Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora državnog inspektorata

NN 36/2020 (25.3.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora državnog inspektorata

DRŽAVNI INSPEKTORAT

769

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine« br. 115/18) glavni državni inspektor Državnog inspektorata donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Članak 1.

U Pravilniku o službenoj iskaznici i znački inspektora državnog inspektorata (»Narodne novine«, br. 84/19 i 123/19), u članku 13. riječi: »1. travnja« zamjenjuju se riječima: »1. lipnja«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/9

Urbroj: 443-01-01/7-19-7

Zagreb, 23. ožujka 2020.

Glavni državni inspektor
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.