Odluka o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

NN 36/2020 (25.3.2020.), Odluka o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

Hrvatska narodna banka

771

Na temelju članka 4., članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRIKUPLJANJU PODATAKA O UVJETIMA KREDITIRANJA POTROŠAČA

PREDMET ODLUKE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se:

1) obveza kreditne institucije da Hrvatskoj narodnoj banci dostavlja izvješća o uvjetima kreditiranja potrošača

2) izvještajno razdoblje i dinamika dostave izvješća o uvjetima kreditiranja potrošača i

3) rokovi dostave izvješća o uvjetima kreditiranja potrošača.

(2) Uputa za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i Uputa za izradu i dostavljanje datoteke za izvješćivanje o uvjetima kreditiranja sastavni su dio ove Odluke.

(3) Za potrebe ove Odluke pojam potrošač definiran je na isti način kao u zakonu kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, u dijelu u kojem se uređuje zaštita potrošača.

OBVEZNICI PRIMJENE ODLUKE

Članak 2.

(1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

(2) Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju na podružnice kreditnih institucija iz država članica i na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice na području Republike Hrvatske.

(3) Za potrebe ove Odluke pojam obveznici izvješćivanja obuhvaća institucije navedene u stavcima 1. i 2. ovog članka.

OBVEZA DOSTAVE IZVJEŠĆA

Članak 3.

(1) Obveznici izvješćivanja dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća o uvjetima kreditiranja iz članka 4. ove Odluke u sadržaju uređenom Uputom za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača, pridržavajući se tehničkih specifikacija izrade i prijenosa podataka uređenih Uputom za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača, u rokovima iz članka 5. ove Odluke.

(2) Obveza izvješćivanja odnosi se samo na kredite odobrene potrošačima.

POPIS I VRSTE IZVJEŠĆA

Članak 4.

(1) U smislu ove Odluke izvješća o uvjetima kreditiranja potrošača jesu:

1) Mjesečno izvješće o novoodobrenim kreditima i

2) Godišnje izvješće o stanjima svih kredita.

(2) Izvješće iz stavka 1. točke 1. ovog članka jest mjesečno izvješće, koje je potrebno dostaviti jednom mjesečno, sa stanjem na posljednji dan u mjesecu i odnosi se na sve novoodobrene kredite koji su isplaćeni potrošačima tijekom izvještajnog mjeseca.

(3) Izvješće iz stavka 1. točke 2. ovog članka jest godišnje izvješće, koje je potrebno dostaviti jednom godišnje, sa stanjem na dan 31. prosinca i odnosi se na sve kredite isplaćene potrošačima.

ROK I DINAMIKA DOSTAVE

Članak 5.

(1) Obveznici izvješćivanja dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća u skladu sa sljedećim rokovima:

1) izvješća iz članka 4. stavka 1. točke 1. u roku od 15 radnih dana od izvještajnog datuma i

2) izvješća iz članka 4. stavka 1. točke 2. u roku od 45 radnih dana od izvještajnog datuma.

(2) Za potrebe ove Odluke radni dani jesu dani od ponedjeljka do petka, osim praznika i blagdana.

(3) Smatra se da je obveznik izvješćivanja dostavio izvješća u skladu s ovom Odlukom:

– ako je izvješće zaprimljeno u Hrvatskoj narodnoj banci unutar roka propisanog u stavku 1. ovog članka i

– ako su podaci u slogovima izvješća koje je dostavio obveznik izvješćivanja zadovoljili kontrole propisane Uputom za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača.

(4) Iznimno od stavka 3. alineje druge ovog članka, Hrvatska narodna banka može u opravdanim slučajevima odstupiti od primjene određenih kontrola podataka koje dostavlja obveznik izvješćivanja, a u svrhu osiguravanja točnog i pravodobnog izvješćivanja.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 6.

Obveznici izvješćivanja dužni su:

1) prvo mjesečno izvješće u skladu s ovom Odlukom sastaviti za izvještajni datum 30. rujna 2020. i dostaviti u roku iz članka 5. stavka 1. točke 1. ove Odluke i

2) prvo godišnje izvješće u skladu s ovom Odlukom sastaviti sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. i dostaviti u roku iz članka 5. stavka 1. točke 2. ove Odluke.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 80-020/03-20/BV

Zagreb, 11. ožujka 2020.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

UPUTA ZA PROVEDBU ODLUKE O PRIKUPLJANJU PODATAKA O UVJETIMA KREDITIRANJA POTROŠAČA

UVOD

1. Ovom Uputom za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača (u nastavku teksta: Uputa) definiraju se sadržaj i način dostavljanja podataka koji su predmet izvješćivanja o uvjetima kreditiranja potrošača.

2. Posebno se definiraju obilježja kojima se opisuju dostavljeni iznosi odnosno kamatne stope, pri čemu se za svako obilježje navode njegov opis i način upisivanja njegove vrijednosti te modaliteti (brojčane ili slovnobrojčane vrijednosti obilježja).

3. Opisivanje izvještajnog zahtjeva, a posebno definiranje pojedinih obilježja kojima se opisuju dostavljeni iznosi, odnosno kamatne stope, zasniva se na Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju, a čijim se sadržajem obveznik izvješćivanja mora koristiti pri sastavljanju izvješća u skladu s ovom Uputom, na Odluci o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama te na Odluci o efektivnoj kamatnoj stopi.

4. Pojam protustranka iz ove Upute odnosi se na potrošača kako je određeno u članku 1. stavku 3. Odluke. Pojam izvještajne institucije iz ove Upute odnosi se na obveznike izvješćivanja kako je određeno u članku 2. stavku 3. Odluke.

KONCEPCIJA IZVJEŠTAJNOG ZAHTJEVA

5. Konceptualno rješenje izvještajnog sloga konkretizira osnovni podatak koji je predmet izvještavanja: iznos, koji je potrebno jedinstveno opisati.

6. Opis svakog iznosa sadržava četiri skupine obilježja:

1) Prva skupina obilježja (skupina obilježja A) omogućava identifikaciju izvješća, izvještajnog razdoblja i izvještajne institucije.

2) Druga skupina obilježja (skupina obilježja B) omogućava identifikaciju protustranke, instrumenata i njihovih značajki.

3) Treća skupina obilježja (skupina obilježja C) omogućava identifikaciju vrste iznosa.

4) Četvrta skupina obilježja (skupina obilježja D) omogućava praćenje posebnih karakteristika instrumenata osiguranja, statusa nekretnine u ugovornom odnosu s potrošačem, vrste nekretnine koja je predmet kupnje, načina otplate glavnice i mjesta gdje se nekretnina nalazi te identifikaciju potrošača koji prvi put kupuje stambenu nekretninu i subvencioniranoga kredita.

7. Svako od navedenih obilježja popunjava se unutar izvješća iz članka 4. stavka 1. točke 1., osim ako to nije drugačije specificirano unutar opisa obilježja.

OBILJEŽJA

8. Izvještajne institucije dužne su osigurati vremenski slijed podataka u pripremnim bazama kako bi se omogućila precizna upotreba modaliteta obilježja za izvještajno razdoblje na koje se odnosi izvještajni slog. Drugim riječima, izvještajna institucija dužna je upotrijebiti onaj modalitet koji je vrijedio u razdoblju na koje se slog odnosi.

Skupina obilježja A

Obilježje 1. »Oznaka izvješća«

Opis obilježja

9. Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvješća kojem izvještajni slog pripada.

Vrijednost obilježja

10. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) modalitet »MK« – Mjesečno izvješće o novoodobrenim kreditima (Odluka, članak 4. stavak 1. točka 1.)

2) modalitet »GK« – Godišnje izvješće o stanjima svih isplaćenih kredita (Odluka, članak 4. stavak 1. točka 2.).

Obilježje 2. »Izvještajno razdoblje«

Opis obilježja

11. Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvještajnog razdoblja.

Vrijednost obilježja

12. Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati datum u formatu »ggggmmdd«, pri čemu je »dd« posljednji (kalendarski) dan izvještajnog mjeseca za izvješće »MK«, odnosno 31. prosinca za izvješće »GK«.

13. Vrijednost ovog obilježja upisuje se u svim slogovima.

Obilježje 3. »Matični broj kreditne institucije«

Opis obilježja

14. Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvještajne institucije.

Vrijednost obilježja

15. Upisuje se matični broj izvještajne institucije koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku.

Skupina obilježja B

Obilježje 4. »Oznaka protustranke«

Opis obilježja

16. Ovo obilježje omogućuje identifikaciju tipa protustranke.

Vrijednost obilježja

17. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve protustranke, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta.

18. Ako se radi o potrošačima rezidentima, upisuje se jedinstvena skupna oznaka »FZ«.

19. Ako se radi o potrošačima nerezidentima, upisuje se skupna oznaka »ND«.

Obilježje 5. »Identifikator protustranke«

Opis obilježja

20. Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju protustranke u svim izvještajnim institucijama na temelju osobnoga identifikacijskog broja (OIB).

Vrijednost obilježja

21. Upisuje se jedanaesteroznamenkasti OIB protustranke za jedinstvenu skupnu oznaku »FZ«. U modalitetu »GK«, ako OIB nije poznat, upisuje se oznaka »00000000000«.

22. Za jedinstvenu skupnu oznaku »ND« upisuje se oznaka »00000000000«.

Obilježje 6. »Država protustranke«

Opis obilježja

23. Ovo obilježje omogućuje geografsku identifikaciju protustranaka.

Vrijednost obilježja

24. Za jedinstvenu skupnu oznaku »ND« upisuje se dvoslovna oznaka države iz popisa država iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje.

25. Za jedinstvenu skupnu oznaku »FZ« upisuje se oznaka države »HR«.

Obilježje 7. »Županija protustranke«

Opis obilježja

26. Ovo obilježje omogućuje geografsku identifikaciju protustranaka.

Vrijednost obilježja

27. Za jedinstvenu skupnu oznaku »ND« upisuje se oznaka »00«.

28. Za jedinstvenu skupnu oznaku »FZ« upisuje se oznaka županije navedena u Prilogu 2. Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje.

Obilježje 8. »Oznaka kreditne partije«

Opis obilježja

29. Ovo obilježje sadržava jedinstvenu oznaku ugovora o kreditu. Riječ je o definiranom identifikatoru kreditne partije koji je dodijelila izvještajna institucija, a koji je jedinstven za svaku kreditnu partiju.

Vrijednost obilježja

30. Upisuje se oznaka koju izvještajna institucija dodjeljuje za svaki kredit.

Obilježje 9. »Datum plasmana«

Opis obilježja

31. Ovo obilježje odnosi se na datum povlačenja iznosa kredita, odnosno plasmana. Kod jednokratne isplate riječ je o datumu isplate kredita, a ako je ugovorena isplata u više tranša, izvještajna je institucija dužna evidentirati datum novčanog toka svake tranše.

Vrijednost obilježja

32. Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati datum u formatu »ggggmmdd«, pri čemu »dd« označava dan isplate cjelokupnog iznosa kredita, odnosno svake tranše ako je ugovorena isplata u više tranša. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« upisuje se izvještajni datum (iz obilježja 2.).

Obilježje 10. »Datum dospijeća prve rate«

Opis obilježja

33. Ovo obilježje odnosi se na datum dospijeća prve rate kredita.

Vrijednost obilježja

34. Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati datum u formatu »ggggmmdd«, pri čemu je »dd« dan koji označava datum dospijeća prve rate kredita. Za instrumente »A0220« i »A0221« upisuje se izvještajni datum (iz obilježja 2.).

Obilježje 11. »Datum konačne otplate«

Opis obilježja

35. Ovo obilježje odnosi se na datum dospijeća posljednje rate kredita kod kredita koji se otplaćuju u ratama, odnosno datum dospijeća obveze vraćanja cijeloga kredita kod kredita s jednokratnim dospijećem. Ako trajanje kredita nije poznato, primjenjuju se odgovarajuće odredbe o trajanju ugovora o kreditu iz Odluke o efektivnoj kamatnoj stopi.

Vrijednost obilježja

36. Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati datum u formatu »ggggmmdd«, pri čemu je »dd« dan koji označava datum konačne otplate kredita.

Obilježje 12. »Instrument«

Opis obilježja

37. Ovo obilježje omogućava raščlambu kredita prema odabranim instrumentima iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje.

Vrijednost obilježja

38. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od modaliteta opisanih u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje. Predmet su izvješćivanja u smislu ove Odluke instrumenti »A0208«, »A0212«, »A0213«, »A0214«, »A0215«, »A0216«, »A0217«, »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221«, »A0222«, »A0223«, »A0224«, »A0225«, »A0226«, »A0227«, »A0228«, »A0229«, »A0230«, »A0232«, »A0233«, »A0305«, »A0306«, »A0701«.

Obilježje 13. »Valuta«

Opis obilježja

39. Ovo obilježje omogućava raščlambu instrumenata po valutama u kojima su nominirani.

Vrijednost obilježja

40. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve instrumente.

41. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se nekom od troslovnih oznaka valuta iz popisa valuta definiranog u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

Obilježje 14. »Indeksacija«

Opis obilježja

42. Ovo obilježje imaju instrumenti nominirani u jednoj valuti, a plativi u nekoj drugoj valuti.

Vrijednost obilježja

43. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve instrumente, a iskazuje se jednim od modaliteta opisanih u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

Obilježje 15. »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope«

Opis obilježja

44. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje kredita prema razdoblju početnog fiksiranja kamatne stope.

45. Početno razdoblje fiksiranja kamatne stope definirano je kao unaprijed određeno razdoblje izraženo u mjesecima (i određeno ugovorom) tijekom kojeg se vrijednost kamatne stope ne može mijenjati.

Vrijednost obilježja

46. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve instrumente na način definiran u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

Obilježje 16. »Vrsta referentne kamatne stope«

Opis obilježja

47. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje kredita prema vrsti promjenjivog parametra koji se primjenjuje ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa.

48. Promjenjivi parametri propisani su zakonom kojim se uređuje potrošačko i stambeno potrošačko kreditiranje.

Vrijednost obilježja

49. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve instrumente na način definiran u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

Obilježje 17. »Valuta referentne kamatne stope«

Opis obilježja

50. Ovim se obilježjem identificira valuta referentne kamatne stope.

Vrijednost obilježja

51. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve instrumente na način definiran u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

Obilježje 18. »Rizična skupina«

Opis obilježja

52. U postupku procjene očekivanih gubitaka izvještajna institucija raspoređuje svoje izloženosti s osnove kojih je izložena kreditnom riziku u odgovarajuće rizične skupine, ovisno o procijenjenom stupnju rizika, u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine.

Vrijednost obilježja

53. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve instrumente na način definiran u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

Obilježje 19. »Novi posao«

Opis obilježja

54. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje novih poslova na financijske ugovore kojima se prvi put utvrđuje kamatna stopa na kredite (stvarni novi poslovi), na ponovne sporazume o uvjetima postojećih ugovora o kreditima te na kredite koji se povlače u tranšama, pri čemu se kod takvih kredita prikazuje samo isplaćeni iznos. Ponovni sporazumi i stvarni novi poslovi definirani su u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

Vrijednost obilježja

55. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. modalitet »01« – ponovni sporazum

2. modalitet »02« – stvarni novi posao

3. modalitet »03« – nije primjenjivo

4. modalitet »04« – kredit u tranšama.

Skupina obilježja C

Obilježje 20. »Vrsta iznosa«

Opis obilježja

56. Obilježje »Vrsta iznosa« omogućava utvrđivanje svih elemenata koji čine podatak o iznosima novoodobrenih kredita, kamatnim stopama, stanjima i svim ostalim karakterističnim vrstama iznosa.

57. Svi iznosi iskazuju se u kunama i lipama te postocima. Ako kod opisa modaliteta nije izričito navedeno da se iznosi prikazuju s negativnim predznakom, svi iznosi načelno se prikazuju s pozitivnim predznakom (+).

58. U modalitetu »MK« vrijednost svih instrumenata u stranoj valuti i ugovorenih s valutnom klauzulom izračunava se konvertiranjem originalnog iznosa u valuti u kunsku protuvrijednost primjenom mjesečnoga prosječnog srednjeg tečaja HNB-a u izvještajnom razdoblju. U modalitetu »GK« vrijednost svih instrumenata u stranoj valuti izračunava se konvertiranjem originalnog iznosa u valuti u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB-a na izvještajni datum, a vrijednost instrumenata ugovorenih s valutnom klauzulom primjenom ugovorenog tečaja.

Vrijednost obilježja

59. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. modalitet »01« – ukupan iznos koji plaća potrošač

Modalitet »01« odnosi se na iznos definiran prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju (članak 2. stavak 1. točka 8.) kao zbroj ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova kredita. Ukupni troškovi kredita uključuju kamate, naknade, poreze i sve druge naknade koje potrošač mora platiti u vezi s ugovorom o kreditu, a koji su poznati izvještajnoj instituciji (vjerovniku), osim troškova javnog bilježnika. Naknade na odobrene kredite moraju biti vezane uz stvarni trošak odobravanja kredita. Nakon sklapanja ugovora o kreditu nije dopušteno uvođenje novih naknada. Troškovi dodatnih usluga koje se odnose na ugovor o kreditu, posebice premije osiguranja, također su uključeni ako je sklapanje ugovora o pružanju drugih usluga obvezno radi dobivanja kredita ili dobivanja kredita prema uvjetima koji vrijede na tržištu (članak 2. stavak 1. točke 7. i 8. Zakona o potrošačkom kreditiranju, »Narodne novine«, br. 75/2009., 112/2012., 143/2013., 147/2013., 9/2015., 78/2015., 102/2015. i 52/2016., u nastavku teksta: ZPK). Upisuje se iznos u kunama na dan isplate kredita. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« ovaj se modalitet ne popunjava.

2. modalitet »02« – ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita

Modalitet »02« odnosi se na ukupan iznos glavnice i kamata iz otplatnog plana kredita u cijelom razdoblju trajanja kredita. Za kredite isplaćene u tranšama upisuje se ukupan iznos glavnice i kamata koje će biti otplaćene u razdoblju trajanja kredita, bez obzira na dinamiku isplate tranša. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« ovaj se modalitet ne popunjava.

3. modalitet »03« – nominalna kamatna stopa

Modalitet »03« unutar sloga označenog modalitetom »MK« odnosi se na nominalnu kamatnu stopu na godišnjoj razini, koju je izvještajna institucija ugovorila s potrošačima. Unutar sloga označenog modalitetom »GK« odnosi se na nominalnu kamatnu stopu na godišnjoj razini koja se primjenjuje u izvještajnom mjesecu.

4. modalitet »04« – efektivna kamatna stopa na nove poslove

Modalitet »04« odnosi se na efektivnu kamatnu stopu definiranu u Odluci o efektivnoj kamatnoj stopi.

5. modalitet »05« – stanje ispravaka vrijednosti glavnice

Modalitet »05« odnosi se na iznos koji je istovjetan onom koji se prikazuje u modalitetu »05« obilježja 43. »Vrsta iznosa« u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje na datum plasmana u modalitetu »MK« odnosno na izvještajni datum u modalitetu »GK«.

6. modalitet »06« – stanje ispravaka vrijednosti kamata

Modalitet »06« odnosi se na iznos koji je istovjetan onom koji se prikazuje u modalitetu »06« obilježja 43. »Vrsta iznosa« u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje na datum plasmana u modalitetu »MK« odnosno na izvještajni datum u modalitetu »GK«.

7. modalitet »07« – godišnji trošak servisiranja ukupnog duga

Modalitet »07« odnosi se na trošak otplate glavnice i kamata po kreditima koje su potrošaču i njegovom sudužniku (ako je uključen u izračun kreditne sposobnosti pri odobravanju kredita) odobrile kreditne ili druge financijske institucije, a koje ulaze u ukupan dug korisnika kredita, sveden na godišnju razinu. Pojam financijska institucija definiran je kao u Uredbi (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji, Prilog A, točke 2.55 i 2.56. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« ovaj se modalitet ne popunjava.

8. modalitet »08« – vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje

Modalitet »08« za svaki se instrument osiguranja odnosi na ukupnu vrijednost ostalih tražbina osiguranih tim instrumentom osiguranja, a koje imaju raniji prvenstveni red u naplati u odnosu na kredit koji se odobrava. Ako je kao instrument osiguranja kredita ugovorena nekretnina, odnosno ako je osnovano založno pravo (hipoteka) na nekretnini, onda se upisuje ukupna vrijednost svih tražbina koje su osigurane založnim pravom (hipotekom) na toj nekretnini i koje imaju raniji prvenstveni red u naplati u odnosu na kredit koji se odobrava. Te tražbine upisane su u teretovnici (list C) zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana.

9. modalitet »09« – vrijednost instrumenta osiguranja

Modalitet »09« unutar sloga označenog modalitetom »MK« za svaki se instrument osiguranja odnosi na vrijednost u trenutku odobravanja kredita na temelju procjene ovlaštenog procjenitelja ili vrijednost instrumenta osiguranja koja je definirana ugovorom o kreditu (odnosno transakcijsku vrijednost instrumenta osiguranja). Ako su raspoložive obje vrijednosti instrumenta osiguranja, uzima se niža vrijednost. Unutar sloga označenog modalitetom »GK« prikuplja se trenutačna tržišna vrijednost na temelju procjene ovlaštenog procjenitelja ili internih statističkih modela. Ako su raspoložive obje vrijednosti instrumenta osiguranja, uzima se niža vrijednost.

10. modalitet »10« – bruto godišnji prihod od najma

Modalitet »10« odnosi se na iznos na godišnjoj razini koji potrošaču najmoprimac stvarno plaća bez poticaja i naknada. Ako je nekretnina već iznajmljena, bruto godišnji prihod od najma jest godišnji prihod koji najmoprimci stvarno plaćaju bez poticaja i naknada na godišnjoj razini. Ako potrošač ne raspolaže iznosom prihoda po ovoj osnovi, navodi se očekivani godišnji prihod od najma. Modalitet »10« popunjava se isključivo ako je dužnik naveo iznajmljivanje kao svrhu kupnje, tj. za modalitete »05« i »06« obilježja 28. »Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje i/ili adaptacije«.

11. modalitet »11« – dohodak potrošača

Modalitet »11« odnosi se na ukupni godišnji raspoloživi dohodak, tj. dohodak potrošača koji kreditna institucija uključuje u procjenu kreditne sposobnosti na temelju dokumentacije koju je prikupila od potrošača, izražen na godišnjoj razini, a može obuhvaćati sve redovite izvore dohodaka prema Zakonu o porezu na dohodak. Ako potrošač ima sudužnika, njegov se dohodak uračunava u dohodak potrošača samo ako je uključen i u izračun kreditne sposobnosti pri odobravanju kredita.

12. modalitet »12« – ukupni dug potrošača

Modalitet »12« odnosi se na sve nepodmirene obveze potrošača i njegova sudužnika (ako je uključen u izračun kreditne sposobnosti pri odobravanju kredita) prema kreditnim ili drugim financijskim institucijama, a navodi se isključivo iznos u trenutku odobravanja kredita, uključujući i obveze po kreditu o kojem se izvještava (modalitet »02«). Pojam financijska institucija definiran je kao u Uredbi (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji, Prilog A, točke 2.55 i 2.56. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« ovaj se modalitet ne popunjava.

13. modalitet »13« – bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice

Modalitet »13« odnosi se na iznos (preostalog) duga s osnove subvencije glavnice na izvještajni datum, koji je već sadržan u modalitetu »18«.

14. modalitet »14« – bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata

Modalitet »14« odnosi se na iznos (preostalog) duga s osnove subvencije kamata na izvještajni datum.

15. modalitet »18« – bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice

Modalitet »18« odnosi se na iznos (preostalog) duga po glavnici na datum plasmana u modalitetu »MK« odnosno na izvještajni datum u modalitetu »GK«. Ovaj iznos istovjetan je onome koji se prikazuje u modalitetu »18« obilježja 43. »Vrsta iznosa« u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje. Kod kredita u tranšama potrebno je prikazati stanje isplaćenog dijela glavnice dotada isplaćenih tranša (uključujući i tekući izvještajni mjesec) za modalitete »MK« i »GK«. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« u modalitetu »MK« upisuje se stanje na kraju izvještajnog mjeseca.

16. modalitet »19« – bruto ukupna potraživanja s osnove kamata.

Modalitet »19« odnosi se na iznos preostalog duga po kamatama na datum plasmana u modalitetu »MK« odnosno na izvještajni datum u modalitetu »GK«. Ovaj iznos istovjetan je onom koji se prikazuje u modalitetu »19« obilježja 43. »Vrsta iznosa« u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje. Kod kredita u tranšama potrebno je prikazati stanje ukupnih potraživanja s osnove kamata dotada isplaćenih tranša (uključujući i tekući izvještajni mjesec) za modalitete »MK« i »GK«. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« u modalitetu »MK« upisuje se stanje na kraju izvještajnog mjeseca.

Obilježje 21. »Iznos«

Opis obilježja

60. Ovo obilježje upisuje se za sve modalitete obilježja 20. »Vrsta iznosa«.

Vrijednost obilježja

61. Upisuje se iznos zaokružen na dvije decimale za sve modalitete obilježja 21. »Vrsta iznosa«.

62. Modaliteti »01«, »02«, »03«, »04«, »05«, »06«, »07«, »08«, »09«, »10«, »11«, »12«, »13«, »14«, »18« i »19« obilježja 21. »Vrsta iznosa« prikupljaju se u izvješću »MK«.

63. Modaliteti »05«, »06«, »08«, »09«, »13«, »14«, »18« i »19« obilježja 21. »Vrsta iznosa« prikupljaju se u izvješću »GK«.

Obilježje 22. »Status iznosa«

Opis obilježja

64. Ovo obilježje upisuje se za sve modalitete obilježja 21. »Iznos«.

Vrijednost obilježja

65. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. modalitet »A« standardna vrijednost (vrijednost koja je za predmetno izvještajno razdoblje raspoloživa na temelju postojećih službenih evidencija u internim sustavima izvještajne institucije)

2. modalitet »L« vrijednost koja nedostaje (vrijednost za koju podaci postoje, no nisu prikupljeni odnosno nisu raspoloživi za predmetno izvještajno razdoblje na temelju postojećih službenih evidencija u internim sustavima izvještajne institucije)

3. modalitet »E« procijenjena vrijednost (vrijednost koja je rezultat procjene i ne može se smatrati standardnom vrijednošću)

4. modalitet »P« privremena vrijednost (vrijednost koja se odnosi na posljednje raspoloživo opažanje, ako se to smatra privremenim).

Skupina obilježja D

Obilježje 23. »Red založnog prava«

Opis obilježja

66. Ovo obilježje odnosi se na upisani prvenstveni red naplate izvještajne institucije u zemljišnim knjigama ili knjizi položenih ugovora, odnosno na upisani red naplate izvještajne institucije u Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima odnosno u bilo kojem drugom registru, te na prvenstveni red naplate koji je izvještajna institucija saznala od potrošača ili definirala internom procjenom.

Vrijednost obilježja

67. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se za svaki instrument osiguranja jednim od sljedeća dva modaliteta:

1. Modalitet »01« – izvještajna institucija prva je u redu naplate u zemljišnim knjigama ili knjizi položenih ugovora, odnosno u Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima odnosno u bilo kojem drugom registru, ili ako ne postoji druga tražbina koja ima pravo prvenstva u naplati.

2. Modalitet »99« – izvještajna institucija nije prva u redu naplate u zemljišnim knjigama ili knjizi položenih ugovora, odnosno u Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima odnosno u bilo kojem drugom registru, ili ako postoji druga tražbina koja ima pravo prvenstva u naplati.

Obilježje 24. »Redni broj instrumenta osiguranja«

Opis obilježja

68. Ovo obilježje odnosi se na numeriranje svakog instrumenta osiguranja te je osobito važno za prikaz slučaja kada za istu kreditnu partiju postoji više različitih instrumenata osiguranja.

Vrijednost obilježja

69. Upisuju se redom brojevi veći od nule, od 1 naviše. Za svaku novu partiju kredita brojevi kreću od 1.

Obilježje 25. »Vrsta instrumenta osiguranja«

Opis obilježja

70. Ovo obilježje omogućuje identifikaciju vrste instrumenta osiguranja.

Vrijednost obilježja

71. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. modalitet »01« – obiteljska kuća za stanovanje

2. modalitet »02« – stan za stanovanje

3. modalitet »03« – kuća za odmor

4. modalitet »04« – stan za odmor

5. modalitet »05« – obiteljska kuća za iznajmljivanje (ako je potrošač izričito naveo iznajmljivanje kao svrhu kupnje)

6. modalitet »06« – stan za iznajmljivanje (ako je potrošač izričito naveo iznajmljivanje kao svrhu kupnje)

7. modalitet »07« – garaža koju potrošač kupuje ili koja je instrument osiguranja zajedno sa stambenom nekretninom

8. modalitet »08« – parkirališno mjesto koje potrošač kupuje ili koje je instrument osiguranja zajedno sa stambenom nekretninom

9. modalitet »09« – građevinsko zemljište namijenjeno gradnji stambene nekretnine

10. modalitet »10« – ostale stambene nekretnine

11. modalitet »11« – uredski prostor (npr. nekretnine koje se pretežno upotrebljavaju kao službeni ili poslovni uredi)

12. modalitet »12« – prostor za pružanje usluga na malo (npr. hoteli, restorani, trgovački centri, trgovine)

13. modalitet »13« – industrijski objekt (npr. nekretnine koje se upotrebljavaju za potrebe proizvodnje, distribucije i operativne logistike)

14. modalitet »14« – ostale vrste poslovnih nekretnina

15. modalitet »15« – depozit

16. modalitet »16« – garancije i jamstva

17. modalitet »17« – dionica

18. modalitet »18« – obveznica

19. modalitet »19« – polica životnog osiguranja

20. modalitet »99« – ostalo.

72. Modaliteti »01«, »02«, »03«, »04«, »05«, »06«, »07«, »08«, »09« i »10« odnose se na stambene nekretnine, definirane u Preporuci Europskog odbora za sistemske rizike ESRB/2019/3 od 21. ožujka 2019. o izmjeni Preporuke ESRB/2016/14 o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama. Obveza kreditnih institucija da vode evidenciju o navedenim modalitetima propisana je Odlukom o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama.

73. Modaliteti »11«, »12«, »13« i »14« odnose se na poslovne nekretnine definirane u Preporuci Europskog odbora za sistemske rizike ESRB/2019/3 od 21. ožujka 2019. o izmjeni Preporuke ESRB/2016/14 o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama.

74. Modaliteti »15«, »16«, »17«, »18« i »19« istovjetni su onima u Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju.

Obilježje 26. »Vrsta procjene«

Opis obilježja

75. Ovo obilježje omogućuje identifikaciju metode koja se primjenjuje za praćenje vrijednosti nekretnine (obilježje 20., modalitet »09«) koja je instrument osiguranja.

Vrijednost obilježja

76. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se za svaku nekretninu koja je instrument osiguranja jednim od sljedećih modaliteta:

1. modalitet »01« – procjena ovlaštenog procjenitelja u trenutku odobravanja kredita

2. modalitet »02« – naknadna procjena ovlaštenog procjenitelja

3. modalitet »03« – praćenje vrijednosti nekretnine internim statističkim metodama

4. modalitet »99« – ostale metode procjene u trenutku odobravanja kredita.

Obilježje 27. »Status nekretnine koja je instrument osiguranja«

Opis obilježja

77. Ovo obilježje omogućuje identificiranje statusa svake nekretnine koja je instrument osiguranja u ugovornom odnosu s potrošačem.

Vrijednost obilježja

78. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. modalitet »01« – nekretnina je predmet kupnje

2. modalitet »02« – založena nekretnina (hipoteka) koja nije predmet kupnje

3. modalitet »03« – fiducijarni prijenos vlasništva na nekretnini koja nije predmet kupnje.

79. Ako je nekretnina koja je predmet kupnje istodobno i založena ili postoji fiducijarni prijenos vlasništva, upisuje se modalitet »01«.

Obilježje 28. »Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje i/ili adaptacije«

Opis obilježja

80. Ovo obilježje pobliže opisuje vrstu nekretnine koja je predmet ugovornog odnosa s potrošačem.

Vrijednost obilježja

81. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. modalitet »01« – obiteljska kuća za stanovanje

2. modalitet »02« – stan za stanovanje

3. modalitet »03« – kuća za odmor

4. modalitet »04« – stan za odmor

5. modalitet »05« – obiteljska kuća za iznajmljivanje (ako je potrošač izričito naveo iznajmljivanje kao svrhu kupnje)

6. modalitet »06« – stan za iznajmljivanje (ako je potrošač izričito naveo iznajmljivanje kao svrhu kupnje)

7. modalitet »07« – garaža koju potrošač kupuje ili koja je instrument osiguranja zajedno sa stambenom nekretninom

8. modalitet »08« – parkirališno mjesto koje potrošač kupuje ili koje je instrument osiguranja zajedno sa stambenom nekretninom

9. modalitet »09« – građevinsko zemljište namijenjeno gradnji stambene nekretnine

10. modalitet »10« – ostale stambene nekretnine

11. modalitet »11« – uredski prostor (npr. nekretnine koje se pretežno upotrebljavaju kao službeni ili poslovni uredi)

12. modalitet »12« – prostor za pružanje usluga na malo (npr. hoteli, restorani, trgovački centri, trgovine)

13. modalitet »13« – industrijski objekt (npr. nekretnine koje se upotrebljavaju za potrebe proizvodnje, distribucije i operativne logistike)

14. modalitet »14« – ostale vrste poslovnih nekretnina

15. modalitet »99« – ostalo.

Modalitet »99« odnosi se na sve ostale vrste nekretnina koje nisu navedene pod modalitetima od »01« do »15«.

82. Modaliteti »01«, »02«, »03«, »04«, »05«, »06«, »07«, »08«, »09« i »10« odnose se na stambene nekretnine, definirane u Preporuci Europskog odbora za sistemske rizike ESRB/2019/3 od 21. ožujka 2019. o izmjeni Preporuke ESRB/2016/14 o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama. Obveza kreditnih institucija da vode evidenciju o navedenim modalitetima propisana je Odlukom o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama.

83. Modaliteti »11«, »12«, »13« i »14« odnose se na poslovne nekretnine definirane u Preporuci Europskog odbora za sistemske rizike ESRB/2019/3 od 21. ožujka 2019. o izmjeni Preporuke ESRB/2016/14 o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama.

Obilježje 29. »Prva kupnja«

Opis obilježja

84. Ovo obilježje omogućava identifikaciju potrošača koji prvi put kupuje stambenu nekretninu čija je definicija u skladu s Odlukom o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama.

Vrijednost obilježja

85. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. modalitet »DA« – potrošač prvi put kupuje stambenu nekretninu

2. modalitet »NE« – potrošač ne kupuje prvi put stambenu nekretninu.

Obilježje 30. »Način otplate glavnice«

Opis obilježja

86. Ovo obilježje omogućuje identifikaciju načina otplate glavnice i kamata.

Vrijednost obilježja

87. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. modalitet »01« – kredit koji se amortizira u cijelosti

Modalitet »01« odnosi se na kredit kod kojeg potrošač periodično otplaćuje glavnicu prema otplatnom planu tijekom trajanja kredita na način da se glavnica otplati do datuma dospijeća kredita.

2. modalitet »02« – neamortizirajući kredit

Modalitet »02« odnosi se na kredit kod kojeg potrošač tijekom trajanja kredita u otplatnim razdobljima najviše što plaća jesu samo kamate.

3. modalitet »03« – djelomično amortizirajući kredit.

Modalitet »03« odnosi se na kombinaciju kredita koji se amortizira u cijelosti i neamortizirajućega kredita.

Obilježje 31. »Subvencionirani kredit«

Opis obilježja

88. Ovo obilježje omogućuje identifikaciju kreditnih partija koje su barem djelomično pokrivene subvencijama. Ako je kredit odobren uz više od jedne subvencije, iskazuje se ona subvencija koja pokriva najveći dio rate ili anuiteta kredita.

Vrijednost obilježja

89. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. modalitet »XXX« nesubvencionirani kredit

2. modalitet »SRE« kredit subvencioniran od domaće središnje države (sektor 1311 na način definiran u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, npr. preko Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN)

3. modalitet »LOK« kredit subvencioniran od domaće lokalne države (sektor 1313 na način definiran u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje)

4. modalitet »OST« ostali oblici subvencije.

Obilježje 32. »Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje«

Opis obilježja

90. Ovo obilježje omogućuje geografsku identifikaciju nekretnina koje su predmet kupnje.

Vrijednost obilježja

91. Ako se nekretnina koja je predmet kupnje nalazi u inozemstvu, upisuje se dvoslovna oznaka države iz popisa država iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje. Ako se nekretnina koja je predmet kupnje nalazi u tuzemstvu, upisuje se oznaka »HR«.

Obilježje 33. »Katastarska općina u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje«

Opis obilježja

92. Ovo obilježje omogućuje analizu karakteristika nekretnina koje su predmet kupnje po različitim regijama.

Vrijednost obilježja

93. Upisuje se matični broj katastarske općine, određen prema Pravilniku o registru prostornih jedinica na temelju Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina za svaku nekretninu.

94. Ako se nekretnina koja je predmet kupnje nalazi u inozemstvu, upisuje se »00000000«.

Obilježje 34. »Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranja«

Opis obilježja

95. Ovo obilježje omogućuje geografsku identifikaciju nekretnina koje su instrument osiguranja.

Vrijednost obilježja

96. Ako se nekretnina koja je instrument osiguranja nalazi u inozemstvu, upisuje se dvoslovna oznaka države iz popisa država iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje. Ako se nekretnina koja je predmet kupnje nalazi u tuzemstvu, upisuje se oznaka »HR«.

Obilježje 35. »Katastarska općina u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranja«

Opis obilježja

97. Ovo obilježje omogućuje analizu karakteristika nekretnina koje su instrument osiguranja po različitim regijama.

Vrijednost obilježja

98. Upisuje se matični broj katastarske općine, određen prema Pravilniku o registru prostornih jedinica na temelju Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina za svaku nekretninu.

99. Ako se nekretnina koja je instrument osiguranja nalazi u inozemstvu, upisuje se »00000000«.

PRILOG 1

UPISIVANJE VRIJEDNOSTI OBILJEŽJA

100. U ovom prilogu definira se upisivanje pojedinih vrijednosti obilježja obuhvaćenih izvještajnim zahtjevom.

101. Obilježja su navedena u redcima. Ako je obilježje obvezno popunjavati, navedena je vrijednost »OBV«. Ako se obilježje popunjava uvjetno, odnosno u ovisnosti o odredbama ove Upute, navedena je vrijednost »UVJ«. Ako za neko obilježje nije navedena vrijednost »OBV« ni »UVJ«, polje je potrebno ostaviti prazno (blank) ako se radi o slovnobrojčanom polju odnosno popuniti nulama ako se radi o numeričkom polju.

1.1. Ulazni slog zbirnog sloga (zaglavlja)

BrojNaziv poljaTip poljaDuljina poljaPozicija poljaSadržaj poljaPopunjava se
1.Oznaka retkaAN21 – 2ZZOBV
2.Izvještajno razdobljeN83 – 10ggggmmddOBV
3.Matični broj kreditne institucijeN811 – 18Matični broj koji dodjeljuje DZSOBV
4.Broj slogovaN819 – 26Ukupan broj redaka u datoteciOBV
5.Odgovorna osobaAN4027 – 66Ime odgovorne osobeOBV
6.TelefonAN3067 – 96Telefon za kontaktOBV
7.Elektronička poštaAN5097 – 146E-adresa za kontaktOBV
8.ID datotekeAN20147 – 166Jedinstvena interna oznaka datoteke unutar izvještajne institucijeUVJ
9.NapomenaAN100167 – 266NapomenaUVJ


1.2. Ulazni slog izvješća »MK«

BrojNaziv poljaTip poljaDuljina poljaPozicija poljaSadržaj poljaPopunjava se
1.Oznaka izvješćaNA21 – 2MKOBV
2.Izvještajno razdobljeN83 – 10ggggmmddOBV
3.Tip retkaAN111 – 11R, S, POBV
4.Redni broj retkaN812 – 19Redni broj retka u datumu / oznaci izvješćaOBV
5.Oznaka protustrankeAN220 – 21FZ, NDOBV
6.Identifikator protustrankeN1122 – 32OIBOBV
7.Država protustrankeAN233 – 34Dvoslovna oznaka države, prema Uputi*OBV
8.Županija protustrankeN235 – 36LOV (01, 02, ..., 21)OBV
9.Oznaka kreditne partijeAN2037 – 56Jedinstvena oznaka ugovora o kredituOBV
10.Datum plasmanaN857 – 64ggggmmddOBV
11.Datum dospijeća prve rateN865 – 72ggggmmddOBV
12.Datum konačne otplateN873 – 80ggggmmddOBV
13.InstrumentAN581 – 85Obilježje 18 Upute*OBV
14.ValutaAN386 – 88Obilježje 20 Upute*OBV
15.Vrsta indeksacijeAN189 – 89Obilježje 23 Upute*OBV
16.Valuta indeksacijeAN390 – 92Obilježje 23 Upute*OBV
17.Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stopeAN593 – 97Obilježje 36 Upute*OBV
18.Vrsta referentne kamatne stopeAN598 – 102Obilježje 39 Upute*OBV
19.Valuta referentne kamatne stopeAN3103 – 105Obilježje 41 Upute*OBV
20.Rizična skupinaAN2106 – 107Obilježje 27 Upute*OBV
21.Novi posaoN2108 – 10901, 02, 03, 04OBV
22.Vrsta iznosaN2110 – 11118, 19, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14OBV
23.PredznakAN1112 – 112»+« ili »-«OBV
24.IznosN15113 – 127Iznos na dvije decimaleOBV
25.Status iznosaAN1128 – 128A, L, E, POBV
26.Red založnog pravaN2129 – 13001, 99UVJ
27.Redni broj instrumenta osiguranjaN2131 – 132Broj veći od nule, od 1 naviše (01, 02, 03, ...)UVJ
28.Vrsta instrumenta osiguranjaN2133 – 13401, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 99UVJ
29.Vrsta procjeneN2135 – 13601, 02, 03, 99UVJ
30.Status nekretnine koja je instrument osiguranjaN2137 – 13801, 02, 03UVJ
31.Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje i/ili adaptacijeN2139 – 14001, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 99UVJ
32.Prva kupnjaAN2141 – 142»DA« ili »NE«UVJ
33.Način otplate glavniceN2143 – 14401, 02, 03OBV
34.Subvencionirani kreditAN3145 – 147XXX, SRE, LOK, OSTOBV
35.Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnjeAN2148 – 149Dvoslovna oznaka države, prema Uputi*UVJ
36.Katastarska općina u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnjeN6150 – 155Matični broj katastarske općineUVJ
37.Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranjaAN2156 – 157Dvoslovna oznaka države, prema Uputi*UVJ
38.Katastarska općina u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranjaN6158 – 163Matični broj katastarske općineUVJ


1.3. Ulazni slog izvješća »GK«

BrojNaziv poljaTip poljaDuljina poljaPozicija poljaSadržaj poljaPopunjava se
1.Oznaka izvješćaNA21 – 2GKOBV
2.Izvještajno razdobljeN83 – 10ggggmmddOBV
3.Tip retkaAN111 – 11R, S, POBV
4.Redni broj retkaN812 – 19R. br. retka u datumu / oznaci izvješćaOBV
5.Oznaka protustrankeAN220 – 21FZ, NDOBV
6.Identifikator protustrankeN1122 – 32OIBOBV
7.Država protustrankeAN233 – 34Dvoslovna oznaka države, prema Uputi*OBV
8.Županija protustrankeN235 – 36LOV (01, 02, ..., 21)OBV
9.Oznaka kreditne partijeAN2037 – 56Jedinstvena oznaka ugovora o kredituOBV
10.Datum plasmanaN857 – 64ggggmmddOBV
11.Datum dospijeća prve rateN865 – 72ggggmmddOBV
12.Datum konačne otplateN873 – 80ggggmmddOBV
13.InstrumentAN581 – 85Obilježje 18 Upute*OBV
14.ValutaAN386 – 88Obilježje 20 Upute*OBV
15.Vrsta indeksacijeAN189 – 89Obilježje 23 Upute*OBV
16.Valuta indeksacijeAN390 – 92Obilježje 23 Upute*OBV
17.Polje 17AN593 – 97

18.Polje 18AN598 – 102

19.Polje 19AN3103 – 105

20.Rizična skupinaAN2106 – 107Obilježje 27 Upute*OBV
21.Polje 21N2108 – 109

22.Vrsta iznosaN2110 – 11118, 19, 03, 05, 06, 08, 09, 13, 14OBV
23.PredznakAN1112 – 112»+« ili »-«OBV
24.IznosN15113 – 127Iznos na dvije decimaleOBV
25.Status iznosaAN1128 – 128A, L, E, POBV
26.Red založnog pravaN2129 – 13001, 99UVJ
27.Redni broj instrumenta osiguranjaN2131 – 132Broj veći od nule, od 1 naviše (01, 02, 03, ...)UVJ
28.Vrsta instrumenta osiguranjaN2133 – 13401, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 99UVJ
29.Vrsta procjeneN2135 – 13601, 02, 03, 99UVJ
30.Status nekretnine koja je instrument osiguranjaN2137 – 13801, 02, 03UVJ
31.Polje 31N2139 – 140

32.Polje 32AN2141 – 142

33.Polje 33N2143 – 144

34.Subvencionirani kreditAN3145 – 147XXX, SRE, LOK, OSTOBV
35.Polje 35AN2148 – 149

36.Polje 36N6150 – 155

37.Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranjaAN2156 – 157Dvoslovna oznaka države, prema Uputi*UVJ
38.Katastarska općina u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranjaN6158 – 163Matični broj katastarske općineUVJ* Uputa za statističko i nadzorno izvješćivanje

PRILOG 2

POVEZANOST OBILJEŽJA »INSTRUMENT« I »VRSTA IZNOSA« PO IZVJEŠĆIMA

103. U ovom prilogu definiraju se vrste iznosa za svaki instrument koji se može pojaviti u određenom izvješću. Osim toga, za svaku takvu kombinaciju navode se datum početka odnosno završetka njezine primjene.

104. Izvještajna institucija dužna je Hrvatsku narodnu banku obavijestiti o tome da u ovom prilogu u određenom izvješću za neki instrument nije navedena vrsta iznosa koja je potrebna da bi izvještajna institucija ispravno prikazala neku transakciju ili poslovni događaj.

Redni brojIzvješćeInstrumentVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
1.MKA0208130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
2.MKA0208230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
3.MKA0208330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
4.MKA0208430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
5.MKA0208530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
6.MKA0208630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
7.MKA0208730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
8.MKA0208830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
9.MKA0208930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
10.MKA02081130.9.2020.Dohodak potrošača
11.MKA02081230.9.2020.Ukupni dug potrošača
12.MKA02081330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
13.MKA02081430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
14.MKA02081830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
15.MKA02081930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
16.MKA0212130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
17.MKA0212230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
18.MKA0212330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
19.MKA0212430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
20.MKA0212530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
21.MKA0212630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
22.MKA0212730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
23.MKA02121130.9.2020.Dohodak potrošača
24.MKA02121230.9.2020.Ukupni dug potrošača
25.MKA02121330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
26.MKA02121430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
27.MKA02121830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
28.MKA02121930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
29.MKA0213130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
30.MKA0213230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
31.MKA0213330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
32.MKA0213430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
33.MKA0213530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
34.MKA0213630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
35.MKA0213730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
36.MKA0213830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
37.MKA0213930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
38.MKA02131130.9.2020.Dohodak potrošača
39.MKA02131230.9.2020.Ukupni dug potrošača
40.MKA02131330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
41.MKA02131430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
42.MKA02131830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
43.MKA02131930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
44.MKA0214130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
45.MKA0214230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
46.MKA0214330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
47.MKA0214430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
48.MKA0214530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
49.MKA0214630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
50.MKA0214730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
51.MKA0214830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
52.MKA0214930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
53.MKA02141130.9.2020.Dohodak potrošača
54.MKA02141230.9.2020.Ukupni dug potrošača
55.MKA02141330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
56.MKA02141430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
57.MKA02141830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
58.MKA02141930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
59.MKA0215130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
60.MKA0215230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
61.MKA0215330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
62.MKA0215430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
63.MKA0215530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
64.MKA0215630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
65.MKA0215730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
66.MKA0215830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
67.MKA0215930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
68.MKA02151030.9.2020.Bruto godišnji prihod od najma
69.MKA02151130.9.2020.Dohodak potrošača
70.MKA02151230.9.2020.Ukupni dug potrošača
71.MKA02151330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
72.MKA02151430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
73.MKA02151830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
74.MKA02151930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
75.MKA0216130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
76.MKA0216230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
77.MKA0216330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
78.MKA0216430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
79.MKA0216530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
80.MKA0216630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
81.MKA0216730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
82.MKA0216830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
83.MKA0216930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
84.MKA02161030.9.2020.Bruto godišnji prihod od najma
85.MKA02161130.9.2020.Dohodak potrošača
86.MKA02161230.9.2020.Ukupni dug potrošača
87.MKA02161330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
88.MKA02161430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
89.MKA02161830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
90.MKA02161930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
91.MKA0217130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
92.MKA0217230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
93.MKA0217330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
94.MKA0217430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
95.MKA0217530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
96.MKA0217630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
97.MKA0217730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
98.MKA0217830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
99.MKA0217930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
100.MKA02171130.9.2020.Dohodak potrošača
101.MKA02171230.9.2020.Ukupni dug potrošača
102.MKA02171330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
103.MKA02171430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
104.MKA02171830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
105.MKA02171930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
106.MKA0218330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
107.MKA0218430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
108.MKA0218530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
109.MKA0218630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
110.MKA0218830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
111.MKA0218930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
112.MKA02181130.9.2020.Dohodak potrošača
113.MKA02181330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
114.MKA02181430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
115.MKA02181830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
116.MKA02181930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
117.MKA0219330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
118.MKA0219430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
119.MKA0219530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
120.MKA0219630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
121.MKA0219830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
122.MKA0219930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
123.MKA02191130.9.2020.Dohodak potrošača
124.MKA02191330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
125.MKA02191430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
126.MKA02191830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
127.MKA02191930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
128.MKA0220330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
129.MKA0220430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
130.MKA0220530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
131.MKA0220630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
132.MKA02201130.9.2020.Dohodak potrošača
133.MKA02201330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
134.MKA02201430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
135.MKA02201830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
136.MKA02201930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
137.MKA0221330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
138.MKA0221430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
139.MKA0221530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
140.MKA0221630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
141.MKA0221830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
142.MKA0221930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
143.MKA02211130.9.2020.Dohodak potrošača
144.MKA02211330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
145.MKA02211430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
146.MKA02211830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
147.MKA02211930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
148.MKA0222130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
149.MKA0222230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
150.MKA0222330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
151.MKA0222430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
152.MKA0222530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
153.MKA0222630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
154.MKA0222730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
155.MKA0222830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
156.MKA0222930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
157.MKA02221130.9.2020.Dohodak potrošača
158.MKA02221230.9.2020.Ukupni dug potrošača
159.MKA02221330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
160.MKA02221430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
161.MKA02221830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
162.MKA02221930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
163.MKA0223130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
164.MKA0223230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
165.MKA0223330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
166.MKA0223430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
167.MKA0223530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
168.MKA0223630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
169.MKA0223730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
170.MKA0223830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
171.MKA0223930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
172.MKA02231130.9.2020.Dohodak potrošača
173.MKA02231230.9.2020.Ukupni dug potrošača
174.MKA02231330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
175.MKA02231430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
176.MKA02231830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
177.MKA02231930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
178.MKA0224130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
179.MKA0224230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
180.MKA0224330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
181.MKA0224430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
182.MKA0224530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
183.MKA0224630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
184.MKA0224730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
185.MKA0224830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
186.MKA0224930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
187.MKA02241130.9.2020.Dohodak potrošača
188.MKA02241230.9.2020.Ukupni dug potrošača
189.MKA02241330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
190.MKA02241430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
191.MKA02241830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
192.MKA02241930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
193.MKA0225130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
194.MKA0225230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
195.MKA0225330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
196.MKA0225430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
197.MKA0225530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
198.MKA0225630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
199.MKA0225730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
200.MKA0225830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
201.MKA0225930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
202.MKA02251130.9.2020.Dohodak potrošača
203.MKA02251230.9.2020.Ukupni dug potrošača
204.MKA02251330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
205.MKA02251430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
206.MKA02251830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
207.MKA02251930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
208.MKA0226130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
209.MKA0226230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
210.MKA0226330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
211.MKA0226430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
212.MKA0226530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
213.MKA0226630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
214.MKA0226730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
215.MKA0226830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
216.MKA0226930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
217.MKA02261130.9.2020.Dohodak potrošača
218.MKA02261230.9.2020.Ukupni dug potrošača
219.MKA02261330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
220.MKA02261430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
221.MKA02261830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
222.MKA02261930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
223.MKA0227130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
224.MKA0227230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
225.MKA0227330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
226.MKA0227430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
227.MKA0227530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
228.MKA0227630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
229.MKA0227730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
230.MKA0227830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
231.MKA0227930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
232.MKA02271030.9.2020.Bruto godišnji prihod od najma
233.MKA02271130.9.2020.Dohodak potrošača
234.MKA02271230.9.2020.Ukupni dug potrošača
235.MKA02271330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
236.MKA02271430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
237.MKA02271830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
238.MKA02271930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
239.MKA0228130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
240.MKA0228230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
241.MKA0228330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
242.MKA0228430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
243.MKA0228530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
244.MKA0228630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
245.MKA0228730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
246.MKA0228830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
247.MKA0228930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
248.MKA02281030.9.2020.Bruto godišnji prihod od najma
249.MKA02281130.9.2020.Dohodak potrošača
250.MKA02281230.9.2020.Ukupni dug potrošača
251.MKA02281330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
252.MKA02281430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
253.MKA02281830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
254.MKA02281930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
255.MKA0229130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
256.MKA0229230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
257.MKA0229330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
258.MKA0229430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
259.MKA0229530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
260.MKA0229630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
261.MKA0229730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
262.MKA0229830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
263.MKA0229930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
264.MKA02291130.9.2020.Dohodak potrošača
265.MKA02291230.9.2020.Ukupni dug potrošača
266.MKA02291330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
267.MKA02291430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
268.MKA02291830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
269.MKA02291930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
270.MKA0230130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
271.MKA0230230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
272.MKA0230330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
273.MKA0230430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
274.MKA0230530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
275.MKA0230630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
276.MKA0230730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
277.MKA02301130.9.2020.Dohodak potrošača
278.MKA02301230.9.2020.Ukupni dug potrošača
279.MKA02301330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
280.MKA02301430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
281.MKA02301830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
282.MKA02301930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
283.MKA0232130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
284.MKA0232230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
285.MKA0232330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
286.MKA0232430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
287.MKA0232530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
288.MKA0232630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
289.MKA0232730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
290.MKA02321130.9.2020.Dohodak potrošača
291.MKA02321230.9.2020.Ukupni dug potrošača
292.MKA02321330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
293.MKA02321430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
294.MKA02321830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
295.MKA02321930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
296.MKA0233130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
297.MKA0233230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
298.MKA0233330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
299.MKA0233430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
300.MKA0233530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
301.MKA0233630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
302.MKA0233730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
303.MKA0233830.9.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
304.MKA0233930.9.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
305.MKA02331130.9.2020.Dohodak potrošača
306.MKA02331230.9.2020.Ukupni dug potrošača
307.MKA02331330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
308.MKA02331430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
309.MKA02331830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
310.MKA02331930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
311.MKA0305130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
312.MKA0305230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
313.MKA0305330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
314.MKA0305430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
315.MKA0305530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
316.MKA0305630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
317.MKA0305730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
318.MKA03051130.9.2020.Dohodak potrošača
319.MKA03051230.9.2020.Ukupni dug potrošača
320.MKA03051330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
321.MKA03051430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
322.MKA03051830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
323.MKA03051930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
324.MKA0306130.9.2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
325.MKA0306230.9.2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
326.MKA0306330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
327.MKA0306430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
328.MKA0306530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
329.MKA0306630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
330.MKA0306730.9.2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
331.MKA03061130.9.2020.Dohodak potrošača
332.MKA03061230.9.2020.Ukupni dug potrošača
333.MKA03061330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
334.MKA03061430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
335.MKA03061830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
336.MKA03061930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
337.MKA0701330.9.2020.Nominalna kamatna stopa
338.MKA0701430.9.2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
339.MKA0701530.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
340.MKA0701630.9.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
341.MKA07011130.9.2020.Dohodak potrošača
342.MKA07011330.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
343.MKA07011430.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
344.MKA07011830.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
345.MKA07011930.9.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
346.GKA0208331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
347.GKA0208531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
348.GKA0208631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
349.GKA0208831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
350.GKA0208931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
351.GKA02081331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
352.GKA02081431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
353.GKA02081831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
354.GKA02081931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
355.GKA0212331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
356.GKA0212531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
357.GKA0212631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
358.GKA02121331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
359.GKA02121431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
360.GKA02121831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
361.GKA02121931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
362.GKA0213331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
363.GKA0213531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
364.GKA0213631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
365.GKA0213831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
366.GKA0213931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
367.GKA02131331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
368.GKA02131431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
369.GKA02131831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
370.GKA02131931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
371.GKA0214331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
372.GKA0214531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
373.GKA0214631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
374.GKA0214831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
375.GKA0214931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
376.GKA02141331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
377.GKA02141431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
378.GKA02141831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
379.GKA02141931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
380.GKA0215331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
381.GKA0215531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
382.GKA0215631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
383.GKA0215831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
384.GKA0215931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
385.GKA02151331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
386.GKA02151431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
387.GKA02151831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
388.GKA02151931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
389.GKA0216331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
390.GKA0216531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
391.GKA0216631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
392.GKA0216831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
393.GKA0216931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
394.GKA02161331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
395.GKA02161431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
396.GKA02161831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
397.GKA02161931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
398.GKA0217331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
399.GKA0217531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
400.GKA0217631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
401.GKA0217831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
402.GKA0217931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
403.GKA02171331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
404.GKA02171431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
405.GKA02171831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
406.GKA02171931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
407.GKA0218331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
408.GKA0218531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
409.GKA0218631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
410.GKA0218831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
411.GKA0218931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
412.GKA02181331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
413.GKA02181431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
414.GKA02181831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
415.GKA02181931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
416.GKA0219331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
417.GKA0219531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
418.GKA0219631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
419.GKA0219831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
420.GKA0219931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
421.GKA02191331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
422.GKA02191431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
423.GKA02191831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
424.GKA02191931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
425.GKA0220331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
426.GKA0220531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
427.GKA0220631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
428.GKA02201331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
429.GKA02201431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
430.GKA02201831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
431.GKA02201931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
432.GKA0221331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
433.GKA0221531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
434.GKA0221631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
435.GKA0221831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
436.GKA0221931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
437.GKA02211331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
438.GKA02211431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
439.GKA02211831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
440.GKA02211931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
441.GKA0222331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
442.GKA0222531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
443.GKA0222631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
444.GKA0222831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
445.GKA0222931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
446.GKA02221331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
447.GKA02221431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
448.GKA02221831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
449.GKA02221931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
450.GKA0223331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
451.GKA0223531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
452.GKA0223631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
453.GKA0223831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
454.GKA0223931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
455.GKA02231331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
456.GKA02231431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
457.GKA02231831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
458.GKA02231931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
459.GKA0224331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
460.GKA0224531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
461.GKA0224631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
462.GKA0224831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
463.GKA0224931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
464.GKA02241331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
465.GKA02241431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
466.GKA02241831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
467.GKA02241931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
468.GKA0225331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
469.GKA0225531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
470.GKA0225631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
471.GKA0225831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
472.GKA0225931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
473.GKA02251331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
474.GKA02251431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
475.GKA02251831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
476.GKA02251931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
477.GKA0226331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
478.GKA0226531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
479.GKA0226631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
480.GKA0226831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
481.GKA0226931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
482.GKA02261331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
483.GKA02261431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
484.GKA02261831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
485.GKA02261931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
486.GKA0227331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
487.GKA0227531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
488.GKA0227631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
489.GKA0227831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
490.GKA0227931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
491.GKA02271331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
492.GKA02271431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
493.GKA02271831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
494.GKA02271931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
495.GKA0228331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
496.GKA0228531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
497.GKA0228631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
498.GKA0228831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
499.GKA0228931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
500.GKA02281331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
501.GKA02281431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
502.GKA02281831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
503.GKA02281931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
504.GKA0229331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
505.GKA0229531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
506.GKA0229631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
507.GKA0229831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
508.GKA0229931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
509.GKA02291331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
510.GKA02291431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
511.GKA02291831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
512.GKA02291931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
513.GKA0230331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
514.GKA0230531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
515.GKA0230631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
516.GKA02301331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
517.GKA02301431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
518.GKA02301831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
519.GKA02301931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
520.GKA0232331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
521.GKA0232531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
522.GKA0232631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
523.GKA02321331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
524.GKA02321431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
525.GKA02321831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
526.GKA02321931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
527.GKA0233331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
528.GKA0233531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
529.GKA0233631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
530.GKA0233831.12.2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
531.GKA0233931.12.2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
532.GKA02331331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
533.GKA02331431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
534.GKA02331831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
535.GKA02331931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
536.GKA0305331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
537.GKA0305531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
538.GKA0305631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
539.GKA03051331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
540.GKA03051431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
541.GKA03051831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
542.GKA03051931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
543.GKA0306331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
544.GKA0306531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
545.GKA0306631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
546.GKA03061331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
547.GKA03061431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
548.GKA03061831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
549.GKA03061931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
550.GKA0701331.12.2020.Nominalna kamatna stopa
551.GKA0701531.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
552.GKA0701631.12.2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
553.GKA07011331.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
554.GKA07011431.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
555.GKA07011831.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
556.GKA07011931.12.2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
PRILOG 3

KONTROLE SADRŽAJA

104. U ovom se prilogu definiraju kontrole sadržaja koje moraju biti zadovoljene da bi izvješće bilo prihvaćeno kao ispravno.

Redni brojKontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
1.Ako je Oznaka izvješća = »MK« ili »GK«, tada je Oznaka protustranke = »FZ« ili »ND«10030.9.2020.
2.Ako je Vrsta indeksacije = »J« ili »V«, tada je Valuta <> Valute indeksacije43030.9.2020.
3.Ako je Vrsta iznosa = (18, 19, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ili 14), tada je Iznos >= 044830.9.2020.
4.Ako je Oznaka izvješća = »MK«, uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 3 ili 4 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (18, 3, 4)705 (W)30.9.2020.
5.Vrsta iznosa = 3 mora biti =< Vrsta iznosa = 4710 (W)30.9.2020.
6.Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1002«, tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > »003«61130.9.2020.
Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1003«, tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > »012«30.9.2020.
Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1004«, tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > »036«30.9.2020.
Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1005«, tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > »060«30.9.2020.
Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1006«, tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > »120«30.9.2020.
7.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »ADMIN«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1000«67130.9.2020.
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »FIKSN«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1007«30.9.2020.
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »XXXXX«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> »F1007«30.9.2020.
8.Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1007«, tada je Vrsta referentne kamatne stope = »FIKSN«61430.9.2020.
9.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »XXXXX«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> »F1000«671 (W)30.9.2020.
10.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »EUR«674 (W)30.9.2020.
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »LIBOR«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »USD«, »GBP«, »EUR«, »JPY« ili »CHF«30.9.2020.
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »NRS01« ili »NRS02«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK« ili »EUR«30.9.2020.
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »NRS03«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK«, »EUR«, »USD« ili »CHF«30.9.2020.
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »ZIBOR«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK«30.9.2020.
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »TRZMF«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK« ili »EUR«30.9.2020.
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »XXX«30.9.2020.
11.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF« ili »DEPOZ«, tada je Valuta referentne kamatne stope = Valuta ili Valuta indeksacije674 (W)30.9.2020.
12.Ako je Red založnog prava = »1«, tada se Vrsta iznosa = 8 ne prijavljuje715 (W)30.9.2020.
Ako je Red založnog prava = »99«, tada Vrsta iznosa = 8 mora biti > 030.9.2020.
13.Ako je Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje i/ili adaptacije = »blank«, onda je Potrošač koji prvi put kupuje stambenu nekretninu = »blank«72330.9.2020.
14.Ako je Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje i/ili adaptacije = »05« ili »06«, tada Vrsta iznosa = 10 mora biti > 0727 (W)30.9.2020.
15.Ako je Oznaka protustranke = »ND«, tada je Identifikator protustranke = 0000000000011230.9.2020.
16.Neispravan identifikator protustranke prema algoritmu za provjeru kontrolnog znaka30.9.2020.
17.Ako je Oznaka protustranke = »FZ«, tada je Država protustranke = »HR«31230.9.2020.
18.Ako je Oznaka protustranke = »ND«, tada je Država protustranke <> »HR«31030.9.2020.
19.Ako je Vrsta instrumenta osiguranja = »01« – »14«, tada Metoda procjene mora biti = »01«, »02«, »03« ili »99«73030.9.2020.
20.Ako je Vrsta instrumenta osiguranja = »01« – »14«, tada Status nekretnine koja je instrument osiguranja mora biti = »01«, »02« ili »03«73230.9.2020.
21.Ako je Vrsta instrumenta osiguranja = »15« – »19« ili »99«, tada je Vrsta procjene = »blank«73030.9.2020.
22.Ako je Vrsta instrumenta osiguranja = »15« – »19« ili »99«, tada je Status nekretnine koja je instrument osiguranja = »blank«73230.9.2020.
23.Za svaki Redni broj instrumenta osiguranja, Vrsta iznosa = »9« mora biti > 0720 (W)30.9.2020.
24.Za svaku Vrstu nekretnine koja je predmet kupnje i/ili adaptacije, mora biti popunjena Oznaka katastarske općine nekretnine koja je predmet kupnje72530.9.2020.
25.Za svaku Vrstu instrumenta osiguranja = »01« – »14«, mora se popuniti Oznaka katastarske općine nekretnine koja je instrument osiguranja74030.9.2020.
26.Vrsta iznosa = »2« mora biti =< Vrsta iznosa = »1«708 (W)30.9.2020.
27.Ako je Instrument = »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« ili »A0701«, tada je Datum plasmana = Izvještajno razdoblje75030.9.2020.
28.Ako je Instrument = »A0220« ili »A0221«, tada je Datum dospijeća prve rate = Izvještajno razdoblje75230.9.2020.
29.Nedopuštena kombinacija Izvješće – Instrument – Vrsta iznosa (Prilog 2)70230.9.2020.
30.Ako je Subvencionirani kredit <> »XXX«, tada (Vrsta iznosa = 13 ili Vrsta iznosa = 14) mora biti > 0760 (W)30.9.2020.UPUTA ZA IZRADU I DOSTAVLJANJE DATOTEKE ZA IZVJEŠĆIVANJE O UVJETIMA KREDITIRANJA

Podaci se dostavljaju u datoteci čija su obilježja i sadržaj dani u tekstu ovog priloga.

1. Standardne karakteristike datoteke

1. Pri izradi datoteke obveznici izvješćivanja dužni su pridržavati se sljedećih tehničkih značajki:

– format ASCII

– kodna stranica 8859 – 2 (CE)

– slogovi prema Tablici 1.1., Tablici 1.2. i Tablici 1.3. u Prilogu 1

– svaki slog završava znakom za odvajanje (delimiterom) CRLF (hex »0D0A«)

– naziv je datoteke (UKPO_MBR_XYZ.IS, gdje su UKPO i IS fiksni dijelovi naziva datoteke, a MBR je osmeroznamenkasti matični broj izvještajne institucije. Dio »xyz« nije obvezan i označuje niz znakova maksimalne dužine 20, pri čemu nije dopuštena uporaba specijalnih znakova. Izvještajna institucija u tom dijelu može upisati svoju internu oznaku. Ako izvještajna institucija dostavlja komprimiranu datoteku, naziv datoteke mora biti isti kao i naziv nekomprimirane datoteke (UKPO_MBR_XYZ.zip).

2. Sadržaj datoteke

Slog zaglavlja (zbirni slog)

2. Izvještajni slog zaglavlja (tzv. zbirni slog) zadane je duljine, 266 znakova. Svaka datoteka ima samo jedan zbirni slog, koji se popunjava onako kako je prikazano u Tablici 1.1. u Prilogu 1. Slog zaglavlja u polju 1 ima upisano »ZZ«, a u ostalim poljima nosi informacije o izvještajnom datumu, izvještajnoj instituciji, broju slogova, odgovornoj osobi za kontakt te internoj oznaci datoteke (ID datoteke) koja se navodi u povratnim datotekama. Zbirni slog nalazi se na početku datoteke.

Izvještajni slog

3. Slogovi u datoteci zadane su duljine, 163 znaka. Slogovi se popunjavaju onako kako je prikazano u Tablici 1.2. i Tablici 1.3. u Prilogu 1.

3. Kontrola sadržaja slogova

3.1. Opće napomene

4. Numerička (brojčana) polja (N) popunjavaju se vodećim nulama, a nulama se popunjavaju i onda kada su neobvezatna i/ili kad nemaju konkretan sadržaj. Polje predviđeno za iznos duljine je 15 znakova, uključujući dva decimalna mjesta. Oznaka predznaka »+« (plus) ili » – « (minus) potrebna je zbog jedinstvenog načina označavanja iznosa, koji je pozitivan ili negativan, a ta se oznaka nalazi u polju ispred polja za iznos.

5. Alfanumerička (slovnobrojčana) polja (AN) popunjavaju se slijeva, bez vodećih praznina.

6. Prva dva polja u svim slogovima obvezna su i podliježu kontroli sadržaja.

7. Identifikacija protustranke mora biti dosljedna u svim izvješćima. U polju OIB (Identifikator protustranke) za istu protustranku mora se upisati isti identifikator.

8. Ako izvještajna institucija za određeno izvještajno razdoblje u određenom izvješću nema što dostaviti (drugim riječima, ako je to izvješće prazno), takvo se izvješće dostavlja na sljedeći način: uz Datum stanja i Oznaku izvješća (»MK« ili »GK«) potrebno je još samo Redni broj retka u datumu popuniti nulama (tzv. »nulti« redak) i ostalo ostaviti prazno.

3.2. Izvještajni slog (Tablica 1.2. i Tablica 1.3.)

9. Svako polje izvještajnog sloga ima ugrađenu kontrolu obvezne popunjenosti polja te kontrolu je li popunjeno vrijednošću s popisa dopuštenih vrijednosti u određenim kombinacijama.

10. Shema kontrola dana je u Prilogu 1. i Prilogu 2. Upute za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača (Uputa za provedbu Odluke UKPO).

3.2.1. Formalne i logičke kontrole

11. Sadržaj polja

– Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku »MK« ili »GK«, koja se ponavlja u svim slogovima.

– U polje 2 (Izvještajni datum) upisuje se datum (kalendarski kraj mjeseca) na koji se slog odnosi, u formatu »ggggmmdd«. Napomena: pri ispravljanju ovaj se podatak može razlikovati od onoga u slogu zaglavlja.

– Polje 3 (redovno/storno/ispravak) popunjava se oznakom »R« (redovni slog), »S« (storno) ili »P« (ispravak). To je bitno pri ispravljanju prihvaćenih podataka jer samo korektno storniran slog može biti prijavljen s novim vrijednostima, tj. ispravljen.

– U polje 4 (Redni broj retka u datumu i izvješću) upisuje se redni broj retka u datumu/izvješću. To je broj veći od nule i mora biti prijavljen. Neće se kontrolirati neprekinutost slijeda, tj. dopušteni su preskoci u nizu rednih brojeva, ali taj je podatak ključan kod ispravka jer se preko njega jedinstveno identificira redak u datumu/izvješću izvještajne institucije.

– Polje 5 (Oznaka protustranke) sadržava oznaku protustranke, koja može biti »FZ« ili »ND«. Ovisno o vrsti protustranke, kontrolira se polje 6 (Identifikator protustranke): ako polje 5 sadržava »FZ« (domaće fizičke osobe), u modalitetu »MK« polje 6 mora sadržavati važeći OIB izvještajne institucije, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju; u modalitetu »GK« polje 6 može sadržavati i oznaku »00000000000«. Ako polje 5 sadržava »ND« (nerezidenti fizičke osobe), polje 6 mora sadržavati jedanaest nula (00000000000).

– Polje 7 (Država) popunjava se dvoslovnom oznakom države sjedišta, u skladu s popisom država na način definiran u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

– Polje 8 (Županija) popunjava se samo za domaće fizičke osobe (ako polje 5 sadržava oznaku »FZ«) jednom od šifara od 01 do 21 s popisa županija prema Prilogu 2. Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje. Za ostale protustranke ovo polje ostaje prazno (00).

– Polje 9 (Oznaka kreditne partije) sadržava identifikator kreditne partije koji je dodijelila kreditna institucija.

– Polje 10 (Datum plasmana) sadržava datum (dan isplate cjelokupnog iznosa kredita, odnosno svake tranše ako je ugovorena isplata u više tranša) u formatu »ggggmmdd«, prema Uputi za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 11 (Datum dospijeća prve rate) sadržava datum u formatu »ggggmmdd«, prema Uputi za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 12 (Datum konačne otplate) sadržava datum dospijeća posljednje rate kredita u formatu »ggggmmdd«, prema Uputi za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 13 (Instrument) sadržava kreditni instrument iz Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje, a u skladu s Uputom za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 14 (Valuta) sadržava troslovnu oznaku valute, i to u skladu s popisom valuta na način definiran u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

– Polje 15 (Vrsta indeksacije) popunjava se u skladu s Prilogom 6. Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje.

– Polje 16 (Valuta indeksacije) popunjava se u skladu s Prilogom 6. Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje.

– Polje 17 (Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope) popunjava se za mjesečna izvješća prema Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

– Polje 18 (Vrsta referentne kamatne stope) popunjava se za mjesečna izvješća prema Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

– Polje 19 (Valuta referentne kamatne stope) popunjava se za mjesečna izvješća prema Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

– Polje 20 (Rizična skupina) popunjava se prema Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

– Polje 21 (Novi posao) popunjava se za mjesečna izvješća, a sadržava vrijednosti definirane Uputom za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 22 (Vrsta iznosa) nosi podatak o značajkama iznosa, a popunjava se prema Prilogu 2. Upute za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 23 (Predznak) nosi podatak o predznaku iznosa, a sadržava samo znak »+« ili » – «.

– Polje 24 (Iznos) sadržava podatak o iznosu. Polje je duljine 15 znamenaka, uključujući dva decimalna mjesta.

– Polje 25 (Status iznosa) sadržava vrijednosti definirane Uputom za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 26 (Red založnog prava) može sadržavati vrijednosti definirane Uputom za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 27 (Redni broj instrumenta osiguranja) može sadržavati redni broj veći od nule, prema Uputi za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 28 (Vrsta instrumenta osiguranja) može sadržavati vrijednosti definirane Uputom za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 29 (Vrsta procjene) može sadržavati vrijednosti definirane Uputom za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 30 (Status nekretnine koja je instrument osiguranja) može sadržavati vrijednosti definirane Uputom za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 31 (Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje i/ili adaptacije) popunjava se za mjesečna izvješća i može sadržavati vrijednosti definirane Uputom za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 32 (Prva kupnja) popunjava se za mjesečna izvješća, a može sadržavati vrijednosti definirane Uputom za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 33 (Način otplate glavnice) popunjava se za mjesečna izvješća, a sadržava vrijednosti definirane Uputom za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 34 (Subvencionirani kredit) sadržava troslovne vrijednosti definirane Uputom za provedbu Odluke UKPO.

– Polje 35 (Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje) popunjava se za mjesečna izvješća i može sadržavati dvoslovnu oznaku države u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje.

– Polje 36 (Katastarska općina u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje) popunjava se za mjesečna izvješća i može sadržavati matični broj katastarske općine za nekretnine u Hrvatskoj. Za ostale nekretnine ovo polje ostaje prazno (000000).

– Polje 37 (Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranja) može sadržavati dvoslovnu oznaku države u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranja.

– Polje 38 (Katastarska općina u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet osiguranja) može sadržavati matični broj katastarske općine za nekretnine u Hrvatskoj. Za ostale nekretnine ovo polje ostaje prazno (000000).

12. Uz ove osnovne logičke kontrole, sadržaj pojedinih polja unutar sloga kontrolira se i s obzirom na ispravnu kombinaciju prijavljenih vrijednosti. To znači da će slog, iako s dopuštenim vrijednostima u pojedinim poljima, biti odbijen kao neispravan ako sadržaj nije u ispravnoj kombinaciji prema Prilogu 2 ili ne zadovoljava neku od kontrola iz Priloga 3 Upute za provedbu Odluke UKPO.

13. Pogreške 705(W), 708(W), 710(W), 715(W), 720(W), 727(W) i 760(W) upućuju na nepotpunost podataka te ih je izvještajna institucija dužna ispraviti do roka za dostavu izvješća.

3.3. Ispravljanje dostavljenih podataka

14. Razlikuje se ispravljanje neispravnih slogova (ponovljeno slanje nakon ispravljanja pogrešaka) i slogova koji su prihvaćeni kao ispravni (složeniji postupak storniranjem prethodnoga). Složenijim postupkom, storniranjem, ispravljaju se samo već prihvaćeni podaci, dakle oni koji su prošli kontrolu, a nisu pronađene pogreške ili su eventualno sadržavali samo pogreške tipa upozorenja (W – warning). Neispravni slogovi, koji su odbijeni zbog formalnih i/ili logičkih pogrešaka, ne ispravljaju se na ovaj način, nego se jednostavno dostavljaju novi u sljedećoj datoteci.

15. Ispravak se obavlja tako da se stornira prihvaćeni slog (jedinstveno određen rednim brojem u datumu/oznaci retka) i dostavi ispravan novi slog.

16. Redovni slog, storno i popravci razlikuju se po sadržaju polja 3 izvještajnog sloga:

– Prva prijava sloga u nekom datumu/oznaci izvješća ide sa sadržajem »R« u polju 3. Ako slog sadržava pogreške, tj. ako je neispravan, u sljedećoj dostavi podataka dostavlja se ispravljen slog s oznakom »R« i tako dok god ne bude prihvaćen kao ispravan.

– Ako je utvrđeno da treba promijeniti neke podatke u slogu koji je prihvaćen kao ispravan, ispravljanje se obavlja u dva koraka:

o storniranje: u osnovnom slogu koji je potrebno stornirati, u polje 3 upiše se »S«, a u polju 22 promijeni se predznak u suprotan od originala; dakle, pri kontroli sloga s oznakom »S« u polju 3 traži se u povijesti isti datum, oznaka retka i redni broj retka, ostalo sve mora biti isto, osim što predznak mora biti suprotan (inače se odbija)

o ispravak: s istim sadržajem polja 1, 2 i 4 kao slog koji se ispravlja i sadržajem »P« u polju 3, u ostala polja unosi se novi sadržaj i tako se ispravlja slog. Slog koji u polju 3 ima upisano »P« prolazi iste kontrole kao i ostali, redovni slogovi s oznakom »R«.

– Samo se ispravnim parom slogova »S« i »P« može popraviti »stari« ispravan slog:

• odbija se »S« ako nije istovjetan originalu koji se ispravlja, uz iznimku predznaka

• odbija se »P« ako nema ispravan »S«

• odbija se »P« ako nije formalno i logički ispravan kao i pripadni »S«

• ispravan par »S« i »P« rezultiraju brisanjem »staroga« ispravnog sloga iz prihvaćenih i spremanjem novoga u bazu za daljnje procesiranje ispravnih.

– Slanjem sloga »S« (bez sloga »P«) izvršit će se samo storniranje prethodno poslanoga ispravnog sloga »R« ili »P«.

– U slučaju ponovljenog ispravljanja tako popravljenog sloga, ponavlja se postupak storno/ispravak kao i u prethodnom postupku, s istim pravilima.

4. Izlazne datoteke obrade

17. Nakon svake obrade kreiraju se datoteke s povratnim informacijama o rezultatima.

4.1. ERR

18. Datoteka ERR sadržava popis pogrešaka po slogovima («ključ prepoznavanja« jesu: Izvješće, Datum izvješća i redni broj retka u datumu) s nizom šifara i tipova pogrešaka odvojenih separatorima (npr. #430E#671W#) u polju 4 – Napomena, po jedan redak za svaki pogrešan slog; datoteka na početku sadržava vrijednost obilježja ID datoteke iz ulazne datoteke te informaciju o vremenu zaprimanja, početku i kraju obrade poslanih podataka.

Primjer:

ID:2020-01-21 05.LP#Obrada podataka banke 12345678 zaprimljenih 21.01.2020. 09:17:08 počela je 21.01.2020. 09:53:16.

Popis pogrešaka:

MK2019123100072087#430E#671W#

MK2019123100072088#611E#

Obrada podataka završila 21.01.2020. 10:02:30.

4.2. ER2

19. Datoteka ER2, pregled detalja pogrešaka, formata je izvještajnog sloga napomene (dakle »ključ prepoznavanja« jesu: Izvješće, Datum izvješća i redni broj retka u datumu) s oznakom R/S/P i detaljima svake pogreške odvojenima separatorima u Polju 4 – Napomena, uz detaljan opis pogreške, po jedan redak za svaku pogrešku; datoteka na početku sadržava vrijednost obilježja ID datoteke iz ulazne datoteke te informaciju o vremenu zaprimanja, početku i kraju obrade poslanih podataka.

Primjer:

ID:2020-01-21 05.LP#Obrada podataka banke 12345678 zaprimljenih 21.01.2020. 09:17:08 počela je 21.01.2020. 09:53:16.

Detaljan popis pogrešaka:

MK2019123100072087#R#430#E# Uz ovu vrstu indeksacije Valuta mora biti različita od Valute indeksacije#Za vrstu indeksacije J ili V valuta (1397967985HRK’) mora biti različita od valute indeksacije (1397967985HRK’)#

MK2019123100072087#R#671#E# Uz ovu Vrstu referentne kamatne stope, neispravno Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope# Uz vrstu referentne KS (1397967985ADMIN’) razdoblje početnog fiksiranja KS (1397967985F1007’) mora biti F1000#

...

Obrada podataka završila 21.01.2020. 10:03:00

4.3. STR

20. Datoteka STR, slogovi za storniranje, kreira se iz slogova koji imaju samo pogreške tipa warning (W) pa su prihvaćeni kao ispravni, sadržajem je ista kao ulazni slog sa separatorima (#) polja, a na kraju je sloga šifra pogreške; datoteka sadržava informaciju o vremenu zaprimanja i obrade poslanih podataka.

21. Napomena: to je predložak u kojem treba promijeniti sadržaj polja 3 u »S« i predznak u suprotni od originala te uz to kreirati novi, ispravni slog s oznakom »P«.

Primjer:

Obrada podataka banke 12345678 zaprimljenih 21.01.2020. 10:28:42 počela je 21.01.2020. 10:39:38.

Popis redaka za storniranje:

MK#20191231#R#00056798#FZ#02204991565#HR#21#10008 #20190325#20190501#20291001#A0232#HRK#N000#F1000#NRS03#EUR#A1#01#18#+#000000023000000#A#01#01#01#01#02#02#NE#03#XXX#HR#335576#HR#335568#674W#

Obrada podataka završila 21.01.2020. 10:46:30

5. Način dostave datoteka

22. Podaci se dostavljaju elektronički (SWIFT, web).

23. Datoteka može biti u izvornom formatu ili komprimirana (zip).

24. Način dostavljanja podataka putem sigurnoga internetskog sučelja definiran je posebnom uputom.

25. Iznimno, Hrvatska narodna banka može tražiti od izvještajne institucije da podatke dostavi na disku (CD-ROM). Na jednom disku može biti samo jedna datoteka.

26. Naljepnica odnosno labela mora sadržavati:

– naziv izvještajne institucije

– naziv datoteke

– datum izvješća na koji se podaci odnose (dd.mm.gggg).

Neobvezatno, ako izvještajna institucija želi, može napisati i broj diska (interni broj kod izvještajne institucije).