Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

NN 37/2020 (27.3.2020.), Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Hrvatski sabor

779

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2020.

Klasa: 011-01/20-01/37

Urbroj: 71-06-01/1-20-2

Zagreb, 24. ožujka 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

Članak 1.

U Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.) u članku 24. stavku 2. broj: »120« zamjenjuje se brojem: »170«.

U stavku 5. broj: »120« zamjenjuje se brojem: »170«.

U stavku 7. broj: »12« zamjenjuje se brojem: »devet«, a broj: »18« zamjenjuje se brojem: »12«.

Članak 2.

U članku 29. stavku 2. riječi: »koji je u istom radnopravnom statusu s korisnikom« zamjenjuju se riječima: »sukladno njegovu radnopravnom statusu«.

Članak 3.

U članku 47. stavku 2. riječi: »o svojoj suglasnosti« zamjenjuju se riječima: »o zaprimljenoj obavijesti«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

(1) O zahtjevima za ostvarivanje prava za koja je novčana potpora uređena ovim Zakonom te koji su podneseni, a nisu riješeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, rješavat će se prema odredbama ovoga Zakona.

(2) O zahtjevima za prijenos korištenja prava na roditeljsku poštedu od rada na drugog roditelja koji su podneseni, a nisu riješeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, rješavat će se prema odredbama ovoga Zakona.

(3) Korisnici koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni u korištenju prava na naknadu plaće u visini utvrđenoj člankom 24. stavcima 2. i 5. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.) od dana stupanja na snagu ovoga Zakona naknadu plaće ostvaruju u visini utvrđenoj ovim Zakonom.

(4) Zavod će korisnicima iz stavka 3. ovoga članka od dana stupanja na snagu ovoga Zakona po službenoj dužnosti obračunavati naknadu plaće u visini utvrđenoj ovim Zakonom.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/241

Zagreb, 19. ožujka 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.