Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

NN 36/2020 (25.3.2020.), Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

PLINACRO d.o.o.

776

Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (klasa: 310-03/19-24/1, urbroj: 371-04-20-28) od 23. ožujka 2020. godine, operator transportnog sustava donosi

IZMJENE I DOPUNE

MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Članak 1.

U Mrežnim pravilima transportnog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18, 31/19 i 89/19), u članku 47.a stavcima 2. i 3., riječ »opskrbljivačima« zamjenjuje se riječima »korisnicima transportnog sustava«.

Članak 2.

(1) U članku 73., stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Opskrbljivač plinom je dužan ugovoriti kapacitet transportnog sustava na svakom izlazu iz transportnog sustava na kojem isporučuje plin za obračunska mjerna mjesta krajnjih kupca na transportnom sustavu i/ili distribucijskom sustavu, koje opskrbljuje u pojedinoj bilančnoj skupini. Kapacitet transportnog sustava na izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav može ugovoriti i opskrbljivač ili trgovac plinom od kojeg pojedini opskrbljivač nabavlja plin za potrebe opskrbe obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca na distribucijskom sustavu koje opskrbljuje u pojedinoj bilančnoj skupini.«

(2) Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) U slučaju kad na izlazu u RH koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav, opskrbljivač koji opskrbljuje krajnjeg kupca na distribucijskom sustavu nije ugovorio kapacitet na predmetnom izlazu u određenoj bilančnoj skupini za razdoblje u kojem opskrbljuje krajnjeg kupca na distribucijskom sustavu, a to nije učinio ni opskrbljivač ili trgovac plinom od kojeg predmetni opskrbljivač nabavlja plin za potrebe opskrbe svojih krajnjih kupaca na distribucijskom sustavu, opskrbljivač plinom dužan je operatoru transportnog sustava platiti naknadu za korištenje transportnog sustava bez ugovorenog kapaciteta u roku od osam dana od izdavanja računa.«

(3) Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) U slučaju iz stavka 9. ovog članka, utvrđena količina plina raspodijelit će se bilančnoj skupini kojoj pripada opskrbljivač plinom krajnjeg kupca, u skladu s podacima iz registra obračunskih mjernih mjesta koji vodi operator tržišta plina, bez obzira što predmetni opskrbljivač, odnosno opskrbljivač ili trgovac plinom od kojeg predmetni opskrbljivač nabavlja plin za potrebe opskrbe svojih krajnjih kupaca na distribucijskom sustavu, nema ugovoren kapacitet na izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u pripadni distribucijski sustav, u bilančnoj skupini navedenoj u registru obračunskih mjernih mjesta.«

(4) U stavku 12., iza riječi »opskrbljivaču« dodaju se riječi »i korisniku transportnog sustava«.

Članak 3.

U članku 109. stavcima 2. i 3., iza riječi »opskrbljivači plinom« dodaju se riječi »i trgovci plinom«.

Članak 4.

U PRILOGU II. METODOLOGIJA ZA PREDVIĐANJE PREUZIMANJA PLINA I RASPODJELU ENERGIJE PLINA NA IZLAZIMA IZ TRANSPORTNOG SUSTAVA KOJI SU ULAZ U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV, riječi »OPS – BS« zamjenjuju se riječima »KTS – BS«.

Članak 5.

U članku 1. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ova Metodologija ne primjenjuje se za distribucijski sustav ili pojedinu hidrauličku cjelinu distribucijskog sustava u koji se preuzima plin isključivo iz mreže proizvodnih plinovoda.«

Članak 6.

U članku 3. stavku 3., riječ »opskrbljivača« zamjenjuje se riječima »korisnika transportnog sustava.«

Članak 7.

U članku 7. podstavku 2., iza riječi »opskrbljivaču,« dodaju se riječi »korisniku transportnog sustava«.

Članak 8.

(3) U članku 9. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Gubici plina iz stavka 2. ovog članka raspodjeljuju se paru KTS-BS kojemu pripada opskrbljivač kojemu operator distribucijskog sustava, sukladno mrežnim pravilima distribucijskog sustava plaća naknadu za gubitke plina u distribucijskom sustavu.«

Članak 9.

U Izmjenama i dopunama Mrežnih pravila transportnog sustava (»Narodne novine«, broj 89/19), u cijelom članku 56. riječi »1. travnja 2020. godine« zamjenjuju se riječima »1. listopada 2020. godine.«

Članak 10.

U Izmjenama i dopunama Mrežnih pravila transportnog sustava (»Narodne novine«, broj 89/19), u članku 58. riječi »1. travnja 2020.« zamjenjuju se riječima »1. listopada 2020. godine«, riječi »2. travnja 2020.« zamjenjuju se riječima »2. listopada 2020. godine« i riječi »1. svibnja 2020.« zamjenjuju se riječima »1. studenoga 2020. godine«.

Članak 11.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1., članka 2. stavka 2. do 4. te članaka 4. do 8. koji stupaju na snagu 1. listopada 2020. godine.

Klasa: PL/20-01/1028

Urbroj: U/IG-20-5

Zagreb, 24. ožujka 2020.

Predsjednik Uprave
Ivica Arar, dipl. iur., v. r.