastav i način rada drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva u drugostupanjskom postupku te način postupanja povodom zahtjeva za preispitivanjem ocjene zdravstvene sposobnosti osobe kojoj je izdano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Članak 2.

(1) Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo čine predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi i zamjenici članova.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika moraju biti doktori medicine specijalisti medicine rada, a članovi i zamjenici članova doktori medicine specijalisti medicine rada, doktori medicine specijalisti oftalmolozi, doktori medicine specijalisti psihijatri ili neuropsihijatri i psiholozi.

(3) U radu drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva i preispitivanju ocjene zdravstvene sposobnosti ne mogu sudjelovati doktori medicine, specijalisti određene specijalnosti i psiholozi koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu i dati ocjenu zdravstvene sposobnosti koju preispituje drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo.

Članak 3.

(1) Ministar zdravstva posebnim aktom imenuje članove te određuje sjedište Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva.

(2) U sjedištu drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva vodi se upisnik obavljenih zdravstvenih pregleda i pohranjuju se kartoni zdravstvenih pregleda obavljenih povodom zahtjeva za preispitivanjem ocjene zdravstvene sposobnosti u drugostupanjskom postupku.

Članak 4.

(1) Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo obvezno je dati ocjenu zdravstvene sposobnosti u roku od 60 dana od primitka zahtjeva za preispitivanjem ocjene zdravstvene sposobnosti osobe kojoj je izdano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

(2) Ocjena zdravstvene sposobnosti drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva je konačna.

(3) Ocjena zdravstvene sposobnosti drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva u drugostupanjskom postupku može biti:

1. sposoban – ako su svi članovi drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva dali ocjenu: zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja,

2. nesposoban – ako je i jedan od članova drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva dao ocjenu: zdravstveno nesposoban za držanje i nošenje oružja.

(4) O ocjeni zdravstvene sposobnosti drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva izvješćuje se:

1. pregledana osoba,

2. nadležno tijelo i Ministarstvo unutarnjih poslova,

3. ovlaštena zdravstvena ustanova, trgovačko društvo ili privatna ordinacija medicine rada u kojoj je pregledanoj osobi dana ocjena zdravstvene sposobnosti za koju je traženo preispitivanje ocjene zdravstvene sposobnosti,

4. izabrani doktor medicine.

(5) Ocjena zdravstvene sposobnosti drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva izdaje se na obrascu čiji su izgled i sadržaj utvrđeni u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(6) Ovjerena preslika uvjerenja s ocjenom zdravstvene sposobnosti drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva pohranjuje se u kartonu zdravstvenog pregleda osobe čija se zdravstvena sposobnost preispitivala.

Članak 5.

(1) Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo u drugostupanjskom postupku može:

– dati ocjenu zdravstvene sposobnosti bez ponovnog zdravstvenog pregleda, samo na osnovi medicinske dokumentacije, ili

– pozvati na pregled osobu čija se ocjena zdravstvene sposobnosti preispituje i uputiti je na pregled kod specijaliste određene specijalnosti.

(2) U slučaju pozivanja na pregled, obim pregleda i pretraga određuje drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo.

Članak 6.

(1) Drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu u drugostupanjskom postupku mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima osobe čija se ocjena zdravstvene sposobnosti preispituju, a po potrebi i sva ostala medicinska dokumentacija.

(2) Ako je nužno u svrhu utvrđivanja dijagnostičkih i diferencijalno-dijagnostičkih odrednica, osoba čija se ocjena zdravstvene sposobnosti preispituje može biti upućena na proširenu medicinsku obradu, preglede i pretrage u zdravstvene ustanove ili trgovačka društva ili na pregled kod određenog doktora medicine, specijaliste.

(3) Medicinsku i svu ostalu dokumentaciju, na temelju koje je dana ocjena zdravstvene sposobnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika, drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo obvezno je čuvati sukladno odredbama posebnoga zakona kojim se propisuje čuvanje arhivskog i registraturnog gradiva.

Članak 7.

(1) Troškove zdravstvenog pregleda vlasnika oružja koji je na zdravstvenom pregledu na drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu u drugostupanjskom postupku proglašen zdravstveno sposobnim za držanje i nošenje oružja, snosi nadležno tijelo.

(2) Vlasnik oružja iz stavka 1. ovoga članka za kojeg se na zdravstvenom pregledu u drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu u drugostupanjskom postupku utvrdi da nije zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja, sam snosi troškove zdravstvenog pregleda.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/112

Urbroj: 534-02-1-1/2-20-1

Zagreb, 5. veljače 2020.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, v. r.

PRILOG I.

DRUGOSTUPANJSKO ZDRAVSTVENO POVJERENSTVO

UVJERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

(Ovlaštena zdravstvena ustanova, trgovačko društvo ili ordinacija – za obavljanje zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja)

Matični broj:

Broj:

Datum (dan/mjesec/godina): /___/___/_______/

Mjesto pregleda: ________________________

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (»Narodne novine«, broj 94/2018), i članka 5. Pravilnika o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja izdaje se

UVJERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

Ime, prezime: __________________ Ime oca/majke: __________

Datum rođenja: /___/___/_______/

OIB /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Mjesto i država rođenja: ________________________________

Prebivalište i adresa stanovanja: ___________________________

Na temelju mišljenja Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva pregledana osoba je zdravstveno

SPOSOBNA NESPOSOBNA
za držanje i nošenje oružja

Potpis i faksimil predsjednika/zamjenika predsjednika
Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva
M.P.